Lối sống của sinh viên Hà Nội hiện nay

Tóm lại, việc vận dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo trong Nhà trưởng của sinh viên sau khi tốt nghiệp vào công việc hiện tại chưa đạt được những kết quả như ý muốn, đặc biệt là những kỹ năng đặc thù của ngành Xã hội học. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên đều thừa nhận rằng, chính những kiến thức và kỹ năng đã đảo tạo trong Nhà trường giúp họ chủ động tự tin, sáng tạo trong công việc, biết cách để giải quyết những công việc cụ thể nhanh chóng và hiệu quả, biết cách phối hợp để làm việc theo nhóm, biết cách để phân tích và xử lý thông tin, số liệu mặc dù việc vận dụng những kỹ năng này có thể chưa được thuần thục và nhuần nhuyễn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc làm của sinh viên khóa Xã hội học sau khi ra trường đã đạt được những thánh tựu nhất định, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những quan ngại khi một bộ phận không nhỏ các em vẫn phải làm trái ngành nghẻ, những công việc không liên quan với ngành nghề đã được đào tạo. Điều này gây ra sự lãng phí đối với xã hội, gia đình và bản thân các em, khi nguồn nhân lực, kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo không được sử dụng hợp lý. Tinh chủ động của sinh viên trong vấn đề tìm kiếm việc làm không cao, khi các em vẫn có thái độ trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác để tìm được những công việc đầu tiên, sự trợ giúp này có thể giải quyết được vấn để việc làm trước mắt, nhưng không chắc giải quyết được vấn để làm đúng với chuyên ngành, chuyên môn được đào tạo, đúng với nhu cầu và sở thích của người lao động. Thêm vào đó, văn để thu nhập của sinh viên Xã hội học sau khi ra trưởng cũng là vấn đề cần tính đến, khi thu nhập do công việc hiện tại mang lại vẫn chưa cao.

pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lối sống của sinh viên Hà Nội hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
76 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 9 thaáng 11/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN Trong thúâi kyâ àöíi múái, cuâng vúái sûå nghiïåp àêíymaånh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác,quaá trònh àö thõ hoáa úã Haâ Nöåi diïîn ra nhanh vaâ söi àöång hún rêët nhiïìu so vúái thúâi gian trûúác àêy. Cuäng chñnh vò thïë, löëi söëng cuãa ngûúâi dên noái chung, àùåc biïåt laâ àöëi tûúång thanh niïn, sinh viïn àaä vaâ àang coá rêët nhiïìu biïën àöíi phûác taåp, àan xen giûäa caái cuä vaâ múái, caái truyïìn thöëng vaâ hiïån àaåi, caái tñch cûåc vaâ  tiïu cûåc v.v... Bïn caånh nhûäng hònh aãnh àeåp vïì thanh niïn, sinh viïn dûúái taác àöång cuãa nhûäng mùåt traái kinh tïë thõ trûúâng vaâ toaân cêìu vïì vùn hoáa ngaây caâng sêu röång cuäng àaä xuêët hiïån möåt böå phêån khöng nhoã thanh niïn, sinh viïn coá löëi söëng lïåch laåc, söëng thiïëu lyá tûúãng, giaãm suát niïìm tin, thiïëu yá thûác chêëp haânh phaáp luêåt; coá löëi söëng thûåc duång, àua àoâi, laäng phñ, coá biïíu hiïån tiïu cûåc trong àaåo àûác,  löëi söëng, caá biïåt coá möåt söë thanh niïn sinh viïn sa vaâo tïå naån xaä höåi, töåi phaåm. Viïåc àaánh giaá thûåc traång löëi söëng sinh viïn ngaây nay cêìn coá nhûäng àiïìu tra toaân diïån thò múái coá thïí ruát ra kïët luêån khoa hoåc, khaách quan. LÖËI SÖËNG CUÃA SINH VIÏN TAÅI HAÂ NÖÅI HIÏÅN NAY (Nghiïn cûáu trûúâng húåp Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân vaâ Trûúâng Àaåi hoåc Thuãy lúåi) NGUYÏÎN THÕ MINH THUÁY* Toám tùæt: Trûúác sûå thay àöíi àiïìu kiïån söëng hiïån nay cuãa àêët nûúác, àùåc biïåt trong thúâi kyâ àöíi múái, nhûäng vêën àïì mang tñnh thûåc tiïîn vaâ lyá luêån cêìn àùåt ra àïí nghiïn cûáu vïì löëi söëng cuãa caác nhoám xaä höåi, têìng lúáp dên cû hiïån nay: nhêån thûác, haânh vi, ûáng xûã, nhu cêìu, àõnh hûúáng giaá trõ .... Sinh viïn laâ nhûäng ngûúâi àang theo hoåc taåi caác trûúâng Àaåi hoåc vaâ Cao àùèng. Sinh viïn coá àùåc àiïím treã vïì àöå tuöíi, coá nùng lûåc hoaåt àöång, coá trònh àöå nhêån thûác, luön nùng àöång, saáng taåo vaâ nhaåy beán. Xeát theo tiïu chñ nghïì nghiïåp: Löëi söëng sinh viïn thïí hiïån phûúng thûác hoùåc tñnh chêët cuãa toaân böå hoaåt àöång söëng cuãa sinh viïn. Tûâ khoáa: sinh viïn, löëi söëng sinh viïn LIFESTYLE OF STUDENTS IN HANOI NOW (A  case  Study  of  2  Universities  in  Dong  Da  District) Abstract: In view of the current change in living conditions of the country, especially in the renovation period, practical and theoretical issues need to be explored in order to study lifestyle of social groups, resident classes: perception, behavior, needs, value orientation... Students