Phật học phồ thông khoá thứ ix

MỤC LỤC PHẬT HỌC PHỒ THÔNG KHOÁ THỨ IX (DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN) Lời nói đầu A. Tập nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CŨ TỤNG Bài thứ nhứt: Luận Đại thừa trăm pháp Bài thứ hai: Luận Đại thừa trăm pháp Bài thứ ba: I. Tâm vương Bài thứ tư: Ý thức Bài thứ năm: Mạt na thức Bài thứ sáu: A lại da thức Bài thứ bảy: II. Tâm sở Bài thứ tám: Tuỳ phiền não Bài thứ chín: Bất định Tâm sở - III. Sắc pháp Bài thứ mười: IV. Tâm bất tương ưng hành pháp - V. Vô vi pháp B. Tập nhì: LUẬN A ĐÀ NA THỨC Luận A-Ðà-Na Thức C. Tập ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI: Lời của dịch giả Lời tựa Bài thứ nhứt: Duy thức tam thập tụng dị giải Bài thứ hai: tiếp theo Bài thứ ba: tiếp theo Bài thứ tư: tiếp theo Bài thứ năm: tiếp theo Bài thứ sáu: Giải thích các điều nghi Bài thứ bảy: tiếp theo Duy thức tam thập tụng: chánh văn D. NHƠN MINH LUẬN Bài học thuộc lòng Nhơn minh luận cương yếu A. Tôn B. Nhơn C. Dụ LỜI NÓI ĐẦU Giáo lý của Phật có đến tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn, chia ra làm mười tôn, chung quy chỉ có hai loại: Pháp tánh và Pháp tướng. Duy thức tôn thuộc về Pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu Duy thức tôn gọi là Duy thức học. Môn học này là một môn triết học rất cao siêu và rộng rãi, nên từ xưa đến nay không biết bao nhiêu học giả đã phải bóp trán nặn đầu vì nó. Cái khó khăn trong việc nghiên cứu duy thức có nhiều nguyên nhân: 1. Rất nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả chưa quen nghe; 2. Phân tích các Hành tướng về tâm lý cũng như vật chất rất nhiều, và quá tỉ mỉ, làm cho học giả khó nhớ. 3. Sách vở Duy thức quá nhiều, học giả không biết nên xem quyển nào trước, quyển nào sau; 4. Những sách ấy phần nhiều là sách chữ Hán, văn lại quá cổ nên người nay khó học; 5. Phải có tu quán mới hiểu rõ được Duy thức. Vì những nguyên nhân trên, học giả phần đông đành bỏ lỡ một môn triết học thâm thuý, cao siêu là Duy thức học! Muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, cần phải có những phương pháp và người hướng dẫn. Chúng tôi còn nhớ, khi đang tòng học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên (Vĩnh bình), một hôm Sư cụ Tuyên Linh (Lê Khánh Hoà) Giám đốc Phật học đường Lưỡng Xuyên đưa cho chúng tôi quyển "Đại thừa bá pháp minh môn luận" mà dạy rằng: "Duy thức là một môn học khó vô cùng. Văn chương đã khó danh từ lại nhiều, và hành tướng Tâm Vương, Tâm sở cũng rất phiền phức. Tôi đã ba năm nghiên cứu bộ Thành duy thức luận, mà như người đi vào rừng rậm, không tìm được lối ra. Đến năm Đinh Mão nhờ ban tổ chức trường hương chùa Long Khánh ở Quy Nhơn mời tôi làm Pháp sư. Tôi được may mắn gặp Hoà thượng Thập Tháp. Tôi thuật lại sự khó khăn trong việc nghiên cứu Thành duy thức của tôi. Hoà thượng Thập Tháp nghe xong, đem biếu tôi quyển "Đại thừa bá pháp minh môn luận chuế ngôn" và nói: "Tôi biếu ngài một cái chìa khoá để mở kho Duy thức. Người nghiên cứu Duy thức mà trước không đọc Luận này, thì cũng như người gỡ nùi tơ rối mà không tìm được mối. Vậy Ngài nên đọc quyển Luận này cho kỹ rồi nghiên cứu Thành Duy thức. Ngài sẽ thấy dễ dàng ." Quả thật như thế. Sau khi tôi trở về Nam, chuyên chú đọc quyển "Đại thừa bá pháp minh môn luận" trong ba tháng, tôi trở lại nghiên cứu Thành Duy thức, thấy không còn khó khăn như trước nữa. Bởi thế, quyển "Bá pháp" này đối với tôi quý báu vô cùng: Ngoài cái kỹ niện vô giá của Hoà thượng Thập Tháp, nó còn là một cái chìa khoá cho tôi mở cửa vào Duy thức. "Hôm nay, tôi trao lại cho các ông quyển Luận này để các ông khởi công trong việc nghiên cứu Duy thức". Mặc dù Sư cụ Thập Tháp và Sư cụ Tuyên Linh đã về cõi Phật gần hai chục năm rồi, song những kỹ niệm cao quý của hai Sư cụ mà chúng tôi được vinh hạnh theo hầu trong mấy năm, vẫn còn ghi đậm nét trong tâm hồn chúng tôi, và những lời vàng ngọc trên vẫn còn văng vaüng bên tai chúng tôi. Ngày nay, để nhắc nhỡ công đức lớn lao của hai Sư cụ, những vị đã lập công đầu trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, và cũng để cho học giới nước nhà nghiên cứu được dễ dàng môn học Duy thức, chúng tôi đánh bạo, cố gắng phiên dịch và giải thích quyển "Đại thừa bá pháp minh môn luận" này và đổi danh đề là "Duy thức nhập môn" cho dễ hiểu. Quyển Duy thức nhập môn này, như danh đề của nó` đã nêu lên, sẽ hướng dẫn quí vị độc giả đi đúng vào cửa của toà nhà Duy thức. Quí độc giả hãy đọc và nhớ kỹ quyển sách này, rồi tiếp tục đọc những quyển Duy thức học tập I,II,III, v.v .thì quí vị sẽ thấy mình đang bước dần một cách dễ dàng và thú vị lên toà lâu đài rực rỡ và đồ sộ của Duy thức. Mong quí vị sẽ chóng đạt được mục đích. Biên tại Phật học đường Nam Việt Mạnh Đông năm Mậu Tuất (1958) THÍCH THIỆN HOA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Hoà thượng THÍCH THIỆN HOA PHẬT HỌC PHỒ THÔNG QUYỂN BA KHOÁ IX X XI XII THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỔ CHÍ MINH ẤN HÀNH PL.2541 1997 KHOÁ IX DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN PHẬT HỌC PHỒ THÔNG KHOÁ THỨ IX (DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN) TẬP NHỨT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. BÀI THỨ NHỨT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Trích yếu Bài này nên học thuộc lòng) PHẦN THỨ NHỨT CHÁNH VĂN Hỏi: Như lời Phật dạy: "Tất cả các pháp đều vô ngã". Vậy cái gì là "Tất cả pháp" và sao gọi là "vô ngã"? Đáp: Tất cả các pháp tuy nhiều, nhưng tóm lại có 100 pháp, chia làm 5 loại: I. Tâm pháp (Có 8 món) II. Tâm sở hữu pháp (Có 51 món) III. Sắc pháp (Có 11 món) IV. Tâm bát tương ưng hành pháp (Có 24 món) V. Vô vi pháp (Có 6 món) LƯỢC GIẢI I. TÂM PHÁP HOẶC GỌI LÀ TÂM VƯƠNG CÓ 8 MÓN 1. Nhãn thức (cái biết của mắt) 2. Nhĩ thức (cái biết của tai) 3. Tỹ thức (cái biết của mũi) 4. Thiệt thức (cái biết của lưỡi) 5. Thân thức (cái biết của thân) 6. Ý thức (cái biết của ý) 7. Mạt na thức (Thức thứ 7) 8.A lại da thức (Thức thứ 8) II. TÂM SỞ HỮU PHÁP, GỌI TẮT LÀ TÂM SỞ, CÓ 51 MÓN, PHÂN LÀM 6 LOẠI: 1. Biến thành, có năm: Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư. 2. Biệt cảnh, có năm: Dục, Thắng giải, Niệm, Định, Huệ. 3. Thiện, có mười một: Tín, Tàm, Quí, Vô tham, Vô sân, Vô si, Tinh tấn, Khinh an, Bất phóng dật, Hành xả, Bất hại. 4. Căn bản phiền não, có sáu: Tham, Sân, Si, Mạn, nghi, Ác kiến. Ác kiến lại chia làm năm: Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, KIến thủ, Giới cấm thủ. 5. Tuỳ phiền não, có 20 món, chia làm ba loại: a) Tiểu tuỳ, có 10: Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Xan, Cuồng, Siễm, Hại, Kiêu. b) Trung tuỳ, có 2: Vô tàm, Vô quí. c) Đại tuỳ, có8: Trạo cử, Hôn trần, Bất tín, Giải đãi, Phóng dật, Thất niệm, Tán loạn, Bất chánh tri. 6. Bất định, có bốn món: Hối, Miên, Tầm, Tư. III. SẮC PHÁP, CÓ 11 MÓN: Năm căn: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỹ căn, Thiệt căn và Thân căn. Sáu trần: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp trần. IV. TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP, GỌI TẮT LÀ "BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH", CÓ 24 MÓN: Đắc, Mạng căn, Chúng đồng phận, Di sanh tánh, Vô tưởng định, Diệt tận định, Vô tưởng báo, Danh thần, Cú thân, Văn thân, Sanh, Trụ, Lão, Vô thường, Lưu chuyển, Định dị Tương ưng. Thế tốc, Thứ đệ, Thời, Phương, Số, HOà hiệp tánh, Bất hoà hiệp tánh. V. VÔ VI PHÁP, CÓ 6 MÓN: Hư không vô vi, Trạch diệt vô vi, Phi trạch diệt vô vi, Bất động diệt vô vi, Tưởng thọ diệt vô vi, Chơn như vô vi. Nguyên văn chữ Hán Nhứt thế tối thắng cố Dữ thử tương ưng cố Nhị sở hiện ảnh cố Tam vị sai biệt cố Tứ sở hiển thị cố Như thị tứ đệ. Dịch nghĩa: Thứ lớp như vầy: Tâm vương hơn tất cả. Tâm vương cùng Tâm sở hợp nhau. Do hai món: Tâm vương và Tâm sở, mà hiện ra ảnh tượng là "sắc pháp". Do ba món: Tâm vương, Tâm sở và Sắc pháp, mà thành ra 24 món sai khác là "Bất tương ưng hành". Do bốn món: Tâm vương, Tâm sở, Bất tương ưng hành, đều thuộc về Pháp Hữu vi, nên hiện ra 6 Pháp Vô vi. LƯỢC GIẢI Tóm lại, ngoại nhơn hỏi: "Cái gì là tất cả pháp ? Đại ý, Luận chủ trả lời: Các pháp tuy nhiều, nhưng ước lược chỉ có một trăm pháp, phân làm 5 loại:1. Tâm vương có 8; 2. Tâm sở có 5; 3. Sắc pháp có 11; 4. Bất tương ưng hành có 24; 5. Vô vi pháp có 6. Trong 5 loại, lại chia làm hai: Bốn loại trên thuộc về Pháp Hữu vi, loại thứ 5 thuộc về pháp Vô vi. Trên nguyên văn nói "tất cả pháp" tức là pháp Hữu vi và vô vi vậy. Từ trước đến đây Luận chủ đã trả lời xong câu hỏi thứ nhứt: "Cái gì là tất cả pháp". Vì muốn cho học giả dễ nhớ, nên Cổ nhơn có làm bài kệ bốn câu, tóm lại 100 pháp như vầy: Sắc pháp thập nhứt, tâm pháp bát, Ngũ thập nhứt cá tâm sở pháp Nhị thập tứ chủng bất tương ưng, Lục cá Vô vi thành bá pháp. Dịch nghĩa: Sắc pháp mười một, Tâm pháp tám, Năm mươi mốt món Tâm sở pháp, Hai mươi mốt món Bất tương ưng, Sáu món Vô vi thành trăm pháp. ***

doc106 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phật học phồ thông khoá thứ ix, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh giả chưa có thể chinh phục hay diệt trừ được.  LƯỢC GIẢI Từ trước đến đây đã nói rõ về Duy thức cảnh rồi, tức là Duy thức tướng và Duy thức tánh. Nay sẽ nói Duy thức hạnh và Duy thức quả, tức là dạy người sau khi học hiểu, phải phát tâm tu hành rồi mới chứng được Duy thức quả.  Vậy từ khi phát tâm tu Duy thức, cho đến chứng Duy thức quả, phải trải qua năm địa vị:  1. Vị Tư lương: Lương phạn, đồ hành lý. Thí như người đi đường. Trước phải sắm sửa lương phạn tiền bạc v.v...để lên đường.  Địa vị này bắt đầu từ khi chưa phát tâm tu Duy thức quán, cho đến khi phát Bồ Đề tâm, cầu an trụ Duy thức tánh (chơn như tâm).  Thí như chúng ta nghe trong kinh dạy: "vạn pháp Duy thức"; rồi chúng ta bắt đầu ngày đêm tu Duy thức quán. Bất luận thời giờ nào, khi thấy nghe hay biết, chúng ta đều quán "Tất cả pháp là giả tướng, Duy thức biến hiện". Chúng ta luôn luôn ở trong Duy thức quán. Cũng như người ở trong cảnh Tịnh độ bảy báu trang nghiêm. Được như thế thì tất cả phiền não không thể xâm nhập.  Song, khi mới cầu an trụ Duy thức, công tu chưa thâm, năng lực còn kém, nên chưa có thể an trụ Duy thức tánh được. Lúc bấy giờ hai món phiền não (năng thủ, sở thủ) còn miên phục, chưa trổi dậy; cũng như cỏ bị đá đè. Đến khi áp lực được nhẹ đi, thì hai món chủng tử này sẽ sanh khởi trở lại.  Duy thức tánh như ông chủ nhà, phiền não như kẻ trộm. Kẻ trộm không bao giờ ưa chủ nhà; chủ nhà lúc nào cũng ghét kẻ trộm.  Duy thức tánh và phiền não cũng thế. Nếu không diệt trừ phiền não thì không thể an trụ Duy thức tánh được. Bởi thế nên muốn an trụ Duy thức tánh thì quyết định phải diệt trừ hai món thủ (ngã, pháp).  CHÁNH VĂN Hỏi:_ Hành tướng củavị Gia hạnh thế nào?  Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán  Tụng viết:  Hiện tiền lập tiểu vật  Vị thị Duy thức tánh  Dĩ hữu sở đắc cố  Phi thật trụ Duy thức  Dịch nghĩa  Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Nếu hiện tiền còn một tí thấy mình an trụ Duy thức tánh, thì chưa phải thật an trụ Duy thức tánh, vì còn có chỗ sở đắc vậy.  LƯỢC GIẢI 2. Vị Gia hạnh: Gia công tấn hạnh. Vị Gia hạnh này giống như người đi đường, trước phải dự bị đồ hành lý, rồi sắp sửa khởi hành.  Hành giả, khi tu Duy thức quán, thấy cảnh giới Duy thức hiện tiền, nếu chấp mình chức được Duy thức tánh, như thế là còn có chỗ sở đắc, nên chưa phải thật chứng Duy thức. Cũng như ông Nhan Hồi học Đạo với đức Khổng tử, sau khi thể hội được Đạo, ông nói rằng: "Như có một vật gì đứng đồ sộ vậy(1)". Đó cũng là cảnh giới Duy thức biến, chẳng qua thức biến không đồng.  Vì chơn tánh của Duy thức, chẳng phài có, chẳng phải không, tuy chứng mà không có gì là chứng, thế mới thật là chứng Duy thức.  Người an trụ được chơn tánh của Duy thức, cũng như cái tay nghười biết viết chữ: Không thấy có gì khác cả. Bởi thế nên nói "đặng mà không có gì là đặng".  Nay người tu Duy thức, do hiện tiền còn một tí thấy mình chứng Duy thức, nên không phải thật an trụ nơi Duy thức tánh.  Hỏi:_ Hành tướng của vị Thông đạt thế nào?  Đáp:_ Nguên văn chữ Hán  Tụng viết:  Nhược thời ư sở duyên  Trí đô vô sở đắc  Nhĩ thời trụ Duy thức  Ly nhị thủ tướng cố  Dịch nghĩa  Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: bao giờ cảnh sở quán và trí năng quán đều không, khi đó mới an trụ nơi Duy thức tánh, vì đã xa lìa được hai món thủ vậy.  LƯỢC GIẢI 3. Vị Thông đạt: Rõ ràng thông suốt. Vị Thông đạt này cũng như người đi đường, đã thông suốt con đường sẽ đi, bắt đầu khởi hành, không còn lo ngại.  Hành tướng của vị nầy,là khi hành giả đối với cảnh sở quán và trí năng quán, đều xem như huyễn như hoá, không có sở đắc   Vị Gia hạnh trước, chưa xa lìa hai món thủ (Ngã chấp, Pháp chấp), vì còn có sở đắc   Vị Gia hạnh trước, chưa xa lìa hai món thủ (Ngã chấp, Pháp, chấp), vì còn có sở đắc, nên chưa có thể an trụ nơi Duy thức. Đến vị Thông đạt này, thì đã xa lìa hai món thủ, không có sở đắc, nên mới thật an trụ nơi Duy thức.  Đoạn văn này, đòng một nghĩa với câu: "Vô trí diệc vô đắc" (không có trí năng đắc và cảnh sở đắc) trong Bát Nhã Tâm kinh.  CHÁNH VĂN HỎI:_Hành tướng của vị Tu tập thế nào?  Đáp: _Nguyên văn chữ Hán  Tụng viết:  Vô đắc bất tư nghị  Thị xuất thế gian trí  Xả nhị thô trọng cố  Tiện chứng đắc chuyển y.  Dịch nghĩa  Luận chữ nói bài tụng để trả lời rằng: Cảnh giới: Vô đắc này không thể nghĩ bàn; đây là "Trí xuất thế gian" (vôphân biệt trí). Do đã xa lìa được hai món thô trọng (Phiền não chướng và Sở tri chướng) và chứng được hai món chuyển y (Bồ Đề,Niết bàn).  LƯỢC GIẢI 4. Vị Tu tập:Tu hành tập luyện. Địa vị Thông đạt trên, là chỉ thông suốt giáo lý, song chưa tu tập. Đến địa vị này mới tu tập Lục độ muôn hạnh, để chứng ngộ chơn lý.  Ơû địa vị Thông đạt mới vừa chứng cái "Thể" của trí vô đắc. Đến địa vị Tu tập này mới đặng "Diệu dụng"của trí vô đắc. Diệu dụng của trí này này không thể nghĩ bàn. Nhưng, nếu trí còn có sở đắc là trí của thế gian; cái trí không có sở đắc, mới phải là trí của xuất thế gian.  Trí Vô đắc   -Vị thông đạt mới vừa chứng cái thể "trí vô đắc.  - Vị Tu tập mới được "Diệu dụng" của trí vô đắc  Vị Tu tập này đã xả bỏ được chủng tử của hai chướng là phiền não chướng và Sở tri chướng và chứng được hai quả Bồ Đề và Niết bàn.  Bài tụng trên nói chữ "thô trọng" là chỉ cho hai món chủng tử của hai món chướng: Phiền não và Sở tri: còn nói chữ "chuyển y" ,nghĩa là y cứ trên y tha khởi tánh, mà chuyển nhiễm trở lại tịnh: chuyểm phiền não chướng thành Đại giải thoát (Niết bàn), chuyển sở tri chướng thành Đại Bồ Đề        Trên tánh Y tha khởi  -Xả hai món nhiễm (Phiền não chướng và Sở tri chướng)   -Đặng hai quả Thanh tịnh (Đại Niết bànvà Đại Bồ Đề)  CHÁNH VĂN Hỏi:_ Hành tướng của vị Cứu cánh thế nào?  Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán  Tụng viết:  Thử tức vô lậu giới  Bất tư nghị, thiện, thường  An lạc, Giải thoát thân  Đại Mâu ni danh pháp  Dich nghĩa  Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là: 1. Bất tư nghi, 2. Thiện, 3. Thường, 4. An lạc, 5. Giải thoát thân, 6. Đại Mâu ni, cũng gọi là Pháp thân.  LƯỢC GIẢI 5. Vị Cứu cánh: Quả vị rốt ráo; trong các quả vị tu hành, đến đây đã cùng tột rồi, không còn quả vị nào hơn nữa. Hành giả chứng được quả vị Bồ Đề, Niết bàn là cảnh giới vô lậu rốt ráo thanh tịnh.  Nói "Cảnh giới thanh tịnh" tức là chỉ cai Tổng tướng của vị Cứu cánh; nếu chỉ Biệt tướng của vị này thì có 6 món:  1. Bất tư nghi: cảnh giới này không thể dùng trí suy nghĩ hay lời nói luận bàn được.  2. Thiện: Cảnh giới này đã xa lìa hết các pháp nhiễm ô, bất thiện.  3. Thường: cảnh giới này thường còn, tột đến đời vị lai, không có cùng tận vậy.  4. An lạc: Cảnh giới này rất thanh tịnh vui vẻ, không có các điều khổ não bức bách vậy.  5. Giải thoát thân: Do xa lìa các phiền não triền phược, nên được thân Giải thoát (Cảnh giới của Nhị thừa).  6. Đại Mâu Ni hay gọi là Pháp thân. Do xa lìa được sở tri chướng, nên chứng đặng quả vô thượng Bồ Đề: vì quả vị này bản tánh rất thanh tịnh, nên gọi là Đại Mâu ni (tịnh mặc) cũng gọi là Pháp thân vậy.  Dịch xong tại chùa Phật quang (Trà Ôn)  Ngày trừ tịch năm Canh Tý (14 2 1961)       DUY THỨC TAM THẬP TỤNG  CHÁNH VĂN  Ngài Bồ Tát THIÊN THÂN tạo luận  Ngài HUYỀN TRANG dịch ra chữ Hán  Sa môn T.THIỆN HOA dịch ra chữ Việt Nguyên văn chữ Hán  Nhược Duy thức, vân hà thế gian cập chư Thánh giáo thuyết hữu Ngã, Pháp?  Tụng viết:  Do giả thuyết Ngã Pháp  Hữu chủng chủng tướng chuyển  Bỉ y thức sở biến  Thử năng biến duy tam  Vị: Dị thục, Tư lương  Cặp liễu biệt cảnh thức.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có Ngã và Pháp?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Do giả nói Ngã, Pháp:  Các tướng Ngã, Pháp kia,  Nương nơi thức sanh ra.  Thức năng biến có ba:  Dị thục và Tư lương  Cùng thức Liễu biệt cảnh.  Nguyên văn chữ Hán  Tuy dĩ lược thuyết tam năng biến danh, nhi vị quảng biện tam năng biến tướng; thả sơ năng biến kỳ tướng vân hà?  Tụng viết:  Sơ A lai da thức  Dị thục, Nhứt thế chủng  Bất khả tri chấp thọ  Xứ liễu thường dữ xúc  Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư  Tương ưng duy Xả thọ  Thị vô phú vô ký  Xúc đẳng diệc như thị  Hằng chuyển như bộc lưu  A lại hán vị xả.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Trên đã được nói cái "tên" của ba thức Năng biến, song chưa nói rõ cái "tướng"; vậy cái "tướng" của thức Năng biến thứ nhứt thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Trước là A lại da,  Dị thục, Nhứt thế chủng.  Không thể biết: giữ, chịu (chấp thọ)  Thế giới (xứ) và phân biệt (liễu).  Tương ưng năm Biến hành,  Năm thọ chỉ Xả thọ  Thức này và Tâm sở  Hằng chuyển như nước thác  A la hán mới xả.  Nguyên văn chữ Hán  Như thị dĩ thuyết sơ năng biến tướng, đệ nhị năng biến kỳ tướng vân hà?  Tụng viết:  Thứ đệ nhị năng biến  Thị thức danh Mạt ma  Y bỉ chuyển duyên bỉ  Tư lương vi tánh tướng  Tứ phiền não thường câu  Vị: Ngã si, Ngã kiến  Tinh Ngã mạm, Ngã ái  Cặp dư Xúc đẳng câu  Hữu phú vô ký nhiếp  Tuỳ sở sanh sở hệ  A la hán, Diệt định,  Xuất thế đạo vô hữu.  Dịch nghiã  Hỏi:_Trên đã nói thức Năng biến thứ nhứt; còn thui71c năng biến thứ hai thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Thức năng biến thứ hai,  Tên là thức Mạt ma.  Nương kia lại duyên kia (A lại da)  Tánh tướng đều lo nghĩ;  Thường cùng bốn phiền não;  Ngã si và Ngã kiến  Ngã mạn với Ngã ái;  Cùng với Xúc vân vân.  Hữu phú vô ký tánh  Sanh đâu chấp ngã đó.  La hán và Diệt định  Đạo Xuất thế không có.  Nguyên văn chữ Hán  Như thị dĩ thuyết đệ nhị Năng biến, đệ tam Năng biến kỳ tướng vân hà?  Tụng viết:  Thứ đệ tam Năng biến  Sai biệt hữu lục chủng  Liễu cảnh vi tánh tướng  Thiện, bất thiện, câu phi  Thử tâm sở Biến hành  Biệtcảnh, Thiện, Phiền não  Tuỳ phiền não, Bất định  Giai tam thọ tương ưng  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Như vậy đã nói thức Năng biến thứ hai, còn thức Năng biến thứ ba thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Thức Năng biến thứ ba  Có sáu món sai biệt  Tánh, tướng đều biết (liễu) cảnh.  Thiện, Bất thiện, Vô ký  Đây tâm sở: Biến hành  Biệt cảnh, Thiện, Phiền não  Tuỳ Phiền não, Bất định,  Tương ưng với ba thọ.  Nguyên văn chữ Hán  Tiền dĩ lược phiêu lục vị tâm sở tương ưng, kiêm ưng quảng biện bỉ sai biệt tướng; thả sơ nhị vị kỳ tướng vân hà?  Tụng viết:  Sơ Biến hành: Xúc đẳng  Thứ Biệt cảnh vị: Dục,  Thắng giải, Niệm, Định, Huệ.  Sở duyên sự bất đồng  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Trên đã lược nêu 6 vị tâm sở tương ưng; nay xin nói rõ hành tướng sai khác của các loại tâm sở. Vậy hai vị tâm sở đầu thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Trước Biến hành là Xúc;  Sau biệt cảnh là Dục,  Thắng giải, Niệm, Định, Huệ  Cảnh bị duyên không đồng.  Nguyên văn chữ Hán  Dĩ thuyết Biến hành, Biệt cảnh nhị vị,  Thiện vị tâm sở kỳ tướng vân hà?  Tụng viết:  Thiện,vị: Tín, Tàm, Quí  Vô tham đẳng tam căn  Cần, An, Bất phóng dật  Hành xả cập Bất hại.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Trên đã nói hai loại Biến hành và Biệt cảnh, còn hành tướng của Thiện tâm sở thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Thiện là: Tín, Tàm,Quí  Vô tham, Sân và Si  Cần, An, Bất phóng dật  Hành xả và Bất hại  Nguyên văn chữ Hán  Như thị dĩ thuyết Thiện vị tâm sở,  Phiền não tâm sở kỳ tướng vân hà?  Tụng viết:  Phiền não vị: Tham, Sân  Si, Mạn, Nghi, Ác kiến.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Như trên đã nói Thiện tâm sở rồi, còn hành tướng của căn bản phiền não thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Phiền não là: Tham, Sân  Si, Mạn, Nghi, Ác kiến.  Nguyên văn chữ Hán  Dĩ thuyết căn bản lục phiền não tướng, chư Tuỳ phiền não kỳ tướng vân hà?  Tụng viết:  Tuỳ phiền não vị: Phẫn  Hận, Phú, Não, Tật, Xan  Cuống, Siễm dữ Hại, Kiêu  Vô tàm cập Vô quí  Trạo cử dữ Hôn trầm  Bất tín tinh Giải đãi  Phóng dật cập Thất niệm  Tán loạn, Bất chánh tri  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Trên đã nói 6 món căn bản phiền não còn hành tướng của Tuỳ phiền não thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Tuỳ phiền não là: Phẫn,  Hận, Phú, Não, Tật, Xan  Cuống, Siểm, và Hại, Kiêu  Vô tàm với Vô quí  Trạo cử cùng Giải đãi  Phóng dật và Thất niệm  Tán loạn, Bất chánh tri.  Nguyên văn chữ Hán  Dĩ thuyết nhị thập Tuỳ phiền não tướng,  Bất định hữu tứ kỳ tướng vân hà?  Tụng viết:  Bất định vị Hối, Miên  Tầm, Tư nhị các nhị.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Trên đã nói hai mươi món Tuỳ phiền não, còn hành tướng của bốn món Bất định thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Bất định là Hối, Miên  Tầm, Tư lại chia hai  Nguyên văn chữ Hán  Dĩ thuyết lục vị tâm sở tương ưng  Vân hà ưng tri hiện khởi phận vị?  Tụng viết:  Y chỉ căn bản thức  Ngũ thức tuỳ duyên hiện  Hoặc câu hoặc bất câu  Như đào ba y thuỷ  Ý thức thường hiện khởi  Trừ sanh vô tưởng thiên  Cập vô tâm nhi6 định  Thuỳ miên dữ muộn tuyệt.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Trên đã nói 6 loại tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết được phận vị hiện khởi của 6 thức?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Nương nới thức căn bản (A lại da)  Năm thức tuỳ duyên hiện,  Hoặc chung hoặc chẳng chung,  Như sóng nương với nước.  