Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Form và một số Controls thông dụng

LAB 02 Sử dụng IDE của VB6.0 thiết kế form dưới đây – (1) Frame – (2) Label – (3) Textbox – (4) Command Button – (5) Combo Box – (6) ListBox Viết mã lệnh ứng với Event Form_Load trong đó sử dụng method AddItem đối với ComboBox và ListBox để thêm các mục trong danh sách lựa chọn

pdf10 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Form và một số Controls thông dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bangtqh@utc2.edu.vn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Chương 5: Form và một số Controls thông dụng Dùng cho nhóm ngành: Công trình + Cơ khí bangtqh@utc2.edu.vn Nội dung 1. Form – Mẫu biểu 2. Thuộc tính (properties) của đối tượng 3. Các điều khiển (controls) thông dụng – Label – Frame – Textbox – Command Button – Option Button – Check Box – Combo Box – List Box 2Tin học đại cương - Chương 5 bangtqh@utc2.edu.vn 5.1. Form Form là gì? – Mọi chương trình khi chạy trên hệ điều hành Windows đều chiếm 1 vùng chữ nhật gọi là “cửa sổ - windows” – Cửa sổ là một dạng cụ thể của form – Form là giao diện tương tác giữa người dùng và chương trình máy tính – Có nhiều kiểu form khác nhau: • Form dạng 3D • Form dạng phẳng (flat) • Form dạng resizeable • Form dạng fixdialog Tin học đại cương - Chương 5 3 bangtqh@utc2.edu.vn 5.1. Form (tt) Tin học đại cương - Chương 5 Các sự kiện thông dụng tác động lên form – Form_Initialize: Event này xảy ra trước nhất và chỉ một lần thôi khi ta form được tạo và hiển thị – Form_Load: Event này xảy ra mỗi lần ta instantiate một form. – Form_Active: Mỗi lần người dùng chuyển sang tương tác vởi form thì nó trở thành active. Thường event này được dùng để vẽ, hiển thị trên form – Form_QueryUnload: Mỗi lần người dùng click nút X để đóng form thì event này sẽ xảy ra – Form_Click: Xảy ra khi người dùng click chuột vào 1 vùng trong form 4 bangtqh@utc2.edu.vn 5.2. Các thuộc tính của đối tượng Mỗi đối tượng có một số thuộc tính để phân biệt bản thân nó với đối tượng khác. Ví dụ: – Name, – Caption, – Size, – Colorv.v Các thuộc tính này được trình bày trong cửa sổ properties Tin học đại cương - Chương 5 5 bangtqh@utc2.edu.vn 5.3. Các điều khiển (Controls) Controls vừa có hình, vừa có code chạy bên trong một window nho nhỏ, giống như một form. Khi ta lập trình trong VB6, ta lắp ráp các controls trên một hay nhiều form để có một chương trình nhanh chóng. Ta tương tác với một control qua ba đặc tính: – Properties: Thuộc tính của form(vd: Font, Name, BackColor...v.v.) – Methods: Những gì control thực hiện được (hành động của nó) – Event: Khi một event xảy ra VB6 sẽ xử lý một Event Handler (thí dụ như Sub Command1_Click()), nếu ta viết code sẵn trong đó VB sẽ thực thi code. Nếu không có thì coi như không cần biết đến các event đó Tin học đại cương - Chương 5 6 bangtqh@utc2.edu.vn 5.3. Các controls (tt) Các event thường được viết code của control – Click: Khi click chượt – MouseDown, MouseUp: Mỗi Click chuột đi đôi với một cặp MouseDown/MouseUp – KeyPress: Xảy ra khi user nhấn một phím – KeyDown, KeyUp: Mỗi event KeyPress cho ta một cặp KeyDown/KeyUp – GotFocus: Control trở