Tài liệu học tập ngành cao học tài chính

Gồm: -Slide bài giảng: bài giảng môn Phân tích và Thiết kế tổ chức hành chính lễ tân NN QLNN_TS Do Hai Ha_KTQDHN bài giảng hoạch định và phân tích chính sách công Bài giảng Tổ chức công sở cao học hành chính BG Caohoc HC-TAICHINHCONG giang cao hoc Ho Chi Minh Kinh te VI MO BAIGIANG HTTT QUANLY Văn hóa hành chính -Giáo trình-Câu hỏi ôn tập-Tài liệu: GT Quản trị nguồn nhân lực Giáo trình Luật kinh tế GT HE THONG THONG TIN QUAN LY GT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VÀ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH GT LUẬT HÀNH CHÍNH GT THẨM QUYỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 20 câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính và Tài phán hành 30_cau_hoi_on_tap_mon_danh_gia_SDVB_QLNN CAU HOI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ cau hoionthimoncvcc CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KT-XH Do thi - cao hoc 2010 Hoan thien cong tac xay dung va quan ly quy tien luong Luan an tien si cua NCS Le Hong Tinh. LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT. Lý luận chung về phân cấp, phân quyền ly_luan_ve_nha_nuoc_va_phap_luat PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VIỆT NAM Tai lieu on thi thiet ke va phan tich to chuc Phân cấp ở Cộng hòa Liên Bang Đức TAI LIEU HỆ THỐNG VÀ ÔN TẬP CAO HỌC HÀNH CHÍNH TAI LIEU Soạn thảo văn bản

ppt65 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2095 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu học tập ngành cao học tài chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia Bµi gi¶ng: Qu¶n Lý Tµi chÝnh c«ng §èi t­îng: Cao häc hµnh chÝnh PGS.TS. TrÇn V¨n Giao - Khoa qu¶n lý Tµi chÝnh c«ng Néi dung ch­¬ng tr×nh: 1. Lý luËn chung vÒ TCC vµ qu¶n lý TCC. 1.1. Lý luËn chung vÒ Tµi chÝnh c«ng. 1.1.1. B¶n chÊt cña Tµi chÝnh. Sù ra ®êi cña Tµi chÝnh: TiÒn ®Ò kh¸ch quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña Tµi chÝnh: SXHH - tiÒn tÖ → XuÊt hiÖn ph¹m trï Tµi chÝnh Sù xuÊt hiÖn Nhµ n­íc → XuÊt hiÖn ph¹m trï Tµi chÝnh Nhµ n­íc 1.1. Lý luËn chung vÒ TCC (tiÕp) Ph©n tÝch c¸c biÓu hiÖn bªn ngoµi cña Tµi chÝnh thÓ hiÖn: Mét lµ, h×nh thøc biÓu hiÖn cña TC lµ sù vËn ®éng cña c¸c quü tiÒn tÖ ®­îc dïng cho mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh quü tiÒn tÖ cña Chñ thÓ XH Qu¸ tr×nh sö dông quü tiÒn tÖ Hai lµ, nguån Tµi chÝnh lµ tiÒn tÖ ®ang vËn ®éng trong qu¸ tr×nh ph©n phèi ®Ó t¹o lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ. B¶n chÊt cña Tµi chÝnh lµ ph¶n ¸nh hÖ thèng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ n¶y sinh trong qu¸ tr×nh ph©n phèi c¸c nguån Tµi chÝnh th«ng qua viÖc t¹o lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c Chñ thÓ trong x· héi. 1.1. Lý luËn chung vÒ TCC (tiÕp) Chó ý: C¸c nguån TC khi héi tô t¹i mét ®iÓm nhÊt ®Þnh nµo ®ã t¹o thµnh quü tiÒn tÖ. Mçi lÜnh vùc ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh g¾n víi mét lo¹i quü tiÒn tÖ ®Æc thï vµ h×nh thµnh nªn mét kh©u TC ®éc lËp. Gi÷a c¸c kh©u TC cã mèi quan hÖ chÆt chÏ trong sù vËn ®éng kh«ng ngõng cña c¸c nguån TC. §iÒu ®ã khiÕn chóng kÕt hîp víi nhau vµ cÊu thµnh hÖ thèng TC thèng nhÊt. 1.1. Lý luËn chung vÒ TCC (tiÕp) 1.1. Lý luËn chung vÒ TCC (tiÕp) K/n: TCC lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n víi thu nhËp vµ chi tiªu cña