Từ vựng Anh văn chuyên ngành cao học hành chính

UNIT ONE: ADMINISTRATION – PUPLIC ADMINISTRATION Acivity 3 To administer [əd'ministə] Quaûn lyù, ñieàu haønh, ñieàu khieån Administration (n) [əd,minis'trei∫n] Haønh chính, söï quaûn lyù Administrative (adj) [əd'ministrətiv] thuộc về hoặc dính dáng tới việc quản lý các việc dân sự hoặc kinh doanh; hành chính Administrator (n) [əd'ministreitə] người chịu trách nhiệm quản lý công việc (nhất là về kinh doanh); nhà quản lý Cooperate (v) [kou'ɔpəreit] Hợp tác, cộng tác Cooperation (n) [kouɔpə'rei∫n] Sự hơp tác, sự cộng tác Service (n) ['sə:vis] Dịch vụ, sự phục vụ, sự giúp đỡ; cục, sở, ban, ngành, khoa Power ['pauə] Quyền lực, quyền; khả năng; sức mạnh; thể lực Having power [hæviη 'pauə] Có quyền Coordinate(v) [kou'ɔ:dinət] Phối hợp, ñieàu phoái Coordination (n) [kouɔ:di'nei∫n] Sự phối hợp, söï ñieàu phoái Control (v) [kən'troul] Kiểm sóat, kiềm chế, tự chủ

doc48 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Từ vựng Anh văn chuyên ngành cao học hành chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, sự quy phục In private [In praivit] Rieâng tö Deliberation (n) [di,libə'rei∫n] sự suy nghĩ cân nhắc kỹ, sự suy tính thiệt hơn; sự thận trọng; cuộc bàn cãi; sự thong thả; tính khoan thai, tính không vội vàng To take vote [teik vəut Tieán haønh boû phieáu/bieåu quyeát Principle (n) ['prinsəpl] Goác, nguoàn goác, yeáu toá cô baûn; nguyeân lyù, nguyeân taéc; pheùp taéc, nguyeân taéc ñaïo ñöùc Cabinet unanimity (n) ['kæbinit ,ju:ə'niməti] Söï thoûa thuaän trong noäi caùc, söï nhaát trí trong noäi caùc Collective responsibility (n) [kə'lektiv ri,spɔnsə'biləti] Traùch nhiệm tập thể, traùch nhieäm chung To assume (v) [ə'sju:m] cho rằng; thừa nhận Para.3: Central government ministries and departments ['sentrəl 'gʌvnmənt 'ministri ənd di'pɑ:tmənt] Caùc Boä vaø caùc cô quan tröïc thuoäc trung öông To give effect to Taùc ñoäng (leân), aûnh höôûng ñeán To confer (v) [kən'fə:] Trao hoaëc taëng; hoäi yù, baøn baïc, hoûi yù kieán By legislation [bai ledʒis'lei∫n] Thoe luaät ñònh, theo luaät phaùp Royal Prerogative ['rɔiəl pri'rɔgətiv] Ñaëc aân/ñaëc quyeàn cuûa Hoaøng gia To head (v) [hed] Ñöùng ñaàu, laõnh đñạo, chæ huy, ñi ñaàu, daãn ñaàu D - HOMEWORK: THE US FEDERAL EXECUTIVE Para.1: Federal executive ['fedərəl ig'zekjutiv] Chính quyeàn haønh phaùp lieân bang Executive branch (n) [ig'zekjutiv brɑ:nt∫] ngaønh hành pháp Federal government (n) ['fedərəl ,gʌvən'ment] Chính quyền liên bang Fragmented (adj) ['frægməntid] Rời rạc, vuïn vaët, chaép vaù Department secretary [di'pɑ:tmənt 'sekrətri] Bộ trưởng (Mỹ) The Treasury (Department) [đə 'treʒəri] Bộ Taøi chính The State (Department) [đə steit di'pɑ:tmənt] Bộ Ngoại giao The Justice (Department) [đə 'dʒʌstis di'pɑ:tmənt] Bộ Tư pháp Interior Department [in'tiəriə di'pɑ:tmənt] Boä Noäi vuï Transportation Department [,trænspɔ:'tei∫n di'pɑ:tmənt] Boä Giao thoâng Energy Department ['enədʒi di'pɑ:tmənt] Boä Naêng löôïng Education Department Agriculture (Department) [,edju:'kei∫n di'pɑ:tmənt] Boä Giaùo duïc Boä Noâng Nghieäp Defense Department Labour Department (n) ['leibə di'pɑ:tmənt] Boä Quoác Phoøng Bộ Lao động Commerce Department (n) ['kɔmə:s di'pɑ:tmənt] Bộ Thương mại Department of Health and Human Services [di'pɑ:tmənt əv helθ ænd 'hju:mən 'sə:visiz] Bộ Y tế The Department of Housing and Urban Development [di'pɑ:tmənt əv 'hauziη ænd 'ə:bən di'veləpmənt] Bộ Nhà ở và Phát triển Ñoâ thị War Veteran Department [wɔ: 'vetərən di'pɑ:tmənt ] Bộ Cựu Chiến binh Para.2: Chief executive [t∫i:f ig'zekjutiv] Ngöôøi ñieàu haønh tröôûng, tröôûng ñieàu haønh Title (n) ['taitl] đầu đề, tít (tên cuốn sách, bài thơ, bức tranh..) tước vị; danh hiệu (từ dùng để chỉ địa vị, nghề nghiệp.. của Vua, thị trưởng, thuyền trưởng.. hoặc dùng trong khi nói với, nói về Ngài, bác sĩ, Bà..) Principal deputy ['prinsəpl 'depjuti] Thöù tröôûng The senate [đə 'senit] Thượng nghò viện; ban giaùm hieäu (ôû moät tröôøng ñaïi hoïc) On the president’s choice [ɔn đə 'prezidənts t∫ɔis] Theo sự lựa chọn của tổng thống Traditionally (adv.) [trə'di∫ənli] theo truyền thống, theo truyền thống, là truyền thống Post (n) [pəust] Chöùc vuï, vị trí công tác; nhiệm vụ To be satisfied with sth/sb cảm thấy hài lòng, cảm thấy vừa ý; thoả mãn vôùi ñieàu gì/ai Performance (n) [pə'fɔ:məns] sự làm; sự thực hiện; sự thi hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...); naêng löïc laøm vieäc; thaønh tích To dismiss (v) [dis'mis] giải tán (đám đông tụ tập, quân đội...); cho đi ; đuổi ra, thải hồi, sa thải (người làm...); gạt bỏ, xua đuổi (ý nghĩ...) Congressional consent [kɔη'gre∫ənl kən'sent] sự đồng ý; sự ưng thuận; sự cho phép cuûa Quoác hoäi Para.3: Collectively (adv.) [kə'lektivli] chung, tập thể Governing role ['gʌvəniη [rəul] Vai troø ñieàu haønh, vai troø cai trò, vai troø quaûn trò To date back [deit bæk] Ñaõ toàn taïi töø laâu, coù töø, ra ñôøi Presidency (n) ['prezidənsi] Chöùc chuû tòch, chöùc toång thoáng, nhieäm kyø cuûa toång thống Cabinet rank ['kæbinit ræηk] Cấp nội caùc, haøng noäi caùc In close conjunction with [in klous kən'dʒʌηk∫n wiđ] Thường xuyên tiếp xúc, liên lạc với Basically (adv): fundamentally ['beisikəli] Cô baûn, về cơ bản Individual cabinet member [,indi'vidjuəl 'kæbinit 'membə] Từng caù nhaân cuûa nội caùc, töøng thaønh vieân cuûa noäi caùc Basically (adv.) ['beisikəli] cơ bản; về cơ bản To symbolize (v): To typify; to stand for ['simbəlaiz] Tượng trưng, biểu tượng Executive hierarchy [ig'zekjutiv 'haiərɑ:ki] thứ bậc haønh phaùp, caáp baäc ñieàu haønh, caáp baäc quaûn lyù To indicate (v) ['indikeit] chỉ, cho biết, ra dấu; tỏ ra, ra ý, ngụ ý, biểu lộ, biểu thị Scope (n) [skəup] phạm vi, tầm (kiến thức); cơ hội, dịp, lối thoát; nơi phát huy Para.4: collection of bureaus [[kə'lek∫n əv bjuə'rou] Taäp hôïp caùc vuï/nha/cuïc To decide (v) [di'said] Giaûi quyeát, phaân xöû; quyết định; quyeát ñònh choïn Basic unit ['beisik 'ju:nit] Ñôn vò cô baûn; ñôn vò cô sôû