Lý thuyết điều khiển tự động hóa quá trình nhiệt

BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH NHIỆT Có bộ trao đổi nhiệt cung cấp nước nóng liên tục cho hộ tiêu thụ (hình 1) với các thông số công nghệ như sau: + H – Mức nước trong bình trao đổi nhiệt, [m ]; +t - Nhiệt độ nước đầu ra,[0C], +n1 - Độ mở van V1 điều chỉnh nước cấp đầu vào; + q1 – Lưu lượng nước cấp đầu vào; +n2 - Độ mở van V2 điều chỉnh nước cấp đầu vào; + q2 – Lưu lượng môi chất cấp nhiệt vào bình gia nhiệt; + qr – Lưu lượng nước ra khỏi bình gia nhiệt đến hộ tiêu thụ; Các thông số ở trạng thái cân bằng : H0,0,n1 0,n2 0, q10, q20, qr0 = qt0 . Nhiệm vụ : 1. Xác định mô hình đối tượng điều chỉnh nhiệt độ 011. 2. Xác định mô hình đối tượng điều chỉnh nhiệt độ 022. 3. Xác định bộ điều chỉnh bền vững tối ưu R1 cho vòng điều chỉnh mức nước. 4. Xác định bộ điều chỉnh bền vững tối ưu R2 cho vòng điều chỉnh nhiệt độ. 5. Đánh giá chất lượng điều chỉnh của hai hệ thống trên với đối tượng cơ sở. 6. Xác dịnh độ bất định của hai đối tượng trên, nếu độ mở của các van điều chỉnh luôn luôn thay đổi trong khoảngn1 = 10%- 50%,n2 = 25%- 75%. 7. Vẽ các đặc tính mềm của các vòng điều chỉnh để kiểm tra dự trữ ổn định trong các trường hợp đối tượng cơ sở và trường hợp đối tượng bất định. Với dữ liệu đầu vào như sau : n1 = 60%, n2 = 20%, 1 = 1,5, 2 = 0,2.

pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý thuyết điều khiển tự động hóa quá trình nhiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 1 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 Bµi tËp lín lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh nhiÖt. Cã bé trao ®æi nhiÖt cung cÊp n­íc nãng liªn tôc cho hé tiªu thô (h×nh 1) víi c¸c th«ng sè c«ng nghÖ nh­ sau: + H – Møc n­íc trong b×nh trao ®æi nhiÖt, [m ]; +  - NhiÖt ®é n­íc ®Çu ra,[0C], +  1 - §é më van V1 ®iÒu chØnh n­íc cÊp ®Çu vµo; + q1 – L­u l­îng n­íc cÊp ®Çu vµo; +  2 - §é më van V2 ®iÒu chØnh n­íc cÊp ®Çu vµo; + q2 – L­u l­îng m«i chÊt cÊp nhiÖt vµo b×nh gia nhiÖt; + qr – L­u l­îng n­íc ra khái b×nh gia nhiÖt ®Õn hé tiªu thô; C¸c th«ng sè ë tr¹ng th¸i c©n b»ng : H0,  0,  1 0,  2 0, q1 0, q2 0, qr 0=qt 0 . R1 R2 V1 q1 q2  2  1 H H0 qr , [0C] V2 H×nh 1. Bé trao ®æi nhiÖt cung cÊp n­íc nãng cho hé tiªu thô. Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 2 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 q1[m3/h] q2[m3/h] H,[m]   ,[ 0C] H×nh 2. §Æc tÝnh cña van V1 H×nh 3. §Æc tÝnh cña van V2 H×nh 5. §Æc tÝnh qu¸ ®é cña ®èi t­îng 011: q1 H T, phót T, phót 2 4 6 75 25 50 75 30 20 10  2,[%]  1,[%] 50 25 0,75 0,25 0,50 7,5 5,0 2,5 0,3 0,2 0,1 6 4 2 H×nh 4. §Æc tÝnh qu¸ ®é cña ®èi t­îng 022 : q2=  V1 V2 H0  0  1  2 H  q1 q2  1  2 011 021 022 H×nh 6. HÖ thèng ®iÒu chØnh Bé trao ®æi nhiÖt hai chiÒu. B×nh nhiÖt cã hai ®èi t­îng trªn kªnh th¼ng:011,022 vµ trªn mét kªnh liªn hÖ chÐo: 021. R2 R1 (-) (-) Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 3 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 NhiÖm vô : 1. X¸c ®Þnh m« h×nh ®èi t­îng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é 011. 2. X¸c ®Þnh m« h×nh ®èi t­îng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é 022. 3. X¸c ®Þnh bé ®iÒu chØnh bÒn v÷ng tèi ­u R1 cho vßng ®iÒu chØnh møc n­íc. 4. X¸c ®Þnh bé ®iÒu chØnh bÒn v÷ng tèi ­u R2 cho vßng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. 5. §¸nh gi¸ chÊt l­îng ®iÒu chØnh cña hai hÖ thèng trªn víi ®èi t­îng c¬ së. 6. X¸c dÞnh ®é bÊt ®Þnh cña hai ®èi t­îng trªn, nÕu ®é më cña c¸c van ®iÒu chØnh lu«n lu«n thay ®æi trong kho¶ng 1 = 10%  50%, 2 = 25%  75%. 7. VÏ c¸c ®Æc tÝnh mÒm cña c¸c vßng ®iÒu chØnh ®Ó kiÓm tra dù tr÷ æn ®Þnh trong c¸c tr­êng hîp ®èi t­îng c¬ së vµ tr­êng hîp ®èi t­îng bÊt ®Þnh. Víi d÷ liÖu ®Çu vµo nh­ sau : 1 = 60%, 2 = 20%, 1 = 1,5, 2 = 0,2. Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 4 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 Bµi lµm : §©y lµ bé trao ®æi nhiÖt cung cÊp n­íc nãng liªn tôc cho hé tiªu thô. HÖ thèng nµy cã thÓ chia lµm 2 vßng ®iÒu khiÓn riªng biÖt : - Vßng ®iÒu khiÓn møc n­íc: ®èi t­îng ®iÒu chØnh lµ kªnh th¼ng 011. - Vßng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é : ®èi t­îng ®iÒu chØnh lµ kªnh th¼ng 022. Hai vßng ®iÒu khiÓn nµy liªn hÖ nhau b»ng kªnh liªn hÖ chÐo 021. Tõ ph©n tÝch trªn ta cã thÓ cã s¬ ®å hÖ thèng cña bé trao ®æi nhiÖt cung cÊp n­íc nãng liªn tôc cho hé tiªu thô trªn nh­ sau : S¬ ®å hÖ thèng t­¬ng ®­¬ng cña bé trao ®æi nhiÖt hai chiÒu. Nh×n vµo s¬ ®å hÖ thèng ta cã : O1(S) = WV1(S).O11(S) vµ O1(S) = WV2(S).O22(S) Do hai van V1 vµ V2 lµ hai kh©u cã tèc ®é ®¸p øng nhanh v­ît tréi h¬n h¼n so víi hai kh©u O11(S) vµ O22(S) nªn ta cã thÓ coi hai kh©u V1 vµ V2 lµ hai kh©u tû lÖ do ®ã : WV1(S) = KV1 vµ WV2(S) = KV2 trong ®ã KV1 vµ KV2 ®­îc x¸c ®Þnh b»ng hÖ sè gãc tiÕp tuyÕn t¹i gi¸ trÞ øng víi ®é më cña van trªn ®å thÞ ®Æc tÝnh cña c¸c van t­¬ng øng. Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 5 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 1. X¸c ®Þnh m« h×nh ®èi t­îng ®iÒu chØnh møc n­íc O11 : Ta cã s¬ ®å hÖ thèng cña kh©u ®iÒu chØnh møc n­íc nh­ sau : Ta nhËn thÊy ®Æc tÝnh qu¸ ®é cña ®èi t­îng O11 cã d¹ng cña mét ®èi t­îng tÝch ph©n cã qu¸n tÝnh vµ cã trÔ. Do ®ã m« h×nh cña ®èi t­îng cã d¹ng nh­ sau : 1.s11 11 11 KO (s) .e s(1 T s)   , nhiÖm vô cña ta lµ cÇn ®i x¸c ®Þnh c¸c ®¹i l­îng sau : K11, T11 vµ 1. Tõ ®å thÞ ®Æc tÝnh qu¸ ®é cña kh©u O11 ta x¸c ®Þnh ®­îc c¸c gi¸ trÞ trªn nh­ sau : + Thêi gian trÔ : 1 = 0,982 phót. + H»ng sè qu¸n tÝnh : T11 = 0,80. + HÖ sè truyÒn : 11 1 0,15 tg 2K 0,05. 1,5      Do ®ã m« h×nh cña ®èi t­¬ng O11 lµ : 0,982.s11 0,05O (s) .e . s(0,8s 1)   X¸c ®Þnh m« h×nh O11(s) Tõ ®å thÞ vÒ ®Æc tÝnh cña van V1 ta x¸c ®Þnh ®­îc KV1 nh­ sau : Ta cã : 3V1 0,165K tg 4,28.10 38,5     Tõ ®©y ta cã m« h×nh cña ®èi t­îng O1(s) nh­ sau 3 0,982.s 1 V1 11 3 0,982.s 1 0,05O (s) K .O (s) 4,28.10 . .e s(1 0,8s) 0,214.10O (s) .e s(1 0,8s)           X¸c ®Þnh KV1 Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 6 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 Nh­ vËy kh©u O1 gåm van V1 vµ kh©u O11 m¾c nèi tiÕp víi nhau vµ cã hµm truyÒn nh­ sau : 3 0,982.s 1 0,214.10O (s) .e s(1 0,8s)    2. X¸c ®Þnh m« h×nh ®èi t­îng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é n­íc ra O22(s) : Ta cã s¬ ®å hÖ thèng cña kh©u ®iÒu chØnh nhiÖt ®é n­íc ra nh­ sau : Ta cã thÓ coi tÝn hiÖu cña q1 lµ nhiÔu ¶nh h­ëng ®Õn O2. Tõ ®å thÞ ®Æc tÝnh qu¸ ®é cña kh©u O22(s) ta nhËn thÊy ®èi t­îng O22 lµ mét kh©u qu¸n tÝnh bËc hai cã trÔ. M« h×nh cña ®èi t­îng O22 cã d¹ng : 2 .s22 22 1 2 KO (s) .e (1 T .s)(1 T .s)    Ta cÇn x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ K22, T1, T2 vµ thêi gian trÔ 2. Tõ ®å thÞ ®Æc tÝnh qu¸ ®é ta cã : + Gi¸ trÞ x¸c lËp () = 80C. + H»ng sè qu¸n tÝnh biÓu tr­ng Ta =17,48ph. + Täa ®é ®iÓm uèn U(tU; U) = U(14,75; 3,27) Do ®ã ta cã tung ®é t­¬ng ®èi cña ®iÓm uèn lµ g = U/() = 3,27/8 = 0,40875 > gmax (víi gmax = 1- 2e -1 = 0,26424), nªn : X¸c ®Þnh m« h×nh O22 Víi  = g - gmax = 0,40875 - 0,26424 =0,1445. Nªn : T1 = T2 = Ta.(1- 0,8)/e = 17,48.(1- 0,8.0,1445)/e = 5,68 phót. Thêi gian trÔ 2 = tU - Ta(1+ 2,4)/e = 14,75 - 17,48.(1+ 2,4.0,1445)/e = 6,08phót. HÖ sè truyÒn cña m« h×nh lµ 22 2 ( ) 8K 40 0,2       . Thay tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ võa t×m ®­îc vµo biÓu thøc m« h×nh cña ®èi t­îng O22 ta cã : Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 7 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 M« h×nh cña ®èi t­îng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é O22 lµ : 6,08.s 22 2 40.eO (s) (1 5,68.s)    . Tõ ®å thÞ ®Æc tÝnh cña van V2 ta x¸c ®Þnh ®­îc KV2 nh­ sau : Tõ c¸c gi¸ trÞ x¸c ®Þnh ®­¬c ta cã : V2 2,73K tg 0,1092 25     . Do vËy kh©u O2(s) cã hµm truyÒn lµ : 2 v2 22 6,08.s 6,08.s 2 2 2 O (s) K .O (s) 40.e 4,368O (s) 0,1092. .e (1 5,68s) (1 5,68s)        X¸c ®Þnh KV2 3. X¸c ®Þnh bé ®iÒu chØnh bÒn v÷ng tèi ­u R1 cho vßng ®iÒu chØnh møc n­íc : Tõ m« h×nh hµm truyÒn cña kh©u O1(s) ta cã m« h×nh cña bé ®iÒu chØnh bÒn v÷ng tèi ­u R1 cho vßng ®iÒu chØnh møc n­íc lµ : * 1 1 PT(1) 1 1R (s) .O (s) .s   . Trong ®ã ta cã thÓ lÊy chØ sè t¾t dÇn  = 0,9  chØ sè dao ®éng 1 1 1 1m .ln( ) .ln( ) 0,367 2 1 2 1 0,9        . Thay vµo biÓu thøc ®Ó t×m h»ng sè thêi gian K nh­ sau : m.[ arctg(m)] 2 2 eK [ arctg(m)] 1 m 2        , thay vµo ta cã K= 1,203 do ®ã K . 1,203.     . Víi m« h×nh hµm truyÒn 3 0,982.s 1 0,214.10O (s) .e s(1 0,8s)    , ta cã 1PT(1) 3 s.(1 0,8s)O (s) 0,214.10     Thay vµo víi 1 = 0,982 ph  * 3 1 3 1 s.(1 0,8s)R (s) . 3,95.10 .(1 0,8s) 1,203.0,982.s 0,214.10     , vËy bé ®iÒu chØnh bÒn v÷ng tèi ­u R1 cho vßng ®iÒu chØnh møc n­íc lµ : * 3 1R (s) 3,95.10 .(1 0,8s)  . Sö dông CASCAD víi lÖnh HighRobust cho ®èi t­îng R1 ta còng nhËn ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng tù : b0 = 3.95E+3; b1 = 0.8; T = 0. Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 8 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 4/ X¸c ®Þnh bé ®iÒu chØnh bÒn v÷ng tèi ­u R2 cho vßng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é : Lµm t­¬ng tù nh­ ®èi víi bé ®iÒu chØnh bÒn v÷ng tèi ­u R1 ta cã : * 1 2 PT(2) 2 1R (s) .O (s) .s   Thay 2 21,203.   , vµ 2 1 PT(2) (1 5,68s)O (s) 4,368    2 2 * 3 2 1 (1 5,68s) (1 5,68s)R (s) . 31,30.10 . 1,203.6,08.s 4,368 s    ta cã bé ®iÒu chØnh bÒn v÷ng tèi ­u R2 cho vßng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cÇn t×m lµ : 2 * 3 2 (1 5,68s)R (s) 31,30.10 . s   . Sö dông CASCAD víi lÖnh HighRobust cho ®èi t­îng R2 ta còng nhËn ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng tù : R(B,1,2,0) : b0 = 0.031; b1 = 5.68; b2 = 5.68. (Gi¸ trÞ b0 = 0.031 lµ do CASCAD lµm trßn gi¸ trÞ 31,30.10-3 ). Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 9 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 5. §¸nh gi¸ chÊt l­îng ®iÒu chØnh cña hai hÖ thèng trªn víi ®èi t­îng c¬ së : Sö dông CASCAD ®Ó vÏ c¸c ®Æc tÝnh cña hÖ thèng : 5.1 §¸nh gi¸ chÊt l­îng cña hÖ thèng ®iÒu chØnh møc n­íc : Ta cã ®å thÞ ®¸p øng thêi gian vµ ®Æc tÝnh tÇn sè – biªn ®é cña hÖ thèng ®iÒu chØnh møc n­íc H víi tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ xung bËc thang nh­ sau : §å thÞ ®¸p øng thêi gian cña vßng ®iÒu chØnh møc n­íc, víi xung vµo lµ ®¬n vÞ Vµ ®Æc tÝnh tÇn sè – biªn ®é Trªn ®å thÞ ®Æc tÝnh ®¸p øng thêi gian cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn møc n­íc víi tÝn hiÖu vµo lµ xung bËc thang ta cã chÊt l­îng cña hÖ thèng ®­îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ sè sau :  Thêi gian ®iÒu chØnh TX = 6,5 (s).  ChØ tiªu tÝch ph©n bËc 2 : 22 0 J (t).dt 1,52.      §é qu¸ ®iÒu chØnh (®é v­ît trªn gi¸ trÞ ®iÒu khiÓn cÇn thiÕt) : 0,34.   HÖ sè t¾t dÇn  = 0,9. Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 10 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 §¸nh gi¸ chÊt l­îng cña bé ®iÒu chØnh nhiÖt ®é : Ta cã ®å thÞ vÏ ®Æc tÝnh thêi gian vµ ®Æc tÝnh tÇn sè – biªn ®é cña hÖ thèng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é nh­ sau : §å thÞ ®Æc tÝnh ®¸p øng thêi gian cña vßng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é, víi xung vµo lµ ®¬n vÞ Vµ ®Æc tÝnh tÇn sè – biªn ®é Trªn ®å thÞ ®Æc tÝnh ®¸p øng thêi gian cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn møc n­íc víi tÝn hiÖu vµo lµ xung bËc thang ta cã chÊt l­îng cña hÖ thèng ®­îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ sè sau :  Thêi gian ®iÒu chØnh TX = 39,69 (s).  ChØ tiªu tÝch ph©n bËc 2 : 22 0 J (t).dt 9,44.      §é qu¸ ®iÒu chØnh (®é v­ît trªn gi¸ trÞ ®iÒu khiÓn cÇn thiÕt) : 0,34.   HÖ sè t¾t dÇn :  = 0,9. Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 11 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 Ngoµi ra ®èi víi vßng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é th× ngoµi cã t¸c ®éng ®iÒu chØnh cña tÝn hiÖu vµo lµ 0 ta cßn cã hÖ thèng cßn chÞu ¶nh h­ëng tõ q1 qua bé truyÒn O21 (víi O21 coi gÇn ®óng b»ng 1), ta coi sù ¶nh h­ëng nµy lµ nhiÔu tõ bªn ngoµi t¸c ®éng vµo, nªn ta cÇn sö dông ®Æc tÝnh ®¸p øng thêi gian cña tÝn hiÖu ra khi cã tÝn hiÖu ¶nh h­ëng tõ q1 lªn hÖ thèng nµy., ®å thÞ ®Æc tÝnh ®¸p øng thêi gian cña tÝn hiÖu ra vµ ®Æc tÝnh tÇn sè – biªn ®é khi cã tÝn hiÖu nhiÔu vµo (q1) nh­ sau : §å thÞ ®¸p øng thêi gian cña vßng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é d­íi t¸c ®éng nhiÔu Vµ ®Æc tÝnh tÇn sè – biªn ®é Ta nhËn thÊy trong vßng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é th× sau kho¶ng thêi gian t¸c ®éng cña tÝn hiÖu vµo 0 lµ 39,69(s) th× dao ®éng ¶nh h­ëng do nhiÔu còng bÞ dËp t¾t gÇn nh­ hoµn toµn nªn hÖ thèng nµy cã bé ®iÒu chØnh cã thÓ khö nhiÔu chÊt l­îng kh¸ tèt. Nh­ vËy : §èi víi c¶ hai vßng ®iÒu chØnh møc n­íc vµ nhiÖt ®é th× chÊt l­îng cña hÖ thèng ®­îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu vÒ c¬ b¶n lµ cã chÊt l­îng tèt ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®iÒu chØnh. Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 12 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 6. X¸c ®Þnh ®é bÊt ®Þnh cña hai ®èi t­îng trªn, nÕu ®é më van cña c¸c van ®iÒu chØnh lu«n lu«n thay ®æi trong kho¶ng 1 = 50%  70% vµ 2 = 10%  30%. * 6.1 X¸c ®Þnh ®é bÊt ®Þnh cña ®èi t­îng ®iÒu chØnh møc n­íc : Ta cã víi van ®iÒu chØnh V1 thay ®æi trong kho¶ng 50%  70% th× gi¸ trÞ cña hÖ sè KV1 thay ®æi trong kho¶ng KV1(min)  KV1(Max) nh­ trªn h×nh vÏ sau : HÖ sè : V1(max) V1(min)V1(tb) K K K 2   , víi : 3 V1(min) max 0,044K tg 3,3.10 . 14,06     X¸c ®Þnh ®é bÊt ®Þnh van V1 Vµ 3V1(max) min 0,115K tg 6,0.10 . 19,47     Thay vµo ta cã : V1(tb) 0,021 0,006K 0,0075. 2    * 6.2 X¸c ®Þnh ®é bÊt ®Þnh cña ®èi t­îng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é : Ta cã víi van ®iÒu chØnh V2 thay ®æi trong kho¶ng 10%  30% th× gi¸ trÞ cña hÖ sè KV2 thay ®æi trong kho¶ng KV2(min)  KV2(Max) nh­ trªn h×nh vÏ sau : Lµm t­¬ng tù nh­ ®èi víi van V1 ta còng x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè V2(max) V2(min) V2(tb) V2(tb) K K K 2 K 0,034.    Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 13 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 7. VÏ c¸c ®Æc tÝnh mÒm cña c¸c vßng ®iÒu chØnh ®Ó kiÓm tra dù tr÷ æn ®Þnh trong c¸c tr­êng hîp ®èi t­îng c¬ së vµ tr­êng hîp ®èi t­îng bÊt ®Þnh : 7.1 Víi tr­êng hîp ®èi t­îng c¬ së : * Ta cã ®å thÞ ®Æc tÝnh “mÒm” cña hÖ hë øng víi vßng ®iÒu chØnh møc n­íc nh­ sau : Nh×n vµo ®å thÞ ®Æc tÝnh mÒm cña hÖ hë cña vßng ®iÒu chØnh møc n­íc ta thÊy ®­êng cong nµy kh«ng bao ®iÓm tíi h¹n (-1 ; j.0) nªn theo tiªu chuÈn Nyquist th× hÖ thèng trªn cã dù tr÷ æn ®Þnh. Bµi tËp lín : Lý ThuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa qu¸ tr×nh NhiÖt Trang 14 Sinh viªn : §Æng Hång Chuyªn. Líp : M¸y & ThiÕt bÞ NhiÖt L¹nh 02 - K50 * Ta cã ®å thÞ ®Æc tÝnh ”mÒm” cña hÖ hë øng víi vßng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é nh­ sau : Nh×n vµo ®å thÞ ®Æc tÝnh mÒm cña hÖ hë cña vßng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ta thÊy ®­êng cong nµy kh«ng bao ®iÓm tíi h¹n (-1 ; j.0) nªn theo tiªu chuÈn Nyquist th× hÖ thèng trªn cã dù tr÷ æn ®Þnh. 7.2 Víi tr­êng hîp ®èi t­îng bÊt ®Þnh :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLTDKTD_bai_tap_lon.pdf
Tài liệu liên quan