ChÝnh phñ. TCC lµ nguån lùc ®Ó Nhµ n­íc thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng vèn cã cña m×nh, lµ c«ng cô ®Ó Nhµ n­íc chi phèi, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng x· héi nh»m thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. C¸c ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ TCC: TCC nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng chi tiªu vµ lµm t¨ng thu nhËp cña ChÝnh phñ. (nguån: Harvay S.Roen: Tµi chÝnh c«ng, NXB Irwin McGraw – Hill, xuÊt b¶n lÇn thø 5, trang 7). 1.1.2. Tµi chÝnh c«ng lµ g×? 1.1.2. Tµi chÝnh c«ng lµ g×?(tiÕp) Tiªu chÝ ®¸nh gi¸: 1.1.2. Tµi chÝnh c«ng lµ g×?(tiÕp) B¶n chÊt cña Tµi chÝnh c«ng: Lµ c¸c ho¹t ®éng thu vµ chi b»ng tiÒn cña NN. Ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ kinh tÕ d­íi h×nh thøc gi¸ trÞ trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc. Nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vèn cã cña NN ®èi víi x· héi. 1.1.2. Tµi chÝnh c«ng lµ g×?(tiÕp) C¬ cÊu Tµi chÝnh c«ng: Sù kh¸c biÖt gi÷a TC vµ TCC B¶o ®¶m duy tr× sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhµ n­íc. §¸p øng c¸c nhu cÇu chi tiªu nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vèn cã cña Nhµ n­íc B¶o ®¶m thùc hiÖn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, æn ®Þnh chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc. Thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. Gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ vµ æn ®Þnh. 1.1.3. Vai trß cña Tµi chÝnh c«ng 1.1.4. Chøc n¨ng cña Tµi chÝnh c«ng 1.2.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña qu¶n lý TCC.  Kh¸i niÖm: Qu¶n lý TCC là qu¸ tr×nh t¸c ®éng, ®iÒu hµnh th«ng qua hÖ thèng c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ®Õn nh÷ng mÆt ho¹t ®éng cña TCC nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. B¶n chÊt cña qu¶n lý TCC lµ qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng thu chi cña Nhµ n­íc nh»m phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. 1.2. Qu¶n Lý Tµi chÝnh c«ng. 1.2.2. §Æc ®iÓm cña qu¶n lý Tµi chÝnh c«ng. Lµ mét lo¹i qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc. §­îc thùc hiÖn bëi mét hÖ thèng nh÷ng c¬ quan Nhµ n­íc vµ tu©n thñ nh÷ng quy ph¹m ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Lµ mét ph­¬ng thøc quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt c¸c nguån lùc TCC nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ n­íc ®èi víi x· héi. 1.2.3. Môc tiªu cña qu¶n lý Tµi chÝnh c«ng. Môc tiªu tæng qu¸t: T¹o ra sù c©n ®èi vµ hiÖu qu¶ cña TCC, m«i tr­êng Tµi chÝnh thuËn lîi cho cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn KT-XH, nh»m thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Êt n­íc. C¸c môc tiªu cô thÓ: Thø nhÊt, b¶o ®¶m kû luËt tµi kho¸ tæng thÓ. Thø hai, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ph©n bæ vµ huy ®éng nguån lùc. Thø ba, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. 