Mô hình luật hình sự phần chung

Trong tiến trình thực hiện chiến lược về cải cách tư pháp tại Việt Nam theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, một trong những vấn đề quan trọng của chiến lược này là xác định hướng đi đổi mới căn bản mô hình tố tụng hình sự, đảm bảo hơn nữa yếu tố công bằng trong xét xử, tranh tụng, xây dựng những công cụ pháp lý bảo vệ cho công dân bị tình nghi buộc tội . công dân và nhiều nội dung quan trọng khác. Nội dung dưới đây giới thiệu và phân tích cơ bản về hai mô hình tố tụng đặc trưng là mô hình tố tụng hình sự kiểm soát tội phạm và mô hình tố tụng hình sự công bằng và sự đối sánh giữa chúng. 1. Một vụ án - hai quan niệm xử lý Vụ án xảy ra tại Mỹ: Cảnh sát Williams nhìn thấy Peter Jones giật ví tiền của cô Virginia Spry và bỏ chạy. Cảnh sát Williams đã đuổi theo, bắt được Jones và tiến hành tra hỏi về vụ cướp. Jon

ppt16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình luật hình sự phần chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cung cÊp cho SV kiÕn thøc vÒ nguån cña LHS ViÖt Nam, cÊu t¹o vµ hiÖu lùc cña nã môc tiªu 5 Mệnh đề này có trong khái niệm "Đạo Luật hình sự" I Ể M T R A K Kh¸i niÖm vÒ ®¹o luËt h×nh V¨n b¶n do nhµ n­íc ban hµnh quy ®Þnh vÒ: h×nh ph¹t c¸c ng. t¾c nh/vô cña lhs c¸c chÕ ®Þnh liªn quan ®Õn: x¸c ®Þnh HP x¸c ®Þnh TP téi ph¹m TÇm quan träng cña ®¹o LHS thÓ hiÖn ý chÝ cña Nhµ n­íc, cña nh©n d©n vÒ téi ph¹m gi÷ vÞ trÝ quan träng trong ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m ®¹o luËt h×nh sù v¨n b¶n ®¬n hµnh BLHS Lo¹i QPPLHS quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chung trong viÖc x¸c ®Þnh téi danh vµ h×nh ph¹t Lo¹i QPPLHS quy ®Þnh téi ph¹m cô thÓ vµ h×nh ph¹t ¸p dông ®èi víi ng­êi PT 8 Kiểm tra Thứ tự nào sau đây là phù hợp với cấu tạo về hình thức của Đạo LHS Việt Nam? a. Mục - Chương - Điều - Khoản - Điểm b. Chương - Điều - Mục - Khoản - Điểm c. Chương - Mục - Khoản - Điều - Điểm d. Chương - Mục - Điều - Khoản - Điểm e. Chương - Mục - Điều - Điểm - Khoản 2. CÊu t¹o cña §¹o LuËt H×nh Sù §iÓm BLHS 1999 PhÇn c¸c téi ph¹m PhÇn chung Ch­¬ng §iÒu Kho¶n Môc Môc 2.1. VÒ cÊu tróc cña BLHS 1999 2.2. CÊu t¹o ®iÒu luËt phÇn c¸c téi ph¹m chÕ tµi quy ®Þnh §iÒu luËt phÇn c¸c TP quy ®Þnh m« t¶ chÕ tµi lùa chän quy ®Þnh gi¶n ®¬n chÕ tµi t­¬ng ®èi døt kho¸t quy ®Þnh viÖn dÉn 3.1. hiÖu lùc theo kh«ng gian 3. HiÖu lùc cña ®¹o luËt h×nh ®èi víi nh÷ng hµnh vi ph¹m téi x¶y ra ngoµi l·nh thæ viÖt nam ®èi víi nh÷ng hµnh vi ph¹m téi x¶y ra trªn l·nh thæ viÖt nam ph¶i chÞu tnhs theo lhs vn ng­êi n­íc ngoµi, ng­êi kh«ng qt ng­êi h­ëng ®Æc miÔn TP: (theo con ®­êng NG) Ng­êi n­íc ngoµi th­êng tró t¹i vn (cã thÓ) ng­êi viÖt nam Ng­êi n­íc ngoµi, ng­êi kh«ng qt (cã thÓ) ng­êi viÖt nam (cã thÓ) BÞ b·i bá 3.2. HiÖu lùc theo thêi gian §¹o luËt h×nh sù hÕt hiÖu lùc khi: BÞ thay thÕ BÞ tuyªn bè hÕt hiÖu lùc 3.3. VÊn ®Ò hiÖu lùc håi tè 0h00 ngµy 01 th¸ng 07 n¨m 2000 Ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2000, NguyÔn V¨n A nÐm lùu ®¹n tù t¹o vµo nhµ B. B chÕt t¹i chç Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2000 NguyÔn V¨n A bÞ b¾t vµ bÞ khëi tè vÒ téi giÕt ng­êi Bé luËt h×nh sù cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 0h00 ngµy 01 th¸ng 07 n¨m 2000. Gi¶ sö §LHS nµy cã hiÖu lùc ®èi víi mäi hµnh vi ph¹m téi x¶y ra tr­íc 0h00 ngµy 01/07/2000 KÕt luËn BLHS ®ã cã hiÖu lùc håi tè 4. gi¶i thÝch ®¹o luËt h×nh sù (Lµm s¸ng tá mét c¸ch chÝnh x¸c néi dung vµ ý nghÜa cña ®iÒu luËt) Gi¶i thÝch cña c¬ quan xÐt xö Gi¶i thÝch cã tÝnh chÊt khoa häc Gi¶i thÝch chÝnh thøc 4.1. C¨n cø gi¸ trÞ vµ nguån gèc cña sù gi¶i thÝch 4. gi¶i thÝch ®¹o luËt h×nh sù (Lµm s¸ng tá mét c¸ch chÝnh x¸c néi dung vµ ý nghÜa cña ®iÒu luËt) Gi¶i thÝch theo lÞch sö Gi¶i thÝch theo hÖ thèng Gi¶i thÝch theo v¨n ph¹m 4.2. Dùa vµo c¸c c¨n cø ng«n ng÷ vµ lÞch sö 5. Nguyªn t¾c t­¬ng tù vÒ luËt (¸p dông mét diÒu luËt ®Ó xÐt xö ng­êi cã hµnh vi ph¹m téi, mµ téi ®ã ch­a ®­îc quy ®Þnh trong LHS. ) yªu cÇu vÒ h×nh thøc Yªu cÇu vÒ néi dung Gièng: * KT * MCQ * CT cïng tÝnh chÊt nguy hiÓm t­¬ng tù: * MKQ cïng møc ®é nguy hiÓm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCH2.PPT
  • pptch1.ppt
  • pptch3.ppt
  • pptCH4.PPT
  • pptch5.ppt
  • pptCH6.PPT
  • pptch7.ppt
  • pptch8.ppt
  • pptCH9.PPT
  • rarMamp244 hamp236nh lu7853t hamp236nh s7921 Ph7847n chung 2.rar
Tài liệu liên quan