Viêm thận lupus

VIÊM THẬN LUPUS SINH BỆNH HỌC CỦA SLE Đáp ứng tự miễn khởi dẫn từ tự kháng nguyên và không tùy thuộc tế bào T Những tự kháng nguyên là DNA/Nucleosome Mỗi tự kháng thể (phản ứng khác nhau với những kháng nguyên cầu thận) gây ra những tổn thương khác nhau và những thể bệnh lý khác nhau. Tự kháng thể tạo ra từ những tế bào B dơới tác động hoạt hoá của tế bào T tự phản ứng thâm nhập vào thận gây viêm mạch máu và viêm thận mô kẽ.

ppt53 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1940 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Viêm thận lupus, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIEÂM THAÄN LUPUS ROBERT C ATKINS VIEÄT NAM THAÙNG 11/2005 SINH BEÄNH HOÏC CUÛA SLE Ñaùp öùng töï mieãn khôûi daãn töø töï khaùng nguyeân vaø khoâng tuøy thuoäc teá baøo T Nhöõng töï khaùng nguyeân laø DNA/Nucleosome Moãi töï khaùng theå (phaûn öùng khaùc nhau vôùi nhöõng khaùng nguyeân caàu thaän) gaây ra nhöõng toån thöông khaùc nhau vaø nhöõng theå beänh lyù khaùc nhau. Töï khaùng theå taïo ra töø nhöõng teá baøo B dôôùi taùc ñoäng hoaït hoaù cuûa teá baøo T töï phaûn öùng thaâm nhaäp vaøo thaän gaây vieâm maïch maùu vaø vieâm thaän moâ keõ. PHAÂN LOAÏI HÌNH THAÙI HOÏC CUÛA VIEÂM THAÄN LUPUS THEO CUÛA WHO LOAÏI I II III IV V VI Moâ taû Caàu thaän bình thöôøng Chæ coù thay ñoåi teá baøo trung moâ Vieâm caàu thaän khu truù töøng phaàn Vieâm caàu thaän taêng sinh lan toûa Vieâm caàu thaän maøng lan toûa Vieâm caàu thaän xô hoùa tieán trieån Chung J, Sobin LH. Renal Disease, Classification and Atlas of Glomerular Disease. 1982 PHAÂN LOAÏI VIEÂM THAÄN LUPUS ISN/RPS 2003 Loaïi I – Vieâm thaän lupus trung moâ toái thieåu ( chæ laéng ñoïng) Loaïi II – Vieâm thaän lupus taêng sinh trung moâ Loaïi III – Vieâm thaän lupus khu truù (50% vi caàu thaän); toaøn theå hay töøng phaàn, hoaït ñoäng hay maõn tính Loaïi V – Vieâm thaän lupus maøng; toaøn theå hay töøng phaàn, coù theå xaûy ra vôùi III hay IV Loaïi V – Vieâm thaän lupus xô hoùa tieán trieån Weening J et al, Kidney Int, 2004; 65:521 ÑIEÀU TRÒ HIEÄN TAÏI - 2000 Beänh phöùc taïp, do nhieàu caên nguyeân Khoâng ñieàu trò ñaëc hieäu khi chöa xaùc ñònh roõ cô cheá sinh beänh hoïc Ñieàu trò caàn nhaém tôùi caû ñaùp öùng mieãn dòch dòch theå( teá baøo B) vaø mieãn dòch teá baøo (teá baøo T) Nhieàu choïn löïa ñieàu trò ñeå öùc cheá toaøn boä nhöõng ñaùp öùng vieâm vaø mieãn dòch NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC ÑIEÀU TRÒ VIEÂM THAÄN LUPUS Khoâng coù ñieàu trò laønh beänh Muïc ñích – Giaûm trieäu chöùng vaø chaäm tieán trieån Caùc thuoác coù nhieàu taùc duïng phuï nghieâm troïng – ñieàu trò caàn caân nhaéc giöõa lôïi ích vaø nguy cô Tuy nhieân ít coù nghieân cöùu ñeå xaùc ñònh roõ hieäu quaû so vôùi nhöõng taùc duïng phuï (NIH) Khoù