Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện

Xử trí Cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện Đại cương Là cấp cứu có thể xảy ra bất kì nơi nào: trên đường phố, trong bệnh viện, tại các khoa phòng Có rất nhiều ng/nhân, nhiều khi không rõ ràng. Bất kỳ bác sĩ, điều dưỡng nào cũng cần phải biết tham gia cấp cứu hồi sinh tim phổi. Để có kết qủa cao nhất cần: Có các kíp cấp cứu thành thạo về kỹ thuật. Tổ chức phân côngkíp cấp cứu hợp lý. Can thiệp càng sớm càng tốt: chỉ có 3 - 4 phút để hành động.

ppt19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xöû trí Caáp cöùu ngöng tuaàn hoaøn hoâ haáp taïi beänh vieän Baùc Só Ñoã Quoác Huy Khoa Hoài Söùc Tích Cöïc Beänh Vieän Nhaân Daân 115 Ñaïi cöông Laø caáp cöùu coù theå xaûy ra baát kì nôi naøo: treân ñöôøng phoá, trong beänh vieän, taïi caùc khoa phoøng… Coù raát nhieàu ng/nhaân, nhieàu khi khoâng roõ raøng. Baát kyø baùc só, ñieàu döôõng naøo cuõng caàn phaûi bieát tham gia caáp cöùu hoài sinh tim phoåi. Ñeå coù keát quûa cao nhaát caàn: Coù caùc kíp caáp cöùu thaønh thaïo veà kyõ thuaät. Toå chöùc phaân coângkíp caáp cöùu hôïp lyù. Can thieäp caøng sôùm caøng toát: chæ coù 3 - 4 phuùt ñeå haønh ñoäng. Nguyeân nhaân Noäi khoa: Beänh cô tim, roái loaïn nhòp tim… Phaûn xaï… Quaù lieàu thuoác. Tai bieán maïch naõo. Tai naïn: ñieän giaät, ngoä ñoäc… Suy hoâ haáp caáp: ng/nhaân thöôøng gaëp nhaát taïi caùc khoa. Ngoaïi khoa: Trong luùc moå do maát maùu, tai bieán gaây meâ… Chaán thöông: soï naõo, loàng ngöïc, buïng.. Veát thöông gaây maát maùu. Nguyeân nhaân ngöng tuaàn hoaøn hoâ haáp coù theå phuïc hoài ñöôïc Sinh Beänh hoïc Hoaït ñoäng cuûa naõo phuï thuoäc: Cung löôïng tim  töôùi maùu. Cung caáp oxy vaø glucose Ngöng tuaàn hoaøn sau 8 - 10 giaây seõ maát yù thöùc. Cung löôïng maùu naõo: bình thöôøng 75 ml/100g chaát xaùm Khi < 25ml/100g  EEG coøn soùng chaäm Khi < 15ml/100g  EEG ñaúng ñieän Toån thöông naõo seõ khoâng hoài phuïc sau 3 - 4 phuùt ngöng tuaàn hoaøn maëc duø tim coù theå coøn tieáp tuïc ñaäp sau 2- 3 giô øtrong tình traïng thieáu oxy. Phaân loaïi ngöøng tuaàn hoaøn theo cô cheá Ngöøng tim (voâ taâm thu): ñaúng ñieän treân ECG. Rung thaát: thöôøng gaëp nhaát (75 - 95%). Soùng Lôùn: môùi ngöøngTH, chöa thieáu oxy hay tim coøn toát. Soùng Nhoû: thieáu oxy naëng, coù toån thöông tim töø tröôùc, rung thaát keùo daøi treân 2 phuùt. Tim khoâng hieäu quaû: Maát maùu caáp Roái loaïn nhòp tim Phaân li ñieän cô chaån ñoaùn ngöøng tuaàn hoaøn hoâ haáp 1 - Maát yù thöùc ñoät ngoät. 