are studying at universities and colleges. Students are characterized by their age, ability to work, cognitive ability, dynamic, creative and sensitive. According to career criteria: Student life represents. The mode or nature of the student’s entire life. Keywords: student, student lifestyle Ngaây nhêån: 9/10/2017 Ngaây phaãn biïån: 16/10/2017 Ngaây duyïåt àùng: 06/11/2017 * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân Àùåc àiïím àõa baân nghiïn cûáu Trûúâng Àaåi hoåc Cöng Àoaân vaâ trûúâng Àaåi hoåc Thuãy Lúåi laâ 2 trûúâng àaåi hoåc nùçm trïn quêån Àöëng Àa - Haâ Nöåi. Trûúâng Àaåi hoåc Cöng Àoaân àûúåc thaânh lêåp ngaây 15 thaáng 5 nùm 1946 laâ trûúâng möåt àaåi hoåc cöng lêåp lêu àúâi trong hïå thöëng caác trûúâng àaåi hoåc cöng lêåp úã Viïåt Nam. Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân laâ trûúâng àaåi hoåc àa ngaânh, àa cêëp trûåc thuöåc Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam vaâ chõu sûå quaãn lyá vïì chuyïn mön cuãa Böå Giaáo duåc - Àaâo taåo. Hiïån nay, töíng quy mö sinh viïn hïå chñnh quy vaâ khöng chñnh quy haâng nùm cuãa trûúâng laâ hún 12.000 sinh viïn. Ngoaâi ra trûúâng coân àaâo taåo ngùæn haån vaâ böìi dûúäng têåp huêën cho haâng ngaân caán böå cöng àoaân haâng nùm. Trûúâng Àaåi hoåc Thuãy Lúåi àûúåc chñnh phuã ra quyïët àõnh thaânh lêåp ngaây 15 thaáng 10 nùm 1959 vúái tïn goåi ban àêìu laâ Hoåc viïån Thuãy Lúåi - àiïån lûåc, vúái ba nhiïåm vuå: nghiïn cûáu khoa hoåc thuãy lúåi; àaâo taåo àaåi hoåc; àaâo taåo trung cêëp kyä thuêåt thuãy lúåi. Tûâ àoá àïën 77Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 9 thaáng 11/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN nay, quy mö àaâo taåo tûâng bûúác àûúåc múã röång phuâ húåp vúái cú súã vêåt chêët àûúåc àêìu tû, àöåi nguä giaáo viïn àûúåc böí sung vaâ àaâo taåo àöìng thúâi gùæn vúái sûå phaát triïín kinh tïë xaä höåi trong àiïìu kiïån múái, múã röång caác àõa baân àaâo taåo trong toaân quöëc. Biïíu hiïån löëi söëng sinh viïn trong hoaåt àöång hoåc têåp, reân luyïån Tñnh tñch cûåc trong hoåc têåp cuãa sinh viïn laâ möåt nöåi dung quan troång thïí hiïån löëi söëng; cho thêëy sûå chuã àöång, saáng taåo, coá yá  thûác cuãa chuã thïí haânh àöång, thïí hiïån sûå nöî lûåc, cöë gùæng cuãa baãn thên trong quaá trònh hoaåt àöång àïí àaåt àûúåc muåc àñch hoåc têåp cuãa mònh. Theo nöåi quy àaâo taåo Àaåi hoåc, sinh viïn phaãi coá mùåt trïn lúáp töëi thiïíu laâ 80% söë tiïët cuãa möåt mön hoåc, nïëu khöng àaãm baão àuã söë giúâ naây, sinh viïn seä khöng àuã àiïìu kiïån thi vaâ buöåc phaãi hoåc laåi. Kïët quaã àiïìu tra cho thêëy, söë lûúång ài hoåc àêìy àuã caác buöíi hoåc trong tuêìn cuãa sinh viïn hai trûúâng tûúng àöëi cao (chiïëm 86%) trong töíng söë sinh viïn àûúåc hoãi. Tuy nhiïn, vêîn coá nhûäng trûúâng húåp caá biïåt sinh viïn chó lïn lúáp tûâ 1 àïën 2 buöíi trong möåt tuêìn, àêy laâ nhûäng sinh viïn “caá biïåt” vò rêët nhiïìu lñ do khaác nhau maâ thûúâng xuyïn boã hoåc, khöng lïn lúáp, nhûäng sinh viïn naây thûúâng rúi vaâo nhûäng àöëi tûúång coá kïët quaã hoåc têåp keám, nùçm trong diïån caãnh baáo buöåc thöi hoåc. Biïíu 1. Mûác àöå tham gia caác hoaåt àöång trïn lúáp cuãa sinh viïn (Nguöìn: Söë liïåu àiïìu tra thaáng 9-12/2015) Coá thïí thêëy, tñnh chuã àöång, tñch cûåc trong hoåc têåp trïn giaãng àûúâng cuãa sinh viïn trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân khöng cao, khi mûác àöå tham gia vaâo viïåc phaát biïíu xêy dûång baâi rêët thêëp: 7.7%; thûåc haânh thaão luêån  nhoám:  16.9%;  khöng  nghe  giaãng,  ghi  cheáp 55.1%, coá túái 63.3% sinh viïn khöng tham gia bêët cûá hoaåt àöång hoåc têåp tñch cûåc naâo trïn lúáp. Coá nhiïìu lñ do chi phöëi sûå têåp trung cuãa sinh viïn trïn lúáp, möåt trong nhûäng lñ do àoá laâ viïåc sûã duång àiïån thoaåi. Àa phêìn sinh viïn hiïån nay àïìu coá àiïån thoaåi vaâ àiïån thoaåi thöng minh, kïët nöëi internet 24/24. Sinh viïn luön mang àiïån thoaåi theo ngûúâi vaâ viïåc sûã duång chuáng àaä coá nhûäng taác àöång khöng nhoã àïën hoåc têåp cuãa sinh viïn bïn caånh nhûäng tiïån ñch maâ noá mang laåi. Thoái quen noái chuyïån riïng trong lúáp cuäng laâm cho caác em khöng têåp trung vaâo baâi giaãng, tònh traång nguã gêåt, hay àoåc truyïån trong lúáp vêîn coân, nhûäng hiïån tûúång naây chi phöëi àïën viïåc hoåc têåp cuãa sinh viïn. Sinh viïn chûa sùén saâng loaåi boã têët caã nhûäng chi phöëi àoá àïí têåp trung hoaân toaân cho viïåc hoåc, nhiïìu sinh viïn khi hoãi lñ do taåi sao lïn lúáp nguã gêåt, khöng ñt caác em traã lúâi laâ do: ài laâm thïm buöíi töëi, hay do chaán vò nghe khöng hiïíu, do kiïën thûác bõ ngùæt quaäng nïn