Ý thức thường hiện khởi,  Trừ sanh trời vô tưởng  Và hai định vô tâm,  Ngủ mê hay chết giả.  Nguyên văn chữ Hán  Dĩ quảng phân biệt tam Năng biến tướng, vi tự sở biến nhị phần sở y; vân hà ưng tri y thức sở biến, giả thuyết ngã pháp, phi biệt thật hữu, do thị nhứt thế duy hữu thức da?  Tụng viết:  Thị chư thức chuyển biến  Phân biệt sở Phân biệt  Do thử bỉ giai vô  Cố nhứt thế D uy thức.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Trên đã nói ba thức Năng biến, đều do hai phần (Tự chứng và Chứng tự chứng) làm sở y, rồi tự nó biến ra hai phần (Kiến phần và Tướng phần); bây giờ làm sao lại biết "Tất cả đều Duy thức biến ra" rồi giả nói ngã pháp, chứ không phải thật có?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Các thức này chuyển biến:  Phân biệt, bị phân biệt.  Do bỉ, thử đều không  Nên tất cả Duy thức  Nguyên văn chữ Hán  Nhược duy hữu thức, đô vô ngoại duyên, do hà nhi sanh chủng phân biệt?  Tụng viết:  Do nhứt thế chủng thức  Như thị như thị biến  Dĩ triển chuyển lực cố  Bỉ bỉ phân biệt sanh  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Nếu chỉ có nội thức không có ngoại cảnh để làm duyên, thí làm sao sanh ra các món phân biệt.  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Do tất cả chủng thức,  Biến như vậy như vậy;  Vì sức biến chuyển đó,  Sanh các món phân biệt.  Nguyên văn chữ Hán  Tuy hữu nội thức, nhi vô ngoại duyên,do hà hữu tình sanh tử tương tục?  Tụng viết:  Do chư nghiệp tập khí  Nhị thủ tập khí câu  Tiền Dị thục ký tận  Phục sanh dư Dị thục  Dich nghĩa  Hỏi:_ Nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh để làm trợ duyên, thì tại làm sao chúng hữu tình lại sanh tử tương tục?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Do chủng tử các nghiệp  Và chủng tử hai thủ (năng thủ, sở thủ)  Nên Dị thục trước chết  Lại sanh Dị thục sau  Nguyên văn chữ Hán  Nhược duy hữu thức, hà cố Thế Tôn xứ xứ kinh trung, thuyết hữu tam tánh?  Ưng tri tam tánh, diệc bất ly thức.  Sở dĩ giả hà?  Tụng viết  Do bỉ bỉ Biến kế  Biến kế chủng chủng vật  Thử Biến kế sở chấp  Tự tánh vô sở hữu  Y tha khởi tự tánh  Phân biệt duyên sở sanh  Viên thành thật ư bỉ  Thường viễn ly tiền tánh  Cố thử dữ Y tha  Phi dị phi bất dị  Như vô thường đẳng tánh  Phi bất kiến thử bỉ.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Nếu chỉ có thức, tại sao trong các kinh đức Thế Tôn nói có ba tánh?  Đáp:_ Phải biết ba tánh đó cũng không rời thức.  Hỏi:_ Tại sao thế?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Do các tánh biến kế,  Chấp hết tất cả vật.  Tánh Biến kế sở chấp,  Tự nó không thật có.  Còn tánh Y tha khởi  Do các duyên mà sanh.  Viên thành thật với kia (Y tha)  Xa lìa Biến kế trước.  Thành thật với Y tha,  Cũng khác cũng không khác;  Như vô thường vân vân  Chẳng thấy đây (Viên thành) và kia (Y tha)  Nguyên văn chữ Hán  Nhược hữu tam tánh, như hà Thế Tôn thuyết nhứt thế pháp, giai vô tự tánh?  Tụng viết  Tức y thử tam tánh,  Lập bỉ tam vô tánh.  Cố Phật mật ý thuyết:  Nhứt thế pháp vô tánh.  Sơ tức tướng vô tánh,  Thứ vô tự nhiên tánh,  Hậu do viễn ly tiền:  Sở chấp ngã pháp tánh.  Thử chư pháp thắng nghĩa,  Diệc tức thị Chơn như:  Thường như kỳ tánh cố;  Tức Duy thức thật tánh.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ nếu có ba tánh, tại sao đức Thế Tôn nói: "tất cả pháp đều không có tự tánh"?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Y theo ba tánh này,  Lập ra ba vô tánh.  Nên Phật mật ý nói:  Tất cả pháp vô tánh.  Trước là "tướng" vô tánh,  Kế, không tự nhiện tánh,  Sau, do xa lìa trước:  Tánh chấp Ngã và Pháp.  Đây Thắng nghĩa các Pháp,  Cũng tức là Chơn như,  Vì tánh thường như vậy,  Tức thật tánh Duy thức.  Nguyên văn chữ Hán  Như thị sở thành Duy thức tướng tánh, thuỳ y kỷ vị, như hà ngộ nhập? Vị cụ Đại thừa nhị chủng tánh giả, lược hữu ngũ vị, phương năng ngộ nhập. Nhứt Tư lương vị, nhị Gia hành vị, tam Thông đạt vị, tứ Tu tập vị, ngũ Cứu cánh vị.  1. Sơ Tư lương vị, kỳ tướng vân hà?  Tụng viết  Nãi chí vị khởi thức  Cầu trụ Duy thức tánh  Ư nhị thủ tuỳ miên  Du vi năng phục diệt  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Như thế là đã thành lập tướng và tánh của Duy thức. Vậy người nào, có mấy vị, và làm sao ngộ nhập được Duy thức ?  Đáp:_ Phải người có đủ hai món tánh Đại thừa và tu hành trải qua năm địa vị sau này, mới ngộ nhập được Duy thức tánh.  1. Vị Tư lương, 2. Vị Gia hạnh,  3. Vị Thông đạt, 4. Vị Tu tập,  5. Vị Cứu cánh.  Hỏi:_ Hành tướng của vị Tư lương thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Cho đến chưa khởi thức  Cầu trụ Duy thức tánh  Hai thủ còn miên phục  Chưa có thể diệt trừ.  Nguyên văn chữ Hán  2. Thức Gia hạnh vị, kỳ tướng vân hà ?  Tụng viết:  Hiện tiền lập thiểu vật  Vị thị Duy thức tánh  Dĩ hữu sở đắc cố  Phi thật trụ Duy thức  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Hành tướng của vị Gia hạnh thế nào?  Đáp: _ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Hiện tiền còn một tí  Gọi là Duy thức tánh;  Vì còn sở đắc vậy,  Chẳng thật trụ Duy thức.  Nguyên văn chữ Hán  3. Thứ Thông đạt vị, kỳ tướng vân hà ?  Tụng viết  Nhược thời ư sở duyên  Trí đô vô sở đắc  Nhĩ thời trụ Duy thức  Ly nhị thủ tướng cố.  Dịch nghĩa  Hỏi: _Hành tướng của vị Thông đạt thế nào?  Đáp: _ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Khi nào "cảnh" bị duyên  Và "trí" đều không có   Khi đó trụ Duy thức  Đã lìa hai món thủ.  Nguyên văn chữ Hán  4. Thứ Tu tập vị, kỳ tướng vân hà?  Tụng viết:  Vô đắc bất tư nghị  Thị xuất thế gian trí  Xả thị thô trọng cố  Tiên chứng đắc chuyển y.  Dịch nghiã  Hỏi:_ Hành tướng của vị Tu tập thế nào?  Đáp: _ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  "Không đặng", chẳng nghĩ bàn;  Đây là "Trí xuất thế" (vô phân biệt trí)  Vì bỏ hai Thô trọng  Nên chứng đặng "chuyển y"  Nguyên văn chữ Hán  5. Hậu Cứu cánh vị, kỳ tướng vân hà ?  Tụng viết  Thử tức vô lậu giới  Bất tư nghị, Thiện, Thường  An lạc, Giải thoát thân  Đại Mâu ni danh Pháp.  Dịch nghĩa  Hỏi:_ Hành tướng của vị Cứu cánh thế nào?  Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng:  Đây là cõi Vô lậu  Bất tự nghị, Thiện, Thường  An lạc, Giải thoát thân  Đại Mâu ni Pháp thân  ***  BIỂU THỨ NHỨT  Hình đồ 1  BIỂU THỨ HAI  Hình đồ 1 PHẬT HỌC PHỒ THÔNG KHOÁ THỨ IX  (DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN) TẬP BA  DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI  Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận  Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán  Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn  Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. NHƠN MINH LUẬN  BÀI HỌC THUỘC LÒNG (Quí vị muốn học Nhơn minh luận được dễ hiểu, trước phải học thuộc lòng những danh từ  sau đây)  Nhơn minh nhập chánh lý luận, nội dung có ba phần (tam chi): Tôn, Nhơn, Dụ.  