Federal administration ['fedərəl əd,minis'trei∫n] Haønh chính lieân bang Congress (n) ['kɔηgres] cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ; quốc hội Hoa Kỳ Jurisdiction (n) [,dʒuəris'dik∫n] quyền lực thi hành công lý và giải thích, áp dụng các đạo luật; quyền thực thi pháp lý; phạm vi quyền lực pháp lý có thể được thực thi; quyền hạn xét xử To fall under Thuoäc (quyeàn cuûa ai) Hub (n) [hʌb] trục bánh xe, moayơ (nghĩa bóng) trung tâm Interaction (n) [,intər'æk∫n] sự ảnh hưởng lẫn nhau, sự tác động với nhau, sự tương tác Administrative leadership [əd'ministrətiv 'li:də∫ip] Giôùi laõnh ñaïo, bộ phận lãnh đạo, tập thể lãnh đạo haønh chính Congressinal leadership [kɔη'gre∫ənl 'li:də∫ip] Giôùi laõnh ñaïo, bộ phận lãnh đạo, tập thể lãnh đạo Quoác hoäi Inside interest group lôïi ích cuûa nhoùm trong noäi boä Outside interest group lôïi ích cuûa nhoùm ngoaøi noäi boä Program area Vuøng/phaïm vi chöông trình haønh ñoäng To shift (v) [∫ift] đổi chỗ, dời chỗ, di chuyển; thay Over time Theo thôøi gian Para. 5: Numerous agencies ['nju:mərəs 'eidʒənsiz] Voâ soá caùc cô quan ñaïi dieän Tenure (n) ['tenjuə] thời kỳ hoặc cách nắm giữ đó; nhiệm kỳ; sự chiếm hữu Non-confident vote (n) [,nɔn-'kɔnfidənt vout] söï bỏ phiếu không tín nhiệm Independent regulatory commission [indipendənt 'regju:lətri kə'mi∫n] Hội đồng/uûy baûn phaùp qui độc lập Puplic corporation ['pʌblik,kɔ:pə'rei∫n] Taäp ñoaøn coâng, toång coâng ty coâng Foundation (n): Establishment; fund [faun'dei∫n] Söï thaønh laäp, söï saùng laäp, söï thieát laäp, quĩ tài trợ, cơ sở Institute (n) ['institju:t ; 'institu:t] Viện, trụ sở, học viện, trường, hội, sở Bipartisan (adj) [,baipɑ:ti'zæn] Song phương, hai đảng, lưỡng đảng Board of commissioners [bɔ:d av kə'mi∫ənəz] Hội đồng ủy viên Commissioner(n) [kə'mi∫ənə] ủy viên hội đồng Unsatisfactory (adj.) [,ʌn,sætis'fæktəri] không tốt đẹp; không vừa lòng, không vừa ý; không thoả mãn; (tôn giáo) không để đền tội, không để chuộc tội The interstate commerce commission [đə ,intə'steit kə'mi∫n] Hội đồng thương mại giöõa caùc tieåu bang The federal communication commission [đə 'fedərəl kə,mju:ni'kei∫n kə'mi∫n] Hội đồng thông tin liên bang The securities and exchange commission [đə si'kjuərətiz ænd iks't∫eindʒ kə'mi∫n] Hội đồng chứng khoáng và hối đoái The national labour relations board ['næ∫nəl 'leibə ri'lei∫nzbɔ:d] Hội đồng caùc moái quan heä lao động quốc gia Para.6: executive organization [ig'zekjutiv ,ɔ:gənai'zei∫n] Toå chöùc haønh phaùp/ñieàu haønh To be independent of [tə bi: indipendənt av] Độc lập vôùi To structure (v) ['strʌkt∫ə] Keát caáu, cơ cấu, caáu truùc The environment protection agency (EPA) [đə in'vaiərənmənt prə'tek∫n 'eidʒənsi] Cơ quan bảo vệ môi trường The general services administration (SGA) [đə 'dʒenərəl 'sə:visiz əd,minis'trei∫n] Cục quản lý các dịch vụ chung The national aeronautic and space administration (NAPA) [đə 'næ∫nəl ,eərə'nɔ:tik ænd 'speis əd,minis'trei∫n] Cơ quan lý hàng không và không gian quốc gia Political conflict (n) [pə'litikl 'kɔnflikt] Xung đột chính trị, maâu thuaãn chính trò Status (n): position, standing (high status) ['steitəs] Địa vị, thân phận, thaân theá Political reality (n) [pə'litikl ri:'æliti] Thực tiễn chính trị UNIT FIVE: THE JUDICIARY IN THE STATE MACHINERY OF VIETNAM Activity 3: Prosecution (n) [,prɔsi'kju:∫n] (pháp lý) sự khởi tố hoặc bị khởi tố vì đã có một hành động phạm pháp; sự truy tố; bên khởi tố; bên nguyên. Ministry of Justice ['ministri av 'dʒʌstis] Boä Tö Phaùp Tenure of office ['tenjuə av 'ɔfis] Nhieäm kyø Dispute (n) [dis'pju:t] cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận Military tribunal ['militri trai'bju:nl] Toøa aùn quaân söï Judge (n) ['dʒʌdʒ] Quan toøa, thaåm phaùn; ngöôøi phaân xöû, troïng taøi Court case (n) [kɔ:t keis Phieân toøa xeùt xöû; phieân toaø Juridical organ (n) [dʒuə'ridikl 'ɔ:gən] Cô quan tö phaùp Activity 4: TEXT 1: THE JUDICIARY IN THE SRV: THE PEOPLE’S COURT Para.1: Judiciary (n) [dʒu:'di∫əri] Boä maùy tö phaùp. Caùc quan toaø trong moät nöôùc Socialist legality ['sou∫əlist li:'gæliti] Phaùp cheá XHCN, tính hôïp lyù XHCN Regime (n) [rei'ʒi:m; 'reʒi:m] Caùch thöùc cai trò, heä thoáng cai trò, cheá ñoä Property (n) ['prɔpəti] tài sản, của cải, vật sở hữu; đất đai, nhà cửa, bất động sản; cơ ngơi (mảnh đất, nhà cửa xây trên đó) Collective (n) [kə'lektiv] Taäp theå; danh töø taäp hôïp Dignity (n) ['digniti] Chaân giaù trò, nhaân phaåm; phaåm giaù, loøng töï troïng Honour (n) ['ɔnə] danh dự, danh giá, thanh danh; vinh dự, niềm vinh dự; người làm rạng danh Para.2: Circumstance (n) ['sə:kəmstəns] Hoaøn caûnh, ñieàu kieän, tröôøng hôïp, tình huoáng By law [bai lɔ:] Theo luaät ñònh; thoe qui ñònh cuûa phaùp luaät To set up (v) [tə set ʌp] thaønh laäp; yeát leân, neâu leân, döïng leân, giöông leân Popular organization (n) ['pɔpjulə ,ɔ:gənai'zei∫n] Toå chöùc quaàn chuùng To deal with [di:l wi:đ] Ñoái phoù, xöû lyù, giaûi quyeát; giao du, giao thieäp; baøn veà caùi gì, ñeà caäp Minor offence (n) ['mainə ə'fens] Vi phaïm nhoû, phaïm toäi nhoû Para.3: People’s assessor [pi:plz ə'sesə] Hoäi Thaåm Nhaân Daân Tenure (n) ['tenjuə] sự nắm giữ chức vụ hoặc tài sản; sự chiếm giữ thời kỳ hoặc cách nắm giữ đó; nhiệm kỳ; sự chiếm hữu Appointment (n) [ə'pɔintmənt] Söï boå nhieäm, công việc mà người nào được đặt vào Conditions of service (n) [kən'di∫nz əv 'sə:vis] Caùc ñieàu kieän phuïc vuï Military assessor (n) ['militri ə'sesə] Hoäi thaåm quaân söï To be on an equal footing with ['i:kwəl 'futiη] Coù quan heä bình ñaúng vôùi Trial (n) ['traiəl] (pháp lý) việc xét xử, sự xử án; phiên toà xử To hold a hearing [həuld ə 'hiəriη] Xeùt xöû moät vuï aùn To obey (v) [ə'bei] vâng lời, tuân theo, tuân lệnh In public Giöõa coâng chuùng, coâng khai Case (n) [keis] trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế; vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng Para.4: Collegially (adv) [kə'li:dʒjəli] Thuoäc caùc caáp, taäp theå To conform