Sự đổ ngã, nguyên nhân, cách khắc phục sự đổ ngã trên lúa

Giới Thiệu ã Đổ ngã gây ra những thất thoát lớn về năng suất lẫn chất lượng hạt. Lúa ngã, quá trình tạo hạt bị đình trệ do quá trình vận chuyển các chất bị trở ngại (Yoshida, 1981 và Yoshinaga, 2005) ã Khi lúa bị ngã chúng chồng chất lên nhau ảnh hưởng đến quan hợp, , hạn chế sự phát triển, lúa bị chìm trong nước thường bị hư thối, bị nấm bệnh tấn công và nẩy mầm khi chưa thu hoạch ã Mặt khác đổ ngã còn gây không ít khó khăn cho thu hoạch (Kono, 1995) ã Đổ ngã trên lúa làm giảm lợi nhuận của người nông dân

pdf20 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2035 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự đổ ngã, nguyên nhân, cách khắc phục sự đổ ngã trên lúa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI BÁO CÁO CÂY LÚA Chuyên Đ : S Đ Ngã , Nguyên Nhân , ề ự ổ Cách Kh c Ph c S Đ Ngã Trên Lúaắ ụ ự ổ CÁN B H NG D NỘ ƯỚ Ẫ TS. Nguy n Thành H iễ ố Sinh viên th c hi nự ệ Ong Th ch Th oạ ả 3083362 Gi i Thi uớ ệ • Đ ngã gây ra nh ng th t thoát l n v ổ ữ ấ ớ ề năng su t l n ch t l ng h t. Lúa ngã, ấ ẫ ấ ượ ạ quá trình t o h t b đình tr do quá trình ạ ạ ị ệ v n chuy n các ch t b tr ng i ậ ể ấ ị ở ạ (Yoshida, 1981 và Yoshinaga, 2005) • Khi lúa b ngã chúng ch ng ch t lên ị ồ ấ nhau nh h ng đ n quan h p, , h n ả ưở ế ợ ạ ch s phát tri n, lúa b chìm trong n c ế ự ể ị ướ th ng b h th i, b n m b nh t n công ườ ị ư ố ị ấ ệ ấ và n y m m khi ch a thu ho chẩ ầ ư ạ Gi i Thi u (tt)ớ ệ • M t khác đ ngã còn gây không ít khó ặ ổ khăn cho thu ho ch (Kono, 1995)ạ • Đ ngã trên lúa làm gi m l i nhu n c a ổ ả ợ ậ ủ ng i nông dân ườ S Đ Ngã Trên Lúaự ổ • Các d ng đ ngã trên lúa đ c chia ạ ổ ượ thành 2 nhóm - Đ ngã rổ ở ễ - Đ ngã trên b m t đ t do n t gãy rổ ề ặ ấ ứ ạ + D ng thân gãy g p khúcạ ấ + D ng gãy tét thânạ + D ng gãy tách r iạ ờ Nguyên Nhân C a S Đ Ngãủ ự ổ • Gi ng d đ ngãố ể ỗ • D ng hình lóng thân cây lúaạ • Chi u dài lóng thân ề • B lá cây lúa ẹ • Th i ti tờ ế • Do bón phân m t cân đ iấ ố • Do bón quá nhi u phân so v i yêu c u c a câyề ớ ầ ủ • Do đ m c n c quá sâu cũng gây cho cây lúa sinh ể ự ướ tr ng không cân đ i, d làm cây b “vóng”, “y u” d ưở ố ễ ị ế ễ đ ngãổ • Do b nhi m b nhị ễ ệ Nguyên Nhân C a S Đ Ngã (tt)ủ ự ổ • S d ng gi ng cao cây r y u nên r t ử ụ ố ạ ế ấ d b đ ngã tuy nhiên nh ng gi ng th p ễ ị ỗ ữ ố ấ cây không ph i luôn luôn ch ng ch u đ ả ố ị ổ ngã mà còn ph thu c vào nh ng đ c ụ ộ ữ ặ tính khác nh đ dài thân, đ c ng mô, ư ộ ộ ứ v n t c hóa già c a các lá d i làm thay ậ ố ủ ướ đ i đ c ng thân (Yoshida, 1981).