khöng hiïíu kiïën thûác sau vò khöng hiïíu kiïën thûác trûúác,... vaâ nhiïìu lñ do khaác. Coá 96% sinh viïn traã lúâi ñt nhiïìu àïìu bõ sao laäng trong giúâ hoåc. * Tñnh tñch cûåc cuãa sinh viïn trong giúâ tûå hoåc Àïí viïåc hoåc têåp àaåt hiïåu quaã, ngoaâi giúâ hoåc trïn lúáp, sinh viïn phaãi tûå hoåc, phaãi chuêín bõ baâi úã nhaâ, àêy laâ nhiïåm vuå rêët quan troång cho viïåc àaâo sêu, múã mang kiïën thûác, giuáp cho sinh viïn chuêín bõ baâi töët trûúác khi lïn lúáp, vaâ nùæm vûäng baâi. Nhòn chung, sinh viïn àïìu daânh thúâi gian tûå hoåc úã nhaâ ngoaâi thúâi gian hoåc têåp trïn giaãng àûúâng, 62,1% daânh ñt nhêët tûâ 1 àïën 2 tiïëng àïí hoåc têåp úã nhaâ; söë sinh viïn daânh trïn 4 tiïëng àïí hoåc chiïëm tó lïå ñt hún 13,7%. Tûå hoåc úã nhaâ laâ hoaåt àöång hoåc têåp quan troång cuãa sinh viïn, noá thïí hiïån yá thûác, thaái àöå hoåc têåp nghiïm tuác, cho nïn, phêìn lúán sinh viïn àïìu phaãi töí chûác sùæp xïëp cuöåc söëng cuãa mònh àïí coá thúâi gian hoåc têåp úã nhaâ. Biïíu 2. Caác hoaåt àöång ngoaâi giúâ hoåc cuãa sinh viïn (Nguöìn: Söë liïåu àiïìu tra thaáng 9-12/2015) Caác hoaåt àöång àûúåc nïu ra trong baãng söë liïåu trïn cho thêëy caách thûác töí chûác àúâi söëng cuãa sinh viïn ngoaâi thúâi gian phaãi lïn giaãng àûúâng, caác hoaåt àöång àoá cuäng laâ möåt trong nhûäng biïíu hiïån cuãa löëi söëng cuãa sinh viïn hiïån nay. Nhòn vaâo baãn söë liïåu coá thïí thêëy nhû sau: nhûäng hoaåt àöång àûúåc kò voång úã sinh viïn nhû àïën thû viïån hay hoåc nhoám vúái baån beâ chiïëm tó lïå khöng cao trong söë nhûäng sinh viïn àûúåc khaão saát. Chó coá 15.5% söë sinh viïn àûúåc hoãi daânh thúâi gian àïën thû viïån, 10.1% hoåc nhoám vúái baån beâ. Qua phoãng vêën nhêån thêëy, sinh viïn chó hoåc nhoám khi hoå coá baâi têåp nhoám, söë sinh viïn tham gia cuäng khöng nhiïìu, chó 10.1% söë sinh viïn traã lúâi laâ tham gia hoåc nhoám ngoaâi giúâ lïn lúáp. Àiïìu 0 10 20 30 40 50 Phát biểu xây dựng bài Tham gia thảo luận nhóm Nghe giảng, ghi chép Tất cả những hoạt động trên Series1 0 10 20 30 40 Xem ti vi, nghe đài Đọc sách, báo Đến thư viện Đi làm thêm Học nhóm với bạn bè Chơi thể thao 1 2 3 4 5 6 Series1 78 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 9 thaáng 11/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN naây coá thïí lñ giaãi laâ do sinh viïn chûa coá kô nùng laâm viïåc theo nhoám, àêy laâ haån chïë noái chung cuãa sinh viïn Viïåt Nam. Sinh viïn daânh thúâi gian cho caác hoaåt àöång àoåc saách, baáo; xem tivi, nghe àaâi, chúi thïí thao nhiïìu hún so vúái nhûäng hoaåt àöång khaác (32.9%; 28%; 29.5%), àêy laâ nhûäng hoaåt àöång böí  ñch, noá àûúåc kò voång àùåt  tó  lïå  tûúng àûúng hoùåc ñt hún so vúái nhûäng hoaåt àöång liïn quan trûåc tiïëp àïën hoåc têåp. * Caác hoaåt àöång ngoaåi khoáa cuãa sinh viïn Viïåc tham gia caác hoaåt àöång ngoaåi khoáa coá yá nghôa rêët quan troång àöëi vúái sinh viïn, noá khúi dêåy tinh thêìn hùng haái, nhiïåt huyïët cuãa tuöíi  treã vaâo nhûäng hoaåt àöång chung, coá yá nghôa cho cöång àöìng xaä höåi. Coá 79.2% söë sinh viïn àûúåc hoãi traã lúâi thûúâng xuyïn hoùåc thónh thoaãng tham gia caác hoaåt àöång ngoaåi khoáa cuãa trûúâng, àêy laâ tó lïå cao cho thêëy sûå quan têm, haâo hûáng tham gia cuãa sinh viïn vaâo caác hoaåt àöång ngoaåi khoáa. Àa söë caác em àaä tham gia vaâ muöën tham gia vaâo nhûäng hoaåt àöång naây, àoá laâ nhûäng hoaåt àöång nhû: Muâa heâ xanh, tiïëp sûác muâa thi, hiïëm maáu nhên àaåo, laâm tûâ thiïån, quyïn goáp... vúái muåc àñch khaác nhau nhû àïí giao lûu, kïët baån (chiïëm 40%), àïí reân luyïån thïm caác kô nùng söëng (chiïëm 46%), hay àïí coá möåt thaânh tñch nhêët àõnh naâo àoá... chñnh àiïìu naây thïí hiïån möåt caách söëng nùng àöång, tñch cûåc cuãa sinh viïn. Ngoaâi ra, hoaåt àöång naây cuäng reân luyïån cho sinh viïn tònh àoaân kïët, tinh thêìn tûúng thên, tûúng aái, söë liïåu khaão saát choå thêëy, coá túái 33% söë sinh viïn tûâng tham gia vaâo hoaåt àöång hiïën maáu nhên àaåo. Kïët quaã àûa ra rêët nhiïìu nhûäng chó baáo khaác nhau nhû: phaãi trau döìi tri thûác, ngoaåi ngûä, vi tñnh, caác kô nùng mïìm trong cuöåc söëng, phaãi múã röång caác möëi quan hïå xaä höåi, theo àuöíi àam mï, khaát voång cuãa mònh, söëng chuã àöång, nùæm bùæt töët moåi cú höåi, sùén saâng àûúng àêìu vúái nhûäng khoá khùn thaách thûác,... têët caã nhûäng yá kiïën trïn cho thêëy sinh viïn ngaây nay cuäng àaä yá thûác àêìy àuã vïì traách nhiïåm cuãa baãn thên mònh vúái gia àònh vaâ xaä höåi, àöìng thúâi nhûäng khoá khùn vaâ thaách thûác maâ caác em phaãi nöî lûåc àïì vûúåt qua. Àêy laâ möåt caách söëng laânh maånh, hiïån àaåi, rêët cêìn àûúåc