ñaùnh giaù hieäu quaû vì: Khoâng tieân ñoaùn ñöôïc beänh neàn taûng Khoâng theå theo doõi chính xaùc hoaït tính cuûa beänh TÆ LEÄ SOÁNG COØN CUÛA BN SLE Taát caû LUPUS 1953-69 49 1970-79 82 1980-89 86 1990-95 92 % Soáng coøn 5 naêm Vieâm thaän Vieâm thaän LUPUS nhoùm IV 44 17 67 55 82 80 82 82 Cameron-ISN 1997 SOÁNG COØN SAU 5 NAÊM CUÛA VIEÂM THAÄN LUPUS Vieâm thaän Lupus loaïi IV 1953-1969 17% 1970-1979 55% 1980-1989 80% 1990-1995 82% Thuoác Taùc duïng phuï Steroids uoáng ++++ +Steroids TM +++ Ñoäc teá baøo +++ +Ñoäc teá baøo TM ++ ÑIEÀU TRÒ – CAÂN NHAÉC GIÖÕA HIEÄU QUAÛ VAØ ÑOÄC TÍNH Beänh naëng (hoaëc taùi phaùt ) - ñieàu trò tích cöïc Duy trì - haïn cheá taùc duïng phuï cuûa thuoác. - tuaân thuû ñieàu trò ÑIEÀU TRÒ HIEÄN NAY CUÛA VIEÂM THAÄN LUPUS Nhöõng nguyeân lyù caên baûn : Haàu heát loaïi III hay IV theo WHO (vieâm caàu thaän taêng sinh) ñeàu tieán trieån ñeán suy thaän. Nhöõng thöû nghieäm ñoái chöùng ñöa ra lôïi ích chaäm. Ñieàu trò baèng öùc cheá mieãn dòch phoái hôïp Loaïi II (trung moâ) vaø V (maøng) theo WHO – tieán trieån thay ñoåi. Khoâng coù thöû nghieäm ñoái chöùng. Ñieàu trò theo kinh nghieäm. Loaïi VI theo WHO (tieán trieån ) Coù keát quaû toát vôùi loïc thaän vaø thay thaän Khoâng coù vai troø cuûa mieãn dòch trò lieäu Nhöõng phaùc ñoà thöôøng duøng Phaùc ñoà NIH Cyclophosphamide truyeàn TM moãi thaùng 0,5– 1.0g/m² trong 6 thaùng + steroids Duy trì Cyclophosphamide moãi 3 thaùng trong 2 naêm Cameron 1996 Cyclophosphamide uoáng trong 12 tuaàn + steroids Duy trì Azathioprine DIEÃN TIEÁN CUÛA 11 BN VIEÂM THAÄN LUPUS DUØNG PHAÙC ÑOÀ ÑIEÀU TRÒ NIH NHÖÕNG PHÖÔNG THÖÙC ÑIEÀU TRÒ KHAÙC TRONG VIEÂM THAÄN LUPUS NAËNG Trích huyeát töông – khoâng hieäu quaû TM Gamma-globulin – chöa ñöôïc chöùng minh Chieáu xaï toaøn boä heä baïch huyeát – ít ñöôïc söû duïng Thuoác khaùng ñoâng vaø khaùng tieåu caàu – chöa ñöôïc chöùng minh THÖÛ NGHIEÄM ÑOÁI CHÖÙNG ÑIEÀU TRÒ BAÈNG THAY HUYEÁT TÖÔNG TRONG VIEÂM THAÄN LUPUS NAËNG Lewis vaø cs NEJM 326-373, 1992 SLE 111, IV &V – S Creatinine 180 Trò lieäu chuaån – 48 beänh nhaân - Prednisolone (60mg20mg) & - Cyclophosphamide( 8 tuaàn) Trò lieäu chuaån+ thay huyeát töông – 40 beänh nhaân (34L tuaàn 3 laàn trong 4 tuaàn) theo doõi trong 3 naêm Ngöng thöû nghieäm sôùm vì khoângï caûi thieän vôùi thay huyeát töông. HIEÄU QUAÛ LAÂM SAØNG CUÛA SLE HIEÄU QUAÛ LAÂM SAØNG CUÛA SLE Thay huyeát töông : nhöõng keát quaû chính yeáu khi theâm vaøo steroids+ñoäc teá baøo Töû vong – 2 thöû nghieäm, 125 beänh nhaân RR 1.62(0.64 ñeán 4.09) p=0.3 ESRD – 3 thöû nghieäm, 143 beänh nhaân RR 1.24(0.60 ñeán 2.57) p=0.6 DSCr – 2 thöû nghieäm, 51 beänh nhaân RR 0.17(0.02 ñeán 1.26) p=0.08 Nhieãm truøng– 2 thöû nghieäm, 125 beänh nhaân RR 0.69(0.35 ñeán 1.37) p=0.3 COÙ CAÀN PHAÛI SINH THIEÁT THAÄN