1.2.4. C¸c yªu cÇu ®èi víi qu¶n lý TCC. TËp trung ®­îc nguån lùc TCC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô quan träng, Sö dông tËp trung nguån lùc TCC cho c¸c ­u tiªn chiÕn l­îc. §¶m b¶o sù c«ng b»ng trong ph©n phèi, t¹o nªn sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån lùc N©ng cao ®­îc tÝnh chñ ®éng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ H­íng tíi môc tiªu cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc 1.2.5. Nguyªn t¾c cña qu¶n lý TCC. 1.2.6. Ph¹m vi qu¶n lý Tµi chÝnh c«ng 1.2.7. C¶i c¸ch TCC trong xu thÕ c¶i c¸ch HCQG. §æi míi c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lý Tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch. B¶o ®¶m quyÒn quyÕt ®Þnh ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp. Thùc hiÖn ®æi míi c¬ chÕ ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp. §æi míi c¬ b¶n c¬ chÕ Tµi chÝnh ®èi víi khu vùc dÞch vô c«ng. Thùc hiÖn thÝ ®iÓm ®Ó ¸p dông réng r·i mét sè c¬ chÕ Tµi chÝnh míi. §æi míi c«ng t¸c kiÓm to¸n ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ®¬n vÞ sù nghiÖp. 2 . Qu¶n lý ng©n s¸ch Nhµ n­íc 2.1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n s¸ch Nhµ n­íc: Kh¸i niÖm: Ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ toµn bé c¸c kho¶n thu chi cña Nhµ n­íc ®· ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®­îc thùc hiÖn trong mét n¨m nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña Nhµ n­íc. (LuËt NSNN ViÖt Nam n¨m 2002) C¸c ®Æc tr­ng cña NSNN: HÖ thèng ng©n s¸ch Nhµ n­íc ë ViÖt nam NSNN ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a mét bªn lµ Nhµ n­íc vµ mét bªn lµ c¸c chñ thÓ kh¸c trong x· héi trong qu¸ tr×nh ph©n phèi TSPQD. NSNN lµ kÕ ho¹ch Tµi chÝnh c¬ b¶n ®Ó h×nh thµnh, ph©n phèi, sö dông cã kÕ ho¹ch quü tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc, ®Ó më réng SX vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu XH. NSNN lµ mét thÓ thèng nhÊt, trong ®ã cã ph©n cÊp gi÷a ng©n s¸ch TW vµ ng©n s¸ch §P. NSNN bao gåm c¸c kho¶n thu vµ chi nh»m c¸c chøc n¨ng vèn cã cña Nhµ n­íc 2.2. B¶n chÊt ng©n s¸ch Nhµ n­íc: 2.3. Qu¶n lý thu NSNN. Kh¸i niÖm: Thu NSNN bao gåm c¸c kho¶n thu tõ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ; c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng kinh tÕ cña Nhµ n­íc; c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n; c¸c kho¶n viÖn trî; c¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. (§iÒu 2 LuËt NSNN n¨m 2002) C¬ cÊu thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ; Thu tõ ho¹t ®éng kinh tÕ; Thu tõ viÖn trî; Thu tõ sù ®ãng gãp cña c¸c Tæ chøc, c¸ nh©n; Thu kh¸c theo LuËt ®Þnh. ThuÕ: ThuÕ lµ mét h×nh thøc ®éng viªn b¾t buéc cña NN nh»m tËp trung mét bé phËn nguån lùc cña c¶i x· héi vµo NSNN ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chi tiªu cña NN thÝch øng víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña x· héi. ThuÕ cã c¸c ®Æc ®iÓm nh­ sau: TÝnh c­ìng chÕ vµ ph¸p lý cao: TÝnh kh«ng hoµn tr¶ trùc tiÕp: 2.4. Qu¶n lý thu NSNN (tiÕp). PhÝ: lµ kho¶n thu mang tÝnh chÊt bï ®¾p mét phÇn chi phÝ vÒ c¸c DVC. LÖ phÝ lµ kho¶n thu nhá, cã tÝnh ­íc lÖ vÒ viÖc cung øng c¸c DVC. §Æc ®iÓm cña thu phÝ, lÖ phÝ: PhÝ vµ lÖ phÝ ®Òu lµ nguån thu nh»m bï ®¾p mét phÇn chi phÝ DVC. PhÝ vµ lÖ phÝ lµ nh÷ng c«ng cô thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. PhÝ, lÖ phÝ ph¶i do c¬ quan NN cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. C¸c kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ. 