Nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

The article focused on analyzing the theoretical issues about students’ needs for teachers’ advice about studying under credit-based system; stating clearly the situation of these needs at University of Education- Thai Nguyen University such as needs of the advice’s content, organization and types of advice. Based on the situation analysis, the paper has proposed a number of recommendations to improve the effectiveness of academic advising at the University of Education - Thai Nguyen University which aims at helping students overcome the difficulties arising from their studying along with raising the quality of learning under credit-based system.

pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Thị Út Sáu và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 133(03)/1: 107 - 113 107 NHU CẦU TƯ VẤN HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Út Sáu*, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Thị Hồng Hiến Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nội dung bài báo tập trung phân tích những vấn đề lý luận về nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên; Chỉ rõ thực trạng nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên: thực trạng nhu cầu về nội dung tư vấn; nhu cầu về tổ chức, cá nhân tư vấn và nhu cầu về các hình thức tư vấn. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài báo đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn học tập tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, giúp sinh viên kịp thời khắc phục những khó khăn trong học tập để nâng cao chất lượng học tập theo học chế tín chỉ. Từ khóa: Nhu cầu tư vấn, học tập, học chế tín chỉ, sinh viên, Đại học Sư phạm – ĐHTN Một số vấn đề lý luận về nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên* Từ năm học 2009 - 2010, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã chuyển đổi sang phương thức đào tạo theo tín chỉ. Đây là phương thức đào tạo mới đòi hỏi sinh viên phải thực sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập. Chính vì vậy, trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu, sinh viên cũng nảy sinh khá nhiều khó khăn, trở ngại về mặt tâm lý làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, do đó sinh viên có nhu cầu được tư vấn, giúp đỡ để giải quyết những khó khăn, trở ngại đó. Khi nghiên cứu về nhu cầu học tập theo tín chỉ, có rất nhiều quan điểm khác nhau, nhưng theo chúng tôi: “Nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên là sự biểu hiện mối quan hệ tích cực của sinh viên với môi trường học tập theo học chế tín chỉ, là sự đòi hỏi tất yếu của sinh viên cần được trợ giúp, đưa ra lời khuyên, cung cấp giải pháp nhằm giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, lựa chọn tốc độ và phương pháp học tập phù hợp để tích lũy đủ hệ thống môn học theo trình tự quy định của chương trình đào tạo nhằm đạt được văn bằng một cách tốt nhất”. Khi nghiên cứu nhu cầu tư vấn học tập theo tín chỉ, có rất nhiều các vấn đề cần nghiên cứu, nhưng trong khuôn khổ * Tel: 0922 516166, Email: Sau_dhsp@yahoo.com.vn bài báo này, chúng tôi nghiên cứu 03 vấn đề cơ bản: nhu cầu của sinh viên về nội dung tư vấn; nhu cầu về tổ chức, cá nhân tư vấn và nhu cầu về hình thức tư vấn. Thứ nhất: Nhu cầu về nội dung tư vấn học tập theo học chế tín chỉ. Trong quá trình học tập, sinh viên