Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị VSM tinh gọn hệ thống sản xuất công ty Clisal Việt Nam

Phương pháp Sơ ñồ chuỗi giá trị ñã ñược sử dụng ñể tinh gọn quá trình sản xuất sản phẩm của công ty, giúp công ty giảm thiểu thời gian sản xuất từ ñó giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm chi phí. Phương pháp cũng giảm thời gian chu kỳ của quá trình giúp ñáp ứng nhịp nhu cầu khách hàng, giảm tỷ lệ giao hàng không ñúng hạn.

pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị VSM tinh gọn hệ thống sản xuất công ty Clisal Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 18, No.K1- 2015 ng d ng s ơ ñ chu i giá tr VSM tinh g n h th ng s n xu t công ty Clisal Vi t Nam • Nguy n Nh ư Phong • Võ V ăn Thanh • Nguy n H u Phúc • Hà Th Thúy Vân Tr ưng ði h c Bách Khoa, ðHQG-HCM TÓM T T: Bài báo ng d ng S ơ ñ chu i giá tiêu gi m th i gian s n xu t, nâng cao tr VSM ñ tinh g n h th ng s n xu t năng su t t ñó gi m lãng phí, t ăng t l cho công ty Clipsal Vi t Nam v i m c giao hàng ñúng h n cho khách hàng T khóa: Sơ ñ chu i giá tr hi n t i, s ơ ñ chu i giá tr t ươ ng lai, cân b ng chuy n. 1. GI I THI U 5. ðánh giá hi u qu tinh g n Công ty CliSal thu c t p ñoàn Schneider có Các b ưc l n l ưt ñưc áp d ng nh ư sau tr s ti KCN 1 Biên Hòa – ðng Nai, là công 2. XÁC ðNH CHU I GIÁ TR ty chuyên l p ráp các s n ph m ñin nh ư công Hi n nay trong công ty ñang l p ráp nhi u h tc, cm. sn ph m khác nhau, bao g m: ST2000, 3000 Doanh s bán hàng c a công ty gi m m nh Series, L600, 439 Plus, 51MB. Bi u ñ Pareto trong nh ng n ăm g n ñây và nguyên nhân chính lưng ñơ n hàng cho các h sn ph m nh ư hình gây ra v n ñ này là t l giao hàng không ñúng 2.1 hn. Công ty mong mu n gi m thi u th i gian Vy h sn ph m ST2000 là h sn ph m ch sn xu t, c i thi n t l giao hàng ñúng h n t ñó lc c a công ty. Trong h sn ph m ST2000 bao tăng doanh s bán hàng. S ơ ñ chu i giá tr VSM gm nhi u s n ph m có quy trình gi ng nhau là ph ươ ng pháp phù h p ñ gi i quy t v n ñ nh ưng ch khác nhau mt s linh ki n. Bi u ñ trên. Pareto l ưng ñt hàng cho các s n ph m trong h Sơ ñ chu i giá tr VSM là m t h th ng các sn ph m ST2000 nh ư 2.2 ph ươ ng pháp và công c nh m gi m thi u lãng Vy s n ph m ST2025 là s n ph m ch lc phí, gi m thi u th i gian không gia t ăng giá tr , ca h sn ph m ST2000, s n ph m này ñưc t ñó gi m thi u th i gian s n xu t. S ơ ñ chu i ch n ñ tinh g n quá trình s n xu t. giá tr VSM bao g m các b ưc sau: 1. Xác ñnh chu i giá tr 3. V SƠ ð CHU I GIÁ TR 2. V sơ ñ chu i giá tr Sơ ñ SIPOC c a s n ph m hình 3.1 3. ðánh giá hi n tr ng Quá trình s n xu t g m 7 tr m nh ư b ng 3.1 4. Xây d ng chu i giá tr tươ ng lai Trang 54 TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 18, SOÁ K1- 2015 40 100% 100% 35 92% Y 