Tợ "Tôn" có chín lỗi:  5 Tôn này đều bị lỗi "trái với tự tướng của các pháp":  1. Hiện lượng tương vi  2. Tỷ lượng tương vi  3. Tự giáo tương vi  4. Thế gian tương vị  5. Tự ngữ tương vị  3 Tôn này đều bị lỗi "bất thành"  6. Năng biệt bất cực thành  7. Sở biệt bất cực thành  8. Câu bất cực thành  9. Tương phù cực thành (Tôn này lập không có hiệu qua)  Tợ "Nhơn" có 4 lỗi, phân làm 3 phần:  I. Bất thành có 4 lỗi  1. Lưỡng câu bất thành  2. Tuỳ nhứt bất thành  3. Dụ dự bất thành  4. Sở y bất thành  II. Bất định có 6 lỗi  1. Cộng bất định  2. Bất cộng bất định  3. Đồng phẩm nhứt phần chuyển,  Dị phẩm biến chuyển bất định  4. Dị phẩm nhứt phần chuyển,   Đồng phẩm biến chuyển bất định.  5. Câu phẩm nhứt phần chuyển bất định  6. Tương vị quyết bất định  III. Tương vi có 4 lỗi  1. Pháp tự tướng tương vi   2. Pháp sai biệt tương vi   3. Hữu pháp tự tướng tương vi  4. Hữu pháp sai biệt tương vi  Tợ Dụ có 10 lỗi, phân làm 2 phần:  I. Tợ đồng có 5 lỗi  1. Năng lập pháp bất thành  2. Sở lập pháp bất thành   3. Câu bất thành  4. Vô hiệp  5. Đảo hiệp  II. Tợ dị dụ có 5 lỗi  1. Sở lập pháp bất khiển  2. Năng lập pháp bất biến   3. Câu bất khiển   4. Bất ly  5. Đảo ly.          NHƠN MINH LUẬN CƯƠNG YẾU NHƠN MINH LUẬN TỪ ĐÂU MÀ CÓ?  Trước thời Phật Thích Ca giáng sanh (chưa rõ xác thật là bao nhiêu năm),ở Ấn độ có nhiều phái  ngoại đạo, tranh chấp nhau bằng lý thuyết. Ông Túc Mục Tiên nhơn là một trong các vị  Tổ của các phái, lập ra pháp luận lý này, để bác các đạo. Phương pháp này được tín dụng và  đắc lực trong thời kỳ ấy.  Đến khi Phật ra đời, thấy Nhơn minh là một môn luận lý có qui tắc, vừa đúng lý và vừa hợp thời,  được công chúng thừa nhận, nên Phật cũng dùng lối lý luận này để bác các ngoại đạo tà giáo  đem về chánh lý.  Sau khi Phật nhập diệt, độ khoảng 600 năm, có Ngài Mã Minh và Long thọ, hai vị Bồ Tát ra  đời ở Ấn độ, sưu tập lại, phân làm năm phần: Tôn, Nhơn, Dụ, Hiệp, Kết.  Về sau Ngài Trần Na Bôtát, cải cách lại, thành lập Nhơn minh luận có 3 phần: Tôn, Nhơn,  Dị và viết ra bộ "Nhơn minh nah65p chánh lý luận". Từ ngài Trần Na về trước,  người ta gọi là: "Cổ Nhơn minh"; từ Ngài Trần Na về sau là: "Tân Nhơn minh".  Đến đời Đường, Ngài Huyền Trang Pháp sư (người Trung hoa) sang Ấn dộ học Phật pháp,  rất tinh thông về môn học này. Ngài đã nhiều lần lên luận đàm, dùng lối lý luận Nhơn minh  này mà biện luận, làm cho cả Ấn độ 18 nước đều kính phục.  Sau khi trở về nước, Ngài dịch lại và truyền bá trong nước Trung hoa.  Vì sự đòi hỏi của tín đồ, nên tôi (Sa môn Thích Thiện Hoa) phỏng dịch và chú giải bằng chữ Việt.  SAO GỌI LÀ "NHƠN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN?"  Nhơn minh luận là một luận lý tối cổ ở Á đông, vừa đúng lý, vững chắc và vừa có qui tắc.  Điều cố yếu là phải rành rõ "nguyên nhân" hay "lý do vì sao", thì lối luận lý mới chơn chánh  và đúng đắn, nên gọi là "Nhơn minh nhập chánh lý luận".  Vì nhờ "Nhơn" mới rõ được Tôn, nhờ "Nhơn" mới lập được Dụ. Bởi "Nhơn" rất trọng yếu  như vậy, nên gọi là "Nhơn minh", mà không gọi là "Tôn minh hay Dụ minh. Nhơn minh là một  trong ngũ minh  NỘI DUNG CỦA NHƠN MINH  Nội dung của Nhơn minh luận chia làm 3 phần: Tôn, Nhơn, Dụ. Theo Cổ Nhơn minh có thêm  2 phần: Hiệp và Kết là 5 phần:  Cổ Nhơn minh :  1. Tôn: Nhơn loại đền phải chết.  2. Nhơn: Vì có sanh vậy.  3. Dụ: Như loài vật  4. Hiệp: Phàm có sanh phải có chết  5. Kết: Loài vật có sanh, nên loài vật phải có chết;  nhơn loại có sanh, nên nhơn loại phải có chết.  Tân Nhơn minh  1. Tôn: Nhơn loại đền phải chết.  2. Nhơn: Vì có sanh vậy.  3. Dụ: Phàm có sanh phải có chết, như loài vật.  ***  A.TÔN Phàm nói ra một câu gì, hày trình bày một lập thuuyết gì, cái lập thuyết ấy gọi là Tôn.như nói:  Tôi ăn cơm.  Tôn có nhiều tên, như:  1. Tiền trần(danh từ trước) cũng gọi: Hữu pháp, Tự tướng, Sở biệt.  2. Hậu trần (danh từ sau) cũng gọi: Pháp, Sai biệt, Năng biệt.  Thí dụ như nói: Tôi ăn cơm  Tôi Tiền trần(danh từ trước), Hữu pháp, Tự tướng, Sở biệt.  ăên cơm Hậu trần (danh từ sau), Pháp, Sai biệt, Năng biệt.  TÔN CÓ TÔN Y VÀ TÔN THỂ  I.Tôn y gồm có 2 phần  1. Tiền trần:Hữu pháp, Sở biệt và Tự tướng  2. Hậu trần: Pháp, Năng biệt và Sai biệt.  II. Tôn thể._Cổ Nhơn minh (từ Ngài Trần Na về trước) lấy Tiền trần làm Tôn y, Hậu trần làm  Tôn thể.  Tân Nhơ minh (từ Ngài Trần Na về sau) cho Tiền trần và Hậu trần là vẫt kiện để lập Tôn,  nên đều là Tôn y. Hai vật kiện ấy hợp chung lại thì gọi là Tôn thể.  CHÍN LỖI VỀ TỢ TÔN  Phàm lập Tôn phải tránh chín lỗi sau đây, thì cái Tôn ấy mới đúng đắn, mới đủ tư cách để  thành lập luận thuyết của mình, hoặc bác thuyết của người khác. Chín lỗi gồm có:  1. Hiện lượng tương vi._Lập cái tôn, trái với cảm giác hiện tiền. Như hiện tiền ai cũng hiểu  biết rằng: Mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng v.v...Nay lại lập cái Tôn rằng:  Tôn  1. Tai tôi nghe mùi thơm  2. mắt tôi thấy tiếng nói v.v ...  Vì nói như vậy là trái với sự hiểu biết hiện tại; vừa nói ra, người ta thấy mình nói sai rồi.  Tôn đã sai thì làm sao lập được "Nhơn" và "Dụ".  2. Tỷ lượng tương vi._ Lập cái Tôn rái với sự "so sánh phân biệt". Theo sự so sánh hiểu biết  của người: Phàm là người, ai cũng phải chết, như các vị tiền nhân đã chết. Và phàm vật gì có  hình phải có hoại, cũng nhu bao nhiêu vật đã hoại trước. Nay lại lập Tôn rằng:  Tôn  1. Tôi sống hoài không chết.  2. Cái nhà tôi không bao giờ hư.  Lập Tôn như vậy là trái với sự "so sánh phân biệt" của người, nên có lỗi.  3. Tự giáo tương vi._ Lập cái Tôn, trái với giáolý của mình tôn thờ. Nói rộng ra là trái với chủ  nghĩa, đảng phái, gia đình, quốc gia hay một lý thuyết mà mình đương tôn trọng.  Như trong Đạo Phật nói "Chúng sanh có quả báo luân hồi". Và nói "Có thế giới cực lạc ở  phương Tây v.v...". chúng ta là Phật tử lại lập cái Tôn rằng:  Tôn  1. Chúng sanh không có luân hồi quả báo  2. không có nước cực lạc.  Ngoại nhơn hỏi lại: "Ông nói như vầy, thì mâu thuẩn với Tôn giáo của ông. Vậy ông nói  đúng lý, hay Tôn giáo của ông đúng lý? Nếu Tôn giáo ông dạy đúng lý, thì lời nói ông sai,  còn lời nói của ông đúng lý thì Tôn giáo của ông sai. Vậy ông nhìn nhận cái nào đúng?"  Họ không cần bác mà mình cũng bị thua.  4. Thế gian tương vi._ Lập cái Tôn, trái với phong tục, tập quán và sự hiểu biết của thế gian.  Thế gian có 2 hạng người: Có học thức và không học thức.  Nếu đối với người có học thức mà chúng ta lập cái Tôn như vầy:  Tôn  1. Ông Thiên lôi đánh anh Xoài chết  2. Bịnh ho lao không phải do vi trùng gây nên.  Lập cái Tôn như thế, bị lỗi trái với thế gian, với những người có hoc thức (Khoa học).  Vì khoa học (người có học thức) nói "bịnh ho lao do vi trùng gây nên", và không công nhận  có ông Thiên lôi. Chúng ta nói như thế, sẽ bị họ chê là người không có học thức.  Trái lại, nếu đối với thế gian người vô học, mà chúng ta lập cái Tôn như vầy, cũng bị lỗi  thế gian tương vi.  Tôn  1. Không có ông Thần ban phuớc giáng hoạ.  2. Bịnh ho lao phát sinh do vi trùng.  Bởi thế người thế gian vô học, họ tin có ông Thần ban phước giáng hoạ và họ không biết vi trùng.  Mặt dù chúng ta nói phải, nhưng thiếu những lời lẽ khôn khéo ngăn đón, nên họ không công nhận.  Bởi họ không công nhận, nên lời nói sau của mình không giá trị, vì thế nên mới bị lỗi  "Thế gian tương vi".  5. Tự ngữ tương vi._ Lập cái Tôn mà lời nói sau của mình, tự mâu thuẩn với lời nói trước  của mình. Như lập:  Tôn  1. Vật này bao nhiêu mà rẽ vậy?  2. Ông này mù mà cái chi cũng thấy hết.  Đã không biết giá là bao nhêu, tại sao biết rẽ? Đã là mù thì tại sao cái chi cũng thấy.  Lời nói của mình tự mâu thuẫn với lời nói của mình. Chính mình cũng thấy sai, thì ai  công nhận là phải.  6. Năng biệt bất cực thành._ Lập cái Tôn mà "danh từ sau" bên đối phương không công nhận.  Như đối với Pht học hay khoa học mà lập cái Tôn như vầy:  Tôn  1. Thế giới này (danh từ trước) do Thần Tạo vật (danh từ sau) sanh.  2. Anh Ồi (danh từ trước) bị Thiên lôi (danh từ sau) đánh.  