àöång viïn, khñch lïå. Biïíu hiïån löëi söëng sinh viïn qua caác möëi quan hïå gia àònh, baån beâ vaâ xaä höåi * Möëi quan hïå gia àònh Gia àònh laâ töí êëm, mang laåi caác giaá trõ haånh phuác, sûå haâi hoâa trong àúâi söëng cuãa möîi thaânh viïn, möîi cöng dên cuãa xaä höåi. Phêìn lúán caác baån sinh viïn àang theo hoåc taåi hai trûúâng àïìu phaãi xa gia àònh khi lïn Haâ Nöåi hoåc têåp. Àiïìu tra cho thêëy, sinh viïn liïn laåc vúái gia àònh khaá thûúâng xuyïn, chiïëm 68.4%. Chó coá 22.4% sinh viïn thónh thoaãng múái liïn laåc vúái gia àònh. Trong söë naây, coá nhûäng baån sinh viïn úã taåi vuâng sêu, vuâng xa; hoùåc do àiïìu kiïån liïn laåc coân haån chïë, möîi lêìn goåi àiïån vïì nhaâ gùåp khoá khùn nhêët àõnh, nïn chó thónh thoaãng múái liïn laåc vúái gia àònh. Khi àûúåc hoãi vïì ngûúâi coá aãnh hûúãng lúán nhêët àöëi vúái baãn thên trong gia àònh, söë lûúång caác sinh viïn traã lúâi laâ ngûúâi meå chiïëm khaá cao (41.3%). Coá thïí giaãi thñch rùçng do meå laâ ngûúâi chõu traách nhiïåm chñnh trong viïåc hoaân thaânh caác cöng viïåc trong gia àònh, chùm soác chöìng con. Tuy nhiïn, vúái vai troâ laâ ngûúâi truå cöåt trong gia àònh, võ trñ cuãa ngûúâi böë cuäng coá aãnh  hûúãng  nhêët  àõnh  àöëi  vúái  caác  baån  sinh  viïn (34.8%). Chó coá möåt phêìn nhoã caác baån sinh viïn khi àûúåc hoãi vïì ngûúâi coá aãnh hûúãng nhêët àöëi vúái baãn thên mònh trong gia àònh àûa ra caác phûúng aán nhû öng, baâ, anh, chõ. Chuáng ta nhêån thêëy rùçng àa phêìn nhûäng nûä sinh viïn lûåa choån meå laâ ngûúâi coá aãnh hûúãng nhiïìu nhêët àöëi vúái baãn thên trong gia àònh. Coân àöëi vúái caác nam sinh viïn thò sûå lûåa choån giûäa böë vaâ meå khöng chïnh lïåch nhau laâ mêëy. * Möëi quan hïå baån beâ Baån beâ laâ nhûäng ngûúâi àoáng vai troâ quan troång trong cuöåc söëng cuãa möîi caá nhên. Àùåc biïåt laâ àöëi vúái caác baån sinh viïn, nhûäng ngûúâi àang taåm söëng xa gia àònh, thò baån beâ chñnh laâ nguöìn an uãi vïì tinh thêìn. Baån beâ chñnh laâ nhûäng ngûúâi biïët quan têm, giuáp àúä, àöång viïn, àöìng caãm, laâ ngûúâi maâ caác baån sinh viïn coá thïí tin tûúãng àïí chia seã nhûäng niïìm vui, nöîi buöìn. Àiïìu tra cho thêëy caác baån sinh viïn têm sûå vúái baån beâ têët caã nhûäng mùåt trong àúâi söëng cuãa mònh thay vò gia àònh. Trong thúâi gian raãnh röîi, phêìn lúán caác baån sinh viïn (85%) àïìu ài chúi vúái baån beâ cuãa mònh. Nhòn chung, caác baån àïìu choån ài mua sùæm (32.9%), tham quan du lõch( 36.5%), ài caâ phï hay ài àïën nhûäng tuå àiïím daânh cho giúái treã (40%). Coá möåt söë lûúång ñt caác baån khi àûúåc hoãi traã lúâi rùçng ài cuâng nhau àïën baão taâng (10.6%). Ngoaâi viïåc coá möëi quan hïå vúái nhûäng ngûúâi baån tûâ trûúác khi hoåc àaåi hoåc, baån beâ cuâng lúáp, thò caác baån sinh viïn hiïån taåi cuäng coá quen biïët vúái nhûäng baån sinh viïn trûúâng khaác (86%). Lyá giaãi cho àiïìu naây, caác baån àûa ra nhûäng nguyïn nhên nhû: tham gia caác hoaåt àöång trong cuäng nhû ngoaâi nhaâ trûúâng nïn quen biïët, do ài laâm thïm cuâng nhau, do cuâng sinh söëng trong möåt xoám troå, hoùåc quen do laâ baån cuãa baån... Têët caã nhûäng àiïìu naây, giuáp cho nhûäng möëi quan hïå cuãa caác baån sinh viïn ngaây nay àûúåc múã röång ra rêët nhiïìu, khöng chó coân giúái haån möåt söë lûúång nhoã nûäa. 79Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 9 thaáng 11/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN Biïíu 3: Taác àöång cuãa baån beâ (Nguöìn: Söë liïåu àiïìu tra thaáng 9-12/2015) Trong thúâi àiïím hiïån taåi, caác baån sinh viïn chuã yïëu tiïëp xuác, giao tiïëp hùçng ngaây vúái baån beâ cuãa mònh. Chñnh vò vêåy, nïn giûäa nhûäng ngûúâi baån vúái nhau cuäng coá sûå taác àöång, aãnh hûúãng qua laåi duâ ñt duâ nhiïìu. Qua khaão saát, nhoám nghiïn cûáu thêëy rùçng giûäa caác baån sinh viïn, coá sûå taác àöång lêîn nhau vïì quan àiïím söëng nhiïìu hún laâ sûå taác àöång vïì nïëp söëng hoùåc taác àöång vïì tñnh caách. * Möëi quan hïå xaä höåi Ngoaâi möëi quan hïå vúái gia àònh, ngûúâi thên vaâ baån beâ, dêìn dêìn qua quaá trònh xaä höåi hoáa, caác baån sinh viïn khöng chó giúái haån mònh trong nhûäng möëi quan hïå cuä nûäa. Hoå naãy sinh nhûäng möëi quan hïå múái, vúái nhûäng con ngûúâi múái. Maång lûúái xaä höåi cuãa caác baån sinh viïn àûúåc múã röång ra möåt caách nhanh choáng trong caã quaá trònh ài hoåc hay tham gia caác hoaåt àöång thûúâng ngaây. Qua quaá trònh thûåc hiïån àïì taâi, nhoám nghiïn cûáu àaä tòm hiïíu vïì nhûäng caách àïí caác baån sinh viïn hai trûúâng duâng àïí taåo dûång caác möëi quan hïå. Biïíu 4. Nhûäng caách taåo quan hïå xaä höåi cuãa sinh viïn (Nguöìn: Söë