Vaccin sử dụng trong thời kỳ mang thai

• Viêm gan B • Không có chống chỉ định tiêm ngừa vaccine này trong giai đoạn mang thai. Các dữ liệu cho thấy không có nguy cơ phản ứng có hại xảy ra cho thai nhi khi sử dụng vaccine này ở phụ nữ mang thai. Các vaccines hiện nay chứa HBsAg không lây nhiễm và có thể không gây nguy hại gì cho bào thai. • Thai phụ nên được chủng ngừa khi được xác định có nguy cơ nhiễm HBV trong thai kỳ (có nhiều hơn một bạn tình trong vòng 6 tháng trước, đang điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục, hoặc có bạn tình HBsAg (+)

ppt25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vaccin sử dụng trong thời kỳ mang thai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Chöa coù baèng chöùng veà nguy cô khi tieâm vaccine chöùa virus baát hoaït hoaëc vi khuaån hoaëc bieán ñoäc toá cho phuï nöõ mang thai. - Vaccine virus soáng bò choáng chæ ñònh ôû phuï nöõ mang thai do nguy cô truyeàn virus trong vaccine qua baøo thai Vieâm gan A Chöa xaùc ñònh möùc ñoä an toaøn khi tieâm vaccine ngöøa vieâm gan A, vaccine naøy ñöôïc saûn xuaát töø virus baát hoaït neân coù nguy cô thaáp ñoái vôùi baøo thai. Caân nhaéc nguy cô xaûy ra do tieâm vaccine vôùi nguy cô maéc beänh vieâm gan A ôû phuï nöõ mang thai phôi nhieãm cao. Vieâm gan B Khoâng coù choáng chæ ñònh tieâm ngöøa vaccine naøy trong giai ñoaïn mang thai. Caùc döõ lieäu cho thaáy khoâng coù nguy cô phaûn öùng coù haïi xaûy ra cho thai nhi khi söû duïng vaccine naøy ôû phuï nöõ mang thai. Caùc vaccines hieän nay chöùa HBsAg khoâng laây nhieãm vaø coù theå khoâng gaây nguy haïi gì cho baøo thai. Thai phuï neân ñöôïc chuûng ngöøa khi ñöôïc xaùc ñònh coù nguy cô nhieãm HBV trong thai kyø (coù nhieàu hôn moät baïn tình trong voøng 6 thaùng tröôùc, ñang ñieàu trò beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc, hoaëc coù baïn tình HBsAg (+)) Influenza (baát hoaït) Khuyeán caùo chuûng ngöøa vaccine influenza baát hoaït cho ngöôøi coù nguy cô bò caùc bieán chöùng nghieâm troïng do influenza: …Caùc phuï nöõ saép mang thai trong muøa cuùm. Moät nghieân cöùu veà mieãn dòch ñoái vôùi influenza treân 2,000 thai phuï chöùng toû khoâng coù lieân heä giöõa vieäc duøng vaccine naøy vôùi nguy haïi cho thai nhi; keát quaû töông töï vôùi nghieân cöùu khaùc treân 252 thai phuï ñaõ tieâm vaccine influenza baát hoaït trong voøng 6 thaùng.ï Sôûi Sôûi-quai bò-rubella (MMR) vaø caùc vaccines chöùa thaønh phaàn treân khoâng neân söû duïng cho phuï nöõ mang thai. Khoâng loaïi tröø nguy cô ñoái vôùi baøo thai do vaccine soáng naøy, caùc thai phuï neân ñöôïc tö vaán traùnh mang thai trong voøng 28 ngaøy sau khi tieâm ngöøa sôûi hoaëc quai bò hoaëc rubella hoaëc MMR hoaëc caùc vaccine khaùc chöùa rubella. Neáu tieâm chuûng ôû phuï nöõ chöa bieát ñang mang thai hay coù thai trong voøng 4 tuaàn