30 81% 80% Ũ 67% 25 60% 20 39% 15 40% 10 N HÀNG N 20% TÍCH L % 5 ðƠ 0 0% L T ðơ n hàng Tỷ lệ % tích lũy H S N PH M Hình 2.1. Bi u ñ Pareto cho các h s n ph m công ty 300 92.47% 100.00% 250 100.00% M 80.00% Ă 200 87.55% 97.17% 60.00% Y 150 64.62% Ũ 40.00% TR N S l ư ng ñ t hàng T HÀNG T 100 50 20.00% ð PH 0 0.00% TÍCHL T l ph n tr ăm tích L NG NG lũy T Ư L S TÊN S N PH M Hình 2.2. Bi u ñ Pareto cho các s n ph m trong h s n ph m ST2000 Hình 3.1. Sơ ñ SIPOC c a s n ph m ST2025 Trang 55 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 18, No.K1- 2015 Bng 3.1. Quá trình s n xu t s n ph m Tr m Công vi c SUB Sub WT1 Gn tr c ñ ng WS2 Gn công t c WS3 Gn b o hi m WS4 Dp WS5 Bt c WS6 Ki m tra, ñóng gói D li u hi n tr ng v th i gian chu k ỳ CT, th i gian chuy n ñi CO, t l th i gian làm vi c UT, s công nhân tng tr m thu th p. S li u các tr m làm vi c nh ư b ng sau: Bng 3.2. D li u thu th p v hi n tr ng dây chuy n s n xu t Sub WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 CT (giây) 7 21 15 19 11 9 12 CO (phút) 10 6 5 6 8 8 6 UT 91% 92.3% 92.4% 92.3% 92% 92% 92.3% n 1 1 1 1 1 1 1 Tn kho các kho và gi a các tr m làm vi c th hi n bng sau: Bng 3.3. Tn kho kho và gi a các tr m làm vi c V trí Mc t n kho (s n ph m) Kho nguyên li u 1000 Tr ưc SUP 8700 SUB – WT1 8700 WS1 – WS2 0 WS2 – WS3 4 WS3 – WS4 0 WS4 – WS5 0 WS5 – WS6 3 Sau WS6 300 Kho thành ph m 2200 Công ty làm vi c m i ngày 2 ca, m i ca 8 gi , Nhu c u hàng ngày c a khách hàng là 3600 th i gian ngh ĩ là 50 phú. Th i gian làm vi c m i sn ph m/ngày. Công ty nh n nguyên li u t nhà ngày: cung c p hàng ngày. APT = (8*2*60 – 50) * 60 = 51600 (giây) Sơ ñ chu i giá tr hi n t i nh ư hình sau: Trang 56 TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 18, SOÁ K1- 2015 CSM-CS_new.igx PC Tu n Tu n Customer Demand: 3600 pieces per Day (Takt Time 14.3 seconds) Supplier Customer Ngày Ngày Ngày Ngày SUB WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 KNL KTP 1 1 1 1 1 1 1 1000 pcs 0 pcs 4 pcs 0 pcs 0 pcs 3 pcs 2500 pcs 8700 pcs Total C/T = 7 seconds 4200 pcs Total C/T = 22 seconds Total C/T = 15 seconds Total C/T = 19 seconds Total C/T = 11 seconds Total C/T = 9 seconds Total C/T = 12 seconds C/O = 10 mins. C/O = 6 mins. C/O = 5 mins. C/O = 6 mins. C/O = 8 mins. C/O = 8 mins. C/O = 6 mins. Uptime = 91% Uptime = 92.3% Uptime = 92.4% Uptime = 92.3% Uptime = 92% Uptime = 92% Uptime = 92.3% 38.6 hours 16.7 hours 0.0159 hours 0.0119 hours 9.95 hours Lead Time = 65.3 hours 7 seconds 22 seconds 15 seconds 19 seconds 11 seconds 9 seconds 12 seconds VA / T = 95 seconds RM = 38.6 hours WIP = 60395 seconds FG = 9.95 hours PCE = 0.0404% W ork Balancing Defect = 0% Takt Time 14.3 s. 7 s. 22 s. 15 s. 19 s. 11 s. 9 s. 12 s. B 1 2 3 4 5 6 U S S S S S