to/ with [kən'fɔ:m] Phuø hôïpvôùi, thích hôïp vôùi Will of the majority [wil əv mə'dʒɔriti] Yù kieán/yù chí/yù nguyeän cuûa ña soá Defendant (n) [di'fendənt] Ngöôøi bò kieän, bò ñôn, bò caùo To defend (v) [di'fend] bảo vệ ai/cái gì khỏi bị hại; bieän hoä, baøo chöõaä Ethnic minority (n) ['eθnik mai'nɔriti] Daân toäc thieåu soá Respective language(n) [ri'spektiv 'læηgwidʒ] Ngoân ngöõ töông öùng, tieáng töông öùng Activity 8: in some special cases trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät a special court phieân toaø ñaëc bieät Activity 13: Supervision (n) [,su:pə'viʒn] sự trông nom; sự giám sát, sự bị giám sát Observance of law [əb'zɜvəns av lɔ:] Söï tuaân thuû phaùp luaät Ministerial level [,minis'tiəriəl 'levl] Caáp boä Organs of power (n) ['ɔ:gənz əv 'pau:a] Nhöõng toå chöùc naém quyeàn Armed forces units [a:md fɔ: 'ju:nit] Caùc ñôn vò löïc löôïng vuõ trang Within one’s authority [wi'đin wʌnz ɔ:'θɔriti] Trong phaïm vi quyeàn haïng cuûa mình Obedience (n) [ə'bi:djəns] sự nghe lời, sự vâng lời; sự tuân lệnh, sự tuân theo, sự phục tùng Local office (n) ['loukəl 'ɔfis] Cô quan ñòa phöông, sôû ñòa phöông To initiate (v) [i'ni∫iit] Baét ñaàu, khôûi xöôùng, ñeà xuaát Public prosecution (n) ['pʌblik ,prɔsi'kju:∫n] Söï khôûi toá coâng khai, söï truy toá coâng khai Interior office (n) [in'tiəriə 'ɔfis Chöùc vuï caáp döôùi, vò trí caáp döôùi Superior office (n) To initiate (v) Public prosecution Inferior offices [su:'piəriə 'ɔfis] [i'ni∫iit] ['pʌblik ,prɔsi'kju:∫n] Chöùc vuï caáp treân, vò trí caàp treân bắt đầu, khởi đầu, đề xướng söï truy toá coâng khai Caùc cô quan caáp döôùi C- EXTENSION Solemnity (n) [sə'lemnəti] Söï long troïng, söï troïng theå, söï trang nghieâm To codify (v) ['kɔdisil] lập điều lệ; soạn luật lệ; soạn thành luật lệ, sự chuyển sang mật mã, hệ thống hoá Doctrine (n) ['dɔktrin] học thuyết, chủ nghĩa To be vested (v) ['vestid] được trao cho, được ban cho, được phong cho; (thuộc) quyền sở hữu bất di bất dịch Despot (n) ['despɔt] kẻ chuyên quyền, bạo chúa To be enacted [i'næktid] Ñöôïc ban haønh Judicial precedent (n) [dʒu:'di∫əl 'presidənt] Tieàn aùn leä Parliamentary sovereignty [,pɑ:lə'mentəri] ['sɔvrənti] quyền tối cao độc lập hay chủ quyền cuûa nghò vieän Wolfhound (n) ['wulfhaund] Choù saên soùi Activity 15 TEXT 3: THE SOURCES OF ENGLISH LAW:LEGISLATION Para.1: Legislation (n) [,ledʒis'lei∫n] Söï laäp phaùp, boä luaät Source (n) [sɔ:s] Nguoàn, nguồn; điểm bắt đầu của một con sông (suối..) nguồn (nơi mà từ đó cái gì đến hoặc thu được) Interpreter (n) [in'tə:pritə] người trình diễn, người diễn xuất; người thể hiện;người phiên dịch Declarer(n) [di'kleərə] Ngöôøi thoâng baùo, ngöôøi coâng boà, ngöôøi tuyeân boá; ngöôøi trình baøy To turn to [tə:n tə] Höôùng vaøo, döïa vaøo Aspect of source ['æspekt əv sɔ:s]] Khía caïnh nguoàn Traditionally (adv): Conventionally [trə'di∫ənli] Truyeàn thoáng, theo truyeàn thoáng Category (n) ['kætigəri] hạng, loại; (triết học) phạm trù Para.2: Misleading (adj) [mis'li:diη] làm cho mê muội, làm cho lầm đường lạc lối; sai lạc Expression (n) [iks'pre∫n] sự vắt, sự ép, sự bóp; sự biểu lộ (tình cảm...), sự diễn cảm; sự biểu hiện (nghệ thuật)..; sự diễn đạt (ý nghĩ...); nét, vẻ (mặt...); giọng (nói...); thành ngữ, từ ngữ; (toán học) biểu thức; (y học) sự ấn (cho thai ra) To signify (v) ['signifai] biểu thị, biểu hiện; báo hiệu; là dấu hiệu của cái gì; có nghĩa là; làm cho có nghĩa. Formally enacted ['fɔ:məli i'næktid] Ñöôïc haønh chính thöùc; ban boá chính thöùc To reduce (v) [ri'dju:s] giảm, giảm bớt, hạ; vieát ruùt goïn Unenacted law [ʌn i'næktid lɔ:] Luaät chöa ñöôïc ban boá/ban haønh Judicial decision (n) [dʒu:'di∫əl di'siʒn] Phaùn quyeát tö phaùp, söï phaân xöû cuûa toaø aùn Para.3: Formal enactment (n) ['fɔ:məl i'næktmənt] Söï ban boá chính thöùc; saéc leänh chính thöùc The Code Napoleon [koud] Boä Luaät Daân söï (1804) ôû Phaùp döôùi thôøi Vua Napoleon Bonapart Volume (n) ['vɔlju:m] (viết tắt) vol quyển, tập, cuốn sách; (viết tắt) vol dung tích; thể tích; kkoái löôïng, khối lượng; số rất nhiều, số lượng lớn cái gì Predominant (adj) [pri'dɔminənt] có nhiều khả năng, chiếm ưu thế hơn; dễ nhận thấy nhất, trội hơn hẳn, nổi bật To derive from [di'raiv frɔm] nhận được từ, lấy được từ, tìm thấy nguồn gốc từ Legislative enactment (n) ['ledʒislətiv i'næktmənt] Söï ban haønh cuûa phaùp luaät Para.4: Partnership (n) ['pɑ:tnə∫ip] sự chung phần; sự cộng tác; hiệp hội, công ty Sale of goods [seil əv gu:dz] Vieäc kinh doanh haøng hoaù; sö buoân baùn haøng hoaù To adopt (v) [ə'dɔpt] nhận làm con nuôi; chấp nhận, thông qua Whole codification [həul kɔdifi'kei∫n] Heä thoáng hoaù haøng loaït To prevail (v) [pri'veil] ( + against, over) thắng thế, chiếm ưu thế; đánh bại Para.5: To spar (v) [spɑ:] tập luyện đấu quyền Anh; (thể dục,thể thao) ở vào tư thế sẵn sàng đánh đỡ; đánh nhau (người); chọi nhau (gà); cãi nhau, đấu khẩu To allege (v) [ə'ledʒ] tuyên bố cái gì là sự thật nhưng không chứng minh; đưa cái gì ra như một lý lẽ hoặc cái cớ Codification (n) [,kɔdifi'kei∫n] sự lập điều lệ; sự soạn luật lệ; sự soạn thành luật lệ To prevail (v) [pri'veil] ( + against, over) thắng thế, chiếm ưu thế; đánh bại; thịnh hành, phổ biến khắp, lan khắp, thường xảy ra nhiều Ultimate legislator (n) ['ʌltimət 'ledʒisleitə] ngöôøi laäp phaùp toái thöôïng, ngöôøi laäp luaät toái cao Traditional constitutional theory [trə'di∫ənl ,kɔnsti'tju:∫ənl 'θiəri] Lyù thuyeát hieán phaùp truyeàn thoáng Significance (n) [sig'nifikəns] ý nghĩa; sự quan trọng, sự đáng kể Para.6: Realm (n) [relm] vương quốc; (nghĩa bóng) lĩnh vực, địa hạt To vest (v) [vest] giao cho, trao quyền cho; ban cho, phong cho Rival (n) ['raivəl Ñoái thuû, ñòch thuû Sphere (n) [sfiə] hình cầu; khối cầu, quả cầu; mặt cầu; (thơ ca) bầu trời, vũ trụ; thiên thể, thiên cầu; lãnh vực hoạt động, phạm vi; tầm ảnh hưởng Legal limit (n) ['li:gəl limit] Giôùi haïn phaùp lyù, ranh giôùi phaùp luaät Para7: To interpret (v): to construe [in'tə:prit] Giaûi