liïåu àiïìu tra thaáng 9-12/2015) Vúái viïåc taåo dûång caác möëi quan hïå xaä höåi, coá 20.8% cho rùçng thöng qua viïåc ài laâm coá thïí taåo dûång àûúåc caác möëi quan hïå xaä höåi. Trong khi àoá, coá 52.5% caác baån sinh viïn khùèng àõnh thöng qua viïåc ài hoåc coá thïí taåo àûúåc möëi quan hïå xaä höåi. Àêy cuäng laâ hoaåt àöång àûúåc caác baån sinh viïn àaánh giaá laâ coá thïí taåo dûång àûúåc nhûäng möëi quan hïå xaä höåi cao nhêët. Vò thöng qua sinh hoaåt trong quaá trònh hoåc têåp, sinh viïn coá thïí coá nhûäng chia seã, àöìng caãm vaâ giuáp àúä, höî trúå lêîn nhau, nhêët laâ khi cuâng hoaân caãnh söëng xa gia àònh. Ngoaâi ra, coá 44.6% caác baån traã lúâi rùçng thöng qua maång xaä höåi seä taåo àûúåc nhûäng quan hïå xaä höåi. Trong thúâi àaåi hiïån nay, khi maâ cöng nghïå thöng tin àaä trúã thaânh àiïìu khöng thïí thiïëu àöëi vúái giúái treã. Khaão saát cho thêëy, söë lûúång caác baån sinh viïn lûåa choån viïåc taåo dûång quan hïå xaä höåi thöng qua ngûúâi thên chiïëm 20.8% söë ngûúâi traã lúâi. Duâ coá nhiïìu caách khaác nhau àïí caác baån sinh viïn taåo dûång quan hïå xaä höåi, nhûng àa phêìn caác baån àïìu cho rùçng nhûäng möëi quan hïå xaä höåi maâ mònh taåo dûång àûúåc khaá lêu daâi (78.2%). Chó coá 20.8% cho rùçng nhûäng möëi quan hïå naây khöng àûúåc lêu daâi. Àiïìu naây chûáng toã, àöëi vúái sinh viïn hiïån nay, mùåc duâ coá thïí chûa phaãi laâ ngûúâi trûúãng thaânh thûåc sûå, nhûng hoå laâ nhûäng ngûúâi àaä coá nhêån thûác cú baãn vïì cuöåc söëng. Baãng 1: Caác yïëu töë aãnh hûúãng àïën quan hïå xaä höåi (Nguöìn: Söë liïåu àiïìu tra thaáng 9-12/2015) Traã lúâi vïì nhûäng yïëu töë aãnh hûúãng àïën möëi quan hïå xaä höåi, caác baån sinh viïn cho rùçng yïëu töë aãnh hûúãng roä rïåt nhêët chñnh laâ yïëu töë xaä höåi, hoaân caãnh (43.6%). Tiïëp àïën, chuáng ta thêëy rùçng chñnh baãn thên sinh viïn cuäng taác àöång àïën nhûäng möëi quan hïå vò chñnh caá nhên hoå (30.7%). Caá nhên sinh viïn khöng chó laâ yïëu töë taác àöång, maâ coân laâ yïëu töë quyïët àõnh möëi quan hïå, vò möëi quan hïå töìn taåi hay khöng laâ do hoå coá muöën àïí noá töìn taåi hay khöng. Ngoaâi ra, yïëu töë gia àònh cuäng coá aãnh hûúãng (24.8%) vò gia àònh àöëi vúái cuöåc söëng cuãa caác baån sinh viïn vêîn luön coá möëi liïn hïå chùåt cheä vúái nhau. Coá 15.2% caác baån sinh viïn traã lúâi rùçng caác baån thûúâng xuyïn tham gia caác hoaåt àöång xaä höåi, 74.7% caác baån thónh thoaãng coá tham gia, vaâ chó coá 10.1% traã lúâi rùçng mònh khöng bao giúâ tham gia caác hoaåt àöång àoá. Sau khi tham gia nhûäng hoaåt àöång xaä höåi, caác baån caãm thêëy yïu àúâi hún, caãm thêëy baãn thên coá traách nhiïåm hún àöëi vúái cuöåc söëng. Khöng chó dûâng laåi úã àoá, rêët nhiïìu baån cho biïët khi tham gia, caác baån àaä àûúåc hoåc rêët nhiïìu àiïìu böí ñch, lyá 0 10 20 30 40 Tác động về nếp sống Tác động về tính cách Tác động về quan điểm sống Khác 1 2 3 4 Series1 0 10 20 30 40 50 60 1 Tạo quan hệ bằng cách đi học Tạo quan hệ bằng cách đi làm Tạo quan hệ bằng mạng xã hội Tạo quan hệ qua người thân STT Caác yïëu töë aãnh hûúãng Têìn xuêët Tó lïå % 1 Yïëu töë caá nhên 31 30.7 2 Yïëu töë gia àònh 25 24.8 3 Yïëu töë xaä höåi, hoaân caãnh 44 43.6 4 Khaác 16 15.8 80 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 9 thaáng 11/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN thuá. Àêy laâ nhûäng suy nghô àuáng àùæn, tñch cûåc, rêët cêìn àûúåc àöång viïn vaâ khñch lïå. Biïíu hiïån löëi söëng sinh viïn trong caác hoaåt àöång vùn hoáa tinh thêìn taåi núi cû truá vaâ trûúâng hoåc Sinh viïn laâ thïë hïå tûúng lai cuãa àêët nûúác chñnh vò  thïë cêìn xêy dûång möåt  löëi söëng tñch cûåc  laânh maånh. Löëi söëng àoá àûúåc thïí hiïån trïn nhiïìu mùåt nhiïìu lônh vûåc trong quaá trònh hoåc têåp trong lao àöång trong cuöåc söëng thûúâng nhêåt. Viïåc luyïån têåp sûác khoãe cuäng laâ möåt biïíu hiïån tñch cûåc cuãa löëi söëng sinh viïn hiïån nay. Biïíu 5: Caách thûác chùm soác sûác khoãe cho baãn thên (Nguöìn: Söë liïåu àiïìu tra thaáng 9-12/2015) Quaá trònh khaão saát thïí hiïån chó möåt söë lûúång nhoã 38,2% sinh viïn thûúâng xuyïn têåp thïí duåc vaâ thûúâng chúi nhûäng mön thïí thao mònh yïu thñch. Bïn caånh àoá chó 10% sinh viïn ài khaám sûác khoãe àõnh kyâ. Nhûäng söë liïåu trïn thïí hiïån coân nhiïìu sinh viïn hiïån nay chûa coá tñnh tñch cûåc trong viïåc quan têm àïën sûác khoãe cuãa mònh. Nhûäng àaánh giaá vïì tònh yïu cuãa tuöíi treã àùåc biïåt laâ nhûäng quan niïåm vïì söëng thûã. Söëng thûã hay söëng thûã trûúác hön nhên laâ möåt cuåm tûâ thûúâng àûúåc baáo chñ Viïåt Nam, àùåc biïåt laâ baáo maång, duâng àïí chó möåt hiïån tûúång xaä höåi, theo àoá caác cùåp nam nûä vïì söëng chung vúái nhau nhû vúå chöìng, nhûng khöng töí chûác hön lïî cuäng nhû àùng  kyá  kïët  hön.  