2.4. Qu¶n lý thu NSNN (tiÕp). Thu tõ b¸n Tµi s¶n cña Nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CPH DNNN. Thu tõ b¸n Tµi s¶n cña NN ®· cho thuª. Thu tõ sö dông vèn thuéc nguån NSNN. Thu tõ b¸n c¸c c¬ së kinh tÕ cña NN cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. TiÒn gèc vµ l·i suÊt cho vay cña tÝn dông NN. Thu tõ cho thuª hoÆc b¸n Tµi nguyªn… Thu tõ ho¹t ®éng kinh tÕ cña Nhµ n­íc Duy tr× tû lÖ ®éng viªn b×nh qu©n vµo NSNN ®¹t kho¶ng 20-21 % GDP. T¨ng c­êng tËp trung khai th¸c, båi d­ìng nguån thu. B¶o ®¶m nguån thu c¸c cÊp t­¬ng xøng víi nhiÖm vô ®­îc giao, ph¸t huy sù n¨ng ®éng chñ ®éng cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. C¬ cÊu l¹i nguån thu trong ®ã chó träng ®Õn c¸c kho¶n thu tõ trong n­íc ®Ó ®¸p øng nhu do c¾t gi¶m thuÕ quan trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ. §¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. ChÝnh s¸ch thu NSNN: Qu¶n lý thuÕ lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c luËt thuÕ, tæ chøc ®iÒu hµnh thu thuÕ vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ. Néi dung cña qu¶n lý thuÕ bao gåm: Lùa chän vµ ban hµnh c¸c luËt thuÕ. Tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ. Thanh tra thuÕ. Qu¶n lý thuÕ: Kh¸i niÖm, c¬ cÊu chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc: Kh¸i niÖm: Chi NSNN lµ qu¸ tr×nh ph©n phèi, sö dông quü NSNN theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña NN. Thùc chÊt, chi NSNN chÝnh lµ viÖc cung cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn TC cho viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña NN. 2.5. Qu¶n lý chi NSNN Kh¸i niÖm, c¬ cÊu chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc §Æc ®iÓm chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc: Chi NSNN lu«n g¾n víi nhiÖm vô kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi mµ Nhµ n­íc. §¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n chi NSNN. Lµ c¸c kho¶n cÊp ph¸t mang tÝnh kh«ng hoµn tr¶ trùc tiÕp. Liªn quan ®Õn ph¸t triÓn KT-XH nh­ : t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp … Chi th­êng xuyªn: Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn: Chi tr¶ nî gèc vµ l·i c¸c kho¶n tiÒn do ChÝnh phñ vay. Chi bæ sung quü dù tr÷ Tµi chÝnh. Chi bæ sung cho ng©n s¸ch cÊp d­íi. C¬ cÊu chi NSNN Nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi qu¶n lý chi NSNN. C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc bao gåm: N»m trong kh¶ n¨ng chi tr¶ ng©n s¸ch (®¶m b¶o kû c­¬ng ng©n s¸ch). Nguyªn t¾c ph©n bæ hiÖu qu¶: Nguyªn t¾c sö dông cã hiÖu qu¶: Nhµ n­íc ph©n ®Þnh vµ bè trÝ c¸c kho¶n chi t­¬ng øng víi c¸c nguån thu. Chi ng©n s¸ch ph¶i thùc hiÖn vai trß ®iÒu tiÕt kinh tÕ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. B¶o ®¶m thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i c¸ch triÖt ®Ó nÒn hµnh chÝnh quèc gia. Qu¸n triÖt nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong mäi kho¶n chi NSNN. §¶m b¶o thu chi ng©n s¸ch theo kÕ ho¹ch. Qu¶n lý chi ng©n s¸ch theo ®óng luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, chÕ ®é, nguyªn t¾c. C¸c yªu cÇu vÒ chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc: Néi dung qu¶n lý chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vµ ®Þnh møc chi ng©n s¸ch. Tæ chøc, ®iÒu hµnh chi NSNN. KiÓm tra, gi¸m s¸t chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 2.6. Qu¶n lý c©n ®èi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Kh¸i niÖm: C©n ®èi NSNN tr­íc hÕt biÓu hiÖn quan hÖ vÒ l­îng gi÷a c¸c kho¶n