Tài liệu sách hướng dẫn giáo viên kỹ thuật động cơ đốt trong

Động cơ đốt trong đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, là nguồn động lực cho các phương tiện vận tải như ô tô, máy kéo, tàu thuỷ, máy bay.v.v.v . , cũng như các máy công tác như máy phát điện, máy bơm nước .v.v Do tính phổ biến của động cơ đốt trong nên việc tìm hiểu về kết cấu chung và Chu trình làm việc của động cơ là nhu cầu đang được nhiều đối tượng quan tâm trong quá trình sử dụng động cơ. Đặc biệt đối với học viên của ngành cơ khí ô tô, ”Kỹ thuật động cơ đốt trong” là mảng kiến thức đầu tiên, là cơ sở giúp học viên hoàn thành tốt yêu cầu của công tác sủa chữa động cơ.

doc27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu sách hướng dẫn giáo viên kỹ thuật động cơ đốt trong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bé lao ®éng - th­¬ng binh vµ x· héi Tæng côc d¹y nghÒ Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ d¹y nghÒ (VTEP) S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn Hµ Néi - 2004 Logo tr×nh ®é ®µo t¹o M« ®un : kü thuËt ®éng c¬ ®èt trong M· sè : HAR 01 18 NghÒ SöA CH÷A ¤T¤ Tr×nh ®é lµnh nghÒ (ChÌn mét h×nh minh ho¹ tuú thuéc vµo tõng nghÒ) Tuyªn bè b¶n quyÒn : Tµi liÖu nµy thuéc lo¹i s¸ch gi¸o tr×nh Cho nªn c¸c nguån th«ng tin cã thÓ ®­îc phÐp dïng nguyªn b¶n hoÆc trÝch dïng cho c¸c môc ®Ých vÒ ®µo t¹o vµ tham kh¶o . Mäi môc ®Ých kh¸c cã ý ®å lÖch l¹c hoÆc sö dông víi môc ®Ých kinh doanh thiÕu lµnh m¹nh sÏ bÞ nghiªm cÊm. Tæng Côc D¹y nghÒ sÏ lµm mäi c¸ch ®Ó b¶o vÖ b¶n quyÒn cña m×nh. Tæng Côc D¹y NghÒ c¸m ¬n vµ hoan nghªnh c¸c th«ng tin gióp cho chóng t«I söa ch÷a,hiÖu ®Ýnh vµ hoµn thiÖn tèt h¬n tµI liÖu nµy. §Þa chØ liªn hÖ: Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ nghÒ nghiÖp TiÓu Ban Ph¸t triÓn Ch­¬ng tr×nh Häc liÖu ................ M· tµi liÖu M· quèc tÕ ISBN : ...... Lêi tùa (Vµi nÐt giíi thiÖu xuÊt xø cña ch­¬ng tr×nh vµ tµi liÖu) Tµi liÖu nµy lµ mét trong c¸c kÕt qu¶ cña Dù ¸n GDKT-DN ….. (Tãm t¾t néi dung cña Dù ¸n) (Vµi nÐt giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi liÖu vµ c¸c thµnh phÇn tham gia) (Lêi c¶m ¬n c¸c c¬ quan liªn quan, c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®· tham gia … ) (Giíi thiÖu tµi liÖu vµ thùc tr¹ng) S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn lµ tµI liÖu h­íng dÉn gi¶ng d¹y cho tõng m« ®un/m«n häc trong hÖ thèng m« ®un vµ m«n häc ®µo t¹o cho nghÒ …………… ………………………ë cÊp ®é …….. C¸c th«ng tin trong tµi liÖu cã gi¸ trÞ h­íng dÉn gi¸o viªn thiÕt kÕ vµ tæ chøc c¸c bµi d¹y cho m« ®un/m«n häc mét c¸ch hîp lý. Gi¸o viªn vÉn cã thÓ thay ®æi hoÆc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ bèi c¶nh thùc tÕ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o . §©y lµ tµi liÖu thö nghiÖm sÏ ®­îc hoµn chØnh ®Ó trë thµnh S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn chÝnh thøc trong hÖ thèng d¹y nghÒ. Hµ néi, ngµy …. th¸ng…. n¨m…. Gi¸m ®èc Dù ¸n quèc gia Môc lôc ®Ò môc Trang Lêi tùa 3 Môc lôc 5 ............ Giíi thiÖu vÒ m« ®un VÞ trÝ, ý nghÜa, vai trß m« ®un: §éng c¬ ®èt trong ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ, lµ nguån ®éng lùc cho c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh­ « t«, m¸y kÐo, tµu thuû, m¸y bay.v.v.v... , còng nh­ c¸c m¸y c«ng t¸c nh­ m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y b¬m n­íc .v.v.... Do tÝnh phæ biÕn cña ®éng c¬ ®èt trong nªn viÖc t×m hiÓu vÒ kÕt cÊu chung vµ Chu tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬ lµ nhu cÇu ®ang ®­îc nhiÒu ®èi t­îng quan t©m trong qu¸ tr×nh sö dông ®éng c¬. §Æc biÖt ®èi víi häc viªn cña ngµnh c¬ khÝ « t«, ”Kü thuËt ®éng c¬ ®èt trong” lµ m¶ng kiÕn thøc ®Çu tiªn, lµ c¬ së gióp häc viªn hoµn thµnh tèt yªu cÇu cña c«ng t¸c sña ch÷a ®éng c¬. Môc tiªu cña m« ®un: Nh»m trang bÞ cho häc viªn cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®èt trong. §ång thêi rÌn luyÖn cho häc viªn cã kh¶ n¨ng nhËn d¹ng ®­îc c¸c c¬ cÊu, c¸c hÖ thèng, Chu tr×nhlµm viÖc thùc tÕ vµ sù phèi hîp lµm viÖc nhÞp nhµng gi÷a c¸c c¬ cÊu hÖ thèng cña ®éng c¬ ®èt trong, víi viÖc sö dông dông cô ®óng kü thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn. Môc tiªu thùc hiÖn cña m« ®un: Tr×nh bµy ®óng c¸c kh¸i niÖm vµ cÊu t¹o chung cña ®éng c¬ ®èt trong Ph¸t biÓu ®óng c¸c thuËt ng÷ vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè kü thuËt cña ®éng c¬ Tr×nh bµy ®óng cÊu t¹o, chu tr×nh ho¹t ®éng cña ®éng c¬ mét xi lanh dïng nhiªn liÖu x¨ng, ®iªzen thuéc lo¹i bèn kú, hai kú. Ph©n tÝch ®óng c¸c ­u nh­îc ®iÓm cña tõng lo¹i ®éng c¬ Tr×nh bµy ®óng cÊu t¹o vµ chu tr×nh ho¹t ®éng cña ®éng c¬ nhiÒu xi lanh LËp ®­îc b¶ng thø tù næ cña ®éng c¬ nhiÒu xi lanh NhËn d¹ng ®óng c¸c c¬ cÊu, hÖ thèng trªn ®éng c¬ vµ nhËn d¹ng ®óng c¸c lo¹i ®éng c¬ X¸c ®Þnh ®óng §CT cña pitt«ng X¸c ®Þnh ®óng Chu tr×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña c¸c lo¹i ®éng c¬ Néi dung chÝnh cña m« ®un : Kh¸i niÖm vµ cÊu t¹o chung cña ®éng c¬ ®èt trong C¸c thuËt ng÷ vµ c¸c th«ng sè kü thuËt cña ®éng c¬ Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ x¨ng, ®éng c¬ ®iªzen bèn kú vµ hai kú mét xi lanh. So s¸nh ­u nh­îc ®iÓm gi÷a ®éng c¬ bèn kú víi ®éng c¬ hai kú vµ ®éng c¬ x¨ng víi ®éng c¬ ®iªzen Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ nhiÒu xi lanh. X¸c ®Þnh §CT cña pitt«ng M« ®un gåm 4 bµi: Kh¸i niÖm chung vÒ ®éng c¬ ®èt trong §éng c¬ bèn kú §éng c¬ hai kú §éng c¬ nhiÒu xi lanh C¸c h×nh thøc d¹y - häc chÝnh trong m« ®un D¹y trªn líp vÒ c¸c chñ ®Ò : Kh¸i niÖm vÒ ®éng c¬ ®èt trong Ph©n lo¹i ®éng c¬ ®èt trong C¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n cña ®éng c¬ C¸c th«ng sè kü thuËt cña ®éng c¬ Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen hai kú Giíi thiÖu vµ thao t¸c mÉu t¹i phßng chuyªn m«n ho¸ vÒ: C¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm chÕt trªn C¸ch x¸c ®Þnh nguyªn lý lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng vÒ: NhËn d¹ng c¸c lo¹i ®éng c¬ X¸c ®Þnh ®iÓm chÕt trªn X¸c ®Þnh nguyªn lý lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬. liÖt kª c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho m« ®un ThiÕt bÞ: M« h×nh c¾t cña ®éng c¬ x¨ng, ®éng c¬ ®iªzen bèn kú vµ hai kú §éng c¬ x¨ng, ®éng c¬ ®iªzen bèn kú vµ hai kú B¶n vÏ treo t­êng vµ phim trong vÒ cÊu t¹o ®éng c¬ x¨ng, ®éng c¬ ®iªzen bèn kú vµ hai kú Slide vÒ nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú vµ hai kú. M¸y chiÕu Overhead vµ protretor Tµi liÖu ph¸t tay: PhiÕu tr¾c nghiÖm vÒ c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n cña ®éng c¬; phiÕu thùc tËp nhËn d¹ng c¸c lo¹i ®éng c¬ Quy tr×nh x¸c ®Þnh chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú PhiÕu thùc tËp x¸c ®Þnh pha ph©n phèi khÝ cña ®éng c¬ x¨ng hai kú. Ph©n biÖt ®éng c¬ x¨ng hai kú vµ ®éng c¬ ®iªzen hai kú. S¬ ®å cÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng hai kú. Dông cô: Que dß Dông cô v¹ch