Phật học và khoa học đồng nhận Thế giới và anh Ồi; nhưng không bao giờ nhận có  "Thần Tạo vật" và "Thiên lôi". Bởi đối phương không công nhận nên bị lỗi "bất thành".  7. Sở biệt bất cưc thành._ Lập cái Tôn mà "danh từ trước" bên đối phương không công nhận.  Như đối với Phật học và khoa học, lập như vầy:  Tôn  1. Thần Tạo vật (danh từ trước) sanh ra loài người.  2. Thái cực (danh từ trước) sanh ra vạn vật.  Loài người và vạn vật là hai danh từ sau, thì cả Phật học và khoa học đều nhhận có: còn  Thần Tạo vật và Thái cực là hai danh từ trước, thì Phật học cũng như khọc học đều không công nhận, nên bị lỗi "bất thành".  8. câu bất cực thành._ Lập cái Tôn mà "danh từ trước" và "danh từ sau", bên đối phương  đều không nhìn nhận. Như đối với khoa học mà lập như vầy:  Tôn  1. Cốc thần, Thái cực tức là chơn như  2. Thần Tạo vật chính là Thái cực.  Bên khoa học không nhìn nhận danh từ trước là "Cốc thần, Thái cực hay Thần Tạo vật" và cũng  không nhìn nhận danh từ sau là "Chơn như hay Thái cực". Phàm lập luận mà bên đối phương  không hiểu, hoặc hiểu mà không nhìn nhận, thì không thể lý luận được nữ. Nên bị lỗi "bất thành".  Tóm lại, ba lỗi bất thành này (Năng biệt, Sở biệt và Câu bất thành) bên đối phương không hiểu,  hoặc hiểu mà không công nhận. Bởi hai nguyên nhơn:  1. Lập không đúng.  2. Lập đúng mà thiếu lời khôn khéo giản biệt, nên bị lỗi ấy.  9. Tương phù cực thành._ Lập cái Tôn mà trùng ý kiến với bên đối phương. Như lập:  Tôn  1. Cơm ăn no bụng.  2. Nước uống đã khác.  Phàm cĩa nhau là vì hai bêb ý kiến không đồng. Nếu bên khách đã nhìn nhận như mình, mà mình  còn lập thêm cxái tôn ra nữa thì vô ích, nên bị lỗi "tương phù" (trùng điệp).  Trong 9 lỗi về Tôn, tứ 1 đến 5 là thuộc về lỗi "tươmng vi"; từ 6 đến 8 là thuộc vể lỗi "Bất thành".  Lỗi thứ 9 vì lập trùng điệp, nên không có hiệu quả. 9 lỗi về tợ Tôn, giải thích đã rồi, bây giờ sẽ nói 14 lỗi về tợ Nhơn.  PHỤ BÀI HỌC ÔN  (ÔN LẠI 9 LỖI VỀ TỢ TÔN) Quý vị nên xét kỹ, những câu sau này, đối với 9 lỗi trong tợ Tôn, thuộc về lỗi gì?  1. Mẹ tôi không có chồng.  2. Không có Trời Đất Quỷ Thần.  3. Không Nhơn quả, Luân hồi.  4. Không Thiên đường và Địa ngục.  5. Trời sanh muôn loại.  6. Trời không luân hồi.  7. Minh sơ sanh Thần ngã.  8. Vò vò bắt sâu làm con của nó.  9. Tai nghe mùi thơm.  10. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi.  11. Tôi trường sanh bất tử.  12. Vật này bao nhiêu mà rẻ vậy.  13. Ông mù này, cái chi cũng thấy.  14. Ngựa đua dưới nước, tàu chạy trên bờ.    ***  B. NHƠN Nhơn là nguyên nhơn hay lý do. Phàm một sự vật hay câu nói gì, cũng đều có nguyên nhơn  hay lý do cả.  Như nói  Tôn : Tôi muốn ăn cơm.  Nhơn: Vì tôi đói bụng vậy (lý do).  Phàm cái "Nhơn" nào đủ cả ba tánh chất sau đây, mới đúng đắn. Trái lại, nếu thiếu một,  thiếu hai, hoặc thiếu ba, thì cái Nhơn ấy có lỗi. 14 lỗi về Nhơn sau này,  cũng bởi thiếu một, hai hoặc ba tánh chất sau đây. Vậy quý vị nên nhớ kỹ ba tánh chất của Nhơn.  1. Biến thị Tôn pháp tánh. _ Nghĩa là: Cái Nhơn phải bao trùm cả Tôn (tánh chất thứ nhứt).  Biểu Như Tôn : Tôi muốn ăn cơm.  lập Nhơn:Vì tôi đói bụng vậy.    Cái Nhơn "Vì tôi đói bụng" này, nó trùm được danh từ trước của Tôn là "Tôi muốn";  và cũng trùm được danh từ sau của Tôn là "Ăn cơm".  Nhơn trùm cả Tôn  Nghĩa là: Vì tôi đói bụng, nên "tôi muốn"; và vì tôi đói bụng, nên "tôi ăn cơm".  2. Đồng phẩm định hữu tánh._ Nghĩa là cái Nhơn quyết định phải hoàn toàn hoặc ít nhứt là phải  có một phần liên quan với Đồng dụ. Nó phải là đồng một tánh chất như Đồng dụ (tánh chất  thứ hai của Nhơn).  BIỂU Tôn: Tôi muốn ăn cơm  Như Nhơn: Vì đói bụng vậy  lập Đồng dụ: Như anh A (đói bụng  và muốn ăn cơm)  "Như anh A " là đồng dụ. Nghĩa là anh A cũng "vì đói bụng" (Nhơn) nên "muốn ăn cơm" (Tôn).    Nhơn trùm cả Tôn và liên quan  Với Đồng dụ  Cái Nhơn "vì đói bụng" này, hoàn toàn liên quan với Tôn và Đồng dụ (thí dụ thuận).  3. Dị phẩm biến vô tánh._ cái "Nhơn" này đối với Dị dụ (thí dụ về bề trái) phải hoàn toàn  không liên quan; nghĩa là tánh chất của Nhơn, phải hoàn toàn không có trong Dị dụ mới được  (tánh chất thứ ba của Nhơn).  BIỂU  Tôn: Tôi muốn ăn cơm    Như Nhơn: Vì đói bụng vậy  lập Đồng dụ: Như anh A (đói bụng, muốn ăn)  Di dụ: Như anh B (no bụng  không muốn ăn)      Cái Nhơn "vì đói bụng" này, đối với Dị dụ hoàn toàn không có liên quan; nghĩa là:  anh B (Dị dụ) đã no bụng (trái với Nhơn: đói bụng), nên không muốn ăn (trái với Tôn: muốn ăn).  Nhơn này trùm cả Tôn và  Đồng dụ, còn Dị dụ thì  không liên quan đến Tôn và Nhơn.  14 LỖI VỀ NHƠN  phàm lập cái "Nhơn", phải tránh 14 lỗi sau này, thì cái "Nhơn" ấy mới hoàn toàn đúng đắn,  chia làm 3 loại:  1. BỐN LỖI BẤT THÀNH:  1. Lưỡng câu bất thành._ Lập cai Nhơn mà cả chủ và khách đều không nhìn nhận.  Như lập Tôn: con rắn Hổ mây chạy mau  Nhơn: Vì nó có chân vậy (nguyên nhơn)  Cả chủ và khách đều không nhìn nhận "rắn hổ có chân". Nay lại lập cái Nhơn "vì có chân",  nên cái Nhơn này chẳng thành.  2. Tuỳ nhứt bất thành._ Phàm lập cái Nhơn, phải chủ và khách hai bên đều công nhận, ít nhứt  là một bên khách phải có công nhận, thì cái nhơn ấy mới thành. Nay cái Nhơn này bên khách  không công nhận nên bị lỗi "Tuỳ nhứt bất thành". Như đối với nhà Khoa học mà lập như vầy:  Như lập Tôn: Vò vò không sanh con (t rứng)  Nhơn: Vì nó bắt sâu làm con vậy.  Theo Khoa học nói con Vò vò đẻ trứng trong tổ, rồi bắt sâu nhét vào làm mồi, để cho  con nó khi nở ra có mồi ăn. Nay lập cái Nhơn "bắt sâu làm con" thì bên khách (Khoa học)  không công nhận, nên bị lỗi.  3. Dự dự bất thành._ cái Nhơn dụ dự chẳng nhứt định, nên không thành. Như ở xa thấy mù mù,  không rõ đó là sương mù hay khói mù, lại lập như vầy:  Như lập Tôn:Chỗ kia có lữa  Nhơn: Vì có mù (mây mù)  Bởi cái Nhơn này có thể lập được cả hai Tôn, vừa "có lữa" và vừa "không có lữa",  dụ dự không nhứt định, nên bị lỗi "bất thành".  4. Sở y bất thành._ Chỗ y cứ của mình, bên khách không công nhận. Như tín đồ Nhứt  thần giáo đối với khoa học hoặc Phật giáo mà lập như vầy:  Như lập Tôn: Thần sanh ra mọi vật  Nhơn: Vì trong kinh của Đạo tôi nói vậy.  Phải là tín đồ của Tôn giáo họ, mới nhìn nhận kinh của Đạo họ là đúng. Còn đối  với khoa học hay Phật giáo, không nhìn nhận kinh sách của họ, mà y cứ nơi kinh sách  đó để lập luận với người ngoài Đạo mình, nên bị lỗi "sở y ất thành".  Một tỷ dụ thứ hai: Theo trong Nhơn minh có lập cái lượng như vầy:  Như lập Tôn: Hư không thật có  Nhơn: Vì muôn vật đều y hư không vậy.  Phái "vô không luận", họ chẳng công nhận "thật có hư không". Nếu với phái này, mà lập cái  Nhơn như vậy thì bị lỗi "sởy bất thành".  Bốn lỗi "bất thành" đã nói rồi, bây giờ sẽ nói đến sáu lỗi "bất định"  II. SÁU LỖI BẤT ĐỊNH:  1. Cọng bất định._ cái Nhơn này liên quan cả Đồng dụ và Di dụ, nên bị lỗi "không nhứt định"  BIỂU  Tôn: Anh A đau  Nhơn: Vì ăn xoài sống  Như Đồng dụ: Như anh B  Lập (ăn xoài sống và đau) Dị dụ: Như anh D  (ăn xoài sống, không đau)  Nếu nói anh A "vì ăn xoài sống" mà đau như anh B, thì tại sao anh D cũng "ăn xoài sống"  mà lại không đau? Bởi thế nên người ta có thể lập cái Tôn ngược lại rằng:  Tôn: Anh D không đau  Nhơn: vì ăn xoài sống  Như lập Đồng dụ: Như anh D (ăn xoài sống và không đau)  Dị dụ: Như anh A (ăn xoài sống, đau)  người ta có thể nói rằng: Vậy thì "vì ăn xoài sống" mà bị đau như anh A, hay "vì ăn xoài sống"  mà không đau như anh D?  