có rất nhiều nội dung cần được tư vấn, nhưng chúng tôi tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động học tập của sinh viên, đó là: Nội dung 1: Nhu cầu tư vấn đối với hoạt động đăng kí học: Trước khi đăng ký học, sinh viên có nhu cầu tư vấn về chương trình đào tạo: số tín chỉ của chương trình đào tạo và thời gian để thực hiện chương trình đó. Bên cạnh đó, sinh viên quan tâm định hướng nghề nghiệp của chương tình đào tạo mà các em theo học; Giai đoạn đăng kí khối lượng học tập: Sinh viên có nhu cầu tư vấn về môn học tiên quyết, môn học tương đương, môn học thay thế, môn học tự chọnvà kế hoạch tổ chức dạy học các môn học. Ngoài ra sinh viên rất quan tâm đến việc lựa chọn môn học, số lượng tín chỉ có thể tích lũy trong một học kỳ, giảng viên giảng dạy, đăng ký học trên mạng trực tuyến của nhà trường; Sau khi đăng ký học, sinh viên có nhu cầu tư vấn về điều chỉnh kế hoạch học tập đã đăng ký. Nội dung 2: Nhu cầu tư vấn đối với hoạt động học lí thuyết: SV có nhu cầu tư vấn về quá trình học lí thuyết như: lịch học cụ thể của Nguyễn Thị Út Sáu và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 133(03)/1: 107 - 113 108 từng môn học, đề cương môn học của từng môn như thế nào, cần phải chuẩn bị những gì cho giờ học trên lớp, trong quá trình học thì nên ghi chép, chú ý những tri thức nào là trọng tâm, làm đề cương như thế nào cho hiệu quả, vấn đề tìm hiểu các nội dung tri thức mới, các hướng nghiên cứu mới liên quan đến môn học, phương pháp học tập phù hợp theo đặc thù của môn học Nội dung 3: Nhu cầu tư vấn đối với hoạt động tự học, tự nghiên cứu: Trong quá trình tự học, sinh viên có nhu cầu tư vấn về nội dung, môi trường, thời gian tự học, cách thức, nguồn tra cứu tìm tài liệu, phương pháp tự học, ứng dụng tri thức tự học vào thực tiễn cuộc sống. Nội dung 4: Nhu cầu tư vấn đối với hoạt động thảo luận, xêmina: Trong quá trình thực hiện giờ thảo luận, xêmina, sinh viên có nhu cầu tư vấn về lựa chọn và nhận thức về nội dung thảo luận, xêmina; tư vấn về tài liệu, thời gian, không gian, cơ sở vật chất phục vụ buổi thảo luận; tư vấn về việc chuẩn bị nội dung bài thảo luận, xêmina; tư vấn về cách thức, quy cách trình bày thảo luận; tư vấn về những nội dung cần điều chỉnh trong bài thảo luận, xêmina. Thứ hai: Nhu cầu về tổ chức, cá nhân tư vấn học tập theo HCTC. Sinh viên có nhu cầu được tư vấn từ các tổ chức, cá nhân và đối tượng tư vấn rất phong phú và đa dạng. Sau đây là một số tổ chức, cá nhân tư vấn mà SV có nhu cầu: Nhu cầu được tư vấn từ Ban Giám hiệu; Nhu cầu được tư vấn từ các phòng chức năng; Nhu cầu được tư vấn từ giảng viên trực tiếp giảng dạy bộ môn; Nhu cầu được tư vấn từ cố vấn học tập; Nhu cầu được tư vấn từ bạn bè. Thứ ba: Nhu cầu về hình thức tư vấn học tập theo HCTC. Hình thức tư vấn của SV rất phong phú và đa dạng. Những hình thức cơ bản mà sinh viên có nhu cầu là: Tư vấn trực tiếp, gửi tim nhắn, gọi điện thoại, gửi qua email. Thực trạng nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Để nghiên cứu vấn đề này, chúng tôi sử dụng các phương pháp: điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và thống kê toán học. Chúng tôi tiến hành điều tra trong học kỳ I năm học 2013 – 2014 trên 192 SV tại 3 Khoa của Trường ĐHSP – ĐHTN (Khoa Ngữ Văn – 57 SV, Khoa Toán – 64 SV, Khoa Tâm lí – Giáo dục – 71 SV). Kết quả nghiên cứu được chuyển từ định tính sang định lượng như sau: X < 1.7: ở mức độ 1 điểm (Không khó khăn,; nhu cầu tư vấn ở mức thấp; 1.7≤ X < 2.4: ở mức độ 2 điểm (Khó khăn; nhu cầu tư vấn ở mức trung bình); 2.4≤ X < 3.0: ở mức độ 3 điểm (Rất khó khăn; nhu cầu tư vấn ở mức cao). Khó khăn của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trong quá trình học tập theo học chế tín chỉ Trước khi nghiên cứu nhu cầu tư vấn học tập theo HCTC của SV Trường ĐHSP – ĐHTN, chúng tôi đi tìm hiểu mức độ khó khăn trong quá trình học tập của SV, với câu hỏi: “Bạn có thường xuyên gặp khó khăn trong học tập không?”. Kết quả thu được ở bảng 1. Bảng 1: Mức độ khó khăn trong học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Khoa Mức độ X Thường xuyên gặp khó khăn Đôi khi gặp khó khăn Ít khi gặp khó khăn Ngữ văn SL % SL % SL % 1,82 7 12,3 33 57.9 17 29.8 Toán 11 17,2 35 54,7 18 28,1 1,89 Tâm lý – Giáo dục 16 22,5 36 50,7 19 26,8 1,95 Tổng 34 17,7 104 54,2 54 28,1 1,89 Nguyễn Thị Út Sáu và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 133(03)/1: 107 - 113 109 Nhìn vào bảng số liệu trên chúng ta thấy, sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đang gặp khó khăn trong quá trình học tập học tập theo học chế tín chỉ, chủ yếu ở mức đôi khi gặp khó khăn ( X = 1,89). Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu những khó khăn cụ thể của sinh viên. Những ý kiến có tỷ lệ từ ≥ 50% sinh viên trả lời được chúng tôi lựa chọn và kết quả thu được như sau: (1).Về hoạt động đăng ký môn học: Mạng của nhà trường thường xuyên bị lỗi nên sinh viên rất khó khăn khi đăng ký; Có ít môn tự chọn và ít giảng viên nên sinh viên không được lựa chọn giảng viên và sinh viên mình mong muốn; Khi sinh viên đăng ký được thì các lớp có nguyện vọng đã đủ sĩ số nên sinh viên không đăng ký được theo nguyện vọng của bản thân; Liên hệ với cố vấn học tập chưa thuận lợi nên đôi khi không giải quyết kịp thời những khó khăn của sinh viên; Sinh viên chưa đăng ký được các môn tiên quyết nên không đăng ký được các môn sau đó, vì vậy sinh viên bị chậm tiến độ học tập. (2).Trong quá trình thực hiện các giờ tín chỉ: Vì sỹ số lớp học một số môn (đặc biệt là các môn chung trong toàn trường) quá đông nên sinh viên không có cơ hội thể hiện quan điểm riêng của bản thân; Một số giảng viên chưa hướng dẫn tự học nên sinh viên khó khăn khi tự học ở nhà; Hoạt động giảng dạy của một số giảng viên chưa có sự thay đổi đáp ứng yêu cầu của giờ dạy – học theo học chế tín chỉ; Hình thức kiểm tra đánh giá còn nặng về thi cử, gây áp lực cho sinh viên. Đề thi còn thiên về tri thức tái hiện nên chưa phát huy tính tích cực của sinh viên; Một số sinh viên thiếu ý thức trong học tập nên ảnh hưởng đến không khí học tập của lớp; Vẫn còn tình trạng một số giảng viên chưa quản lý được lớp học ; vấn đề tìm tài liệu đôi khi gặp khó khăn; khó khăn trong việc vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn; tỷ lệ giờ lý thuyết và giờ thảo luận, xêmina chưa cân đối trong chương trình, có những môn học không có giờ thảo luận, xêmina nên sinh viên còn bỡ ngỡ khi thực hiện giờ học nàyChính vì trong quá trình học tập, sinh viên gặp một số khó khăn nên các em có nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ. Nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi nghiên cứu thực trạng nhu cầu của sinh viên về nội dung tư vấn, về tổ chức cá nhân tư vấn và về hình thức tư vấn. Nhu cầu về nội dung tư vấn Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã đặt câu hỏi: “Xin bạn vui lòng cho biết, mức độ nhu cầu tư vấn của bạn đối với các nội dung sau đây được thể hiện như thế nào?”