Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 6: Khung nhìn - View

(Bản scan) Khi sử dụng các lệnh insert và update phải tuân theo các qui tắc sau: - Tất cả các cột phải có giá trị - Không được sử dụng từ khóa defaul trong câu lệnh insert và update - Phải có giá trị đúng của cột có check constraint - Không insert vào bảng có chứa cột có thuộc tính identity

pptx25 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 6: Khung nhìn - View, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl6_146.pptx
Tài liệu liên quan