Cataloge công cụ dụng cụ cơ khí

Tài liệu này có đủ các loại công cụ dụng cụ dùng trong ngành cơ khí. Sử dụng làm cẩm nang hình ảnh trong học tập - giảng dạy rất tuyệt. ngle grinder-Máy mài Air compressor-Máy nén khí 4way crimping-kìm ép đầu cốt 9 way crimping-Kìm ép đầu cốt

pdf73 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cataloge công cụ dụng cụ cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Air compressor-Máy nén khíAngle grinder-Máy mài 4way crimping-kìm ép đ u c t 9 way crimping-Kìm ép đ u c tầ ố ầ ố Battery charge-S c cquy -Battery drill-Khoan pin ạ ắ Pressure gauge-Đ ng h gas Arc welding-Máy hàn ồ ồ Bearing race &seal driver-B đóng vòng bi Bench grider-Máy mài đ bànộ ể • Bearing puller-B tháo vòng bi 1 Bearing puller-B tháo vòng bi 2(vam)ộ ộ Chain block-Balang Cam wrench • Bick anvil –Đe Bottle jack-kích Crimping plier-Kìm ép c t đi n tho i và m ng Clamp Multimetter-K p dòng đi nố ệ ạ ạ ẹ ệ Crimping plier2-Kìm ép c t đi n tho i &m ng Caliper-Th c k pố ệ ạ ạ ướ ẹ Combination wrench Ring spanner • O ring spanner Double open end spanner Cutter plier-Kìm c t Flat nose plier-Kìm nh nắ ọ • Circle plier-Kìm tháo phanh Combination plier-Kìm b ngằ Chuck & key- Circule saw-c a đĩaư • Hammer drill-Khoan bêtông Hot air gun-Súng th i nhi tổ ệ Tripping wire-Kìm tu t dây Pipe cutter-Dao c t ng nh aố ắ ố ự • Crimping plier.TV-Kìm ép c t TV Crimping-Kìm ép c t dây đi nố ố ệ Socket spanner-B kh uộ ẩ • Tap and die set-B t o renộ ạ Crimping tool & terminar Electrican tool kit • Electrican tool kit Tool box Cylinder-Đ ng h áp su t bình h i Jig saw –C a s cồ ồ ấ ơ ư ọ • Glue gun-Súng b n nh a Grease gun-Súng b m mắ ự ơ ỡ Measuring tape-Th c mét Digital test –Bút th đi n Multimetter-Đ ng h v n ướ ử ệ ồ ồ ạ năng • Knife snap-Dao tr Torch-Đèn pin Screw driver-Tô vítổ Tin snip-Kéo c t ắ tôn wrecking bar-Xà c yầ • Garden shear Plastering & Floats -Bàn soa • Saw-C a tay Pointing trowel-Bayư Gas welding-Hàn h i Inverter weld-Hàn inoxơ • Hack saw-C a s t Floor Stand drill-Khoan đ ngư ắ ứ Sack trolley Pallet truck-Xe nâng • Trolley-Xe tr hàng Bottle trolley-Xe tr bình GASở ở Metal cutter-C a s t Planer-Máy bàoư ắ • Pressure washer-Máy x t Sander-Máy đánh gi y giápị ấ Tile cutter-c t g ch Vice-Êtôắ ạ • File-Rũa Sikaflex gun-Súng b n sikaflexắ Hydraulic elec.crimping-Kìm ép côt Riveter gun-Kìm rút rivê Pipe wrench-Kìm n c Wide hose clam-Đai s t Letter &punch set-Đ c sướ ắ ụ ố Tube&pipe clam-Clê xích Adjustable spanner-M l tỏ ế • Tube bender-U n ng đ ng Tube cutter-C t ng đ ngố ố ồ ắ ố ồ Pliers set-Kìm Steel rule-Th c Soldering-M hànướ ỏ Square rule-Th c góc Grip pliers -Kìm ch t Level-Nivôướ ế Screw extractor-Tháo c gãy Pipe&tube cutter Digital