. Kết quả thể hiện ở bảng 2. Nhìn vào số liệu ở bảng 2 chúng ta thấy, sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên rất mong muốn được tư vấn học tập theo học chế tín chỉ ( X = 2.53), trong đó sinh viên có nhu cầu cao nhất ở 02 hoạt động: đăng ký học ( X = 2,56) và hoạt động tự học, tự nghiên cứu ( X = 2,65). Trong hoạt động đăng ký môn học, sinh viên có nhu cầu được tư vấn cao nhất ở nội dung: tìm hiểu nội dung, chương trình đào tạo. Theo ý kiến của sinh viên, nhiều em chưa hiểu hết nội dung chương trình đào tạo của chuyên ngành mà em theo học nên đã gặp khó khăn trong quá trình đăng ký. Có sinh viên không hiểu ý nghĩa môn học tiên quyết nên đã không đăng ký môn học tiên quyết, do đó ở học kỳ sau, sinh viên không đăng ký được các môn có liên quan (Ví dụ: Đối với lớp Tâm lý - Giáo dục K46, vì trong chương trình học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 có môn Giáo dục học nhưng sinh viên không đăng ký học. Vì vậy, đến học kỳ II năm học 2012 - 2013 có hai môn là Lý luận dạy học và Lý luận giáo dục sinh viên sẽ không được đăng ký vì môn Giáo dục học là môn học tiên quyết hai môn học trên. Như vậy ở học kỳ này số tín chỉ sinh viên đăng ký được là rất ít. Rõ ràng, chỉ một sơ suất nhỏ nhưng nếu không kịp thời học các môn học đó, sinh viên sẽ ra trường chậm hơn 01 năm so với các bạn cùng lớp; Hay có một Nguyễn Thị Út Sáu và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 133(03)/1: 107 - 113 110 thực trạng cũng xảy ra khá phổ biến đó là: Ở mỗi học kỳ, sinh viên sẽ có 2, 3 môn học tự chọn. Nhưng do không tìm hiểu kỹ chương trình nên có kỳ sinh viên đăng ký tất cả các môn tự chọn đó dẫn đến số tín chỉ nhiều, chất lượng học tập của sinh viên không đảm bảo. Đồng thời, đến kỳ học sau sinh viên lại không phải học các môn tự chọn nên số tín chỉ lại quá ít. Như vậy rõ ràng mỗi kỳ học nhà trường đều gửi thời khóa biểu dự kiến theo niên giám của nhà trường nhưng sinh viên vẫn chưa biết đăng ký môn học. Qua tìm hiểu thực trạng trên chúng tôi thấy, trong hoạt động tư vấn cho sinh viên đăng ký học tập, các tổ chức và cá nhân tư vấn cần tư vấn cho sinh viên tìm hiểu nội dung, chương trình đào tạo. Trong hoạt động tự học, tự nghiên cứu, sinh viên có nhu cầu tư vấn cao nhất ở nội dung chuẩn bị hoạt động tự học (xác định nội dung, tìm kiếm tài liệu, xác định không gian, thời gian tự học). Theo ý kiến của sinh viên, khi giao nội dung tự học cho sinh viên, các em mong muốn giảng viên xác định rõ nội dung tự học, những tài liệu có liên quan và cách thức tra cứu tài liệu đó; hướng dẫn, gợi ý cho sinh viên môi trường và thời gian tự học phù hợp. Theo sinh viên, việc chuẩn bị cho hoạt động tự học là rất quan trọng nhưng nhiều giảng viên ít chú trọng đến vấn đề này, thầy cô chỉ chú ý tới sản phẩm cuối cùng của hoạt động tự học. Kết quả này chính là gợi ý rất quan trọng cho các giảng viên trong quá trình hướng dẫn sinh viên tự học. Bảng 2: Mức độ nhu cầu về nội dung tư vấn của sinh viên Nội dung Mức độ nhu cầu tư vấn Rất mong muốn Đôi khi mong muốn Không mong muốn X SL % SL % SL % Đăng kí môn học Tìm hiểu chương trình học tập 140 72.9 49 25.5 3 1.6 2.71 Lựa chọn môn học; lựa chọn giảng viên; lựa chọn số tín chỉ 118 61.5 68 35.4 6 3.1 2.58 Điều chỉnh kế