dÊu Com pa Th­íc ®o ®é VËt t­: Khay ®ùng GiÎ s¹ch C¸c nguån lùc kh¸c: Phßng häc lý thuyÕt Phßng chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng Tæ chøc thùc hiÖn bµi d¹y Bµi 1 Kh¸i niÖm chung vÒ ®éng c¬ ®èt trong m· bµi: har 01 18 01 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: VËt thËt vµ b¶n vÏ treo t­êng c¸c lo¹i ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú vµ hai kú lo¹i mét xi lanh, nhiÒu xi lanh víi c¸c d¹ng bè trÝ xi lanh th¼ng ®øng, n»m ngang, mét d·y, h×nh ch÷ V, lµm m¸t b»ng n­íc vµ lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ… B¶n vÏ hoÆc phim trong vÒ: s¬ ®å ph©n lo¹i ®éng c¬ nhiÖt, cÊu t¹o chung cña ®éng c¬ ®èt trong, vÞ trÝ pitt«ng t¹i c¸c ®iÓm chÕt trong xi lanh. M¸y chiÕu overhead Dông cô v¹ch dÊu, que dß dµi 200 – 300mm (häc sinh chuÈn bÞ) §Þa ®iÓm: Häc trªn líp Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt t­ : Khay ®ùng, giÎ s¹ch Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  PhiÕu tr¾c nghiÖm vÒ kiÕn thøc lý thuyÕt t¹i líp PhiÕu thùc tËp c¸ nh©n vÒ : NhËn d¹ng ®éng c¬ Quy tr×nh x¸c ®Þnh ®iÓm chÕt trªn Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc A. ThuyÕt tr×nh trªn líp: Sö dông c¸c b¶n vÏ hoÆc slide kÕt hîp víi m« h×nh hoÆc vËt thËt ®Ó giíi thiÖu c¸c lo¹i ®éng c¬ ®èt trong. Sö dông b¶n vÏ thÓ hiÖn ®Ønh pitt«ng t¹i c¸c ®iÓm chÕt ®Ó nªu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n cña ®éng c¬. Dùa vµo hiÖn t­îng vËt lý vµ hiÖn t­îng c¬ häc ®Ó ph©n tÝch cho häc viªn ph©n biÖt ®­îc c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ c«ng suÊt tÝnh to¸n, c«ng suÊt tiªu hao, c«ng suÊt thùc tÕ vµ suÊt tiªu hao nhiªn liÖu cña ®éng c¬. B. Giíi thiÖu vµ tr×nh diÔn mÉu: Sö dông tranh treo t­êng c¸c h×nh vÏ t­¬ng øng víi c¸c b­íc cña quy tr×nh x¸c ®Þnh ®iÓm chÕt trªn Gi¸o viªn võa giíi thiÖu quy tr×nh qua tranh vÏ, võa tiÕn hµnh thao t¸c mÉu x¸c ®Þnh §CT cña pitt«ng C. Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó häc sinh nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i ®éng c¬. Chia nhãm thùc tËp x¸c ®Þnh ®iÓm chÕt cña ®éng c¬. Mçi nhãm cã thÓ 1 hoÆc 2 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : Kh¸i niÖm vÒ ®éng c¬ ®èt trong C¸ch ph©n lo¹i ®éng c¬ ®èt trong CÊu t¹o chung cña ®éng c¬ ®èt trong Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm. Kü n¨ng : NhËn d¹ng c¸c lo¹i ®éng c¬ X¸c ®Þnh ®iÓm chÕt trªn cña cña pit t«ng. Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra sau khi kÕt thóc thêi gian thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn qua phiÕu thùc tËp nhËn d¹ng ®éng c¬ (sè l­îng ®éng c¬ ®­îc x¸c ®Þnh ®óng / tæng sè ®éng c¬ thùc tËp) ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. Néi dung phiÕu thùc tËp vÒ nhËn d¹ng c¸c lo¹i ®éng c¬ Tªn ®éng c¬ Ph­¬ng ph¸p lµm m¸t Nhiªn liÖu sö dông Sè l­îng xi lanh C¸ch bè trÝ xi lanh Sè kú Häc viªn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng c¸c lo¹i ®éng c¬, nÕu ch­a ®¹t yªu cÇu ph¶i thùc tËp l¹i. Gi¸o viÖn qua s¸t qu¸ tr×nh häc viªn thùc hiÖn x¸c ®Þnh ®iÓm chÕt trªn cña pitt«ng trªn ®éng c¬ thùc tÕ hay trªn m« h×nh, sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®· ®­îc ®Æt ra trong phiÕu thùc tËp ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp x¸c ®Þnh §CT cña pitt«ng TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ, dông cô 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C¸c c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ C©u