KHOÂNG ? Chuû yeáu ñeå chaån ñoaùn ban ñaàu, phaân loaïi vaø cheá ñoä ñieàu trò Xaùc nhaän “taùi phaùt” Xaùc ñònh ngöøng hoaït ñoäng VIEÂM THAÄN LUPUS TRONG 3 NAÊM- TRUNG TAÂM Y KHOA MONASH 43 beänh nhaân (chieám 7% toàng soá sinh thieát thaän) WHO I II III IV V VI Soá beänh nhaân % 0 0 8 18 3 7 18 41 6 14 8 18 DUØNG THEÂM THUOÁC ÑOÄC TEÁ BAØO COÙ LÔÏI ÍCH HÔN CHÆ STEROIDS ? Coù theå theâm Meta-analysis 19 thöû nghieäm tieàn cöùu coù ñoái chöùng – Prednisolone + Cyclophosphamide/ hoaëc Azathioprine hieäu quaû hôn ( töû vong hay ESRF ) so vôùi Prednisolone duøng ñôn ñoäc Bannal 1997 Am J Kid Dis Phöông phaùp COCHRANE Ñeà cöông chi tieát ñöôïc coâng boá tröôùc ñoù (Cochrane Library, phaùt haønh 1,2001) TIEÂU CHUAÅN NHAÄN VAØO : RCTs hay gaàn nhö RCTs Nghieân cöùu coù heä thoáng toaøn dieän Medline(1966 -2004), Embase(1988-2004) vaø Cochrane Controlled Trial Registry. Trích xuaát döõ lieäu, phaân tích döõ lieäu vaø ñaùnh giaù chaát löôïng phöông phaùp ñöôïc thöïc hieän bôûi 2 nhaø nghieân cöùu ñoäc laäp Study RR (random) 95% CI 01 Cyclophosphamide Steinberg 1971 2.63 [0.13, 54.64] Donadio 1978 1.08 [0.36, 3.28] Austin 1986 0.68 [0.31, 1.48] Sesso 1994 0.71 [0.14, 3.66] Gourley 1996 4.91 [0.66, 36.40] Subtotal (95% CI) 0.98 [0.53, 1.82] Total events: 29 (Treatment), 15 (Control) Test for heterogeneity: Chi² = 4.43, df = 4 (P = 0.35), I² = 9.7% Test for overall effect: Z = 0.07 (P = 0.94) RR (random) 95% CI 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 Favours treatment Favours control TÖÛ VONG Cyclophosphamide + steroids vs steroids alone Study RR (random) 95% CI 01 Cyclophosphamide Donadio 1978 0.72 [0.23, 2.25] Austin 1986 0.37 [0.13, 1.08] Boumpas 1992 0.73 [0.28, 1.92] Sesso 1994 0.71 [0.14, 3.66] Gourley 1996 0.74 [0.29, 1.86] Subtotal (95% CI) 0.63 [0.39, 1.03] Total events: 27 (Treatment), 26 (Control) Test for heterogeneity: Chi² = 1.23, df = 4 (P = 0.87), I² = 0% Test for overall effect: Z = 1.84 (P = 0.07) RR (random) 95% CI 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 Favours treatment Favours control SUY THAÄN MAÕN GÑ CUOÁI Cyclophosphamide + steroids vs steroids alone Study RR (random) 95% CI 01 Cyclophosphamide Austin 1986 0.47 [0.22, 1.03] Boumpas 1992 0.52 [0.27, 1.02] Sesso 1994 0.86 [0.29, 2.56] Gourley 1996 0.74 [0.34, 1.59] Subtotal (95% CI) 0.59 [0.40, 0.88] Total events: 35 (Treatment), 32 (Control) Test for heterogeneity: Chi² = 1.22, df = 3 (P = 0.75), I² = 0% Test for overall effect: Z = 2.58 (P = 0.010) RR (random) 95% CI 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 Favours treatment Favours control Creùatinine HT taêng gaáp ñoâi Cyclophosphamide + steroids hoaëc chæ steroids Study Subtotal (95% CI) Total events: 27 (Treatment), 17 (Control) Test for heterogeneity: Chi² = 3.73, df = 5 (P = 0.59), I² = 0% Test for overall effect: Z = 0.51 (P = 0.61) Favours treatment Favours control Nhoeåm truøng chính yeáu Cyclophosphamide + steroids hoaëc chæ steroids 01 Cyclophosphamide Steinberg 1971 0.29 [0.01, 6.07] Donadio 1978 0.54 [0.11, 2.69] Austin 1986 0.46 [0.14, 1.47] Boumpas 1992 3.17 [0.16, 63.45] Sesso 1994 2.14 [0.22, 21.10] Gourley 1996 1.12 [0.53, 2.40] 0.87 [0.50, 1.51] 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 Study Subtotal (95% CI) Total events: 47 (Treatment), 9 (Control) Test for heterogeneity: Chi² = 2.27, df = 2 (P = 0.32), I² = 11.8% Test for overall effect: Z = 2.23 (P = 0.03) Favours treatment Favours control Suy chöùc naêng buoàng tröùng Cyclophosphamide + steroids hoaëc chæ steroids 01 Cyclophosphamide Austin 1986 3.33 [0.90, 12.35] Boumpas 1992 9.07 [0.56, 147.16] Gourley 1996 1.67 [0.86, 3.24] 2.18 [1.10, 4.34] 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 Toùm taét nhöõng keát quaû chính Cyclophosphamide caûi thieän keát quaû ôû thaän nhöng khoâng thay ñoåi ñöôïc tæ leä töû vong RR 0,59 [0,40-0,88] Azathioprine giaûm tæ leä töû vong, khoâng caûi thieän keát quaû laâu daøi cuûa vieâm thaän RR 0,60 [0,36-0,99] Caû hai ñeàu khoâng taêng nguy cô nhieãm truøng ñaùng keå khi so saùnh vôùi chæ duøng steroids Hieän nay, khoâng duøng thay huyeát töông treân bn DPLN LIEÄU CYCLOPHOSPHAMIDE TM ÑÖÔÏC ÖA CHUOÄNG HÔN ÑÖÔØNG UOÁNG KHOÂNG? Coù theå coù, vì - hieäu quaû toát hôn - tuaân thuû ñieàu trò toát hôn - ít aùc tính hôn Nhöng: - baát tieän - taêng ñoäc tính treân baøng quang vaø buoàng tröùng, ruïng toùc vaø nhieãm truøng. LIEÄU TM CYCLOPHOSPHAMIDE (TM) COÙ TOÁT HÔN AZATHIOPRINE (UOÁNG) TRONG ÑIEÀU TRÒ DUY TRÌ VIEÂM THAÄN DO LUPUS KHOÂNG? Tæ leä soáng coøn veà laâu daøi nhö nhau Vaãn chöa coù thöû nghieäm laâm saøng coù đối chứng ÑIEÀU TRÒ DUY TRÌ VAØ “ÑÔÏT VIEÂM THAÄN BUØNG PHAÙT” Ñieàu trò tích cöïc vôùi corticoid taán coâng (IV) vaø cyclophosphamide uoáng laøm giaûm soá ñôït buøng phaùt vaø dieããn tieán ñeán suy thaän Ñieàu trò duy trì corticoid lieàu thaáp: Tæ leä soáng coøn cuûa thaän: 93%/ 10naêm 67%/ 20naêm Ponticelli ndt 1997 COÙ THEÅ NGÖØNG ÑIEÀU TRÒ DUY TRÌ ? Coù Muïc ñích: öùc cheá ñöôïc beänh voùi ít taùc duïng phuï nhaát Söû duïng corticoid lieàu thaáp +/- azathioprine Thôøi gian: 3-5 naêm Tieáp tuïc ñieàu trò 1naêm sau khi beänh ngöøng hoaït ñoäng THAÄN NHAÂN TAÏO VAØ GHEÙP THAÄN COÙ PHAÛI LAØ LÖÏA CHOÏN TOÁT CHO VIEÂM THAÄN LUPUS GÑ CUOÁI? Coù 20% vieâm thaän do lupus seõ dieãn tieán suy thaän giai ñoïan cuoái trong 5 naêm Ñieàu trò quøa möùc vaø coù ñoäc tính cao khoâng ñöôïc chaáp nhaän vì vôùi lupus tæ leä soáng cuûa beänh nhaân ñöïôïc loïc maùu vaø gheùp thaän khoâng giaûm Taùi phaùt beänh buøng phaùt toái thieåu VIEÂM THAÄN