Multimetterố • Strap wrench-Clê đai Tripping wire • Drain cleaning machine • -Máy thông t cắ • Hydraulic ladder • Thang nâng đi nệ Terminal assortment-Đ u c t Test pen-Bút th đi nầ ố ử ệ • Hacksaw blades-L i c aưỡ ư Plastic helmet - Hand Axe -Rìu stapler gun-R p gimậ • Cylinder Twin rubber hose welding mask Digital thermometer -Đo nhi t đệ ộ • Air hose- Safety belt-Dây an toàn • DRILL STAND Battery-PIN Cable ties-Dây thít Aluminum rivets -Rivê • Key tags-Đeo chìa khoá Wheel –Bánh xe Steel brush-Đánh gỉ Chipboard assortment-H p c vítộ ố • Screw box-H p c vít Picture & Mirror-fixing-Treo tranh,g ngộ ố ươ E clip assortment-Phanh Washer-Long đen Jigsaw blade-L i c a Door handle-Tay c aưỡ ư ử • Cutting wheel-L i c t Dust mask-Kh u trangưỡ ắ ẩ Door closer-Đóng c a t. đ ng Ear defenderử ộ • Weld goggles-Kính hàn Scaffolding- Giáo Insulation tape-Băng dính đi n Cover tape Packing tape-Băng dính dánệ • Masking tape-Băng dính d u seal tape-Bấ ăng tan Double sides tape-Băng dính 2 m tặ Screw box -h p đ ng vít H p vítộ ự ộ • Heart shrink tubing-Gen co O-ring-H p gioăngộ Belt sand & Disc sand Tile cutter-C t g chắ ạ • Rivets -Đinh rivê Sanding disc-Đ u màiầ Roller sleeve-Con lăn • Paint Brush & Tray-Ch i s n+Khayổ ơ Step ladder & A ladder-Thang H p vítộ • Hinge _B n l Staple-Đinh gimả ề H P Đ NG VÍTỘ Ự Wakie talkie-B đàm ộ Camera-Máy nhả • Pagers system-H th ng nh n tin n i bệ ố ắ ộ ộ Gas-cooker-B p gasế Freezer-T đôngủ Refrigerator-T l nhủ ạ Refrigerator-T l nhủ ạ Wok-B p tàuế Double wok Ice machine-Máy làm đá Star hexkey • Hexkey Hss drill bits-Mũi khoan s t+gắ ỗ • Concrete drill bits-Mũi khoan bêtông • Chisel-Đ cụ • Dao ph p dây đi n tho iậ ệ ạ • Compasses-Com pa • Flaring tool-B loe ng đ ngộ ố ồ Bearing puller-Vam tháo vòng bi Dusk mask -M t nặ ạ • Glover –Găng tay Boots- ngủ Humidity checker-Ki m tra đ mể ộ ẩ • Mutilmetter -Đ ng h v n năng cồ ồ ạ ơ Drill machine-Máy khoan • Break drill-Máy khoan bêtông Screwdriver • Air Stapler gun-Súng b n đinhắ Air blower-Th i h i Jig saw-C a s cổ ơ ư ọ • Hand crane-C u ẩ tay Battery touch-Đèn pin Impact screw driver-Tô vít đóng • Torque wrench-Tay cân l cự Hollow punch-Đ c l Pipe vice-Gi ngụ ỗ ữ ố • Chain wrench-Clê xích Filter wrench-Clê đai Painting gun-Súng b n s nắ ơ • Vacuum pump-B m hút chân không Solder gunơ Suction glass-Nh c kíng Hammer-Búaấ • Flexible kexkey -L c giác Measuring tape-Th c 50mụ ướ Syphon pump Rotary oil pump-B m d uơ ầ Horizontal multistage pump .submersible pump .Vertical multistage pump Thermo coupling • Pressure gauge Solenoid valve aluminum-Van đi n tệ ừ • Solenoid valve -Van đi n tệ ừ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCataloge công cụ dụng cụ cơ khí.pdf
Tài liệu liên quan