sau tieâm MMR, thai phuï neân ñöôïc tham vaán veà nguy cô treân lyù thuyeát cho thai nhi; tuy nhieân, vieäc söû duïng MMR trong giai ñoaïn mang thai khoâng phaûi laø nguyeân nhaân ñeå chaám döùt thai kyø. Meningococcal (MCV4) (lieân hôïp) MCV4 an toaøn vaø taïo mieãn dòch ôû nhöõng ngöôøi khoâng coù thai töø 11-55 tuoåi, nhöng khoâng coù döõ lieäu veà möùc ñoä an toaøn cuûa MCV4 trong thai kyø. Phuï nöõ ôû ñoä tuoåi sinh ñeû khi bieát ñaõ mang thai vaøo thôøi ñieåm tieâm MCV4 neân lieân heä vôùi trung taâm chaêm soùc söùc khoûe hay nhaø saûn xuaát vaccine. Meningococcal (MPSV4) (polysaccharide) Caùc nghieân cöùu veà vieäc söû duïng MPSV4 trong thôøi kyø mang thai khoâng ghi nhaän phaûn öùng coù haïi naøo ôû thai phuï hay treû sô sinh. Döïa treân döõ lieäu naøy, thai kyø khoâng loaïi tröø vieäc tieâm chuûng vôùi MPSV4, neáu coù chæ ñònh Pheá caàu (PPV23) (polysaccharide) Chöa ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä an toaøn khi söû duïng vaccine ngöøa pheá caàu (polysaccharide) trong 3 thaùng ñaàu thai kyø, maëc duø khoâng coù haäu quaû naøo ñöôïc baùo caùo trong soá caùc treû sô sinh coù meï söû duïng vaccine naøy trong giai ñoaïn mang thai Baïi lieät (IPV) Maëc duø khoâng coù phaûn öùng coù haïi naøo cuûa IPV ñöôïc ghi nhaän trong soá caùc thai phuï hay treân baøo thai, neân traùnh tieâm ngöøa ôû phuï nöõ mang thai döïa treân neàn taûng lyù thuyeát. Tuy nhieân, neáu thai phuï coù nguy cô cao nhieãm khuaån vaø ñoøi hoûi tieâm ngöøa phoøng baïi lieät, coù theå söû duïng IPV theo phaùc ñoà khuyeán caùo ôû ngöôøi lôùn. Rubella Phuï nöõ coù khaû naêng nhieãm rubella nhöng khoâng ñöôïc chuûng ngöøa do saép hoaëc ñang mang thai neân ñöôïc tham vaán veà nguy cô hoäi chöùng rubella baåm sinh vaø taàm quan troïng cuûa vieäc chuûng ngöøa sôùm sau thôøi kyø mang thai. Moät hoà sô löu tröõ töø 1971 ñeán 1989goàm caùc thai phuï tieâm vaccine rubella vaøo giöõa 3 thaùng tröôùc vaø 3 thaùng sau thuï thai – (“Vaccine in Pregnancy VIP Registry”). Khoâng coù baèng chöùng veà hoäi chöùng rubella baåm sinh ôû treû sinh ra töø 226 phuï nöõ tieâm vaccine RA 27/3 vaø tieáp tuïc cho ñeán cuoái thai kyø. Uoán vaùn vaø baïch haàu (Td) Phuï nöõ mang thai neân tieâm vaccine Td neáu ñöôïc chæ ñònh. Caùc thai phuï ñaõ tieâm tröôùc ñaây vaø khoâng chuûng ngöøa trong voøng 10 naêm qua neân coù moät lieàu tieâm nhaéc. Thai phuï chöa ñöôïc tieâm 3 lieàu vaccine chöùa giaûi ñoäc toá uoán vaùn vaø baïch haàu caàn hoaøn thaønh 3 muõi tieâm naøy. Hai lieàu Td neân ñöôïc tieâm trong thai kyø ñeå baûo veä cô theå meï vaø con choáng beänh uoán vaùn. Phaùc ñoà thöôøng ñöôïc aùp duïng ôû thai phuï : hai lieàu Td caùch nhau 4 tuaàn, vaø moät lieàu Tdap vaøo 6 thaùng sau lieàu thöù hai (giai ñoaïn haäu saûn). Maëc duø chöa coù baèng chöùng veà tính gaây dò taät cuûa giaûi ñoäc