thích, laøm saùng toû; dieãn giaûi; dòch Master (n) ['mɑ:stə] Chuû; người kiểm soát, điều khiển cái gi Recognized interpreter ['rekəgnaizd in'tə:pritə] Ngöôøi giaûi thích luaät ñöôïc coâng nhaän Para.8: Considerable degree of control [kən'sidərəbl di'gri: av [kən'troul] Möùc ñoä kieåm soaùt ñaùng keå Hence (n) [hens] do đó, vì thế, vì lý do đó (từ cổ,nghĩa cổ) từ chỗ này, từ nơi đây ( (thường) To bear (v) [beə] mang, cầm, vác, đội, đeo, ôm; chịu, chịu đựng; sinh, sinh sản, sinh lợi; chịu, chịu đựng Practical application ['præktikl ,æpli'kei∫n] ÖÙùng duïng thöïc tieàn, aùp duïng thöïc teá Recognized (adj) ['rekəgnaizd] được công nhận, được thừa nhận, được chấp nhận; được tín nhiệm (trong kinh doanh) Self-evident (adj) [,self'evidənt] hiển nhiên; tự bản thân đã rõ ràng (không cần bằng chứng) Interpretation (n) [in,tə:pri'tei∫n] sự giải thích, sự làm sáng tỏ; sự hiểu (theo một cách nào đó); cách hiểu; sự trình diễn ra được, sự diễn xuất ra được; sự thể hiện; sự phiên dịch Para.9: Subject (n) ['sʌbdʒikt] chủ đề; vấn đề; đề tài; dân, thaàn daân; (ngôn ngữ học) chủ ngữ; (triết học) chủ thể To illustrate (v) ['iləstreit] cung cấp tranh, biểu đồ cho cái gì; minh hoạ To apply sth to sth [ə'plai] Gaây ra ( moät löïc…) ñeå taùc ñoäng caùi gì Command (n) [kə'mɑ:nd] Leänh, mệnh lệnh; quyền chỉ huy, quyền điều khiển Influence (v) ['influəns] Aûnh höôûng, chi phối, tác động To embrace (v) [im'breis] ôm, ôm chặt, ghì chặt; nắm lấy (thời cơ...); đi theo (đường lối, đảng phái, sự nghiệp...); gồm, bao gồm; bao quát (nhìn, nắm); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gây áp lực (đối với quan toà) D- HOMEWORK: Exercise: Translation Transkate into Enlish special judging committee/jury Hoäi doàng xeùt xöû = jury board of assessors thaåm ñoøan Translate into Vietnamese practical applicator ngöôøi aùp duïng thöïc teá predominant (adj.) chieán öu theá JUDICIAL ORGANIZATION ( TOÅ CHÖÙC TÖ PHAÙP) Superior court (n) [su:'piəriə kɔ:t] Toøa aùn caáp cao Judicial function (n) [dʒu:'di∫əl 'fʌηk∫n] Chöùc naêng xeùt xöû, traùch nhieäm phaùp lyù Appeal (n) [ə'pi:l] Söï khaùng caùo, söï phuùc thaåm; yeâu caàu khaån khoaûn Appellate Jurisdiction Act [ə'pelit ,dʒuəris'dik∫n ækt] Ñaïo luaät veà quyeàn xeùt xöû phuùc thaåm Salaried life peer ['sælərid laif piə] Caùc huaân töôùc vieân höôûng löông Law lord (n) ['lɔ:lɔ:d] thượng nghị sĩ đặc trách công tác pháp luật ở nghị viện Peer (n) [piə] người cùng địa vị, người ngang hàng, người tương đương; người đồng tuế (người cùng tuổi); khanh tướng ( Anh), nhà quý tộc (là nam giới) Judicial sitting (n) [dʒu:'di∫əl 'sitiη] Phieân hoïp, phieân toøa veà luaät phaùp To refer to [ri'fə:] quy, quy cho, quy vào; xem, tham khảo; ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đến Appellate Committee [ə'pelit kə'miti] Uûy ban phuùc thaåm, uûy ban thöôïng thaåm Lord Chancellor ['lɔ:d 't∫a:nsələ] Ñaïi phaùp quan; người cầm đầu Thượng Viện High judicial office [hai dʒu:'di∫əl ['ɔfis] Toaø aùn caáp cao Apellate jurisdiction [ə'pelit ,dʒuəris'dik∫n] Quyeàn phuùc thaåm,quyeàn thöôïng thaåm Civil case [sivl keis] Aùn daân söï Criminal case ['kriminl keis] Aùn hình söï The Court of Appeal [đə kɔ:t əv ə'pi:l] Toøa aùn phuùc thaåm The Court of Session [đə kɔ:t əv 'se∫n] Toøa aùn hình söï ôû Myõ; toaøn tieåu hình To sit in ['sitin] Ngoài vaøo, tham döï Restrictive practices [ri'striktiv'præktisiz] Caùc bieän phaùp cheá taøi To convict (v) ['kɔnvikt] kết án, tuyên bố có tội; làm cho thấy rõ sự sai lầm (hoặc tội đã phạm...) Indictment (n) [in'daitmənt] Baûn caùo traïng; lý do lên án ai/cái gì Queen/king’s Bench [kwi:n/kiηz bent∫] Phaân khu baàu cöû toøa aùn toái cao (Anh) Chancery Division (n) ['t∫ɑ:nsəri di'viʒn] Tòa Đại pháp quan trong tòa án tối cao (Anh) Family Division (n) ['fæmili di'viʒn] Toaø aùn gia ñình; toaø gia toäc Exclusively (adv) [iks'klu:sivli] Bất cả xâm phạm, duy nhất, độc nhất; độc quyền Magistrate (n) ['mædʒistrit] Quan toaø ( cấp thấp); quan toà; quan hành chánh địa phương Supervisory jurisdiction ['su:pəvaizəriv,dʒuəris'dik∫n] Quyền giám sát, quyeàn giaùm thò Inferior tribunal [in'fiəriə trai'bju:nl] Tòa án cấp thấp Assizes (n) [ə'saiziziz] Tòa khu vực, toaø ñaïi hình Quarter session (n) ['kwɔ:tə 'se∫n] Phiên tòa họp hàng quí Circuit judge ['sə:kit 'dʒʌdʒ] Thẩm phán cấp quận Recorder = part-time judge [ri'kɔ:də] Thẩm phán không chuyên; quan toøa khoâng chuyeân Jury (n) ['dʒuəri] Hội đồng xét xử, hoäi, ñoàng xeùt xuû The Old Bailey: The Central Criminal Court Tòa Hình Sự Trung Ương Indictable (adj) [in'daitəbl] có thể bị truy tố; có thể bị buộc tội The common sergeant [đə 'kɔmən 'sɑ:dʒənt] nhân viên tòa án thường Additional judge (n) [ə'di∫ənl 'dʒʌdʒ] Thẩm phán bổ sung, quan toaø boå sung The Crown Court [đə kraun kɔ:t] tòa án địa địa phương chuyển xử các vụ án hình sự nghiêm trọng UNIT SIX: PRESENTATION OF THE LOCAL AUTHORITIES IN VIETNAM Activity 4: TEXT 1: THE LOCAL AUTHORITIES IN VIETNAM Para.1: presentation (n) [,prezen'tei∫n] sự bày ra, sự phô ra; sự trình diện, sự trình diễn, sự trưng bày; cách trình bày, cách trình diễn. cách trưng bày;sự giới thiệu; sự đưa vào yết kiến, sự đưa vào bệ kiến; sự biếu, sự tặng; quà biếu, đồ tặng (đặc biệt thứ được trao trong buổi lễ chính thức); vị trí đứa bé trong bụng mẹ lúc trước sinh ra. To refer to (v) [ri'fə:] ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đến Local authorities (n) ['loukəl ɔ:'θɔritiz] Chính quyeàn ñòa phöông The People’s Councils [đə 'pi:pl z 'kaunsl] Caùc hoäi ñoàng nhaân daân The People’s Committees [đə 'pi:pl z kə'mitiz] Caùc uûy ban nhaân daân Local administrative units ['loukəl əd'ministrətiv 'ju:nits] Caùc ñôn vò haønh chính ñòa phöông Under direct central rule ['ʌndə di'rekt 'sentrəl ru:l] Thuoäc quyeàn cai trò tröïc tieáp cuûa trung öông Rural and urban districts ['ruərəl ænd 'ə:bən 'distrikts] Caùc quaän (huyeän) noâng thoân vaø thaønh thò Provincial cities and towns [prə'vin∫l sitiz ænd taunz] Caùc thò xaõ vaø thaønh