thu chi cña NSNN. 1: ∑thu NSNN = ∑chi NSNN → Th¨ng b»ng NSNN 2: ∑thu NSNN › ∑chi NSNN → Béi thu NSNN 3: ∑thu NSNN ‹ ∑chi NSNN → Béi chi NSNN Chó ý:Th©m hôt NSNN lµ sè chªnh lÖch gi÷a sè chi lín h¬n sè thu cña NSNN. Kh¸i niÖm vÒ th©m hôt NSNN: §Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè th©m hôt ng©n s¸ch cÇn lo¹i trõ 3 kho¶n thu sau: Sè thu NSNN kh«ng ®­îc tÝnh sè vay nî. Kh«ng tÝnh sè viÖn trî kh«ng hoµn l¹i... Kh«ng ®­îc tÝnh toµn bé viÖc thu håi tiÒn nî Nhµ n­íc ®· cho vay hµng n¨m mµ chØ tÝnh sè cho vay rßng (lµ chªnh lÖch gi÷a sè cho vay ra vµ sè ®· thu). CÇn x¸c ®Þnh thªm chØ tiªu % th©m hôt so víi GDP. Kh¸i niÖm vÒ th©m hôt NSNN(tiÕp). Nguyªn nh©n dÉn ®Õn th©m hôt NSNN: NÒn kinh tÕ x· héi ®¹t hiÖu qu¶ thÊp. C¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ kh«ng ®­îc më réng hoÆc ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. C¬ cÊu c¸c kho¶n thu, chi tiªu ng©n s¸ch kh«ng hîp lý. C¬ chÕ qu¶n lý ng©n s¸ch kÐm hiÖu qu¶, kh«ng cho phÐp NN sö dông nã ®Ó kÝch thÝch ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi. Ph¸t hµnh thªm tiÒn; Vay nî trong vµ ngoµi n­íc; T¨ng thuÕ cho c¸c ®èi t­îng kinh doanh, cã thu nhËp cao trong x· héi; TriÖt ®Ó tiÕt kiÖm chi th­êng xuyªn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­. Gi¶i ph¸p gi¶m th©m hôt NSNN: Tæ chøc c©n ®èi NSNN theo luËt NSNN Nguyªn t¾c thùc hiÖn c©n ®èi NSNN: Tæng sè thu tõ thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i lín h¬n tæng sè chi th­êng xuyªn. Béi chi NSNN ®­îc bï ®¾p b»ng nguån vèn vay trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Vay bï ®¾p béi chi NSNN kh«ng sö dông cho tiªu dïng vµ chØ sö dông cho môc ®Ých ph¸t triÓn vµ b¶o ®¶m bè trÝ NS ®Ó chñ ®éng tr¶ nî khi ®Õn h¹n. Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®­îc c©n ®èi theo nguyªn t¾c: Tæng sè chi kh«ng v­ît qu¸ tæng sè thu. Mét lµ: Dù to¸n ng©n s¸ch c¸c cÊp ®­îc tæng hîp theo lÜnh vùc tõng lo¹i thu, tõng lÜnh vùc chi, c¬ cÊu gi÷a chi th­êng xuyªn, chi ®Çu t­ ph¸t triÓn, chi tr¶ nî. Hai lµ: Trong qu¸ tr×nh c©n ®èi NSNN, quan hÖ gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: Ng©n s¸ch TW vµ ng©n s¸ch mçi cÊp ®­îc ph©n ®Þnh nguån thu vµ nhiÖm vô chi cô thÓ (trõ tr­êng hîp ®Æc biÖt do ChÝnh phñ quy ®Þnh). Tæ chøc thùc hiÖn c©n ®èi NSNN: Ph­¬ng h­íng ®æi míi qu¶n lý chi ng©n s¸ch. §èi víi nguån chi TX thùc hiÖn chi hîp lý vÒ hiÖu qu¶ trªn c¬ së tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ , theo chÕ ®é thèng nhÊt cña NN. §èi víi chi ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn theo h­íng: Dµnh tû lÖ tho¶ ®¸ng cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi; B¶o ®¶m kinh tÕ NN gi÷ vai trß chñ ®¹o; N©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ quèc doanh. Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t th­êng xuyªn ®èi víi chi ng©n s¸ch cho phï hîp víi tiÕn tr×nh ®æi míi cña ®Êt n­íc vµ c«ng cuéc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia. 3. Qu¶n lý TCC trong c¸c c¬ quan HCNN 3.1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c¬ quan HC-SN: 3.1.1. Kh¸i niÖm: C¬ quan hµnh chÝnh vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp do Nhµ n­íc quyÕt ®Þnh thµnh lËp nh»m thùc hiÖn mét nhiÖm vô chuyªn m«n hay qu¶n lý nhµ n­íc vÒ mét lÜnh vùc nµo ®ã ho¹t ®éng b»ng nguån vèn NSNN cÊp vµ c¸c nguån kh¸c theo nguyªn