ổ ộ ứ Nguyên Nhân C a S Đ Ngã (tt)ủ ự ổ • Tính d t c a lóng thân th ba và th t ẹ ủ ứ ứ ư c a lúa cũng th y r ng nh ng cây lúa d ủ ấ ằ ữ ễ đ ngã có thân d t h n nh ng cây lúa ổ ẹ ơ ữ không đ ngã theo Hoshikawa và Wang ổ (1990) Nguyên Nhân C a S Đ Ngã (tt)ủ ự ổ • Chi u dài c a nh ng lóng bên d i và ề ủ ữ ướ chi u dài c thân lúa là nh ng đ c tính ề ả ữ ặ quan tr ng liên quan đ n tính đ ngã. ọ ế ổ Lúa d đ ngã th ng có chi u dài lóng ễ ổ ườ ề thân bên d i và chi u dài c thân dài ướ ề ả h n so v i nh ng cây không đ ngã ơ ớ ữ ổ Nguyên Nhân C a S Đ Ngã (tt)ủ ự ổ • Cây lúa b t đ u v n lóng khi t ng ắ ầ ươ ượ kh i s kh i, thân v n còn nh , dài ố ơ ở ẫ ỏ kho ng 1 cm và b lá làm nhi m v ả ẹ ệ ụ ch ng đ giúp cây phát tri n bình ố ỡ ể th ng. Ngay sau khi s phát tri n c a ườ ự ể ủ lóng đã hoàn thành thì b lá v n góp ẹ ẫ ph n vào đ c ng c a thân kho ng 30-ầ ộ ứ ủ ả 60%.N u b lúa không phát tri n hay b ế ẹ ể ị h thì cây cũng s d b đ ngãư ẽ ễ ị ỗ Nguyên Nhân C a S Đ Ngã (tt)ủ ự ổ • Vào nh ng ngày m a bão kéo dài, cây ữ ư lúa thi u ánh sáng nh t là vào th i kỳ lúa ế ấ ờ tr làm cho cây lúa có khuynh h ng ổ ướ v n lóng làm cây cao và y uươ ế • M a bão th ng xuyên tác đ ng lên cây ư ườ ộ lúa v n đã y u nên d đ a đ n hi n ố ế ễ ư ế ệ t ng đ ngã (Setter, 1994 và Nguy n ượ ổ ễ Ng c Đ , 2008)ọ ệ Nguyên Nhân C a S Đ Ngã (tt)ủ ự ổ • Bón phân cho lúa n u t l phân đ m đ c ế ỷ ệ ạ ượ bón quá cao so v i lân và kali (nh t là so v i ớ ấ ớ phân kali), r t d gây nên s m t cân đ i cây ấ ễ ự ấ ố sinh tr ng nhi u v chi u cao, các t bào dài ưở ề ề ề ế ra trong khi thành m ch c a t bào y u, tích ạ ủ ế ế lũy xellulo kém d gây hi n t ng đ ngã. ễ ệ ượ ổ Trong tr ng h p phân bón có t l đ m quá ườ ợ ỷ ệ ạ cao mà đ t l i nghèo lân và kali thì hi n t ng ấ ạ ệ ượ đ ngã càng d x y raổ ễ ả Nguyên Nhân C a S Đ Ngã (tt)ủ ự ổ • Bón quá nhi u phân khi n cây ph i hút 1 l ng ề ế ả ượ nhi u dinh d ng khoáng t phân gay ra hi n ề ưỡ ừ ệ t ng ng đ c do đó cây ph i ượ ộ ộ ả s d ng m t ử ụ ộ ph n các ch t quang h p gi i đ c. Do chi phí ầ ấ ợ ả ộ ch t h u c tăng lên nên không đ ngu n h u ấ ữ ơ ủ ồ ữ c c n thi t cho vi c c ng c b d y thành t ơ ầ ế ệ ủ ố ề ầ ế bào gây nên hi n t ng các ch t hòa tan thì ệ ượ ấ nhi u nh ng không đ v t ch t “xây d ng” c n ề ư ủ ậ ấ ự ầ thi t, giúp cây c ng cápế ứ Nguyên Nhân C a S Đ Ngã (tt)ủ ự ổ • Bón th a đ m, s dày, ho c ng p n c ừ ạ ạ ặ ậ ướ liên t c, khi g p th i ti t m t (m a ụ ặ ờ ế ẩ ướ ư nhi u ho c s ng mù nhi u) r t d b ề ặ ươ ề ấ ễ ị các lo i n m b nh t t công nh : Đ o ôn, ạ ấ ệ ấ ư ạ Khô v n, Vàng lá chín s m làm khô lá ằ ớ chân, do đó m c đ đ ngã càng nghiêm ứ ộ ổ tr ng h nọ ơ Cách Kh c Ph c S Đ Ngã Trên ắ ụ ự ổ Lúa • Ch n nh ng gi ng ít hoăc không