Bởi lập cái Nhơn bất định như vậy nên có lỗi.  2. Bất cọng bất định._ Cái nhơn này không có liên quan với Đồng dụ.  BIỂU  Tôn: Tiếng là thường còn  Nhơn: vì tai nghe vậy  Như Đồng dụ: Như hư không  Lập (tai không nghe)  Dị dụ: Như cỏ cây (tai không nghe). Cái Nhơn "vì tai nghe" này, đối với "Đồng dụ" và Dị dụ đều không có liên quan chút nào cả,  nên cũng bị lỗi "bất định". Bởi cái nhơn này người ta có thể lập ngược lại như vầy:  Tôn : Tiếng là vô thường  Như Nhơn : Vì tai nghe vậy  lập Đồng dụ: Như cỏ cây (vô thường)  Dị dụ : Như hư không (thường còn)  Vậy, "vì tai nghe" mà tiếng nói thường còn như hư không? Hay "vì tai nghe" mà tiếng nói  vô thường như cỏ cây? Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi "bất định".  3. Đồng phẩm nhứt phần chuyển, Dị phẩm biến chuyển bất định:  BIỂU  Tôn : Chỗ kia có khói Nhơn: Vì có lửa vậy  Như Như lửa rượu alcool  Đồng dụ: (có lửa, không khói) Lập Như lửa ở nhà bếp  (có lửa, có khói)  Dị dụ: Như lửa ở nhà bếp  (có lửa, có khói). Nếu cái Nhơn "vì có lửa", dụ như lửa ở nhà bếp, thì Tôn này có "khói"; còn "vì có lửa",  dụ như lửa rượu, thì cái Tôn này "không khói". Vì cái Nhơn này, đối với Tôn "có khói" hay  "không khói" đều không nhứt định, nên cái Nhơn này có lỗi bất định. Bởi người ta có thể  lập ngược lại như vầy:  Tôn : Chỗ kia không khói  Như Nhơn : Vì có lửa vậy  lập Đồng dụ: Như lửa Alcool (có lửa, không khói)  Dị dụ : Như lửa ở nhà bếp (có lửa, có khói)  4. Dị phẩm nhứt phần chuyển, Đồng phẩm biến chuyển bất định:  cái Nhơn này đối với Dị dụ, có dính líu một phần, còn đối với Đồng dụ thì phải hoàn toàn  dính líu, nên cái Nhơn này cũng bị lỗi "bất định".  BIỂU Tôn : Con khỉ leo cây giỏi  Nhơn: Vì có hai tay.  Như Đồng dụ: Như con  Dị dụ _ Như con bò (không tay, không biết leo)  _ Như con rắn (không tay, leo cây giỏi).  Phàm Đồng dụ thì phải hoàn toàn liên quan cả Tôn và Nhơn; còn Dị dụ thì hoàn toàn không  dính líu gì đến Tôn và Nhơn, như thế mới đúng.  Nay cái Nhơn này, đối với Dị dụ bị dính líu hết mốt phần. Bởi thế cái tánh chất thứ ba của  Nhơn là "Dị phẩm biến vô tánh", nên bị lỗi; vì khách có thể hỏi lại rằng: "Vì không tay,  nên leo cây giỏi như con rắn"; hay vì không tay, nê "chẳng biết lao cây như con bò?".  Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi "bất định".  5. Câu phẩm nhứt phần chuyển bất định:  Cái Nhơn này, đối với Đồng dụ và Dị dụ đều chỉ có dính líu một phần, nên cũng bị lỗi "bất định".  BIỂU  Tôn: Tiếng vô thương  Nhơn: Vì mắt không thấy  Như tánh giận, buồn v.v...  (mắt không thấy và vô thường)  Như Đồng dụ Như ruộng, nhà v.v...(mắt thấy  lập Và cũng vô thường)  Như Hư không  (thường, mắt trông thấy)  Dị dụ Như Giác tánh (thường, mắt không thấy)  Cái thí dụ thứ hai:  Tôn: Người ta ai cũng phải chết  Nhơn: Vì vật hữu tình vậy  Đồng Như cầm thú (hữu hình dụ có chết)  dụ Như nước biển (hữu hình, không chết)  Như lập  Dị dụ Như hư không (vô hình không chết)  Như tượng gỗ (hữu hình không chết)  Nếu cái Nhơn "vì hữu hình" này, mà dụ như cần thú, thì cái Tôn nàu có chết", còn cái Nhơn  "vì hữu hình" mà thí dụ như nước, thì cái Tôn này "không chết".  Phàm Dị dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn, nên phải dùng những vật "không chết".  (trái với Tôn) và "vô hình" (trái với Nhơn) để làm thí dụ._ Nay cái Dị dụ này chỉ trái  với Nhơn được phân nữa. Vì ngoại nhơn có thể hỏi lại rằng: vậy "hư không, không chết"  vì vô hình vậy? Hay "tượng gỗ không chết "vì hữu hình vậy? Bởi hữu hình (tượng gỗ)  vô hình (hư không) đều không chết, nên cái Nhơn này bị lỗi "bất định".  6. Tương vi quyết định bất định:  Chủ và khách lập lượng trái nhau; song cả hai đều không có lỗi, và đều quyết định thành lập được.  Nhưng không bên nào phá dược bên nào.  Tôn : Sóng thường còn  Nhơn: Vì sóng tức là nước  Khách lập Đồng dụ : Như điện.  Tôn : Sóng là vô thường  Chủ phá Nhơn : Vì chuyển động dược  Đồng dụ : Như gió.  Hai cái lượng này rất mâu thuẩn nhau, song đều quyết định thành lập được. Bên khách vẫn  công nhận "sóng có chuyển động", bên chủ cũng nhận "sóng tức là nước". Nhưng không bên  nào phá được bên nào, nên Nhơn này bị lỗi "bất định". Đây cũng là vì thiếu lời lẽ khôn khéo,  để làm cho "người ta phục mình. Thưở xưa có người nói: Ai lập trước thì hơn".  Phải lập Tôn : Sóng không thường còn  Nhơn : Vì nó là nước bị gió động  như vầy Đồng dụ: Cũng như gió.  6 lỗi "Bất định" đã giải thích rồi, bây giờ sẽ nói đến 4 lỗi tương vi.  III. BỐN LỖI TƯƠNG VI  1. Pháp tự tướng tương vi._ Cái Nhơn trái (mâu thuẩn) với tự tướng (lời nói trắng)  của danh từ sau  Tôn: Gió thường còn  Như lập Nhơn : Vì có động vậy  Đồng dụ : Như hư không  Dị dụ : Như sóng.  Đã có động thì làm sao lại thường còn; nên cái Nhơn "có động" này, rất trái với tiếng  "thường còn" là lời nói trắng về danh từ sau của Tôn.  2. Pháp sai biệt tương vi Nhơn._ Cái Nhơn trái (mâu thuẩn) với ý hứa (ẩn ý) của danh từ sau  Tôn: Loài người quyết định có tạo ra  Như lập (ý hứa là một vị thần).  Nhơn : Vì có trí khôn và mắt, tai v.v...  Đồng dụ : Như con do cha mẹ sanh ra  trong cái Tôn này, về chữ "quyết định có người tạo ra "là do người lập Tôn, ẩn ý của họ  muốn nói: Người tạo ấy là một vị Thần. Và ẩn ý của họ cho vị Thần ấy có ba đức tánh sau này:  1. Toàn trí toàn năng, 2. Thường còn, 3. Độc tôn.  Nhưng cái Nhơn này nó lại trái ngược (mâu thuẩn) với ẩn ý của họ:  1. Nếu vị thần ấy tạo ra loài người có trí khôn và mắt tai v.v...như cha mẹ sanh con;  vậy cha mẹ "không toàn trí toàn năng",  vì sanh ra có những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ, thì vị thần ấy cũng  "không toàn trí toàn năng" vì tạo ra loài người  mà có những kẻ oán trách lại vị Thần ấy, và giữa loài người, không biết bao nhiêu  những điều bất bình đẳng.  2. Cha mẹ sanh ra con, đến khi già phải chết "không phải thường còn"; vậy vị Thần ấy đã  sanh ra loài người, thì vị thần ấy cũng phải chết, "không thường còn".  3. Cha mẹ sanh ra con, tất nhiên phải có ông, bà sanh lại cha mẹ, nên cha mẹ không phải  "độc tôn". Vậy thì vị Thần ấy đã tạo ra loài người, thì vị thần ấy cũng phải có một vị thần  lớn hơn sanh ra, nên vị thần ấy cũng không "độc tôn".  Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi mâu thuẩn với ý hứa (ẩn ý) của danh từ sau là "người tạo ra".  3. Hữu pháp tự tưởng tương vi Nhơn._ cái Nhơn mâu thuẩn với lời nói trắng (tự tướng)  về danh từ trước của Tôn  Tôn : Phải có một ông Vô hình, tạo ra Vũ trụ  Như lập Nhơn :Vĩ Vũ trụ có trật tự ấy  Đồng dụ: Như ông Kiến trúc sư làm nhà.  Cái Nhơn "Vì vũ trụ có trật tự" này, rất trái ngược với danh từ trước của Tôn là  "Ông Vô hình". Đã Vô hình thì  làm sao tạo ra Vũ trụ là vật hữu hình và có trật tự được? Phải vật hữu hình mới tạo ra  vật hữu hình. Như ông  kiến trúc sư, vì hữu hình mới tạo ra cái nhà hữu hình được.  4. Hữu pháp sai biệt tương vi nhơn._ Cái Nhơn trái ngược với ý hứa (ẩn ý) về danh từ  trước của Tôn.  Tôn : Phải có một đấng sanh ra vũ trụ  Như lập Nhơn : Vì vũ trụ có thứ tự vậy.  Đồng dụ:Như ông thợ làm nhà.  Người lập lượng này, nếu nói trắng ra "Có một ông thần", thì sợ bên đối phương không  công nhận, mà phải bị lỗi  "Sở biệt bất thành", nên họ chỉ nói một cách hồn hàm là "Có một Đấng".song ẩn ý của họ  muốn nói  "Đấng ấy là một vị thần"; và họ cho vị Thần này có 3 đức tánh: 1. Thường còn, 2. Cao cả,  3. Sanh vạn vật.  