DO LUPUS GIAI ÑOÏAN CUOÁI ÔÛ UÙC ANZDATA Registry 1985-1996 147 bn lupus: 1.2% bn suy thaän maïn gñ cuoái 1/1.000.000 daân / 1naêm Tæ leä soáng coøn keát hôïp: bn lupus (147)= 71% Taát caû bn (12121)= 58% Thaän bn Tæ leä coøn soáng sau gheùp: lupus(66) 77% 87% Taát caû bn 70% 82% SÖÛ DUÏNG CYCLOSPORIN A TRONG VIEÂM THAÄN LUPUS ÖÙc cheá toång hôïp IL-2 Laøm giaûm ñoä hoaït ñoäng vieâm thaän lupus nhoùm IV theo WHO Coù theå laøm giaûm ñaïm nieäu trong vieâm thaän lupus nhoùm V theo WHO Khoâng laøm giaûm noàng ñoä khaùng theå khaùng ds DNA Coù theå khoâng coù lôïi trong giai ñoaïn caáp nhöng coù vai troø trong ñieàu trò duy trì SÖÛ DUÏNG MYCOPHENOLATE MOFETIL TRONG VIEÂM THAÄN LUPUS Öùc cheá taêng sinh vaø keát dính cuûa lymphocyte Treân chuoät: laøm giaûm toån thöông cuûa vieâm thaän lupus Ñöôïc duøng roäng raõi trong gheùp thaän Ñaõ ñöôïc duøng cho 2bn vieâm thaän lupus nhoùm III, IV vaø giaûm ñöôïc ñaïm nieäu Briggs et al Am J Kid Dis 1998 2-CHLORO 2 DEOXYADENOSINE (2-CdA) TRONG VIEÂM THAÄN DO LUPUS Thuùc ñaåy lymphocyte cheát theo chöông trình do laøm giaûm adenosine deaminase 12 bn / nghieân cöùu giai ñoaïn 1 Truyeàn TM / 7ngaøy → chæ laøm giaûm teá baøoT vaø B Sau 1 naêm ~ 50% Ñaùp öùng giaûm ñaïm nieäu vaø tieåu maùu An toaøn vaø ít gaây nhieãm truøng Davis et al NIH Arthitis & Rheumatism 1998 COØN MMF ? Chan TM et al .NEJM 2000;343:1156-62 Nghieân cöùu ñöôïc xem laø môû. Phöông phaùp phaân phoái ngaãu nhieân khoâng ñaêc hieäu 42 bn Chaâu AÙ (HK) nhoùm IV / 12thaùng Pred &MMF (2g/ngaøy) hoaëc Pred & Cyclo 2.5mg/kg/ngaøy Vaøo thaùng thöù 6 giaûm ½ lieàu MMF, ñoåi Cyclo thaønh Aza 1.5mg/kg/ngaøy Lui beänh hoaøn toaøn: ñaïm nieäu < 0.3g/ngaøy Lui beänh moät phaàn: 0.3g/ngaøy< ñaïm nieäu < 2.9g/ngaøy Chan TM et al .NEJM 2000;343:1156-62 Khoâng coù söï khaùc bieät trong vieäc lui beänh hoaøn toaøn hay moät phaàn.(Coù nghieân cöùu naøo thieát keá toát ñeå chæ ra söï khaùc bieät ? Hieän taïi chöa coù nghieân cöùu naøo ) Khoâng coù söï khaùc bieät veà: .Thôøi gian ñaït ñöôïc lui beänh .Tai bieán nhieãm truøng Taùi phaùt Töû vong: MMF=0, Cyclo=2 Chan TM et al,JASN 2001(Abstract) Tieáp tuïc theo doõi thöû nhieäm tröôùc Ñoåi MMF sang Aza töø thaùng 12 48 bn thdoõi 1naêm, 41bn 2naêm, 26bn 3naêm Khoâng khaùc bieät trong vieäc lui beänh hoaøn toaøn hay moät phaàn. Creatinin vaø Clearance creatinin nhö nhau MMF coù tæ leä nhieãm truøng thaáp hôn (p=0.001) Tæ leä taùi phaùt: 46% /MMF, 17% / Cyclo (p=0.019) Appel Get al.ASN abstract 2003 Ngieân cöùu ngaãu nhieân, khoâng muø ñoâi ñieàu trò taán coângvôùi MMF & Cyclo (IV) 130bn theo doõi trong 24tuaàn Khoâng khaùc bieät trong lui beänh hoaøn toaøn hoaëc moät phaàn, creatinine, ñaïm nieäu, XN huyeát thanh Caû 3 bn töû vong ñeàu do Cyclo TM Taùc duïng phuï veà tieâu hoùa: 14bn/ MMF, 2bn/ Cyclo Nhieãm truøng naëng dieãn tieán xaáu hôn ôû bn duøng Cyclo TM Contreras G et al.NEJM,2004;350(10):971-80 (MMF/ ñieàu trò duy trì) Nghieân cöùu môû, ngaãu nhieân theo soá thöù töï ñöa vaøo nghieân cöùu hoaëc baèng phong bì ñoùng kín 113 bn lupus ñöôïc sinh thieát : 59 bn tham gia (46 bn Class IV) haàu heát laø ngöôøi hispanic vaø da ñen – ñieàu trò taán coâng cyclophos + corticoid haøng thaùng (7 lieàu) Sau ñoù phaân boá bn vaøo 3 nhoùm cuûa ñieàu trò duy trì (taát caû ñeàu keát hôïp vôùi Pred 0.5mg/kg/ngaøy)/ 1-3 naêm - 0,5-1.0g cyclophos (IV) moãi 3 thaùng - 1-3mg/kg/ngaøy aza (uoáng) - 500-3000mg/ngaøy mycophenolate Tieâu chí chính: söï soáng coøn cuûa bn vaø toàn taïi beänh thaän Contreras G et al. NEJM,2004;350(10):971-80 Ñieàu trò trung vò 25 thaùng/ cyclo, 29thaùng/ MMF. 30thaùng/ Aza. 42 bn ñieàu trò 6 ñôït , 6-7 lieàu Töû vong: 4bn/ cyclo (nhieãm truøng huyeát), 1 bn/ MMF (p=0.003 Aza vs Cyclo) Suy thaän maõn ( taêng gaáp ñoâi creatinin hay ESRF ): 3 bn/ Cyclo, 1bn/ MMF, 1 bn/Aza (tæ leä soáng soùt cuûa thaän p= ns) Taùi phaùt: 8 bn/ Cyclo, 6 bn/ Aza, 3 bn/ MMF (p=0.02 MMF vs Cyclo) Keát luaän: MMF coù theå ñöôïc chaáp nhaän trong giai ñoïan ñieàu trò duy trì Adam A et al. ASN Abstract 20004 Thöû nghieäm ngaãu nhieân taïi Ai Caäp ñang tieán haønh Hieän taïi ñaõ coù treân 50 bn 4 nhaùnh cyclophos, Cyclosphorin, azaithioprine hay MMF,taát caû ñeàu keát hôïp vôùi corticoid Cyclophos: taêng tæ leä nhieãm truøng MMF: bieán chöùng thuyeân taéc huyeát khoái 5/8 bn NHÖÕNG GÔÏI YÙ TRONG THÖÏC HAØNH LAÂM SAØNG Cyclophosphamide vaãn coøn laø thuoác hieäu quaû nhaát trong ñieàu trò DPLN Neân duøng lieàu thaáp nhaáp nhaát coù theå NHÖNG chöa coù ñuû baèng chöùng töø nhöõng thöû nhhieäm ngaãu nhieân coù nhoùm chöùng ñöa ra lieàu, ñöôøng duøng vaø thôøi gian ñieàu trò lyù töôûng Azathioprine coù hieäu quaû trong giaûm tyû leä töû vong : moät phaûn aùnh cuûa thôùi ñaïi ( nhöõng naêm ñaàu thaäp nieân 70) KHUYEÁN CAÙO Ñieàu trò taán coâng khôûi ñaàu vôùi Cyclophosphamide & corticoid döôøng nhö vaãn coøn ñöôïc chaáp thuaän Coù theå ñoåi sang thuoác ít ñoäc hôn, nhö azathioprine hay mycophenolate, sau 3-6 thaùng nhöng ñieàu naøy vaãn chöa coù baèng chöùng chaéc chaén HÖÔÙNG ÑIEÀU TRÒ VIEÂM THAÄN LUPUS TRONG TÖÔNG LAI Caùc phöông phaùp hieän taïi ñang ñieàu trò coù thaønh coâng nhöng coù ñoäc tính Nhöõng thuoác öùc cheá mieãn dòch môùi coù theå coù lôïi nhö: deoxyspergualin öùc cheá caû 2 nhaùnh cuûa ñaùp öùng mieãn dòch Thuoác öùc cheá ñaëc hieäu hôn: peptides hay öùc cheá thuï theå coù nhieàu höùa heïn Caàn hieåu bieát nhieàu hôn veà sinh beänh hoïc tröôùc khi phaùt trieån caùc ñieàu trò ñaëc hieäu veà mieãn dòch .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptViêm thận lupus.ppt
Tài liệu liên quan