phoá tröïc thuïoâc tænh Commune (n) ['kɔmju:n] Xã; công xã Ward (n) [wo:d] Phöôøng, khu vöïc (thaønh phoá) Township (n) ['taun∫ip] thành phố nhỏ; cộng đồng sống ở thành phố nhỏ; thành phố, ngoại ô (dành cho những người không phải dân da trắng ở Nam Phi); khu vực hành chính của một hạt; quận sáu dặm vuông (ở Mỹ, Canada) Para. 2: organ (n) ['ɔ:gən] đàn óoc; (sinh vật học) bộ phận, cơ quan; tổ chức (chính thức) phục vụ một mục đích nhất định; cơ quan. To represent (v) [,repri'zent] miêu tả, hình dung; trình bày tuyên bố cái gì như lời phản đối, như lời thỉnh cầu đại diện cho, là hình tượng của, tượng trưng cho; biểu trưng; tiêu biểu cho, là mẫu mực, là hiện thân của (cái gì); điển hình của. Will (n) [wil] ý chí, chí, ý định, lòng Aspiration (n) [,æspə'rei∫n] lòng mong muốn hoặc tham vọng mạnh mẽ; nguyện vọng, khát vọng; sự hít vào Mastery of the people ['mɑ:stəri əv đə 'pi:pl] Quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân To be accountable to sb [ə'kauntəbl] Chòu traùch nhieäm vôùi ai Superior state organ [su:'piəriə steit 'ɔ:gən] Cô quan nhaø nöôùc caáp cao hôn Function (n) ['fʌηk∫n] Chöùc naêng; (soá nhieàu) nhieäm vuï, traùch nhieäm Formal written order ['fɔ:məl 'ritn 'ɔ:də] vaên baûn phaùp qui/quiphaïm phaùp luaät To pass (v) [pɑ:s] đi lên hoặc đi sang bên cạnh ( ai/cái gì); đi qua; để ( ai/cái gì) lại một bên hoặc đằng sau khi ta tiến lên phía trước; đi ngang qua ( ai/cái gì); thông qua; chấp nhận; được thông qua; được chấp nhận Measure (n) ['meʒə] sự đo lường; đơn vị đo lường; hệ đo lường; dụng cụ đo lường; phương sách, biện pháp, cách xử trí; thước đo; tiêu chuẩn để đánh giá Socio-economic development ['səusiəu- ,i:kə'nɔmik di'veləpmənt] Phát triển kinh tế xã hội Execution of budget [,eksi'kju:∫n əv 'bʌdʒit] thực thi ngaân saùch To stabilize (v) ['steibilalz] làm ổn định; trở nên ổn định; lắp bộ phận thăng bằng vào (sườn tàu thuỷ, đuôi máy bay) Living condition ['liviη kən'di∫n] ñieàu kieän soáng, hoaøn caûnh soáng To fulfil (v) = fulfill [ful'fil] thực hiện, hoàn thành, làm trọn (nhiệm vụ...); thi hành; đáp ứng (lòng mong muốn, mục đích) Duty (n) ['dju:ti] bổn phận, nhiệm vụ, trách nhiệm; phận sự hoặc công việc mà ai phải hoàn thành; thuế đánh vào hàng hoá nào đó (nhất là hàng nhập khẩu); (kỹ thuật) công suất To entrust (v) [in'trʌst] giao cho ai chịu trách nhiệm về cái gì/ai; giao phó Obligation (n) [,ɔbli'gei∫n] nghĩa vụ, bổn phận Executive organ [ig'zekjutiv 'ɔ:gən] cô quan chaáp haønh, cô quan haønh phaùp As a whole Noùi chung, nhìn chung Para.3: State administration [steit əd,minis'trei∫n] Haønh chính nhaø nöôøc, quaûn lyù nhaø nöôùc Locality (n) [lou'kæliti] vị trí của cái gì; nơi hoặc khu vực xảy ra cái gì; ñòa phöông Bound (n) [baund] động tác nhảy lên, nhảy vọt lên; động tác nhảy lên, nhảy vọt lên the dog cleared the gate in one bound con chó chỉ nhảy một cái đã vượt qua cổng ( số nhiều) giới hạn; ranh giới To issue (v) ['isju:] đưa ra; phát hành, lưu hành, in ra; (quân sự) phát (quần áo, đạn dược...); phát ra, để chảy ra Directive (n) [di'rektiv] chỉ thị, lời hướng dẫn To supervise (v) ['su:pəvaiz] giám sát; quản lý Leadership (n) ['li:də∫ip] cương vị lãnh đạo; sự lãnh đạo; khả năng lãnh đạo; đức tính của người lãnh đạo; bộ phận lãnh đạo, tập thể lãnh đạo Operational guidance (n) [,ɔpə'rei∫ənl 'gaidəns] Söï chæ ñaïo, söï höôùng daãn, söï dìu daét hoaït ñoäng Major local matters ['meidʒə 'loukəl 'mætəz] Nhöõng vaán ñeà lôùn ôû ñòa phöông To undertake (v) ['ʌndə'teik] nhận, đảm nhận, đảm trách; đồng ý, hứa hẹn, cam kết, cam đoan; bảo đảm Collegial discussion [kə'li:dʒjəl dis'kʌ∫n] Thaûo luaän taãp theå, söï tranh luaän taäp theå To conform (to) [kən'fɔ:m] làm cho hợp với, làm cho phù hợp với, làm cho thích hợp với; theo, làm theo, tuân theo, y theo, chiếu theo The majority [mə'dʒɔriti] Phaàn lôùn, phaàn ñoâng, ña soá To suspend (v) [sə'spend] Treo leân; đình chỉ; hoãn; tạm thời ngưng; treo giò (ai); đình chỉ công tác; đuổi To abrogate (v) ['æbrougeit] bãi bỏ, huỷ bỏ, thủ tiêu; bài trừ Lower rank ['louə ræηk] Caáp thaáp hôn, haøng thaáp hôn, chöùc thaáp hôn Activity 6: Vocabulary rural local government Chính quyeàn ñòa phöông noâng thoân special function chöùc naêng ñaëc bieät desire (n) mong muoán ambition (n) tham voïng formal statement of opinion: thoâng baùo yù kieán chính thöùc assembly (n) hoäi ñoàng official instructions nhöõng höôùng daãn chính thöùc to comply with thuaän theo = to be consistent to repeal (v) [ri'pi:l] = to abolish : huyû boû, baõi boû = to annul Activity 11: TEXT 2: THE STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENT IN CANADA Para.1 Federal and provincial governments ['fedərəl [pə'li:s] prə'vin∫l 'gʌvnmənts] Caùc chính quyeàn lieân bang vaø tænh Corporate body ['kɔ:pərit 'bɔdi Cô quan hôïp nhaát To grant (v) [grɑ:nt] đồng ý cho hoặc cho phép (điều yêu cầu); ban cho; chấp nhận; ban cái gì cho ai một cách chính thức hoặc hợp pháp; cấp To determine (v) [di'tə:min] định, xác định, định rõ; quyết định, định đoạt; làm cho quyết định, làm cho có quyết tâm thôi thúc; (vt) quyết định, quyết tâm, kiên quyết Revenue source ['revənju: sɔ:s] Nguoàn doanh thu, nguoàn thu nhaäp To specify (v) ['spesifai] chỉ rõ, ghi rõ, định rõ Particular responsibility [pə'tikjulə(r) ri,spɔnsə'biləti] Töøng traùch nhieäm; moãi traùch nhieäm To execise (v) ['eksəsaiz] sử dụng; hành sử; tập luyện, rèn luyện Para.2: Municipal corporation [mju:'nisipəl ,kɔ:pə'rei∫n] Hoäi ñoàng thaønh phoá Board (n) [bɔ:d] ban, uỷ ban, bộ Commission (n) [kə'mi∫n] nhiệm vụ; phận sự; hội đồng; uỷ ban; tiền hoa hồng Special purpose body ['spe∫l 'pə:pəs 'bɔdi] Cô quan coù muïc ñích ñaëc bieät Para. 3: obvious (adj) ['ɒbviəs] rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên To make possible [meik 'pɔsəbl] Coù theå thöïc hieän ñöôïc Administrative decentralization [əd'ministrətiv di:,sentrəlai'zei∫n] Söï phaân quyeàn trong haønh chính, söï taûn quyeàn trong haønh chính Vital (adj) ['vaitl] sống