Hay  chñnh  xaác  hún  laâ “Chung söëng phi hön nhên”. Chung söëng phi hön nhên khöng àûúåc phaáp luêåt cuäng nhû xaä höåi thûâa nhêån, do àoá caác cùåp àöi tham gia khöng chõu bêët kyâ sûå raâng buöåc naâo vúái nhau vïì nghôa vuå gia àònh, cuäng nhû traách nhiïåm trûúác caác quy àõnh cuãa luêåt Hön nhên. Quaá trònh nghiïn cûáu thïí hiïån coá khoaãng 20% sinh viïn cho rùçng nïn söëng thûã àïí coá thïí coá nhûäng caãm nhêån múái vïì tònh yïu, gia àònh vaâ traách nhiïåm, söë coân laåi thò àaánh giaá khöng nïn. Coá thïí söëng thûã laâ do traâo lûu cuãa giúái treã hiïån nay, hoùåc cuäng coá thïí laâ do söëng thûã àïí tiïët kiïåm, àïí coá nhiïìu thúâi gian bïn nhau, cuäng coá thïí laâ do tñnh chêët toâ moâ cuãa nhiïìu baån treã muöën thûã cho biïët. Söë liïåu nghiïn cûáu thïí hiïån coá 27.5% sinh viïn cho rùçng baån beâ mònh coá tònh traång söëng thûã. Coá thïí nhêån thêëy vúái möåt àaánh giaá tûâ phña nhûäng ngûúâi quan saát laâ sinh viïn biïët rùçng baån beâ cuãa mònh àaä söëng thûã trûúác hön nhên nhû thïë cuäng laâ möåt tiïu chñ àaánh giaá giaán tiïëp thûåc traång söëng thûã cuãa sinh viïn hiïån nay. Nhû vêåy àöëi vúái sinh viïn hiïån nay nhûäng nhêån thûác cuãa sinh viïn àaä cúãi múãi hún trûúác vïì àúâi söëng, tònh yïu vaâ hön nhên gia àònh. Hoå coá thïí chêëp nhêån viïåc söëng chung tiïìn hön nhên. Tñch cûåc tham gia caác hoaåt àöång àïí tùng thïm tñnh chuyïn nghiïåp, khaám phaá cú höåi vaâ múã röång têìm nhòn  ngoaâi nhûäng kiïën thûác tñch luäy khi hoåc sinh, sinh viïn coân ngöìi trïn ghïë nhaâ trûúâng. Söë liïåu khaão saát thïí hiïån chó coá 27.5% cho rùçng mònh coá tham gia cêu laåc böå, àöåi nhoám vaâ söë coân laåi khöng tham gia. Nhû vêåy àêy laâ möåt tyã lïå thêëp trong trûúâng àaåi hoåc. Cêu laåc böå, àöåi nhoám laâ möi trûúâng quan troång giuáp sinh viïn tûå reân luyïån àïí trûúãng thaânh tuy nhiïn sinh viïn tham gia ñt. Möåt trong nhûäng tiïu chñ àaánh giaá khaác trong löëi söëng hiïån nay cuãa sinh viïn laâ sûå tham gia vaâo caác hoaåt àöång taåi àõa phûúng núi mònh sinh söëng. Àoá laâ möåt viïåc laâm thiïët thûåc cho quï hûúng cuäng nhû núi sinh viïn thûúâng taåm truá. Àêy àûúåc thïí hiïån sinh viïn khöng chó söëng cho mònh maâ coân vò cöång àöìng. Thïm nûäa caác hoaåt àöång naây thïí hiïån sinh viïn coá hoåc têåp úã nhaâ trûúâng nhûng vêîn coá nhûäng àoáng goáp cho cöång àöìng dên cû àïí trûúãng thaânh vaâ hoâa nhêåp cuöåc söëng. Biïíu 6: Mûác àöå tham gia hoaåt àöång xaä höåi taåi àõa phûúng (Nguöìn: Söë liïåu àiïìu tra thaáng 9-12/2015) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Thường xuyên tập thể dục Chơi những môn thể thao yêu thích Kiểm tra sức khỏe định ky Series1 0 50 100 150 200 250 300 Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ 5. Tham gia các hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng 4. Hoạt động xã hội từ thiện 3. Công tác chính quyền, đoàn thể 2. Hoạt động của các tổ chức chính trị - XH 1. Sinh hoạt cộng đồng 81Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 9 thaáng 11/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN Hoaåt àöång maâ sinh viïn thûúâng xuyïn nhêët àoá laâ tham gia caác hoaåt àöång tön giaáo - tñn ngûúäng (lïî chuâa, nhaâ  thúâ,  àònh  àïìn)  coá  túái  22%  àaánh  giaá thûúâng xuyïn vaâ 44.44% àaánh giaá thónh thoaãng. uäng giöëng nhû nhiïìu nûúác khaác, Viïåt Nam laâ möåt nûúác coá nhiïìu lïî höåi dên gian laâ hònh thûác sinh hoaåt cuãa cöång àöìng. Trong lïî höåi, caác lïî nghi tñn ngûúäng, caác phong tuåc têåp quaán, caác thïí lïå vaâ hònh thûác sinh hoaåt cuãa möåt cöång àöìng àaä àûúåc taái hiïån möåt caách rêët sinh àöång. Lïî höåi àûúåc töí chûác vaâo nhûäng thúâi àiïím khaác nhau trong möåt nùm, tuyâ thuöåc vaâo phong tuåc têåp quaán cuãa tûâng dên töåc, nhûng lïî höåi vêîn têåp trung nhiïìu nhêët vaâo muâa xuên. Söë liïåu khaão saát thïí hiïån coá àïën gêìn 90% sinh viïn àaä tûâng tham gia caác hoaåt àöång tònh nguyïån. Caác hoaåt àöång tònh nguyïån khöng coân quaá xa laå vúái hoåc sinh, sinh viïn hiïån nay. Nhûäng haânh àöång tûúãng chûâng giaãn àún nhûng àiïìu maâ noá mang laåi thûåc sûå khöng nhoã beá. Söë liïåu khaão saát thïí hiïån àa söë sinh viïn chó laâ ngûúâi tham gia chiïëm 68.8% sau àoá laâ tònh nguyïån viïn chiïëm 17.9% vaâ chó coá 5.8% laâ thaânh viïn ban töí chûác. Quaá trònh sinh viïn tham gia vaâo caác hoaåt àöång vùn hoáa lïî höåi thûúâng chó laâ ngûúâi tham gia thûúãng thûác, tham gia vaâo caác troâ chúi dên gian... nhûäng