hoạch học tập 123 64.1 62 32.3 7 3.6 2.60 Đăng ký trên mạng trực tuyến của nhà trường 75 39,1 103 53,6 14 7,3 2,32 Giờ lí thuyết Chuẩn bị cho giờ lí thuyết 97 50.5 91 47.4 4 2.1 2.48 Tiếp thu bài giảng, ghi chép, tìm hiểu kiến thức chuyên sâu 114 59.4 76 39.6 2 1.0 2.58 Tiếp cận bài học theo các hướng hiện đại 114 59.4 73 38.0 5 2.6 2.56 Hoạt động tự học Chuẩn bị cho hoạt động tự học (xác định nội dung, tìm kiếm tài liệu, xác định không gian, thời gian tự học) 148 77.1 44 22.9 0 0 2.77 Lập dàn ý và hoàn thiện bài tự học 121 63.0 68 35.4 3 1.6 2.61 Bổ sung những tri thức hiện đại liên quan bài tự học 100 52.1 90 46.9 2 1.0 2.51 Phương pháp tự học 140 72.9 49 25.5 3 1.6 2.71 Xêmina, thảo luận Nhận thức chủ đề xêmina, thảo luận 81 42.2 100 52.1 11 5.7 2.36 Chuẩn bị bài thảo luận, xêmina. 74 38.5 113 58.9 5 2.6 2.35 Báo cáo kết quả 89 46.4 96 50.0 7 3.6 2.42 Tổng chung 2.52 Nguyễn Thị Út Sáu và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 133(03)/1: 107 - 113 111 Nhu cầu về tổ chức, cá nhân tư vấn Trong hoạt động tư vấn học tập theo tín chỉ cho sinh viên, có rất nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này. Nhưng trong phạm vi bài báo này, chúng tôi đề cập đến các tổ chức, cá nhân tư vấn sau: Ban giám hiệu, các phòng chức năng, giảng viên trực tiếp giảng dạy, cố vấn học tập; sinh viên khóa trên và bạn bè. Và kết quả điều tra chúng tôi thu được như sau: Bảng 3: Nhu cầu về chủ thể tư vấn học tập của sinh viên Mức độ nhu cầu Chủ thể tư vấn Mong muốn Đôi khi mong muốn Không mong muốn X SL % SL % SL % Ban Giám hiệu 4 2.1 24 12.5 164 85.4 1.16 Phòng chức năng 4 2.1 82 42.7 106 55.2 1.46 Giảng viên trực tiếp giảng dạy 72 37.5 100 52.1 20 10.4 2.27 Cố vấn học tập 74 38.5 100 52.1 18 9.4 2.29 Sinh viên khóa trên, bạn bè 161 83.9 25 13.0 6 3.1 2.80 Tổng chung 1.99 Nhìn vào bảng số liệu trên chúng ta thấy, khi gặp khó khăn, vướng mắc trong học tập, đôi khi sinh viên có mong muốn được các tổ chức, cá nhân tư vấn ( X = 1,99). Trong số các tổ chức, cá nhân tư vấn thì sinh viên thường xuyên mong muốn được bạn bè và sinh viên khóa trên tư vấn. Điều này cũng dễ hiểu vì bạn bè hoặc các sinh viên khóa trên là những người rất gần gũi, thân thiết, hiểu sinh viên nên các em dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Việc gặp các bạn hoặc các anh chị cũng rất thuận lợi, thoải mái nên sinh viên mong muốn được bạn bè và các anh chị khóa trên tư vấn. Tuy nhiên nhờ bạn bè tư vấn sẽ có hạn chế đó là, nếu sinh viên nhận thức sai sẽ tư vấn cho bạn sai và do đó sẽ không hiệu quả. Nhờ sinh viên khóa trên đặc biệt là những sinh viên có học lực khá, giỏi, có hạnh kiểm tốt tư vấn sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Xuất phát từ nhu cầu của sinh viên, nhà trường có thể xem xét mở rộng mô hình tư vấn học tập cho sinh viên - mô hình cố vấn sinh viên (đồng đẳng viên) như một số trường đại học ở Việt Nam áp dụng: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội); tăng cường vai trò của các câu lạc bộ sinh viên trong việc tư vấn học tập cho sinh viên. Chủ thể mà sinh viên cũng mong muốn được tư vấn đó chính là cố vấn học tập và giảng viên phụ trách môn học. Qua ý kiến của sinh viên thì nhiều khi gặp khó khăn nhưng sinh viên rất ngại gặp giảng viên và cố vấn học tập để được tư vấn. Hầu hết sinh viên chỉ gặp các thầy cô để xin chữ ký giải quyết những vấn đề đã xảy ra chứ không có mục đích để được