toá uoán vaùn vaø baïch haàu, thaän troïng söû duïng Td töø 3 thaùng giöõa thai ky nhaèm giaûm thieåu baát cöù khaû naêng xaûy ra phaûn öùng naøo treân lyù thuyeát. Thuûy ñaäu Chöa bieát taùc duïng cuûa vaccine virus thuûy ñaäu treân baøo thai; vì vaäy khoâng neân chuûng ngöøa cho thai phuï. Phuï nöõ khoâng coù thai ñaõ chuûng ngöøa neân traùnh mang thai trong 1 thaùng sau tieâm. Neáu tieâm ngöøa ôû phuï nöõ khoâng bieát ñang mang thai hoaëc coù thai trong voøng 4 tuaàn sau chuûng ngöøa thuûy ñaäu, caàn tham vaán veà nguy cô cho baøo thai treân lyù thuyeát; tuy nhieân, … söû duïng vaccine thuûy ñaäu trong giai ñoaïn mang thai khoâng phaûi laø nguyeân nhaân ñeå chaám döùt thai kyø. VZIG [varicella Zoster Immune Globulin] ñöôïc caân nhaéc cho caùc thai phuï coù khaû naêng laây nhieãm BCG Maëc duø khoâng coù taùc ñoäng coù haïi naøo cho baøo thai coù lieân quan ñeán tieâm vacine BCG, nhöng vieäc chuûng ngöøa khoâng ñöôïc khuyeán caùo trong thai kyø. Vieâm naõo Nhaät Baûn Chöa saün coù thoâng tin chuyeân bieät veà möùc ñoä an toaøn cuûa vaccine vieâm naõo Nhaät Baûn trong thai kyø. Vieäc chuûng ngöøa gaây nguy cô treân lyù thuyeát ñoái vôùi söï phaùt trieån baøo thai, vaø vaccine naøy khoâng neân söû duïng thöôøng quy trong thai kyø. Caùc thai phuï caàn ñöôïc tieâm ngöøa khi du lòch ôû vuøng coù nguy cô cao maéc vieâm naõo Nhaät Baûn, nguy cô xaûy ra do tieâm ngöøa thaáp hôn nguy cô laây nhieãm cho meï vaø thai nhi. Beänh daïi Vì nhöõng haäu quaû do tieáp xuùc virus daïi, vaø khoâng coù baèng chöùng cho thaáy caùc baát thöôøng ôû thai nhi coù lieân quan ñeán tieâm vaccine ngöøa daïi, neân thai kyø khoâng ñöôïc xem laø choáng chæ ñònh duøng vaccine döï phoøng sau phôi nhieãm. Neáu coù nguy cô cao tieáp xuùc beänh daïi, döï phoøng tröôùc phôi nhieãm coù theå ñöôïc chæ ñònh trong thai kyø. Beänh zona (herpes zoster) ACIP chöa coù khuyeán caùo veà vaccine zoster. Nhaø saûn xuaát kuyeân khoâng neân söû duïng vaccine naøy trong thai kyø: Choáng chæ ñònh: Zostavax khoâng neân söû duïng cho caùc ñoái töôïng … ñang hay saép mang thai. Chöa bieát roõ Zostavax coù gaây haïi cho baøo thai khi tieâm ngöøa cho thai phuï hoaëc coù theå aûnh höôûng ñeán khaû naêng sinh saûn hay khoâng. Tuy nhieân, nhieãm VZV xaûy ra töï nhieân ñoâi khi gaây haïi cho thai nhi. Vì vaäy, khoâng neân chuûng ngöøa Zostavax cho phuï nöõ mang thai; hôn nöõa, caàn traùnh mang thai trong 3 thaùng sau tieâm ngöøa. Phaân loaïi nguy cô treân baøo thai khi söû duïng vaccine Drugs in Pregnancy and Lactation – fourth edition Taøi lieäu Guidelines for Vaccinating Pregnant Women – Centers For Disease Control & Prevention Drugs in Pregnancy and Lactation – fourth edition – Gerald G. Briggs

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptVaccin sử dụng trong thời kỳ mang thai.ppt
Tài liệu liên quan