sinh viïn tònh nguyïån tham gia vaâo caác hoaåt àöång vùn hoáa chiïëm tó lïå nhoã vaâ laâ thaânh viïn ban töí chûác coân nhoã hún. Trong quaá trònh khaão saát coá 74.9% cho rùçng caác hoaåt àöång vùn hoáa coá yá nghôa àöëi vúái mònh söë coân laåi àaánh giaá laâ khöng coá yá nghôa. Thûåc tïë cho thêëy, hoaåt àöång vùn hoáa coá yá nghôa quan troång trong àúâi söëng cuãa nhên dên, goáp phêìn tñch cûåc baâi trûâ caác tïå naån xaä höåi, xoáa boã dêìn huã tuåc, giûä gòn, thûåc haânh vaâ lûu truyïìn, phaát triïín caác lïî höåi vùn hoáa dên gian, phong tuåc têåp quaán truyïìn thöëng. Toám laåi, löëi söëng cuãa sinh viïn trong caác hoaåt àöång vùn hoáa tinh thêìn taåi núi cû truá vaâ trûúâng hoåc àûúåc thïí hiïån roä neát. Trong trûúâng hoåc sinh viïn coá nhêån thûác rêët roä vïì hoaåt àöång vùn hoáa cuãa caác cêu laåc böå, àöåi nhoám, biïët rêët nhiïìu nhûng tó lïå sinh viïn tham gia coân coá nhiïìu haån chïë. Trong cuöåc söëng àúâi thúâi sinh viïn coá nhûäng nhêån thûác múái vïì tònh yïu hön nhên vaâ gia àònh. Kïët luêån Löëi söëng khöng phaãi laâ caái gò trûâu tûúång, löëi söëng thïí hiïån úã ngay trong möîi gia àònh, chöî laâm viïåc cuãa möîi ngûúâi,  möîi  nhoám xaä  höåi.  Löëi  söëng  thïí  hiïån phûúng thûác hoùåc tñnh chêët cuãa toaân böå hoaåt àöång söëng cuãa möåt caá nhên, möåt nhoám xaä höåi hoùåc toaân thïí xaä höåi. Löëi söëng àûúåc hònh thaânh trong möåt hïå thöëng dûúái taác àöång cuãa nhiïìu nhên töë, àõnh hûúáng giaá  trõ, noá coá  tñnh toaân veån bïn trong vaâ möåt sûå thöëng nhêët hûäu cú. Qua àiïìu tra taåi trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân vaâ Àaåi hoåc Thuãy Lúåi cho thêëy bûác tranh khaái quaát vïì löëi söëng sinh viïn taåi àö thõ hiïån nay nhû sau: Trong hoaåt àöång hoåc têåp vaâ reân luyïån: Sinh viïn coá tham gia vaâo hoaåt àöång hoåc têåp trïn lúáp giuáp sinh viïn àûúåc reân luyïån kô nùng tû duy, kô nùng trònh baây, àoáng goáp xêy dûång baâi töët, taåo bêìu khöng khñ hoåc têåp söi nöíi trong lúáp. Tuy nhiïn, möåt böå phêån sinh viïn vêîn coân chûa tûå tin, viïåc hoåc têåp trong lúáp thûúâng diïîn ra möåt caách rêët thuå àöång. Trong möëi quan hïå gia àònh, baån beâ vaâ xaä höåi: Gia àònh laâ möi trûúâng xaä höåi hoáa àêìu tiïn vaâ quan troång nhêët. Möîi gia àònh coá nhûäng löëi söëng, nïëp söëng, caách söëng, quy àõnh, tiïu chuêín, àiïìu kiïån söëng khaác nhau, nïn sûå aãnh hûúãng àïën caác möëi quan hïå cuãa caác baån sinh viïn cuäng khaác nhau. Gia àònh laâ nïìn taãng hònh thaânh nïn yá thûác, con ngûúâi caá nhên. Trong caác hoaåt àöång vùn hoáa tinh thêìn taåi núi cû truá vaâ trûúâng hoåc: Sinh viïn vïì cú baãn laâ ài hoåc xa nhaâ nïn chó khi coá àiïìu kiïån múái coá dõp tham gia vaâo caác sûå kiïån chñnh trõ xaä höåi trïn àõa baân àõa phûúng. Trong quaá trònh tham gia vaâo caác hoaåt àöång sinh hoaåt taåi cöång àöìng sinh viïn chó àoáng nhiïìu vai troâ khaác nhau. Coá möåt söë yïëu töë aãnh hûúãng àïën löëi söëng cuãa sinh viïn, coá thïí nhûäng yïëu töë aãnh hûúãng theo chiïìu hûúáng tñch cûåc nhûng cuäng coá nhûäng yïëu töë laâm cho sinh viïn coá nhûäng löëi söëng chûa àuáng vúái chuêín mûåc xaä höåi. Khuyïën nghõ Àoaân thanh niïn Àöíi múái phûúng thûác hoaåt àöång cuãa Àoaân thanh niïn, àöíi múái caách thûác töí chûác. Coi troång viïåc tòm hiïíu têm lyá, nguyïån voång cuãa tûâng àoaân viïn. Cêìn phaãi tùng cûúâng hún nûäa cöng taác tuyïn truyïìn, giaáo duåc, nêng cao nhêån thûác cuãa àoaân viïn vïì võ trñ, vai troâ, chûác nùng cuãa Àoaân thanh niïn, coá nhû vêåy hoaåt àöång cuãa Àoaân thanh niïn múái àaåt hiïåu quaã cao vaâ thu huát àöng àaão àoaân viïn tham gia. Tùng cûúâng tuyïn truyïìn, phöí biïën caác hoaåt àöång do Àoaân trûúâng töí chûác nhû tònh nguyïån muâa thi, hiïën maáu nhên àaåo... Cêìn nïu gûúng ngûúâi töët, viïåc töët, àöång viïn àoaân viïn tñch cûåc tham gia caác hoaåt àöång do nhaâ trûúâng töí chûác, àïí nhûäng hoaåt àöång àaåt àûúåc hiïåu quaã trong thúâi gian túái. Nhaâ trûúâng Àêíy maånh cöng taác giaáo duåc tû tûúãng, chñnh trõ, phaáp luêåt cho sinh viïn. Sûã duång bùçng caác phûúng tiïån nhû baáo chñ, àaâi phaát thanh, truyïìn hònh. Nhaâ trûúâng nïn coá thïm sûå höî trúå vïì cú súã vêåt chêët nhû: maáy moác, caác phûúng tiïån kyä thuêåt, (Xem tiïëp trang 71) 71Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 9 thaáng 11/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN lûu cuãa thanh niïn ài ngûúåc laåi caác giaá trõ, chuêín mûåc xaä höåi hiïån thúâi nhû traâo lûu “Noái laâ laâm”; traâo lûu khoe aãnh sau khi ên aái (Aftersex); traâo lûu  tûå haânh xaác; traâo lûu taåo lêåp caác fanpage biïën tûúáng; traâo lûu “cêu