Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - IV.Các chiến lược chức năng

Phân tích ngân quỹ đầu tư • Phân tích chỉ tiêu hiện giá ròng (NPV) cho các dự án đầu tưtại nước ngoài. • Phân tích các định chế về tài chính –Sự kiểm soát và trọ cấp của Nhà nước –Vấn đề bảo hiểm cho các rủi ro chính trị

pdf21 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - IV.Các chiến lược chức năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 1 IV.Các chiến lược chức năng • I. Chiến lược sản xuất • II. Chiến lược Marketing quốc tế • III. Chiến lược sử dụng & phát triển nguồn nhân lực quốc tế • IV. Quản trị tài chính 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 2 I. Chiến lược sản xuất • I.1/ Vấn đề nghiên cứu-phát triển, và cải tiến kỹ thuật – Liên tục phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới – Đưa nhanh sản phẩm ra thị trường 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 3 I. Chiến lược sản xuất 1/ Neáu saûn phaåm ñöa ra thò tröôøng treå (thaùng) 6 5 4 3 2 1 Thì toång lôïi nhuaän coù nguy cô giaõm (%) -33% -25% -18% -12% -7% -3% 2/ Neáu ñöa saûn phaåm ra thò tröôøng sôùm, thì lôïi nhuaän haøng naêm taêng 11.9% 9.3% 7.3% 5.7% 4.3% 3.1% 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 4 I.2/ Các chiến lược về sản xuất sản phẩm và dịch vụ • Tạo nguồn cung ứng toàn cầu • Kiểm soát hoạt động sản xuất hàng hóa bằng các phương pháp – Đầu tư vào công nghệ mới – Sử dụng các nguồn lực rẻ tiền – Lựa chọn phương pháp cắt giảm phí tổn (trường hợp của Nhật Bản) – Xác định phí tổ dựa trên một danh mục hàng hóa 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 5 I.2/ Các chiến lược về sản xuất sản phẩm và dịch vụ 1.Nghiên cứu thị trường 3. Thiết kế sản phẩm 2.Xác định đặc trưng sản phẩm 4. Thiết kế kỹ thuật 5. Định giá đầu vào 6. Xác định chi phí 7. Sản xuất 8. Kiểm soát định kỳ USA 1.Nghiên cứu thị trường 2.Xác định đặc trưng sản phẩm 3. Giá cả và lợi nguận mục tiêu 4. Chi phí mục tiêu 5. Thiết kế SP, kỹ thuật 6. Xác định phí tổn mục tiêu cho mọi bộ phận 7. Sản xuất 8. Kiểm soát liên tục JAPAN 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 6 I.2/ Các chiến lược về sản xuất sản phẩm và dịch vụ • Vấn đề kiểm soát chất lượng • Vấn đề hoàn thiện hệ thống sản xuất – Lựa chọn nơi phân bố đơn vị sản xuất – Bố trí mặt bằng – Họat động quản lý vật tư • Quản trị tồn kho 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 7 I.3/ Định hướng về sản phẩm hoặc dịch vụ Ñònh höôùng veà saûn phaåm Caân baèng caû hai Ñònh höôùng veà dòch vuï 1. Saûn phaåm trong noâng nghieäp 1. Saûn xuaát maùy bay 1. Caùc cô quan quaûng caùo 2. Xaây döïng nhaø cöûa 2. Thöùc aên nhanh 2. Saân khaáu 3. Saûn xuaát oâ toâ 3. Maïng Tivi 3. Giaûng daïy 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 8 I.4/ Tổ chức hoạt dộng hậu cần quốc tế Hoạt động vận chuyển • Vận chuyển bằng đường biển – Tàu biển vận chuyển công ten nơ (container) thông thường – Tàu vận chuyển hàng hóa (cargo vessel) – Tàu vận chuyển hàng hóa dạng RORO (roll-on-roll-off). • Vận chuyển bằng đường hàng không • Các tiêu chuẩn để lựa chọn phương tiện: thời gian, tính có thể dự báo chắc chắn, chi phí, các yếu tố khác. Vấn đề đóng gói. Tồn trử hàng hóa. 