Nhưng Đấng ấy đã sanh ra ợ?c van vật, thì Đấng ấy tất nhiên cũng phải bị người khác  lớn hơn sanh ra và chết; không phải cao cả và thườnhg còn. Cũng như ông thợ làm nhà.  Vì cái Nhơn này, trái ngược với ần ý của danh từ trước, nên bị lỗi "tương vị".  Ngoại nhơn có thể lập lượng bác lại rằng:  Tôn: Đấng ấy phải bị người khác sanh ra và phải chết.  Như lập Nhơn : Vì Đấng ấy sanh ra vũ trụ vậy.  Đồng dụ: Như ông thợ làm nhà.  14 lỗi về Tợ Nhơn, chúng tôi đã giải thích rồi, sau đây sẽ nói 10 lỗi về Tợ dụ.    PHỤ BÀI ÔN HỌC  (ÔN LẠI 14 LỖI VỀ TỢ NHƠN) Quí vị nên xét kỹ các lượng sau này, rồi chỉ ra: lỗi của Tôn, lỗi của Nhơn, và nói rõ tại sao  Lượng thứ I  Tôn: Nhơn loại quyết định có người tạo  Nhơn : Vì có trí khôn và đủ cả mắt, tai v.v...  Đồng dụ : Như con, phài có cha mẹ sanh ra.  Lượng thứ II  Tôn: Gió thường còn   Nhơn : Vì có động vậy  Đồng dụ : Như hư không  Dị dụ: Như sóng  Lượng thứ III  Tôn: Phải có một Đấng sanh ra vũ trụ  Nhơn : Vì vũ trụ có trật tự vậy  Đồng dụ : Như ông Kiến trúc sư làm nhà  Lượng thứ IV  Tôn: Phải có một ông vô hình tạo ra vũ trụ  Nhơn : Vì vũ trụ có trật tự vậy  Đồng dụ : Như ông thọ làm nhà.  ***  C. DỤ Phàm lấy một vật gì mà bên đối phương đã biết và đã công nhận, để so sánh chúng minh  với một vật khá mà bên đối phương kia chưa biết, hoặc chưa công nhận thì gọi là "Dụ".  Thí dụ khi lập cái "Tôn thường còn", thì phải lấy tất cả những vật "thường còn", làm Đồng dụ;  trái lại, phải lấy tất cả những vật "vô thường" làm Dị dụ.  Về Tợ dụ có 10, chia làm 2 loại:  I. TỢ ĐỔNG DỤ CÓ 5:  1. năng lập pháp bất thành,_ Phàm cái nhơn là để thành lập cái Tôn, nên cái Nhơn là  "năng lập pháp" còn cái Tôn là "Sở lập pháp". Cái Dụ này trái ngược Nhơn, nên bị lỗi "bất thành"  Như lập  Tôn: Con ngựa hay chạy   Nhơn : Vì có bốn vó  Đồng dụ : Như con rắn hổ ngựa  Cái Dụ này hiệp với Tôn (chạy hay), ttrái với Nhơn (thiếu chân)  2. Sở lập pháp bất thành._ Nhơn là Năng lập mà Tôn là Sở lập (bị lập). Cái dụ này trái ngược  với Tôn, nên cũng bị lỗi "bất thành".  Như lập  Tôn: Người ta không bay được.   Nhơn : Vì thiếu hai cánh  Đồng dụ : Như mây (không cánh, bay dược)  Cái Dụ này hiệp với Nhơn (thiếu cánh) và trái ngược với Tôn và Nhơn. Bởi lấy Dị dụ làm  Đồng dụ, nên bị lỗi "bất thành".  Như lập  Tôn : Tiếng thường còn   Nhơn : Vì tai nghe vậy  Đồng dụ : Như bàn, ghế.  Bàn, ghế "vô thường" nên trái với Tôn, và "tai không nghe được", nên trái với Nhơn.  4. Vô hiệp._ Cái Dụ này không có lời phối hiệp để kết thúc lại cho dễ hiểu.  Như lập  Tôn : Người ta phải chết   Nhơn : Vì có sanh vậy  Đồng dụ : Như chim v.v...  Đáng lẽ phải nói lời phối hiệp để kết thúc lài như vầy: "Người ta có sanh (Nhơn) phải có chết  (Tôn). Phàm vật gì có sanh (Nhơn) phải có chết (Tôn), như chim v.v..."thời người ta mới  dễ hiểu. Cái này chỉ nói tắt rằng "như chim"; làm cho người ta không hiểu: Như chim có  hai cánh, hay là như chim có mỏ?nên bị lỗi "vô hiệp".  5. Đảo hiệp._ Lời thí dụ, kết thúc phối hiệp lại trái ngược. Phàm kết thúc phối hiệp thì phải  nói cái nhơn trước rồi nói cái Tôn sau.  Như lập  Tôn : Người ta phải chết  Nhơn : Vì có sanh vậy  Đồng dụ : Phàm vật gì có sanh (Nhơn) thì phải có chết (Tôn)như chim v.v ...  Nay kết thúc lại trái ngược, nghĩa là: Phối hiệp Tôn trước rồi nhơn sau.  Như lập  Tôn : Người ta phải chết  Nhơn : Vì có sanh vậy  Đồng dụ : Phàm có chết (Tôn) phải có sanh (Nhơn) như chim v.v ...  Bởi vì nói "có sanh phải có chết" thì ai cũng thấy; còn nói "có chết phải có sanh", người ta  khó nhận.  II. TỢ DỊ DỤ CÓ 5:  Phàm Dị dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn, ne6n phải hoàn toàn trái ngược với Tôn và Nhơn.  1. Sở lập pháp bất khiển._ Cái Dị dụ này không trái với Tôn  Như lập  Tôn : Tiếng nói thường còn  Nhơn : Vì vô hình vậy  Đồng dụ : Như hư không  Dị dụ: như vi trần (vi trần hữu hình và thường còn)  vi trần có hình chất màlại thường còn. Nếu lấy vi trần làm Dị dụ, thì chỉ trái với  Nhơn (vô hình) mà không trái với Tôn (thường) nên bị lỗi.  2. Năng lập pháp bất khiển._ cái Dị dụ này không trái với Nhơn  Như lập  Tôn : Tiếng nói thường còn  Nhơn : Vì vô hình vậy  Đồng dụ : Như hư không  Dị dụ: như điện chớp (vô hình, không thường).  Lấy điện chớp làm Dị dụ, thì chỉ trái với "Tôn thường còn", mà không trái với  "Nhơn vô hình", nên bị lỗi.  3. Câu bất khiển,_ cái Dị dụ không trái với Tôn và Nhơn. Lỗi này vì lấy Đồng dụ làm Dị dụ.  Như lập  Tôn : Người phải chết  Nhơn: Vì có sanh vậy  Đồng dụ : Như cỏ cây  Dị dụ: như loài vật  Phàm Dị dụ là phải trái với Tôn và Nhơn. Nay dùng cái Dị dụ này không trái với Tôn và  Nhơn nên bị lỗi.  4. Bất ly._ Dị dụ không có lời kết thúc để ly biệt Tôn và Nhơn  Như lập  Tôn : Tiếng nói thường còn  Nhơn : Vì không hình chất  Đồng dụ : Những gì vô hình đều thường còn, như hư không  Dị dụ: như bàn ghế  Về Dị dụ, đáng lẽ cũng phải có lời phối hiệp kết thúc để ly biệt Tôn và Nhơn như vậy:  "Phàm những gì vô thường, thì đều có hình chất, như bàn ghế". Nay chỉ nói tắt rằng:  "Như bàn ghế" Làm cho người  ta không hiểu: Như bàn ghế có bốn chân? Hay như bàn ghế có mặt?  Phải lưu ý: Về Đồng dụ, nếu thiếu lời phối hiệp để kết thúc, thì gọi là "Vô hiệp";  còn bên Dị dụ, nếu thiếu lời phối hiệp  để kết thúc, thì gọi là "bất ly".  5. Đảo lỳ._ Lời kết thúc của Dị dụ, để ly biệt Tôn và Nhơn, lại phối hiệp mốt cách trái ngược.  Như lập  Tôn : Tiếng thường còn  Nhơn : Vì vô chất ngại  Đồng dụ : Như hư không  Dị dụ: những gì có chất ngại (Nhơn) đều vô thường (tôn) như bình, bàn v.v...  Phàm lời phối hiệp để kết thúc của Dị dụ là phải nói Tôn trước rồi Nhơn sau, mới thuận.  Như nói: "Những gì vô thường (Tôn) thì đều có chất ngại (Nhơn) như bình, bàn v.v...  "Nay phối hiệp ngược lại Nhơn trước Tôn sau, nên bị lỗi "Đảo ly".  Lưu ý:_ về Đồng dụ, khi kết thúc, phải nói Nhơn trước rồi nói Tôn sau. Nếu trái lại thì bị lỗi  "Đảo hiệp". Về Dị dụ, khi kết thúc, phải nói Tôn trước rồi nói Nhơn sau. Nếu trái lại thì bị lỗi  "Đảo ly". 10 lỗi về Tợ Dụ đã giải thích rồi.  ***  PHỤ BÀI HỌC ÔN Quý vị nên xét kỹ các lượng sau này: Tôn thuộc về lỗi gì? Nhơn thuộc về lỗi gì? Và Dụ thuộc về  lỗi gì?  Lượng thứ I  Tôn : Người ta phài chết  Nhơn : Vì có sanh vậy  Đồng dụ : Phàm có chết phải có sanh, như chim  Dị dụ: Phàm không sanh thì không chết, như hư không  Lượng thứ II  Tôn : Tiếng nói thường còn  Nhơn : Vì vô hình vậy  Đồng dụ : Như hư không  Dị dụ: như vi trần  Lượng thứ III  Tôn : Tiếng nói thường còn  Nhơn : Vì tai nghe vậy  Đồng dụ : Như hư không  Dị dụ: như điện chớp  Lượng thứ IV  Tôn : Người ta phải chết  Nhơn : Vì có sanh vậy  Đồng dụ : Như cỏ cây  Dị dụ: như loài vật. Hoặc lập nhiều lượng khác  LỢI ÍCH HỌC NHƠN MINH LUẬN Trong các Kinh điển Đại thừa, phần nhiếu Phật dạy các đệ tử phải biết Ngũ minh  (1. Nội minh, 2. Nhơn minh, v.v...)  thời việc hoá đạo mới được nhiều lợi ích. Trong Ngũ minh, Nhơn minh là một.  Nhờ biết Nhơn minh nên lời nói ít lỗi, luận lý vững vàng, có thể thuyết phục được các tà thuyết  đem về chánh đạo.  Nhờ biết Nhơnminh, mới học nổi được các bộ luận trong Phật giáo. Vì trong các bộ luận ấy  phần nhiều dùng nhơn minh  để lập Chánh lý và phá các tà thuyết.  Tóm lại, Nhơn minh là một môm Luận lý học, vừa lợi ích cho mình và lợi ích cho người.  Sa môn THÍCH THIỆN HOA  Sửa lại và viết xong mùa thu năm Mậu tuất (1958)  Chùa PHẬT QUANG (Trà Ôn) 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhật học phồ thông khoá thứ ix.doc