còn, quan trọng (cần thiết cho sự tồn tại, sự thành công..) Garbage disposal ['gɑ:bidʒ dis'pouzəl] Xöû lyù raùc thaûi Police and fire protection [pə'li:s ænd 'faiə prə'tek∫n] Dòch vuï caûnh saùt vaø cöùu hoûa Water and sewage facilities ['wɔ:tə 'su:idʒ fə'silitiz] Caùc phöông tieän xöû lyù nöôùc vaø nöôùc thaûi Road paving [roud peiviη] Laùt ñöôøng, raûi ñöôøng Snow ploughing [snou lauiη] Caøo tuyeát, doïn tuyeát To maintain (v) [mein'tein] giữ cho cái gì khỏi gián đoạn; giữ cho cái gì khỏi thay đổi; duy trì; bảo dưỡng (máy móc); bảo quản (đường sá, nhà cửa...) Public transportation ['pʌblik ,trænspɔ:'tei∫n] Giao thoâng coâng chaùnh, giao thoâng coâng coäng Recreation facilities [,rekri'ei∫n fə'silitiz] Caùc cô sô giaûi trí, caùc phöông tieän tieâu khieån Welfare program ['welfeə 'prougræm] Chöông trình phuùc lôïi Para.4: Diverse (adj) [dai'və:s] gồm nhiều loại khác nhau, linh tinh,thay đổi khác nhau Municipal government [mju:'nisipəl 'gʌvnmənt] Chính quyeàn thaønh phoá Tier (n) ['tiə] dãy, tầng, lớp (của một cấu trúc xếp chồng lên nhau); xếp thành tầng; bậc (của một hội trường, một giảng đường); bậc thang (trên một cao nguyên); người buộc, người cột, người trói Rural/urban municipality ['ruərəl/ 'ə:bən mju:,nisi'pæliti] Chính quyeàn töï trò noâng thoân/thaønh thò County (n) ['kaunti] hạt, tỉnh (đơn vị hành chính lớn nhất của Anh) Regional government ['ri:dʒənl 'gʌvnmənt] Chính quyeàn vuøng, chính quyeàn ñòa phöông Para. 5: elected council [i'lek 'kaunsl] Hoäi ñoàng ñöôïc baàu, ñöôïc löïa choïn Staff (n) [stɑ:f] gậy quyền; quyền trượng (gậy biểu thị chức vị quyền lực); nhóm các người giúp việc cùng làm việc trong một doanh nghiệp..., chịu trách nhiệm trước giám đốc hoặc người đương quyền; nhân viên To administer (v) [əd'ministə] trông nom, quản lý; cai quản, cai trị Municipal council [mju:'nisipəl 'kaunsl] Hoäi ñoàng thaønh phoá, ñoâ thò, thò xaõ Reeve (n) [ri:v] Tröôûng khu phoá/laøng Mayor (n) ['meiə] Thò tröôûng Warden (n) ['wɔ:dn] người có trách nhiệm trông nom cái gì; người gác; người giám sát; danh hiệu của người đứng đầu một số trường đại học và cơ quan khác; hiệu trưởng; giám đốc; (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người cai quản một nhà tù; cai ngục; haït tröôûn Chair (n) [t∫eə] Ghế; chức giáo sư đại học; (địa vị của) người điều khiển một cuộc họp; chủ toạ; chuû toïa Councillor (n) ['kaunsələ] hội viên hội đồng Para. 6: Representative [,repri'zentətiv] Ngöôøi ñaïi dieän, ngöôøi ñaïi bieåu Policy making ['pɔləsi meikiη] Ra chính saùch, laäp chính saùch To respond to the needs of sb Ñaùp öùng nhu caàu cuûa ai Local inhabitant ['loukəl in'hæbitənt] người ở, người cư trú, dân cư ñòa phöông Range (n) [reindʒ] Phaïm vi, lónh vöïc, trình ñoä To allocate (v) ['æləkeit] chỉ định; dùng (số tiền vào việc gì); cấp cho (ai cái gì); phân phối, phân phát; chia phần; định rõ vị trí Necessary financial resources ['nesisəri fai'næn∫l ri'sɔ:siz] Caùc nguoàn taøi chính caàn thieát To hire (v) ['haiə] thuê mướn; cho thuê Para. 7: expert (n) ['ekspə:t] nhà chuyên môn; chuyên gia; chuyên viên Accounting [ə'kauntiη] Keá toaùn, sự tính toán số tiền phải trả hoặc nợ về hàng hoá hoặc dịch vụ Planning ['plæniη] sự lập kế hoạch (cho cái gì) Engineering and law management [,endʒi'niəriη ænd lɔ: 'mænidʒmənt] Kyõ thuaät vaø quaûn trò luaät Full-time staff [Ful taim sta:f] Nhaân söï toaøn thôøi gian Statutory position ['stæt∫utri pə'zi∫n] Vò trí ñöôïc phaùp luaät qui ñònh, chöù c vuï ñöôïc phaùp luaät quy ñònh Clerk (n) [Cla:k] người thư ký; viên chức phụ trách về sổ sách của một hội đồng, toà án......; Treasurer (n) ['treʒərə] người thủ quỹ Tax collector ['tæks kə'lektə] Ngöôøi thu thueá D. HOMEWORK Exercise 1: Translation administrative decentralization : söï phaân quyeàn trong haønh chính Federal government : chính quyeàn lieân Bang UNIT SEVEN: GOVERNANCE AND PUBLIC ADMINISTRATION Activity 4: TEXT 1: GOVERNANCE, DEVELOPMENT AND REFORM Para.1: Governance (n) ['gʌvənəns] sự cai trị; sự cai quản Reform (n) [ri'fɔ:m] sự sửa đổi hoặc được sửa đổi; sự cải cách To intertwine (v) [,intə'twain] quấn vào nhau, bện vào nhau Means (n) [mi:nz] tiền bạc; của cải; tiềm lực; phương tiện; biện pháp; cách thức Pre-condition (n) [prikən'di∫n] Ñieàu k ieän tieân quyeát Development objective [di'veləpmənt ɔb'dʒektiv] Muïc tieâu/ muïc ñích phaùt trieån Quality of life ['kwɔliti əv laif] Chaát löôïng cuoäc soáng Economic growth [,i:kə'nɔmik grouθ] Söï phaùt trieån/taêng tröôûng kinh teá Solely (adj) ['soulli] đơn độc; chỉ có Lever (n) ['li:və] cái đòn bẩy Para.2: In the context of ['kɔntekst] Trong boái caûnh cuûa Political stabibility [pə'litikl stə'biləti] Söï oån ñònh chính trò Institution-building [,insti'tju:∫n 'bildiη] Xaây döïng theå cheá. Xaây döïng toå chöùc Popular participation ['pɔpjulə pɑ:,tisi'pei∫n] Söï tham gia cuûa quaàn chuùng To advocate (v) ['ædvəkit] biện hộ, bào chữa; chủ trương; tán thành, ủng hộ Human rights ['hju:mən'raits] quyền con người, nhân quyền Goal (n) [goul đích; mục đích, mục tiêu; khung thành, cầu môn Conflicting (adj) [kən'fliktiη] đối lập, mâu thuẫn At times Thænh thoaûng Widespread desire [Waidspred di'zaiə] Söï khaùt khao, söï mong muoán roäng raõi Fair share of bebefits ['feə ∫eə əv 'benifits] Söï phaân chia phuùc lôïi coâng baèng Economic progress [,i:kə'nɔmik 'prougres] Söï tieán boä veà kinh teá, söï phaùt trieån kinh teá Para.3: improvement of governnance [im'pru:vmənt əv 'gʌvənəns] Söï caûi tieán trong quaûn lyù, söï ñoåi môùi trong quaûn lyù To go hand in hand with sth Song haønh vôùi caùi gì, gaén boù vôùi caùi gì System of government ['sistəm əv 'gʌvnmənt] Heä thoáng chính quyeàn, heä thoáng chính phuû Functioning and efficient government machine Boä maùy chính quyeàn coù traùch nhieäm vaø hieäu quûa To nurture (v) ['nə:t∫ə] nuôi nấng, nuôi dưỡng; ủng hộ To generate (v) ['dʒenəreit] sinh, đẻ ra; phát, phát ra To sustain (v) [sə'stein] đỡ; chống đỡ; giữ vững được (trong thời gian dài); duy