t¾c kh«ng båi hoµn trùc tiÕp nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô cña NN giao cho tõng giai ®o¹n. 3.1.2. §Æc ®iÓm: Nguån chi tr¶: Nhµ n­íc cÊp toµn bé hoÆc mét phÇn theo dù to¸n ®­îc duyÖt. C¸c cÊp dù to¸n: C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp trong cïng mét ngµnh ®­îc chia thµnh c¸c ®¬n vÞ dù to¸n tõ cÊp I – III vµ ®¬n vÞ cÊp d­íi cña cÊp III. C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng. C¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi. C¸c c¬ quan an ninh quèc phßng. 3.1.3. Ph©n lo¹i c¬ quan HC-SN: §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp: ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc giai ®o¹n 2001 – 2010 v¬i 4 néi dung c¬ b¶n: C¶i c¸ch thÓ chÕ; C¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh; §æi míi, n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé, c«ng chøc; C¶i c¸ch Tµi chÝnh c«ng. 3.1.4. Yªu cÇu c¶i c¸ch hµnh chÝnh: 3.2. Qu¶n lý TC ®èi víi c¬ quan HCNN. 3.2.1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh: C¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc chÝnh phñ; V¨n phßng Quèc héi, v¨n phßng Chñ tÞch n­íc; Tßa ¸n ND c¸c cÊp, ViÖn kiÓm s¸t ND c¸c cÊp. V¨n phßng H§NN, UBNN, c¸c c¬ quan chuyªn m«n c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc TW. V¨n phßng H§NN, UBNN, c¸c c¬ quan chuyªn m«n c¸c quËn huyÖn, thµnh phè, thÞ x· thuéc tØnh thµnh phè. Chó ý: ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ ®èi víi UBNN x·, ph­êng do chñ tÞch UBNN c¨n cø vµo nghÞ ®Þnh 130/2005/N§ - CP ®Ó quyÕt ®Þnh. C¸c c¬ quan thuéc §¶ng CSVN, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn giao biªn chÕ, kinh phÝ qu¶n lý tù quyÕt ®Þnh. C¸c c¬ quan thuéc bé QP, bé CA, ban c¬ yÕu CP ®­îc NSNN cÊp kinh phÝ qu¶n lý HC kh«ng thuéc ®èi t­îng thùc hiÖn N§ nµy. 3.2.2. Môc tiªu thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ... T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan chñ ®éng sö dông biªn chÕ, kinh phÝ QLHC. Thóc ®Èy s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y, thùc hµnh tiÕt kiÖm. N©ng cao hiÖu su©t lao ®éng, hiÖu qu¶ sö dông kinh phÝ QLHC vµ t¨ng thu nhËp. G¾n tr¸ch nhiÖm cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ, c«ng chøc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. B¶o ®¶m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao; Kh«ng t¨ng biªn chÕ vµ chi phÝ QLHC ®­îc giao (trõ tr­êng hîp cã quy ®Þnh kh¸c); Thùc hiÖn c«ng khai, d©n chñ, b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p. 3.2.3. Nguyªn t¾c thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ... 3.2.4. Nguån kinh phÝ QLHC cña c¬ quan NN. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp; C¸c khu¶n phÝ, lÖ phÝ ®­îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é quy ®Þnh; C¸c kho¶n thu hîp ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chó ý: Kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh gåm hai lo¹i: Giao ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ (chi th­êng xuyªn). Giao nh­ng kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ (chi söa ch÷a lín TSC§, dù ¸n, ®µo t¹o...) 3.2.5. Sö dông kinh phÝ QLHC tiÕt kiÖm ®­îc: Bæ sung thu nhËp cho c¸n bé c«ng chøc (kh«ng qu¸ mét lÇn); Chi khen th­ëng vµ phóc lîi; LËp quü dù phßng ®Ó æn ®Þnh thu nhËp cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn. 