2 - Ngöøng thôû ñoät ngoät. 3 - Maát maïch beïn, maïch caûnh. Caùc daáu hieäu khaùc: Da nhôït nhaït neáu maát maùu caáp. Da tím ngaét neáu coù suy hoâ haáp, ngaït thôû. Maùu ngöng chaûy khi ñang moå. Xöû trí ngöng tuaàn hoaøn hoâ haáp Ba yeáu toá ñaûm baûo thaønh coâng: Kíp caáp cöùu thaønh thaïo veà kyõ thuaät. Toå chöùc daây chuyeàn caáp cöùu toát. Can thieäp sôùm, kòp thôøi (chæ coù 3 - 4 phuùt ñeå haønh ñoäng). Phaùc ñoà caáp cöùu ngöng tuaàn hoaøn hoâ haáp Theo höôùng daãn Hoài Sinh Tim Phoåi cuûa AHA 2000 Toå chöùc Kíp caáp cöùu: Phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho caùc thaønh vieân trong nhoùm. A - Airway B - Breathing C - Circulation Quy Trình A-B-C-D Hoài Sinh Tim Phoåi Cô Baûn D - Defibrillation Phaùc ñoà Hoài sinh tim cô baûn taïi beänh vieän Nghi ngôø ngöøng tim Ñaùnh giaù ñaùp öùng Baùo ñoäng heä thoáng caáp cöùu Goïi maùy phaù rung Quy trình ABCD thöù nhaát A - airway: laøm thoâng ñöôøng thôû B - breathing: boùp boùng qua Mask C - circulation: baét ñaàu eùp tim D - defibrillation: tìm rung thaátphaù rung (200j, 300j, 360j neáu caàn) Quy trình ABCD thöù hai A - airway: ñaët NKQ B - breathing: boùp boùng hay thôû maùy vôùi oxy 100% C - circulation: ñaët ñöôøng truyeàn TM  duøng thuoác… D - differential diagnosis: tìm vaø  nhöõng ng/nhaân coù theå hoài phuïc ñöôïc* Tyû leä hoài sinh thaønh coâng giaûm theo thôøi gian Vai troø cuûa hoài sinh sôùm vaø phaù rung sôùm Cô sôû cuûa khöû rung sôùm Rung thaát laø theå ngöøng tim thöôøng gaëp nhaát (75 - 95%). Ñieàu trò hieäu quaû rung thaát duy nhaát laø khöû rung. Hieäu quûa cuûa phaù rung giaûm nhanh theo thôøi gian. Rung thaát seõ chuyeån thaønh asystole trong vaøi phuùt. Nguyeân taéc phaù rung sôùm Moïi ngöôøi laøm caáp cöùu hoài sinh tim phoåi phaûi ñöôïc huaán luyeän, trang bò vaø cho pheùp söû duïng maùy phaù rung ngay khi coù BN ngöng tim. Phaù rung sôùm laø chuaån möïc cho caáp cöùu ngöng tim trong vaø ngoaøi Beänh Vieän. Maùy phaù rung caàn ñöôïc trang bò ôû nôi coù nhieàu nguy cô. Söû duïng maùy phaù rung laø kyõ naêng caàn phaûi coù cuûa taát caû nhaân vieân Y teá. Duøng thuoác trong hoài sinh tim phoåi Adrenalin 1mg: TM 1mg/laàn, laäp laïi moãi 3 - 5 phuùt. Coù theå taêng 3 - 5mg/laàn. Bôm qua NKQ: lieàu gaáp hai laàn IV, pha loaõng vôùi 10ml nöôùc caát vaø boùp boùng 2 laàn, sau ñoù tieáp tuïc eùp tim. Tieâm tröïc tieáp vaøo tim: khoâng neân vì coù theå gaây t/thöông