tư vấn. Có một số sinh viên cho rằng các em đã từng gặp cố vấn học tập để được tư vấn nhưng thầy cô cũng không biết nên lần sau các em không gặp nữa. Nắm bắt được nhu cầu của sinh viên, cố vấn học tập và giảng viên giảng dạy cần chú trọng việc tư vấn sinh viên trong quá trình học tập theo học chế tín chỉ, cần rèn luyện để hình thành kỹ năng tư vấn học tập cho sinh viên. Đối tượng mà sinh viên ít có nhu cầu được tư vấn là Ban giám hiệu và các phòng chức năng. Theo ý kiến của sinh viên, các em rất ngại và thực tế rất ít gặp Ban giám hiệu và các phòng chức năng để được tư vấn . Những sinh viên đã từng tư vấn chủ yếu qua Hội nghị Lớp, Đoàn, Hội. Vì tâm lý e ngại, hầu hết sinh viên gặp Ban giám hiệu để báo cáo về những sự việc đã xảy ra do vậy hiệu quả giải quyết công việc là không cao. Hiện nay, nhà trường đã khuyến khích sinh viên khi gặp khó khăn có thể trực tiếp gặp tổ chức, cá nhân trực tiếp có liên quan hoặc trong những trường hợp đặc biệt có thể gặp Ban giám hiệu để kịp thời tư vấn. Nguyễn Thị Út Sáu và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 133(03)/1: 107 - 113 112 Bảng 4: Nhu cầu về hình thức tư vấn của sinh viên Hình thức tư vấn Nhu cầu Rất mong muốn Đôi lúc mong muốn Không mong muốn X SL % SL % SL % Tư vấn trực tiếp 42 21.9 122 63.5 28 14.6 2.07 Tư vấn qua gửi tin nhắn 46 24.0 98 51.0 48 25.0 1.98 Tư vấn qua điện thoại 59 30.7 116 60.4 17 8.9 2.21 Tư vấn qua email 20 10.4 92 47.9 80 41.7 1.68 Tổng chung 1.98 Nhu cầu về hình thức tư vấn Trước những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học tập theo học chế tín chỉ và ở các mức độ không giống nhau, rất nhiều sinh viên có nhu cầu cần được tư vấn, giúp đỡ dưới nhiều hình thức với mức độ khác nhau để giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà bản thân mình gặp phải. Và để tìm hiểu rõ hơn về mức độ sử dụng các hình thức tư vấn, chúng tôi đưa ra câu hỏi: “Bạn có nhu cầu được tư vấn học tập bằng hình thức nào?”. Nhìn vào bảng số liệu 4 chúng ta thấy: Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong học tập, sinh viên thường sử dụng hình thức “Hỏi qua điện thoại”( X =2.21) và hình thức gặp trực tiếp ( X =2.07); còn hình thức sinh viên ít sử dụng là hình thức gửi qua email ( X =1.68). Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc, Khoa Toán cho biết: “Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập, như: lịch đăng kí, muốn đăng kí bổ sung hay hủy học phần thì em thường gọi điện thoại hỏi cố vấn học tập, em thấy gọi điện thoại rất tiện ích”. Đồng thời theo ý kiến của một số sinh viên thì các em có nhu cầu được gặp các tổ chức, cá nhân tư vấn để có thể trình bày rõ ràng vấn đề cần tư vấn, nhưng không phải lúc nào các thầy cô cũng ở trên trường nên sinh viên thấy hình thức gọi điện thoại là rất hiệu quả. Sinh viên ít có nhu cầu được tư vấn qua tin nhắn và qua gửi email vì hình thức gửi tin nhắn đôi khi không thể hiện hết ý tưởng của sinh viên, hình thức gửi email thì không phải sinh viên nào cũng có máy tính và kết nối mạng nên cũng không thuận lợi cho sinh viên. Qua khảo sát trên, để công tác tư vấn học tập cho sinh viên có hiệu quả, cố vấn học tập, giảng viên nên sắp xếp thời gian, ấn định thời gian cố định có mặt tại văn phòng Khoa để tư vấn cho sinh viên một cách kịp thời và có hiệu quả. Căn cứ vào kết quả điều tra, chúng tôi đã tổng hợp thực trạng nhu cầu tư vấn học tập theo tín chỉ của sinh