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 9 I.5 Kinh nghiệm về phát triển chiến lược sản xuất của các công ty đa quốc gia – Phát triển công nghệ mới và cải tiến hoạt động thiết kế – Liên tục cải tiến không ngừng – Liên minh chiên lược và hợp nhất các công ty khác 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 10 II. CHIẾN LƯỢC MARKETING II.1 Thẩm định thị trường quốc tế – Xác định nhu cầu tiềm năng và nhu cầu cơ bản – Thẩm định các điều kiện về kinh tế và tài chính – Thẩm định các yếu tố về luật pháp và chính trị – Thẩm định các điều kiện về văn hóa và xã hội – Thẩm định môi trường cạnh tranh – Lựa chọn thị trường để xâm nhập 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 11 II.2 Chiến lược sản phẩm • Điều chỉnh thấp hoặc không điều chỉnh • Điều chỉnh trung bình hoặc cao: do các nhân tố sau đây tác động – Yếu tố kinh tế – Yếu tố văn hóa – Yếu tố luật pháp – Đời sống của sản phẩm quốc tế 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 12 II.3 Chiến lược xúc tiến • Các dạng kết hợp giửa thông điệp và sản phẩm – Sản phẩm và thông điệp đồng nhất – Sản phẩm đồng nhất nhưng có sự khác biệt về thông điệp – Sản phẩm thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên thông điệp – Sản phẩm khác biệt và thông điệp khác biệt • Vấn đề quảng cáo – Điều chỉnh quảng cáo – Chọn kênh quảng cáo – Vấn đề bán hàng cá nhân 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 13 II.4 Chiến lược định giá – Mức độ kiểm soát của Nhà nước sở tại – Sự đa dạng của thị trường về phương diện nhu cầu và sở thích – Sự biến động về tỷ giá hối đoái – Các thang bậc giá cả do sự khác biệt về thang bậc trong kênh phân phối. 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 14 II.5 Chiến lược phân phối – Xác định sự khác biệt trong các kênh phân phối – Lựa chọn kênh phân phối phù hợp nhất 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 15 III. CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ III.1/ Lựa chọn chuyên gia biệt phái và vấn đề hồi hương chuyên gia biệt phái • Các tiêu chuẩn và quy trình chọn lựa – Khả năng điều chỉnh – Sự tự tin – Tuổi tác, kinh nghiệm, và giới tính – Sức khỏe và tình trạng gia đình – Động lực và khả năng lãnh đạo • Quy trình chọn lựa: Phỏng vấn và kiểm tra • Hồi hương cho chuyên gia biệt phái – Lý do cho việc triệu hồi chuyên gia biệt phái – Tái điều chỉnh cho chuyên gia biệt phái – Các chiến lược tái điều chỉnh 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 16 III.2/ Công tác đào tạo và huấn luyện chuyên gia biệt phái • Các loại hình đào tạo – đào tạo theo tiêu chuẩn – đào tạo riêng theo yêu cầu của nơi biệt phái • Các chương trình đào tạo – Tổng quan về môi trường – định hướng về văn hóa – hội nhập về văn hóa – ngôn ngữ – sự nhạy cảm về văn hóa – đào tạo thực tế. 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 17 III.3 Thù lao cho chuyên gia biệt phái – Lương cơ bản – Phúc lợi – Các khoản trợ cấp khác 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 18 IV. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IV.1 Xác định các mối quan hệ tài chính giửa MNC và chi nhánh – Định hướng đa cực – Định hướng vị tộc – Định hướng toàn cầu 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 19 IV.2 Quản trị dòng ngân lưu toàn cầu • Chu chuyển của dòng ngân lưu nội bộ • Kỷ thuật định vị ngân quỹ: Nhằm gia tăng dòng ngân lưu ròng – Định giá chuyển giao – Tìm nơi trú ẩn về thuế – Xây dựng các khoản nợ bình phong • Xác lập hệ thống mạng thanh toán nội bộ toàn cầu 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 20 IV.3 Quản trị rủi ro về tỷ giá hối đoái • Lạm phát • Phòng chống rủi ro do tỷ giá hối đoái thay đổi – Rủi ro chuyển đổi – Rủi ro giao dịch – Rủi ro kinh tế • Các chiến lược bảo hiểm – Bảo hiểm trong hoạt động tài chính – Ký hợp đồng mua/bán ngoại tệ có kỳ hạn – Thiết lập quyền chọn mua ngoại tệ 7/7/2014 NGUYỄN KIM PHƯỚC 21 IV.4 Phân tích ngân quỹ đầu tư • Phân tích chỉ tiêu hiện giá ròng (NPV) cho các dự án đầu tư tại nước ngoài. • Phân tích các định chế về tài chính – Sự kiểm soát và trọ cấp của Nhà nước – Vấn đề bảo hiểm cho các rủi ro chính trị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqtkdqt4b_8471.pdf