trì; cứu sống; duy trì; kéo dài (một âm thanh, một cố gắng..) Development efforts [di'veləpmənt 'efəts] sự cố gắng; sự ráng sức; sự nỗ lực; kết quả của sự cố gắng Para. 4: in practical terms [in 'præktikl tə:m] Theo nhöõng thuaät ngöõ thöïc teá Reasonable amount ['ri:znəbl ə'maunt Soá löôïng hôïp lyù, yù nghóa hôïp lyù Guideline (n) ['gaidlain] nguyên tắc chỉ đạo, đường lối chỉ đạo (để vạch ra chính sách...) To enable (v) [i'neibl] Laøm cho coù theå, laøm cho coù khaû naêng Framework of law ['freimwə:k əv lɔ:] Khuoân khoå phaùp luaät Market-oriented pollicy ['mɑ:kit 'ɔ:riəntid 'pɔləsi] Chính saùch theo ñònh höôùng thò tröôøng Para.5: to institutionalize (v) [,insti'tju:∫ənəlaiz] Theå cheá hoaù, ñöa vaøosoáng trong cô sôû töø thieän Fair election [feə i'lek∫n] Baàu cöû coâng baèng, tuyeån cöû coâng baèng Fair and impartial judiciary [feə ænd im'pɑ:∫l dʒu:'di∫əri] Boä maùy quan toaø coâng taâm vaø voâ tö Patronage (n) ['peitrənidʒ] sự bảo trợ, sự đỡ đầu; sự lui tới của khách hàng quen; quyền ban chức cho giáo sĩ; quyền bổ nhiệm (các chức vụ hành chính...); vẻ kẻ cả, vẻ bề trên; vẻ hạ cố Safety net ['seifti'net] lưới an toàn (của diễn viên nhào lộn); sự bảo vệ The disadvantage [,disəd'vɑ:ntidʒ] Nhöõng ngöôøi baát haïnh Infrastructrurre [,infrə'strʌkt∫ə] các bộ phận, thiết bị phụ thuộc, tạo thành cơ sở của một hệ thống, một tổ chức hoặc một xí nghiệp; cơ sở hạ tầng thiết bị cơ bản cố định của một nước (đường sá, đường sắt, nhà ga, hệ thống cung cấp điện và nước...); cơ sở hạ tầng Utility services [ju:'tiləti 'sə:visiz Caùc dòch vuï tieän ích Property rights ['prɔpəti raits] Quyeàn sôû höõu taøi saûn Fruits [fru:ts) Thaønh quaû, keát quûa To endanger (v) [in'deindʒə(r)] gây nguy hiểm Activity 15: TEXT3: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE GROWTH AND EQUITY Para.1: Sustainable (adj) [səs'teinəbl] có thể chống đỡ được; có thể chịu đựng được; có thể xác nhận được, có thể chứng minh được poverty (n) ['pɔvəti] cảnh nghèo nàn, cảnh bần cùng; sự nghèo nàn, sự thiếu thốn (vật chất); sự thấp kém, sự nghèo nàn (tinh thần); tình trạng thấp kém, chất lượng nghèo nàn Predominantly (adv) [pri'dɔminəntli] phần lớn, chủ yếu là Macro-economic policies [,mækrəʊi:kə'nɔmik 'pɔləsiz] Caùc chính saùch kinh teá vó moâ To view (v) [vju:] nhìn hoặc xem một cách cẩn thận; quan sát; Contributor (n) [kən'tribjutə] người đóng góp, người góp phần; người cộng tác (với một tờ báo) Economic growth [ikə'nɔmik grouθ] Söï taêng tröôûng kinh teá, söï phaùt trieån kinh teá Impact (n) ['impækt] sự va chạm, sự chạm mạnh; sức va chạm; tác động, ảnh hưởng To analyze (v) ['ænəlaiz Phaân tích Growth rate [grouθ reit] Toác ñoä taêng tröôûng Absolute level of poverty ['æbsəlu:t levl əv 'pɔvəti] Möùc ngheøo ñoùi voâ ñieàu kieän/tuyeät ñoái Too extensive distribution policies [tu: iks'tensiv ,distri'bju:∫n 'pɔləsiz] Caùc chính saùch phaân phoái quaù taäp trung Counterproductive (adj) [,kauntə prə'dʌktiv] phản tác dụng Para.2: high productivity [hai: ,prɔdʌk'tivəti] khả năng sản xuất (hàng hoá hoặc thu hoạch); tình trạng đang sản xuất; sức sản xuất; năng suất; hiệu quả (trong (công nghiệp)) được đo bằng cách so sánh số lượng đã sản xuất với thời gian bỏ ra hoặc với nguyên liệu dùng để sản xuất; hiệu suất; năng suất Agricultural sector [,ægri'kʌlt∫ərəl 'sektə] Khu vöïc noâng nghieäp, lónh vöïc noâng nghieäp Agriculturally-led growth [,ægri'kʌlt∫ərəli-led grouθ] Taêng tröôûng theo ñònh höôùng noâng nghieäp Feasible (adj) ['fi:zəbl] có thể thực hành được, có thể thực hiện được, khả thi To give consideration Xem xeùt, caân nhaéc Public works ['pʌblik wə:ks] những công trình công cộng Alternative option [ɔ:l'tə:nətiv 'ɔp∫n] Söï löïa choïn thay theá Para.3: Import substitution policies ['impɔ:t ,distri'bju:∫n 'pɔləsiz] Caùc chính saùch thay theá nhaäp khaåu Permanent protection ['pə:mənənt prə'tek∫n] Baûo hoä / baûo trôï laâu daøi/ vónh vieãn Inefficient industries [,ini'fi∫ənt 'indəstri] Nhöõng nghaønh coâng nghieäp khoâng coù hieäu quaû Access to ['ækses] phương tiện đến gần hoặc đi vào nơi nào đó; đường vào Irrigation (n) [,iri'gei∫n] sự tưới (đất, ruộng); sự tưới cho tươi tốt; tình trạng được tưới; (y học) sự rửa (vết thương) Credit (n) ['kredit] lòng tin; sự tín nhiệm; sự tin cậy; sự cho phép hoãn việc trả tiền hàng hoá và dịch vụ; sự cho nợ; sự cho chịu, tín dụng Agricultural extension [,ægri'kʌlt∫ərəl iks'ten∫n] Môû roäng noâng nghieäp Market –based pricing ['mɑ:kit-beist ,prais] Ñònh giaù theo thò tröôøng To underpin (v) [,ʌndə'pin] (kiến trúc) chống đỡ, chống bằng trụ xây; (nghĩa bóng) củng cố, làm vững chắc thêm, làm cơ sở cho (một lý lẽ, một yêu sách..) Institutional mechanism [,insti'tju:∫ənl 'mekənizm Cô cheá toå chöùc, cô caáu toå chöùc To facilitate (v) [fə'siliteit] làm cho deã dàng; làm cho thuận tiện Agricultural productivity [,ægri'kʌlt∫ərəl prɔdʌk'tivəti] Saûn löôïng noâng nghieäp Para.4: Intended policies [in'tendid 'pɔləsiz] Caùc chính saùch đñöôïc döï ñònh/ mong đñôïi To reveal (v) [ri'vi:l] bộc lộ, biểu lộ; tiết lộ, để lộ ra (điều bí mật); phát hiện, khám phá (vật bị giấu...) Positive/negative correlation ['pɔzətiv/'negətiv ,kɔri'lei∫n] sự tương quan; thể tương liên Poverty alleviation ['pɔvəti ə,li:vi'ei∫n] sự làm nhẹ bớt, sự làm giảm bớt, sự làm ñôõ ngheøo Para.5: Regional cooperation ['ri:dʒənl kou'ɔpəreit] Hôïp taùc vuøng UNDP: United Nations Development Program Chöông Trình Phaùt trieån Lieân Hieäp Quoác Information dissemination [,infə'mei∫n di,semi'nei∫n] sự gieo rắc, sự phổ biến thoâng tin Micro-level intervention [,intə'ven∫n] sự can thiệp caáp vi moâ D. HOMEWORK: Complementary reading Para.1: decentralization (n) [di:,sentrəlai'zei∫n] Söï phaân quyeàn, söï taûn quyeàn Contemporary (adj) [kən'tempərəri] thuộc cùng một thời; đương thời Urbanization (n) [,ə:bənai'zei∫n] sự thành thị hoá; sự làm mất tính cách nông thôn Holistic approach [hou'listik] Phöông phaùp toaøn dieän toång hôïp Resource utilization [ri'zɔ:s,ju:təlai'zei∫n] sự