nên active khi nó nhận được Focus  có thể dùng nó đổi màu control – LostFocus: Thường thì khi 1 control được GotFocus thì một control khác sẽ LostFocust – DragDrop: Xảy ra khi ta kéo-thả drop một cái gì lên control Tin học đại cương - Chương 5 7 bangtqh@utc2.edu.vn 5.3. Các controls (tt) Các loại control thông dụng trong VB6.0 Tin học đại cương - Chương 5 8 bangtqh@utc2.edu.vn Textbox là một đối tượng control cho phép nhập hoặc hiển thị dữ liệu dạng văn bản (1 hàng) Người dùng có thể nhập các chuỗi ký tự bất kỳ (chữ hoặc các con số) Ví dụ: Thuộc tính thường dùng: Name, Text, ForeColor, BackColor, Font, Width Textbox Tin học đại cương - Chương 5 9 Textbox Nhập số Textbox nhập chuỗi ký tự bangtqh@utc2.edu.vn Label Thường dùng để hiển thị thông tin (hoặc kết quả xử lý, tính toán) trên form  “Caption” là thuộc tính chứa nội dung cần hiển thị Tin học đại cương - Chương 5 10 Thuộc tính caption bangtqh@utc2.edu.vn Command Button Command Button là một control quan trọng nhất. Nó được sử dụng để tương tác với người dung khi "nhấn nút lệnh"  Khi click chuột lên Command Button, event Click diễn ra, các lệnh được lập trình sẽ được thực hiện. Thuộc tính Caption để hiển thị nội dung của Button Tin học đại cương - Chương 5 11 Command Button Thực hiện thao Sửa bangtqh@utc2.edu.vn Option Box Option Box cho phép người sử dụng chọn một trong nhiều lựa chọn. Khi một trong những option được chọn, các option khác sẽ không được chọn. Giá trị của option được thiết lập thành "True" khi được chọn, ngược lại giá trị của nó là "False" . 12Tin học đại cương - Chương 5 bangtqh@utc2.edu.vn Check box Check Box cho phép người sử dụng chọn hoặc bỏ lựa chọn. Thuộc tính Value của checkbox sẽ là "Checked" hoặc "Unchecked" tùy theo nó được chọn hay không. Người dùng có thể check hoặc uncheck nhiều lựa chọn cùng lúc. 13Tin học đại cương - Chương 5 bangtqh@utc2.edu.vn Combo Box ComboBox là control cho phép người dùng nhấp chuột và chọn 1 trong các mục từ danh sách xổ xuống. Event thường dùng nhất đối với Combo Box là sự kiện Change – xảy ra khi người dùng thay đổi lựa chọn từ danh sách xổ xuống 14Tin học đại cương - Chương 5 bangtqh@utc2.edu.vn Combo Box(tt) Để thêm các mục chọn vào danh sách của ComboBox ta sử dụng Method (phương thức) AddItem. Ví dụ: 15Tin học đại cương - Chương 5 bangtqh@utc2.edu.vn List Box List Box là control hiển thị một danh sách các mục mà người sử dụng có thể nhấp và chọn 1 hoặc nhiều từ danh sách đó. Để thêm các mục vào danh sách, chúng ta có thể sử dụng phương thức AddItem. Ví dụ: 16Tin học đại cương - Chương 5 bangtqh@utc2.edu.vn Tin học đại cương - Chương 5 17 bangtqh@utc2.edu.vn Thực hành chương 5 Thiết kế Form với các Control thông dụng bangtqh@utc2.edu.vn Sử dụng IDE của VB6.0 thiết kế form dưới đây – (1) Frame – (2) Label – (3) Textbox – (4) Command Button – (5) Combo Box – (6) ListBox  Viết mã lệnh ứng với Event Form_Load trong đó sử dụng method AddItem đối với ComboBox và ListBox để thêm các mục trong danh sách lựa chọn LAB 02 Tin học đại cương - Chương 5 19 3 21 4 5 6 bangtqh@utc2.edu.vn LAB 02 (tt) Tin học đại cương - Chương 5 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch5_1201.pdf