b đ ọ ữ ố ị ỗ ngã ( th ng nh ng gi ng này là cây ườ ữ ố th p r c ng lá đ ng ), gi ng kháng sâu ấ ạ ứ ứ ố r yầ • C n s th a h p lýầ ạ ư ợ s th a giúp r lúa ạ ư ễ phát tri n t t, c ng câyể ố ứ , ít đ ngãổ • Tránh bón th a đ m ừ ạ Cách Kh c Ph c S Đ Ngã Trên ắ ụ ự ổ Lúa (tt) • Ngay đ u v b sung thêm calci b ng ầ ụ ổ ằ cách s d ng phân Calcium Nitrateử ụ • Calci còn là nguyên t trung l ng r t ố ượ ấ c n cho cây, giúp các vách t bào liên ầ ế k t ch c ch n, tăng s c ch ng ch u v i ế ắ ắ ứ ố ị ớ th i ti t b t l i và phòng ch ng đ ngã ờ ế ấ ợ ố ổ khi ng p úng.ậ Cách Kh c Ph c S Đ Ngã Trên ắ ụ ự ổ Lúa (tt) • Xi t n c kho ng 7 ngày tr c khi lúa ế ướ ả ướ làm đòng giúp r lúa ăn sâu, t o s ễ ạ ự thông thoáng, tăng c ng quang h p đ ườ ợ ể tích lũy ch t h u c giúp lúa c ng ch cấ ữ ơ ứ ắ • Phun thu c phòng b nh đ o ôn, khô v nố ệ ạ ằ • Làm đ t ấ cày i ph i đ tả ơ ấ giúp khoáng hóa các ch t h u c và gi i b t các ch t đ c ấ ữ ơ ả ớ ấ ộ trong đ t, giúp r lúa phát tri n, h p thu ấ ễ ể ấ dinh d ng t t h n, lúa c ng cây h nưỡ ố ơ ứ ơ Tài Li u Tham Kh oệ ả • CHANDLER. 1969. Trích d n b i S. Yoshida. 1981. C s khoa ẫ ở ơ ở h c cây lúa. Vi n Nghiên C u Lúa Qu c T . Tr ng Đ i H c C n ọ ệ ứ ố ế ườ ạ ọ ầ Th . ơ • KASHIWAGI, T. AND K. ISHIMARU. 2004. Identification and functional analysis of a locus for improvement of lodging resistance in rice. Plant Physiol. 134(2): 676-683. • LÊ VĂN HÒA VÀ NGUY N B O TOÀN. 2005. Giáo trình sinh lý Ễ Ả th c v t. Tr ng Đ i H c C n Th . ự ậ ườ ạ ọ ầ ơ • NAKAYAMA, I., M. KOBAYASHI, Y. KAMIYA, ABE, H. AND A. SAKURAI. 1990. Effects of a new plant-growth regulator, prohexadione-calcium (BX 112), on the endogenous levels of gibberellins in rice. Plant Physiol. 33:59-62 • NGUY N MINH CH N. 2003. Đ c tính đ ngã c a lúa và Ễ Ơ ặ ổ ủ ng d ng anti-gibberellin đ n đ nh năng su t và gi m ứ ụ ể ổ ị ấ ả đ ngã cho lúa hè thu. Bi n pháp nâng cao năng su t lúa ổ ệ ấ Hè Thu ĐBSCL. ở • NGUY N MINH CH N. 2004. Giáo trình ch t đi u hoà Ễ Ơ ấ ề sinh tr ng. Tr ng Đ i H c C n Th . ưở ườ ạ ọ ầ ơ • NGUY N NG C Đ . 2008. Giáo trình cây lúa. Đ i H c Ễ Ọ Ệ ạ ọ C n Th . ầ ơ • NOGUCHI. 1940. Trích d n b iẫ ở S. Yoshida. 1981. C s ơ ở khoa h c cây lúa. Vi n Nghiên C u Lúa Qu c T . Ng i ọ ệ ứ ố ế ườ d ch Tr n Minh Thành. Tr ng Đ i H c C n Th .ị ầ ườ ạ ọ ầ ơ • VÕ TÒNG XUÂN VÀ HÀ TRI U HI P. 1998. Tr ng lúa. Ề Ệ ồ Nhà xu t b n Nông Nghi p.ấ ả ệ • VŨ VĂN V , VŨ THÀNH TÂM VÀ HOÀNG MINH T N. Ụ Ấ 1999. Sinh Lý H c Th c V t. Nhà xu t b n Giáo d c.ọ ự ậ ấ ả ụ • • 8/LCUEWQ033737/

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSự Đổ Ngã , Nguyên Nhân , Cách Khắc Phục Sự Đổ Ngã Trên Lúa.pdf