like bùçng chuyïån, aãnh sex”, traâo lûu “àöët tiïìn cho vui”, traâo lûu “khoáa möi àöìng giúái”, traâo lûu “nghe hoùåc haát caác ca tûâ nhaãm nhñ”, traâo lûu “chuåp aãnh khoãa thên khi ài du  lõch”,  traâo  lûu “che  thên bùçng 1 ngoán  tay”, traâo lûu chuåp aãnh “tûå sûúáng” quaái dõ, traâo lûu giúái thiïåu caách chïët sao cho àeåp... xuêët hiïån ngaây caâng nhiïìu hún vaâ àûúåc coi laâ daång haânh vi lïåch chuêín “nöíi loaån”. *   *  * Coá thïí noái, bïn caånh nhûäng phaãn chûác nùng coá thïí nhòn nhêån àûúåc möåt caách dïî daâng, haânh vi lïåch chuêín khi sûã duång maång xaä höåi cuãa thanh niïn coá nhûäng chûác nùng nhêët àõnh àöëi vúái sûå töìn taåi cuãa hïå thöëng xaä höåi: noá giuáp thoaã maän àûúåc caác nhu cêìu vaâ baãn nùng vöën coá cuãa möîi ngûúâi; goáp phêìn laâm thay àöíi cuöåc söëng cuãa thanh niïn; thuác àêíy sûå thay àöíi caác giaá trõ, chuêín mûåc xaä höåi hiïån thúâi. Dûåa trïn caách phên  loaåi cuãa Merton thò haânh vi lïåch chuêín khi sûã duång maång xaä höåi cuãa thanh niïn bao göìm 3 loaåi chuã yïëu: lïåch chuêín daång “saáng kiïën”; lïåch chuêín daång “thoaát ly”; lïåch chuêín daång “nöíi loaån”. Caác röëi loaån vïì “chuêín giaá trõ” chó coá thïí àûúåc khùæc phuåc bùçng nöî lûåc tûå nêng cao nhêån thûác cuãa möîi caá nhên àïí coá sûác àïì khaáng vïì vùn hoáa trûúác caái xêëu; bùçng sûå giaáo duåc cuãa xaä höåi vaâ sûå nïu gûúng cuãa nhûäng ngûúâi coá traách nhiïåm. Nhaâ trûúâng, gia àònh, caác àoaân thïí xaä höåi cêìn giaáo duåc, àõnh hûúáng cho thanh niïn nhûäng nhêån thûác àuáng àùæn, tûâ àoá giuáp hoå biïët caách sûã duång trang maång xaä höåi vúái muåc àñch phuâ húåp. Taâi liïåu tham khaão 1. Trõnh Hoâa Bònh (2016), Vò sao “nhûäng troâ löë” trïn maång coá sûác huát?, nhung-tro-lo-tren-mang-co-suc-hut/c/20777012.epi 2. Phaåm Têët Dong, Lï Ngoåc Huâng (1999), Xaä höåi hoåc, Nxb Giaáo duåc 3. Lûu Song Haâ (2004), Haânh vi sai lïåch chuêín mûåc xaä höåi, Taåp chñ Têm lyá hoåc, söë 7/2004 4. Lï Ngoåc Huâng (2008), Lõch sûã vaâ lyá thuyïët xaä höåi hoåc 5. Trêìn Hûäu Luyïën, Àùång Hoaâng Ngên (2014), Maång xaä höåi: khaái niïåm, àùåc àiïím, tñnh nùng, aáp lûåc vaâ yá nghôa trong thûåc tiïîn vaâ nghiïn cûáu, Taåp chñ Têm lyá hoåc, söë 7 (184), 7- 2014 saách baáo. Xêy dûång chûúng trònh àaâo taåo vïì kiïën thûác  -  kyä  nùng  truy  cêåp maång cuäng  nhû àõnh hûúáng, giúái thiïåu caác luöìng thöng tin trïn maång cho sinh viïn. Thûúâng xuyïn múã caác hoaåt àöång ngoaåi khoáa cho sinh viïn; giuáp cho sinh viïn coá àûúåc sûå nùng àöång saáng, tûå tin nhaåy beán thñch nghi trong moåi hoaân caãnh; quan têm saát sao hún nûäa túái àúâi söëng cuãa tûâng viïn. Nhaâ trûúâng cêìn àûa ra nguyïn tùæc roä raâng trong hoåc têåp cuäng nhû caác lônh vûåc khaác. Taâi liïåu tham khaão 1. Nguyïîn Minh Hoâa, “Hön nhên vaâ gia àònh (Nhêån diïån vaâ dûå baáo)”, NXB TP. Höì Chñ Minh 1998. 2. Lï Nhû Hoa (1998), “Löëi söëng àö thõ Miïìn Trung, mêëy vêën àïì lyá luêån vaâ thûåc tiïîn”, NXB Vùn hoáa thöng tin, Haâ Nöåi. 3. Hermann Korte “Nhêåp mön Lõch sûã Xaä höåi hoåc”, Nguyïîn Liïn Hûúng dõch (1997). NXB Thïë giúái, Haâ Nöåi. 4. Àùång Caãnh Khanh (2006), “Xaä höåi hoåc thanh niïn”, NXB Chñnh trõ Quöëc gia Haâ Nöåi. 5. Mai Quyânh Nam (2004), “Gia àònh trong têëm gûúng xaä höåi hoåc”, NXB Khoa hoåc xaä höåi. 6. Vuä Haâo Quang (1997), “Nhûäng cú súã lyá luêån àïí nghiïn cûáu hïå giaá trõ cuãa gia àònh”, Taåp chñ khoa hoåc Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi. 7. Lï Thi (1998), “Sûå biïën àöíi cuãa gia àònh trong böëi caãnh àêët nûúác àöíi múái”, NXB TP. Höì Chñ Minh. 8. Kïët quaã àiïìu tra thûåc tïë tûâ thaáng 10 àïën thaáng 12 nùm 2015. 6. Thiïn Phûúng (2013), Sûå “lïåch chuêín giaá trõ” trong möåt böå phêån xaä höåi chinhtri/binh-luan-phephan/item/20973602-.html 7. SDRC - CFSI (2012), Dûå aán “Nêng cao nùng lûåc cho nhên viïn xaä höåi cú súã úã Tp.HCM” 8. Àinh Ngoåc Thaåch (2015), Hiïån tûúång lïåch chuêín vaâ ûáng xûã vùn hoáa cuãa ngûúâi Viïåt trong àiïìu kiïån hiïån nay, Baâi viïët tham gia höåi thaão “Hïå giaá trõ Viïåt Nam trong thúâi kyâ cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë”. Kyã yïëu höåi thaão in thaânh saách “Möåt söë vêën àïì vïì hïå giaá trõ Viïåt Nam trong giai àoaån hiïån taåi”. 9. Höì Diïåu Thuáy (2000), Àiïím qua caác lyá thuyïët xaä höåi hoåc vïì lïåch laåc vaâ töåi phaåm, Taåp chñ Xaä höåi hoåc, söë 1/ 2000 1 TS, Viï ån Nghiïn cûáu Thanh niïn, email: hoaquynh1801@gmail.com, sàt 0912521881 LÖËI SÖËNG CUÃA SINH VIÏN... (Tiïëp theo trang 81)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf32023_107324_1_pb_5936_2036312.pdf
Tài liệu liên quan