S S W W W W W W Hình 3.1. Sơ ñ chu i giá tr hi n t i ci ti n thao tác, k t h p thao tác hai tay cùng 4. PHÂN TÍCH CHU I GIÁ TR HI N T I lúc, ñng th i phân b công vi c cho các tr m. T sơ ñ hi n t i, ta th y t l PCE = 0.043% Kt qu sau khi c i ti n nh ư b ng sau: rt th p, th i gian gia t ăng giá tr rt nh hơn tng th i gian s n xu t, gây lãng phí th i gian, Bng 5.1. Th i gian làm vi c các tr m sau khi cn gi m thi u th i gian không gia t ăng giá tr , ci ti n thao tác ci thi n t s PCE. Th i gian lãng phí t p trung Tr m Th i gian các th i gian t n kho nguyên li u (34.6 gi ), th i gian t n kho bán thành ph m (16.8 gi ) và SUB 7 th i gian t n kho thành ph m (9.95 gi ). C n WT1 12 gi m thi u th i gian t n kho. WS2 14 Nh p nhu c u khách hàng xác ñnh b i: WS3 10 DT = 51600/3600 = 14.3 (giây) WS4 14 Hi n t i nh p s n xu t là 22 giây không ñáp ng ñưc nhu c u. M t khác có s mt cân b ng WS5 13 gi a các tr m làm, c n cân b ng chuy n ñn nh p WS6 13 sn xu t yêu c u là 14.3 giây. Th y r ng các tr m ñã cân b ng h ơn, th i 5. XÂY D NG CHU I GIÁ TR TƯƠ NG gian chu k ỳ các tr m ñu ñt nh p s n xu t yêu cu. ð gi m lãng phí t n kho, ñng th i gi m LAI th i gian không gia t ăng giá tr , l ưng t n kho Nhìn vào bi u ñ cân b ng c a các tr m nh ư các k tn kho tr ưc tr m SUB và gi a tr m SUB hình trên, v i th i gian các tr m nh ư trên, m c và WS1 ñưc tính l i. B ñm t n kho sau tr m ñ cân b ng ñưc tính là 59%, các tr m WS1, WS6. M t khác k tn kho ñưc thêm WS2, WS3 có th i gian chu k ỳ vưt quá 14 giây. vào gi a các tr m WS1 – WS2 và các tr m Vì ñc tr ưng c a s n ph m ñơ n gi n, công WS3 – WS4 l ưng t n kho các k tn kho nh ư vi c trên tr m là l p ráp, có nh ng thao tác có th bng sau: kt h p c 2 tay nh ưng ch làm 1 tay. Nghiên c u Trang 57 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 18, No.K1- 2015 6. ðÁNH GIÁ HI U QU SAU C I TI N phí. Ph ươ ng pháp c ũng gi m th i gian chu k ỳ ca quá trình giúp ñáp ng nh p nhu c u khách hàng, Hi u qu tinh g n th hi n vi c so sánh các gi m t l giao hàng không ñúng h n. ch s ca chu i giá tr hi n t i và t ươ ng lai nh ư bng 6.1 Bng 5.2. Lưng t n kho gi a các k kho sau c i Th y r ng sau khi tinh g n h th ng, th i gian ti n sn xu t gi m t 61.4 gi xu ng còn 35.1 gi , t V trí Mc t n kho (s n ph m) s PCE ñưc c i thi n t 0.043% lên ñn 0.066%. lãng phí th i gian gi m. Th i gian chu Tr ưc SUB 4600 kỳ gi m t 22 giây xu ng còn 14 giây, ñáp ng SUB – WT1 1000 ñưc nh p s n xu t theo yêu c u khách hàng. WS1 – WS2 3 7. KT LU N WS3 – WS4 3 Ph ươ ng pháp Sơ ñ chu i giá tr ñã ñưc s Sau WS6 0 dng ñ tinh g n quá trình s n xu t s n ph m c a công ty, giúp công ty gi m thi u th i gian s n Sơ ñ chu i giá tr tươ ng lai nh ư hình sau: xu t t ñó gi m thi u lãng phí và ti t ki m chi PC Customer Demand: 3600 