hái Lý thuyÕt: Tr¾c nghiªm ®a lùa chän. §éng c¬ ®èt trong lµ ®éng c¬: Qu¸ tr×nh t¹o hoµ khÝ ®­îc h×nh thµnh trong xi lanh. Qu¸ tr×nh ch¸y ®­îc thùc hiÖn trong xi lanh. C¶ hai ®iÒu kiÖn trªn. Tr¾c nghiÖm ghÐp ®«i: Cét bªn tr¸i lµ danh môc c¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n cña ®éng c¬, bªn ph¶i lµ c¸c kh¸i niÖm cña c¸c thuËt ng÷. H·y ghÐp phï hîp tõng thuËt ng÷ víi c¸c c¸c kh¸i niÖm b»ng c¸ch ghi ch÷ c¸i t­¬ng øng bªn c¹nh ch÷ sè chØ thuËt ng÷ ®ã. C¸c thuËt ng÷ C¸c kh¸i niÖm 1....Hµnh tr×nh pitt«ng a. VÞ trÝ ®Ønh pitt«ng xa t©m trôc khuûu nhÊt 2....§iÓm chÕt b. Kh«ng gian trong xi lanh khi pitt«ng khi ë §CT 3....ThÓ tÝch lµm viÖc cña xi lanh c. Giíi h¹n tõ §CT vµ §CD 4.... §iÓm chÕt trªn d. VÞ trÝ ®Ønh pitt«ng gÇn t©m trôc khuûu nhÊt 5....ThÓ tÝch lµm viÖc cña ®éng c¬ e. Kh«ng gian trong xi lanh khi pitt«ng ë §CD 6....ThÓ tÝch buång ch¸y g. Kh«ng gian trong xi lanh tõ §CT ®Õn §CD 7.... ThÓ tÝch chøa hoµ khÝ i. Tæng thÓ tÝch lµm viÖc cña c¸c xi lanh. 8.....§iÓm chÕt d­íi f. VÞ trÝ ®Ønh pitt«ng thay ®æi h­íng chuyÓn ®éng §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp PhÇn lý thuyÕt Tr¾c nghiÖm ®a lùa chän: ®¸p ¸n ®óng lµ b Tr¾c nghiÖm ghÐp ®«i: 1 – c; 2 – f; 3 – g; 4 – a; 5 – i; 6 – b; 7 – e; 8 – d Bµi tËp thùc hµnh: Víi néi dung c¸c phiÕu thùc hµnh cña tõng c¸ nh©n vÒ: nhËn d¹ng ®éng c¬ vµ x¸c ®Þnh §CT cña pitt«ng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp cña tõng häc viªn. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y Trung b×nh céng cña c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh 1. PhÇn lý thuyÕt: 10 ®iÓm - HÖ sè 1 KÕt qu¶ kiÓm tra tr¾c nghiÖm ®a lùa chän: 2 ®iÓm KÕt qu¶ kiÓm tra tr¾c nghiÖm ghÐp ®«i : 8 ®iÓm 2. Bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 KÕt qu¶ bµi tËp nhËn d¹ng ®éng c¬ : 4 ®iÓm KÕt qu¶ bµi tËp x¸c ®Þnh §CT : 6 ®iÓm Bµi 2 ®éng c¬ bèn kú - m· bµi: har 01 18 02 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: §éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú mét xi lanh M« h×nh c¾t cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú. Tranh treo t­êng vÒ cÊu t¹o ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú. Slide vÒ c¸c hµnh tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú . M¸y chiÕu overhead CD – ROM vÒ qu¸ tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú. §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt t­ : Khay ®ùng, giÎ s¹ch Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  Quy tr×nh x¸c ®Þnh chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú PhiÕu thùc tËp x¸c ®Þnh pha ph©n phèi khÝ cña ®éng c¬. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ t¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ Sö dông c¸c b¶n vÏ hoÆc slide vµ kÕt hîp víi m« h×nh hoÆc vËt thËt ®Ó m« t¶ cÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú mét xi lanh. Sö dông b¶n vÏ thÓ hiÖn c¸c kú lµm viÖc ®Ó ph©n tÝch chu tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬, ph¶i nÕu ®­îc chiÒu chuyÓn ®éng cña pitt«ng, tr¹ng th¸i lµm viÖc cña c¸c xu p¸p, thêi ®iÓm ®¸nh löa hay phun nhiªn liÖu theo chu tr×nh lµm viÖc lý thuyÕt vµ chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ. Sö dông Slide hoÆc m« h×nh ®éng ®Ó häc viªn quan s¸t ho¹t ®éng thùc tÕ cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bån kú mét xilanh. Giíi thiÖu vµ tr×nh diÔn mÉu t¹i x­ëng thùc tËp  Sö dông c¸c b¶n vÏ treo t­êng vµ m« h×nh hoÆc ®éng c¬ ®Ó tr×nh diÔn mÉu x¸c ®Þnh tõng kú lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬. Võa giíi thiÖu ph­¬ng ph¸p, võa tiÕn hµnh thao t¸c mÉu vÒ x¸c ®Þnh chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬. H­íng dÉn cho häc viªn c¸ch x¸c ®Þnh lo¹i xu p¸p, chiÒu quay cña trôc khuûu, dÊu §CT cña pitt«ng (cã s½n) 3. Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng tr­êng ®Ó häc viªn thùc tËp x¸c ®Þnh chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ tõ 2 – 3 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). Yªu cÇu ®èi víi häc viªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp cã th¶o luËn nhãm ®Ó cã kÕt qu¶ thèng nhÊt. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : CÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng, ®iªzen bèn kú mét xi lanh. Chu tr×nh lµm viÖc lý thuyÕt Chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ So s¸nh ®éng c¬ ®iªzen vµ ®éng c¬ x¨ng Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y míi, d­íi c¸c h×nh thøc tr¾c nghiÖm Thêi gian kiÓm tra 7 – 10 phót. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn so víi c¸c tiªu chÝ gi¸o viªn yªu cÇu ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. Kü n¨ng : X¸c ®Þnh chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú mét xi lanh. Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc viªn thùc tËp t¹i x­ëng thùc hµnh. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn qua phiÕu thùc tËp sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ, dông cô 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng cäng 10 C¸c c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ H·y ®iÒn tªn c¸c chi tiÕt theo sè thø tù trªn s¬ ®å cÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú (tµi liÖu ph¸t tay). Tr¾c nghiÖm ®óng / sai vÒ chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬. §óng / sai: Bugi ®¸nh löa khi ®Ønh pitt«ng gÇn tíi §CT §óng / sai: Kú n¹p, gãc quay cña trôc khuûu > 1800 §óng / sai: Vßi phun phun nhiªn liÖu khi pitt«ng t¹i §CT §óng / sai: Kú nÐn gãc quay cña trôc khuûu > 1800 §óng / sai: Xu p¸p n¹p më khi pitt«ng gÇn tíi §CT §óng / sai: Xu p¸p x¶ ®ãng khi pitt«ng ch­a tíi §CD §óng / sai: C¸c xu p¸p ®ãng më khi pitt«ng t¹i c¸c ®iÓm chÕt §óng / sai: Kú x¶, gãc quay cña trôc khuûu > 1800 Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen, b»ng c¸ch ®¸nh dÊu (X) vµo c¸c « trèng c¸c ®Æc ®iÓm thÝch hîp víi tõng lo¹i ®éng c¬. Lo¹i ®éng c¬ §Æc ®iÓm §éng c¬ x¨ng §éng c¬ ®iªzen N¹p hoµ khÝ Vßi phun phun nhiªn liÖu Hoµ khÝ h×nh thµnh ngoµi xi lanh Nhiªn liÖu ch¸y c­ìng bøc N¹p kh«ng khÝ NÐn hoµ khÝ NÐn kh«ng khÝ Hoµ khÝ h×nh thµnh trong xi lanh Bu gi ®¸nh löa Nhiªn liÖu tù ch¸y §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp §iÒn tªn c¸c chi tiÕt theo sè thø tù trªn s¬ ®å cÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú (tµi liÖu ph¸t tay). Tr¾c nghiÖm ®óng / sai: §óng : Bugi ®¸nh löa khi ®Ønh pitt«ng gÇn tíi §CT §óng : Kú n¹p, gãc quay cña trôc khuûu > 1800 Sai: Vßi phun phun nhiªn liÖu khi pitt«ng t¹i §CT Sai: Kú nÐn gãc quay cña trôc khuûu > 1800 §óng : Xu p¸p n¹p më khi pitt«ng gÇn tíi §CT Sai: Xu p¸p x¶ ®ãng khi pitt«ng ch­a tíi §CD Sai: C¸c xu p¸p ®ãng më khi pitt«ng t¹i c¸c ®iÓm chÕt §óng : Kú x¶, gãc quay cña trôc khuûu > 1800 Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen, b»ng c¸ch ®¸nh dÊu (X) vµo c¸c « trèng c¸c ®Æc ®iÓm thÝch hîp víi tõng lo¹i ®éng c¬. Lo¹i ®éng c¬ §Æc ®iÓm §éng c¬ x¨ng §éng c¬ ®iªzen N¹p hoµ khÝ X Vßi phun phun nhiªn liÖu X Hoµ khÝ h×nh thµnh ngoµi xi lanh X Nhiªn liÖu ch¸y c­ìng bøc X N¹p kh«ng khÝ X NÐn hoµ khÝ X NÐn kh«ng khÝ X Hoµ khÝ h×nh thµnh trong xi lanh X Bu gi ®¸nh löa X Nhiªn liÖu tù ch¸y X Víi néi dung phiÕu thùc tËp cña c¸ nh©n Dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp cña tõng häc viªn §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng cña c¸c c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh KÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt: 10 ®iÓm – HÖ sè 1 C©u I . 4 ®iÓm C©u II. 3 ®iÓm C©u III. 3 ®iÓm 2. KÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Bµi 3 ®éng c¬ hai kú - m· bµi: har 01- 18 - 03 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: §éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen hai kú mét xi lanh M« h×nh c¾t cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen hai kú. Tranh treo t­êng vÒ cÊu t¹o ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen hai kú. Slide vÒ c¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú . M¸y chiÕu overhead vµ protretor §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ VËt t­ : Khay ®ùng, giÎ s¹ch Tµi liÖu ph¸t tay: B¶ng ph©n biÖt ®éng c¬ x¨ng hai kú vµ ®éng c¬ ®iªzen hai kú. S¬ ®å cÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng hai kú. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc A. ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ t¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ : CÊu t¹o, chu tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬ hai kú vµ so s¸nh ®éng c¬ hai kú víi ®éng c¬ bèn kú Sö dông c¸c b¶n vÏ hoÆc slide vµ kÕt hîp víi m« h×nh hoÆc vËt thËt ®Ó m« t¶ cÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen hai kú mét xi lanh. Sö dông b¶n vÏ thÓ hiÖn c¸c kú lµm viÖc ®Ó ph©n tÝch chu tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬, ph¶i nÕu ®­îc chiÒu chuyÓn ®éng cña pitt«ng, tr¹ng th¸i ®ãng më cña n¹p, cöa thæi, cöa x¶, thêi ®iÓm ®¸nh löa hay phun nhiªn liÖu theo chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ. Sö dông CD – ROM hoÆc m« h×nh ®éng ®Ó häc viªn quan s¸t ho¹t ®éng thùc tÕ cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen hai kú mét xilanh. B. Lµm bµi tËp : X©y dùng ®å thÞ ph©n phèi khÝ cña ®éng c¬ x¨ng hai kú Sö dông b¶n vÏ cÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng hai kú, h­íng dÉn häc viªn c¸ch x©y dùng ®å thÞ. B»ng c¸ch : dùng trôc ®øng song song víi xi lanh vµ vÏ c¸c cung øng víi tõng hµnh tr×nh cña pitt«ng, hµnh tr×nh thø nhÊt nöa vßng quay bªn tr¸i vµ hµnh tr×nh thø hai øng víi nöa vßng quay bªn ph¶i, sau ®ã giãng tõ vÞ trÝ pitt«ng ®ãng, më c¸c cöa trªn xi lanh c¾t c¸c cung trªn trôc ®øng ®Ó x¸c ®Þnh gãc phèi khÝ cña ®éng c¬. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : CÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng, ®iªzen hai kú mét xi lanh. Chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬ x¨ng, ®iªzen hai kú mét xi lanh. So s¸nh ®éng c¬ ®iªzen vµ ®éng c¬ x¨ng hai kú. X©y dùng ®å thÞ phèi khÝ cña ®éng c¬ x¨ng hai kú. Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y míi, d­íi c¸c h×nh thøc tr¾c nghiÖm Thêi gian kiÓm tra 7 – 10 phót. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn so víi c¸c tiªu chÝ gi¸o viªn yªu cÇu ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ X©y dùng ®å thÞ phèi khÝ cña ®éng c¬ x¨ng hai kú. H·y ®¸nh dÊu ” X ” vµo c¸c « trèng trong phiÕu thùc t©p sau ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen. ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen hai kú D·y c¸c d÷ liÖu §éng c¬ x¨ng hai kú §éng c¬ ®iªzen hai kú KhÝ n¹p vµo trªn pitt«ng Kh«ng cã xup¸p C¸cte chøa khÝ C¸cte chøa dÇu b«i tr¬n §ãng më cöa x¶ b»ng van tr­ît Dïng m¸y nÐn thæi khÝ Cacte th«ng víi xilanh §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp 1. §å thÞ phèi khÝ cña ®éng c¬ hai kú H·y ®¸nh dÊu ” X ” vµo c¸c « trèng ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen. D·y c¸c d÷ liÖu §éng c¬ x¨ng hai kú §éng c¬ ®iªzen hai kú KhÝ n¹p vµo trªn pitt«ng X Kh«ng cã xup¸p X C¸cte chøa khÝ X C¸cte chøa dÇu b«i tr¬n X §ãng më cöa x¶ b»ng van tr­ît X Dïng m¸y nÐn thæi khÝ X Cacte th«ng víi xilanh X §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng cña c¸c c©u hái kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra c©u hái 1: 6 ®iÓm KÕt qu¶ kiÓm tra c©u 2 : 4 ®iÓm Bµi 4 ®éng c¬ nhiÒu xi lanh m· bµi: har 01 18 04 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: §éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú nhiÒu xi lanh xi lanh M« h×nh c¾t (®éng) cña ®éng c¬ x¨ng, ®éng c¬ ®iªzen nhiÒu xi lanh. Tranh treo t­êng vÒ cÊu t¹o ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú. Slide vÒ c¸c hµnh tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬ nhiÒu xi lanh M¸y chiÕu overhead vµ protretor §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt t­ : Khay ®ùng, giÎ s¹ch Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  Quy tr×nh x¸c ®Þnh chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen bèn kú PhiÕu thùc tËp x¸c ®Þnh pha ph©n phèi khÝ cña ®éng c¬. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ t¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ Sö dông c¸c b¶n vÏ hoÆc slide vµ kÕt hîp víi m« h×nh hoÆc vËt thËt ®Ó m« t¶ cÊu t¹o cña ®éng c¬ nhiÒu xi lanh. Sö dông b¶n vÏ hoÆc slide vµ kÕt hîp víi m« h×nh hoÆc vËt thËt ®Ó m« t¶ cÊu t¹o cña c¬ cÊu trôc khuûu cña ®éng 4, 6, 8 xi lanh. H­íng dÉn häc viªn lËp b¶ng thø tù næ cña ®éng c¬ nhiÒu xi lanh. Sö dông slide hoÆc m« h×nh ®éng ®Ó häc viªn quan s¸t ho¹t ®éng thùc tÕ cña ®éng c¬ nhiÒu xilanh. Giíi thiÖu vµ tr×nh diÔn mÉu t¹i x­ëng thùc tËp  Sö dông c¸c ®éng c¬ t¹i x­ëng thùc tËp chuyªn m«n. Võa giíi thiÖu ph­¬ng ph¸p, võa tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kú lµm viÖc thùc tÕ cña xi lanh khi trôc khuûu ë t¹i mét vÞ trÝ nµo ®ã ( Pitt«ng xi lanh sè 1 ë §CT). H­íng dÉn cho häc viªn x¸c ®Þnh tiÕp t¹i c¸c vÞ trÝ sau 1800 gãc quay cña trôc khuûu (1800, 3600, 5400). 3. Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : Sö dông c¸c ®éng c¬ víi sè l­îng xi lanh vµ thø tù næ kh¸c nhau cã ë x­ëng thùc tËp ®Ó häc viªn thùc tËp x¸c ®Þnh chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ tõ 2 – 3 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). Yªu cÇu ®èi víi häc viªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp cã th¶o luËn nhãm ®Ó cã kÕt qu¶ thèng nhÊt. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : Kh¸i niÖm vÒ ®éng c¬ nhiÒu xi lanh. KÕt cÊu trôc khuûu ®éng c¬ bèn, s¸u, t¸m xi lanh LËp b¶ng thø tù næ cña ®éng c¬ nhiÒu xi lanh Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y míi, d­íi c¸c h×nh thøc tr¾c nghiÖm Thêi gian kiÓm tra 7 – 10 phót. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn so víi c¸c tiªu chÝ gi¸o viªn yªu cÇu ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. Kü n¨ng : X¸c ®Þnh chu tr×nh lµm viÖc thùc tÕ cña ®éng c¬ nhiÒu xi lanh. Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc viªn thùc tËp t¹i x­ëng thùc hµnh. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn qua phiÕu thùc tËp 1 vµ phiÕu thùc tËp 2 sau ®ã ®èi chiÕu thùc tÕ trªn ®éng c¬ ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ, dông cô 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng cäng 10 c¸c c©u hái vµ bµi tËp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ LËp b¶ng thø tù næ cña ®éng c¬ bèn kú bèn xi lanh, thø tù næ 1 - 2 - 4 – 3 vµ x¸c ®Þnh c¸c cÆp pit t«ng song hµnh. LËp b¶ng thø tù næ cña ®éng c¬ bèn kú, s¸u xi lanh hai hµng ch÷ V, thø tù næ 1- 4 - 2 - 5 - 3 - 6 vµ x¸c ®Þnh c¸c cÆp pit t«ng song hµnh. §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp B¶ng thø tù næ cña ®éng c¬ bèn xi lanh, thø tù næ: 1 - 2 - 4 - 3 Nöa Vßng quay cña trôc khuûu Gãc quay trôc khuûu Xi lanh sè 1 2 3 4 Thø nhÊt 00 → 1800 Næ NÐn X¶ N¹p Thø hai 1800 → 3600 X¶ Næ N¹p NÐn Thø ba 3600 → 5400 N¹p X¶ NÐn Næ Thø t­ 5400 → 7200 NÐn N¹p Næ X¶ C¸c cÆp pitt«ng song hµnh: 1 - 4 vµ 2 - 3 LËp b¶ng thø tù næ cña ®éng c¬ bèn kú, s¸u xi lanh hai hµng ch÷ V, thø tù næ 1- 4 - 2 - 5 - 3 - 6 vµ x¸c ®Þnh c¸c cÆp pit t«ng song hµnh. Thø tù næ cña ®éng c¬ bèn kú, s¸u xi lanh bè trÝ ch÷ V thø tù næ : 1 – 4 – 2 – 5 – 3 – 6 Nöa vßng quay trôc khuûu Gãc quay trôc khuûu Xi lanh sè 1 2 3 4 5 6 Thø nhÊt 00 → 600 N¹p X¶ NÐn Næ 00 → 1200 Næ N¹p 00 →1800 NÐn X¶ Thø hai 1800 → 2400 N¹p Næ 2400 → 3000 X¶ NÐn 3000 → 3600 Næ N¹p Thø ba 3600 → 4200 NÐn X¶ 4200 → 4800 N¹p Næ 4800 → 5400 X¶ NÐn Thø t­ 5400 → 6000 Næ N¹p 6000 → 6600 NÐn X¶ 6600 → 7200 N¹p X¶ NÐn Næ C¸c cÆp pit t«ng song hµnh: 1 – 5 ; 2 – 6 vµ 3 - 4 PhiÕu thùc tËp 1 vµ 2: Dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp cña häc viªn §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng kÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh KÕt qu¶ kiÓm lý thuyÕt: 10 ®iÓm – HÖ sè 1 C©u 1: 4 ®iÓm C©u 2: 6 ®iÓm HÖ sè 1 KÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 PhiÕu thùc t©p 1: 4 ®iÓm PhiÕu thùc tËp 2: 6 ®iÓm Nh÷ng gîi ý vÒ tµi liÖu ph¸t tay Nh÷ng tµi liÖu ph¸t tay cÇn cã trong m« ®un/ m«n häc: Bµi kiÓm tra: C¸c lo¹i bµi kiÓm tra cÇn thiÕt ®· ®­îc gîi nªn trong Gi¸o tr×nh, kÓ c¶ c¸c bµi më réng vµ n©ng cao. Tµi liÖu khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi B¶ng sè liÖu S¬ ®å, b¶ng biÓu Tµi liÖu h­íng dÉn häc tËp Quy tr×nh c«ng nghÖ cÇn cho thÝ nghiÖm, thùc hµnh Tµi liÖu ®äc thªm …. ( Trong chuyªn môc nµy, ng­êi biªn so¹n S¸ch thÓ hiÖn mét ®o¹n §èi tho¹i d­íi d¹ng Know- how víi gi¸o viªn vÒ : C¸c chñng lo¹i, tÝnh chÊt ,yªu cÇu, c¸ch chuÇn bÞ vµ c¸ch sö dông tõng lo¹i tµI liÖu ph¸t tay nh­ thÕ nµo. ) KÕ ho¹ch vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp m« ®un/m«n häc C¸c d¹ng bµi kiÓm tra, bµi tËp vµ thùc hµnh cuèi m« ®un/ m«n häc C¸ch chÊm ®iÓm cho tõng bµi C¸ch tÝnh ®iÓm vµ ®¸nh gi¸ cuèi cïng KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ cho c¸c tr­êng hîp chuyªn biÖt Tµi liÖu tham kh¶o ( CÇn nªu râ c¸c tµi liªu ®· sö dông ®Ó so¹n s¸ch h­íng dÉn vµ c¸c tµi liÖu cÇn tham kh¶o cho gi¸o viªn ®Ó tæ chøc ®µo t¹o.NÕu cã thÓ ghi râ nguån cung cÊp cho tõng lo¹i )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTài liệu sách hướng dẫn giáo viên kỹ thuật động cơ đốt trong.doc
Tài liệu liên quan