3.2.6. X©y dùng vµ thùc hiÖn Quy chÕ chi tiªu néi bé… §Ó chñ ®éng sö dông kinh phÝ tù chñ ®­îc giao vµ qu¶n lý TSC ®óng môc ®Ých vµ tiÕt kiÖm, c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ph¶i x©y dùng: Quy chÕ chi tiªu néi bé; Quy chÕ sö dông tµi s¶n c«ng. 3.3. Qu¶n lý TC ®èi víi ®¬n vÞ SN c«ng lËp. 3.3.1. Ph©n lo¹i vµ m« h×nh ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp cã thu: §¬n vÞ b¶o ®¶m toµn bé chi phÝ vÒ häat ®éng TX; §¬n vÞ b¶o ®¶m mét phÇn CP vÒ häat ®éng TX; §¬n vÞ kh«ng b¶o ®¶m chi phÝ vÒ häat ®éng TX; Chó ý: §µi TiÕng nãi VN, Th«ng tÊn x· VN kh«ng ho¹t ®éng theo Q§ nµy. 3.3.2. Sù cÇn thiÕt, môc ®Ých ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý TC ®èi víi ®¬n vÞ SNC. Sù cÇn thiÕt: Ph©n biÖt râ c¬ quan hµnh chÝnh c«ng víi tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng; §æi míi c¬ b¶n c¬ chÕ TC ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu cña NN nh»m t¨ng c­êng tÝnh tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm, gi¶m c¬ chÕ ”xin, cho”; Sö dông tiÕt kiÖm kinh phÝ Hµnh chÝnh, nghiÖp vô, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng dÞch vô c«ng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp cã thu, t¨ng thu nhËp cho c«ng chøc. Môc ®Ých: T¹o quyÒn chñ ®éng, tù quyÕt, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cho ®¬n vÞ SN cã thu; Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn theo h­íng ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh ®¬n vÞ SN cã thu; S¾p xÕp vµ tæ chøc lao ®éng hîp lý, t¨ng thu nhËp, phóc lîi, khen th­ëng cho NL§. 3.3.3. Nguån thu, ND chi cña ®¬n vÞ SNC cã thu. Nguån thu: Kinh phÝ do NSNN cÊp; Kinh phÝ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô Khoa häc vµ C«ng nghÖ... Nguån thu tõ ho¹t ®éng sù nghiÖp; Nguån thu kh¸c. NhiÖm vô chi: Chi th­êng xuyªn: Chi theo chøc n¨ng nhiÖm vô; Chi phôc vô c¸c c«ng viÖc, DV cã thu; Chi cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. Chi kh«ng th­êng xuyªn (thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô KH vµ CN..) C¸c kho¶n chi kh¸c. C¬ chÕ tr¶ l­¬ng. a. §èi víi ®¬n vÞ kh«ng b¶o ®¶m chi th­êng xuyªn (kh«ng t¨ng thªm mét lÇn). b. §èi víi ®¬n vÞ b¶o ®¶m mét phÇn chi TX (kh«ng t¨ng thªm hai lÇn). c. §èi víi ®¬n vÞ b¶o ®¶m toµn bé chi TX (t¨ng thu nhËp kh«ng h¹n chÕ). C¬ chÕ trÝch lËp vµ sö dông c¸c qòy. a. §èi víi ®¬n vÞ kh«ng b¶o ®¶m chi TX (®­îc chi cho phóc lîi - khen th­ëng, dù phßng). b. §èi víi ®¬n vÞ b¶o ®¶m mét phÇn chi TX (®­îc trÝch lËp 3 quü phóc lîi, khen th­ëng, dù phßng). c. §èi víi ®¬n vÞ b¶o ®¶m toµn bé chi TX (®­îc trÝch lËp 4 quü phóc lîi, khen th­ëng, dù phßng vµ sù nghiÖp).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pptBG Caohoc HC-TAICHINHCONG-THAYGiao.ppt
 • zipbài giảng môn Phân tích và Thiết kế tổ chức hành chính.zip
 • pptBài giảng Tổ chức công sở cao học hành chính của thầy GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm .ppt
 • pptChi Tuyet- giang cao hoc Ho Chi Minh ngay 14.3.2009.ppt
 • rarGiamp225o tramp236nhCamp226u h7887i amp244n t7853pTamp224i li7879u.rar
 • pptKinh te VI MO.ppt
 • pptKT vmo CH2.ppt
 • rarletannhanuoc.rar
 • zipQLNN_TS Do Hai Ha_KTQDHN.zip
 • pptSLIDE BAIGIANG HTTT QUANLY.ppt.ppt
 • rarSlide bài giảng hoạch định và phân tích chính sách công.rar
 • zipSlide của TS NTM HAI.zip
Tài liệu liên quan