pieces per Day Tu n (Takt Time 14.3 seconds) Tu n Supplier Customer Ngày Ngày SUB WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 KNL KTP 1 1 1 1 1 1 1 1000 pcs 2200 pcs 4600 pcs Total C/T = 7 seconds 1000 pcs Total C/T = 12 seconds 3 pcs Total C/T = 14 seconds Total C/T = 10 seconds 3 pcs Total C/T = 14 seconds Total C/T = 13 seconds Total C/T = 13 seconds C/O = 10 mins. C/O = 6 mins. C/O = 5 mins. C/O = 6 mins. C/O = 8 mins. C/O = 8 mins. C/O = 6 mins. Uptime = 91% Uptime = 92.3% Uptime = 92.4% Uptime = 92.3% Uptime = 92% Uptime = 92% Uptime = 92.3% 22.3 hours 3.98 hours 0.0119 hours 0.0119 hours 8.76 hours Lead Time = 35.1 hours 7 seconds 12 seconds 14 seconds 10 seconds 14 seconds 13 seconds 13 seconds VA / T = 83 seconds RM = 22.3 hours WIP = 14502 seconds FG = 8.76 hours Work Balancing PCE = 0.0657% Takt Time 14.3 s. 7 s. 12 s. 14 s. 10 s. 14 s. 13 s. 13 s. B 1 2 3 4 5 6 U S S S S S S S W W W W W W Hình 5.1. Sơ ñ chu i giá tr t ươ ng lai Trang 58 TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 18, SOÁ K1- 2015 Bng 6.1. So sánh hi u qu chu i giá tr tr ưc và sau c i ti n Chu i giá tr hi n t i Chu i giá tr t ươ ng lai Th i gian s n xu t (gi ) 61.4 35.1 Th i gian gia t ăng giá tr (giây) 95 83 PCE (%) 0.04 0.066 Th i gian chu k ỳ (giây) 22 14 Applied value stream mapping lean production system clipsal Vietnam Co • Nguyen Nhu Phong • Vo Van Thanh • Ha Thi Thuy Van Tr ưng ð i h c Bách Khoa, ðHQG-HCM ABSTRACT: The paper applied Value Stream reduces the time produc, improve Mapping VSM for lean production productivity after reduces waste and system of Clipsal Viet Nam Co with increased on – time delivery rate. Keywords: Present value stream mapping, future value stream mapping, balance line TÀI LI U THAM KH O [1]. Nguy n Nh ư Phong, 2011. S n xu t tinh [6]. Cardiff Business School and University of gn.Thành Ph H Chí Minh, NXB ðH Buckingham. Qu c Gia Tp.HCM. [7]. Nabeel Mandahawi, Rami ALHadeethi, [2]. Nguy n Nh ư Phong, 2011. Lean Six sigma . Suleiman Obeidat. An Application of Thành Ph H Chí Minh, NXB ðH Qu c Customized Lean Six Sigma to Enhance Gia Tp.HCM. Productivity at a Paper Manufacturing [3]. Hsiu-Wen Chen, 2011. The Augmented Company .Industrial Engineering Desirability Function: Methods Department, Hashemite University, Zarqa, [4]. and Applications . Los Angeles, University Jordan. of California: 15-20 [8]. Pukhraj Barnala, 2011 . Optimization of [5]. John Bicheno, 2004. The New Lean Operating Parameters of a Material Toolbox .Lean Enterprise Research Centrer, Recovery Facility using Lean Six Sigma Techniques . The University of Toledo Trang 59

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfung_dung_so_do_chuoi_gia_tri_vsm_tinh_gon_he_thong_san_xuat.pdf