m/v. Atropin 1mg: TM 1mg/laàn laäp laïi moãi 3 - 5 phuùt, toång lieàu khoâng quùa 3mg. Coù theå bôm qua NKQ. NaHCO3: 1mEq/kg; chæ duøng khi: Bieát chaéc coù taêng K+ hoaëc nhieãm toan chuyeån hoaù tröôùc ñoù. Hoài sinh Tim - Phoåi ñaõ quùa 15 phuùt maø chöa hieäu quûa. Film minh hoïa veà hoài sinh tim - phoåi Baùc só 1 Tröôûng nhoùm quyeát ñònh chæ ñaïo: can thieäp, thuoác... Duy trì ñöôøng thôû (mask,NKQ) Thoâng khí nhaân taïo Baùc só 2 EÙp Tim, phaù rung. Ñaët TMTT, choïc MP, MT... Baùm saùt Monitor nhòp tim Baùc só 3 (ñöôïc taêng cöôøng) Hoã trôï thöïc hieän caùc thuû thuaät . Caàm maùu beân ngoaøi. Giuùp thay y phuïc cho BN. Ñieàu döôõng 1 - Giuùp ñaët NKQ, huùt ñaøm. - Ghi hoà sô Ñieàu döôõng 2 - Ñaët ñöôøng TMNV, tieâm thuoác... - Chuaån bò duïng cuï caáp cöùu... - Laáy maãu göûi xeùt nghieäm. - Môøi chuyeân khoa, taêng vieän... - Hoä toáng BN khi di chuyeån. Ñieàu döôõng 3 (ñöôïc taêng cöôøng) - Saép xeáp, oån ñònh vò trí BN vaø duïng cuï. - Hoã trôï cho nhoùm khi coù yeâu caàu. - Traán an, caùch ly thaân nhaân BN Sô ñoà boá trí nhoùm hoài sinh tim phoåi PHAÂN COÂNG NHIEÄM VUÏ CUÛA BAÙC SÓ TRONG NHOÙM CAÁP CÖÙU HOÀI SINH TIM - PHOÅI BAÙC SÓ 1: Tröôûng nhoùm Quyeát ñònh, chæ ñaïo can thieäp, thuoác... Ñaûm baûo phaàn Hoâ Haáp: A-airway vaø B- breathing. BAÙC SÓ 2: Ñaûm baûo C-circulation: EÙp tim, phaù rung,TTMTT, choïc MP - MT... Thöïc hieän nhieäm vuï cuûa BS 3, neáu chöa ñöôïc taêng cöôøng. BAÙC SÓ 3 (neáu ñöôïc taêng cöôøng) Hoã trôï thöïc hieän caùc thuû thuaät HSTP theo leänh cuûa tröôûng nhoùm. Caàm maùu beân ngoaøi. Giuùp thay y phuïc cho BN. PHAÂN COÂNG NHIEÄM VUÏ CUÛA ÑIEÀU DÖÔÕNG TRONG NHOÙM CAÁP CÖÙU HOÀI SINH TIM - PHOÅI Ñieàu döôõng 1: Hoã trôï Bs1: nguoàn Oxy, duy trì thoâng khí, giuùp ñaët NKQ, huùt ñaøm. Ghi hoà sô: Dieãn bieán, can thieäp, thuoác söû duïng. Ñieàu döôõng 2: Thöïc hieän leänh Bs 1: TMNV, tieâm thuoác, ñaët sonde tieåu, daï daøy... Chuaån bò duïng cuï caàn thieát cho caáp cöùu hoài sinh. Laáy vaø göûi maãu beänh phaåm xeùt nghieäm. Môøi chuyeân khoa, goïi taêng vieän khi caàn... Giuùp thay y phuïc, giöõ taøi saûn BN, hoä toáng BN khi caàn di chuyeån. Ñieàu döôõng 3 (khi ñöôïc taêng cöôøng): Saép xeáp, oån ñònh vò trí BN vaø maùy moùc duïng cuï. Hoã trôï cho nhoùm khi coù yeâu caàu, traán an, caùch ly thaân nhaân BN.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptXu tri cap cuu ngung HHTH tai BV 1.ppt
  • pptXu tri cap cuu ngung HHTH tai BV 2.ppt
Tài liệu liên quan