dùng, sự sử dụng; sự tận dụng nguoàn Accountability (n) [ə,kauntə'biliti] trách nhiệm giải trình; tính traùch nhieäm Responsiveness (n) [ri'spɔnsivnis] sự đáp ứng nhiệt tình; sự thông cảm; sự phản ứng nhanh, thuận lợi; tình trạng dễ bị điều khiển, tình trạng dễ sai khiến; sự đáp lại, sự trả lời; sự sẵn sàng đáp lại, tình trạng dễ phản ứng lại; sự dễ cảm (tính tình) Decentralized system of governance [di:'sentrəlaizd 'sistəm əv 'gʌvənəns] Heä thoáng quaûn lyù phaân coâng phaân caáp Balanced growth ['bælənst grouθ] Taêng tröôûng caân baèng/caân ñoái Service delivery ['sə:vis di'livəri] Phaân phoái dòch vuï Balance of power ['bæləns əv 'pauə] Caân baèng/ caân ñoái quyeàn löïc Grassroots participation ['gra:sru:ts pɑ:,tisi'pei∫n] Söï tham gia cuûa caùc caáp cô sôû Degree of decentralization [di'gri: əv di:,sentrəlai'zei∫n] Caáp ñoä phaân coâng phaân caáp Capability (n) Capabilities (pl) [,keipə'biliti] tính cách có thể làm được việc gì; khả năng; năng lực; ( số nhiều) năng lực tiềm tàng Civil society ['sivl sə'saiəti] Xaõ hoäi daân söï Constraint (n) [kən'streint] sự bắt ép, sự ép buộc, sự cưỡng ép, sự thúc ép; sự đè nén, sự kiềm chế; sự gượng gạo, sự miễn cưỡng; sự e dè; sự câu thúc, sự giam hãm, sự nhốt (người điên) To impede (v) [im'pi:d] làm trở ngại, ngăn cản, cản trở Para.2: government-run poverty alleviation ['gʌvnmənt- rʌn 'pɔvəti ə,li:vi'ei∫n] Giaûm ngheøo do chính phuû quaûn lyù Into partnerships with Hôïp taùc, quan heä ñoái taùc vôùi Reputation (n) [,repju:'tei∫n] nổi danh; danh tiếng Transparent handling [træns'pærənt 'hændliη] Giaûi quyeát minh baïch Donor fund Quó quyeân goùp/taøi trôï To duplicate (v) ['dju:plikit] sao lại, sao lục, làm thành hai bản gấp đôi, nhân đôi Mistrust (n) ['mis'trʌst] không tin, nghi ngờ, ngờ vực, hồ nghi Perceived competition [pə'si:vd ,kɔmpi'ti∫n] söï caïnh tranh nhaän thaáy ñöôïc Para.3: management training institution ['mænidʒmənt 'treiniη insti'tju:∫n] Toå chöùc ñaøo taïo quaûn lyù Enhanced resource mobilization [in'hɑ:nst ri'zɔ:s moubilai'zei∫n] Taêng cöôøng huy ñoäng nguoàn Strategic development program [strə'ti:dʒik di'veləpmənt 'prougræm] Chöông trình phaùt trieån mang tính chieán löôïc To tailor (v) ['teilə] biến đổi, làm cho đáp ứng nhu cầu Consultancy (n) [kən'sʌltənsi] sự giúp đỡ ý kiến; sự cố vấn; sự tư vấn; cơ quan/văn phòng tư vấn về một lĩnh vực nào đó To confer (v) [kən'fə:] trao hoặc tặng (văn bằng hay tước vị) To undertake research ['ʌndə'teik 'ri:sə:t∫] Thöïc hieän/tieán haønh nghieân cöùu To foster (v) ['fɔstə] giúp cho sự trưởng thành hoặc sự phát triển của cái gì; khuyến khích hoặc tăng cường; thúc đẩy; cổ vũ; chăm sóc và nuôi dưỡng (một đứa bé không phải là con đẻ của mình); nhận làm con nuôi Syllabus (n), syllabuses, syllabi ['siləbəs] danh sách các đề tài, vấn đề, bài.. thuộc một giáo trình; chương trình học Curriculum, curriculums hoặc curricula [kə'rikjuləm] các môn học trong một khoá hoặc được giảng dạy ở một trường nào đó; chương trình giảng dạy Innovative (adj) ['inouveitiv] có tính chất đổi mới; có tính chất sáng kiến Para.4: impediment (n) [im'pedimənt] sự trở ngại, sự ngăn trở, điều làm trở ngại, điều ngăn trở, vật chướng ngại; điều làm trở ngại việc ký kết giao kèo; điều làm trở ngại việc đăng ký giá thú Gender (in)equality ['dʒendə (in)i:'kwɔliti] (baát) bình ñaúng giôùi Pervasive (adj) [pə'veisiv] toả khắp; lan tràn khắp, thâm nhập khắp Traditional national accounts [trə'di∫ənl 'næ∫nəl ə'kaunts] Caùc taøi khoaûn quoác gia truyeàn thoáng Mindset (n) l'maindset] Ñònh kieán Passiveness (n) ['pæsivnis] tính bị động, tính thụ động; tính tiêu cực Advance of women [əd'vɑ:ns əv 'wimin] Söï tieán boä cuûa phuï nöõ Quota system ['kwoutə 'sistəm] Heä thoáng chæ tieâu Integration (n) [,inti'grei∫n] sự hợp lại thành một hệ thống thống nhất, sự tích hợp; sự hoà hợp với môi trường, sự hoà nhập; (toán học) phép tích phân; sự tích phân; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự hợp lại thành một hệ thống thống nhất (những cái trước kia bị sự phân biệt chủng tộc tách ra); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự mở rộng cho mọi người, sự mở rộng cho mọi chủng tộc; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự dành quyền bình đẳng cho một chủng tộc Gender dimension ['dʒendə di'men∫n] Yeáu toá giôùiù tính, khía caïnh giôùi tính Legal impediment ['li:gəl im'pedimənt] Raøo caûn phaùp lyù Para.5: participatory development [[pɑ:'tisipeit] di'veləpmənt] Quaàn chuùng tham gia phaùt trieån; cuøng tham gia phaùt trieån Preoccupation (n) [,pri:ɔkju'pei∫n] mối bận tâm, mối lo lắng, mối ưu tư; thiên kiến; sự giữ chỗ trước, sự chiếm chỗ trước; việc phải làm trước (mọi việc khác); việc phải bận tâm Development vision Muïc tieâu phaùt trieån Legal and regulatory framework ['li:gəl ənd 'regjulətəri 'freimwə:k] Khuoân khoå phaùp lyù vaø phaùp qui Political order [pə'litikl 'ɔ:də] Traät töï chính trò Regulative (adj.) ['regjulətiv] Chænh ñoán, điều chỉnh, sửa lại cho đúng supportive (adj.) [sə'pɔ:tiv] đem lại sự giúp đỡ, khuyến khích; thông cả Consultative body [pə'litikl 'bɔdi] Cô quan tö vaán NGO: non-government organization [nɔn-'gʌvnmənt ,ɔ:gənai'zei∫n] Toå chöùc phi chính phuû Vehicle (n) ['viəkl; 'vi:hikl] (nghĩa bóng) phương tiện truyền bá, phương tiện biểu lộ (tư tưởng, cảm xúc..) To empower (v) [im'pauə] trao quyền hành hợp pháp cho ai để hành động To further (v) ['fə:đə] đẩy mạnh, xúc tiến; giúp cho To articulate (v) [ɑ:'tikjulit] nối bằng khớp; khớp lại với nhau; đọc rõ ràng; phát âm rõ ràng, nói rõ ràng Para.6: Dynamic relationship [dai'næmik ri'lei∫n∫ip] Moái quan heä naêng ñoäng/naêng noå To revive (v) [ri'vaiv] làm sống lại, làm tỉnh lại, hồi sinh; đem diễn lại; nắn lại, sửa lại cho khỏi nhăn nheo (cái mũ, cái áo); làm phấn khởi, làm hào hứng; khơi lại Arbitration (n) [,ɑ:bi'trei∫n] sự phân xử, sự làm trọng tài phân xử

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTừ vựng Anh văn chuyên ngành cao học hành chính.doc