viên, kết quả cho thấy: phần lớn sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (67,7%) có nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ. Đây là nhu cầu rất chính đáng nên cần được sự quan tâm từ các tổ chức, cá nhân tư vấn trong nhà trường để sinh viên kịp thời khắc phục những khó khăn trong học tập theo tín chỉ. Kết luận và kiến nghị Đánh giá chung nhất thì sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đôi khi gặp khó khăn và các em có nhu cầu được tư vấn học tập theo tín chỉ. Thực tế cho thấy, đây là nhu cầu chính đáng do đó nhà trường cần quan tâm thực hiện tốt hoạt động tư vấn học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên. Nhà trường cần có biện pháp quản lý, bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học tập cho cố vấn học tập, cho giảng viên trực tiếp giảng dạy; mở rộng hình thức tư vấn sinh viên; tăng cường vai trò tư vấn học tập của các câu lạc bộ sinh viên; tăng cường gặp trực tiếp để lắng nghe kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên nhằm giải quyết những nhu cầu chính đáng phục vụ cho quá trình học tập của các em. Cố vấn học tập và các giảng viên cần rèn luyện để phát triển kỹ năng tư vấn học tập Nguyễn Thị Út Sáu và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 133(03)/1: 107 - 113 113 theo học chế tín chỉ cho sinh viên; cần tăng cường gặp trực tiếp để nắm bắt kịp thời nhu cầu tư vấn của sinh viên; Sinh viên cần chủ động xây dựng mối quan hệ tích cực với các tổ chức, cá nhân tư vấn, mạnh dạn đề xuất những nhu cầu chính đáng phục vụ cho hoạt động học tập để kịp thời khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Quyết định số 43/2007/ QĐ - BGD&ĐT 15/8/2007: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Hà Nội 2. Trần Thị Minh Đức, Giáo trình Tham vấn tâm lí (Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa bổ sung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 3. Phạm Thị Thúy Ngọc (2007), Tìm hiểu nhu cầu tham vấn tâm lí của học sinh Trung học cơ sở, Luận văn thạc sĩ Tâm lí học, Hà Nội. SUMMARY STUDENTS’ NEEDS FOR TEACHERS’ADVICE ABOUT STUDYING UNDER CREDIT-BASED SYSTEM AT COLLEGE OF EDUCATION - THAI NGUYEN UNIVERSITY Nguyen Thi Ut Sau * , Nguyen Thi Thanh, Vu Thi Hong Hien College of Education - TNU The article focused on analyzing the theoretical issues about students’ needs for teachers’ advice about studying under credit-based system; stating clearly the situation of these needs at University of Education- Thai Nguyen University such as needs of the advice’s content, organization and types of advice. Based on the situation analysis, the paper has proposed a number of recommendations to improve the effectiveness of academic advising at the University of Education - Thai Nguyen University which aims at helping students overcome the difficulties arising from their studying along with raising the quality of learning under credit-based system. Key words: Needs for teachers’ advice, study, credit-based system, University of Education- Thai Nguyen University Ngày nhận bài:20/7/2014; Ngày phản biện:12/8/2014; Ngày duyệt đăng: 03/4/2015 Phản biện khoa học: TS. Trần Thị Minh Huế - Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN * Tel: 0922 516166, Email: Sau_dhsp@yahoo.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbrief_51654_55486_1442016154345file16_0202_2046690.pdf
Tài liệu liên quan