Hướng dẫn mô phỏng tín hiệu

Nếu chương trình của chúng ta có lỗi thì nó sẽ báo cho chúng ta biết vị trí lỗi xảy ra để cho chúng ta dễ dàng chỉnh sửa. Khi chương trình của chúng ta viết không còn lỗi chúng ta cần tiến hành mô phỏng chức năng của chương trình, kiểm tra chương trình của chúng ta đã hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế hay chưa. Ta thêm dạng sóng vào chương trình dùng để mô phỏng như sau:

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1938 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn mô phỏng tín hiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kích đúp vào bi u t ng Active-HDL trên Destopể ượ B1 T o Workspace kích vào tùy ch n ạ ọ [Create new workspace] nh n [OK]ấ Sau đó gõ vào tên Workspace và v trí l u th m c ch n [OK]ị ư ư ụ ọ B2 T o thi t k ch n [Creat an Empty Design]ạ ế ế ọ Nh nấ Next Tùy ch nọ nhà cung c p, côngấ ngh vàệ ngôn ng ữ Nh p vàoậ tên c aủ thi t kế ế Nh n Nextấ Ki m tra l i thong tin xem có v n đ gì không n u có nh n phím Back quay l i đ s aể ạ ấ ề ế ấ ạ ể ử ch a, n u không nh n Finishữ ế ấ B3 Thêm các file mã ngu n VHDLồ Kích chu t ph i vào Add new file Ch n new ch n VHDL Sourceộ ả ọ ọ Đánh d u vào ấ [Add the generated file to the design] ch n nextọ Gõ vào tên th c th mu n thi t k các giá tr d i th ng đ giá tr m c đ nh sau đóự ể ố ế ế ị ướ ườ ể ị ặ ị n phím nextấ Active HDL h tr cho vi c khai báo các c ng vào, ra và các ki u d li u s đ c tỗ ợ ệ ổ ể ữ ệ ẽ ượ ự đ ng sinh ra sau khai báo c a s d i. Trong ví d d i ta th y có 3 tín hi u vào làộ ở ử ổ ướ ụ ướ ấ ệ d, clk và Rst và m t tín hi u đ u ra là q. Khi khai báo các c ng vào ra xong thì ch ngộ ệ ầ ổ ươ trình s t đ ng sinh ra cho chúng ta đo n mãẽ ự ộ ạ Nh n Finish ta đ c đo n mã sau:ấ ượ ạ N u ta c n dùng thêm các th vi n nào thì ta ph i gõ b xung thêm vào.ế ầ ư ệ ả ổ Ví d DFFụ library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; -- Th vi n c n dùng đ c gõ bư ệ ầ ượ ổ xung vào trong ch ng trình.ươ entity DFF is port( d : in STD_LOGIC; clk : in STD_LOGIC; Rst : in STD_LOGIC; q : out STD_LOGIC ); end DFF; --}} End of automatically maintained section architecture DFF of DFF is begin Process(clk,d,Rst) Begin If (Rst= '1') then q<='0'; Elsif (clk'event and clk='1') then q<=0; End if; End Process; end DFF; Sau khi vi t xong mã VHDL la c n biên d ch đ ki m tra xem đo n mã chúng ta vi tế ầ ị ể ể ạ ế có l i hay không b ng cách n phím [F11] ho c làm theo cách hình v .ỗ ằ ấ ặ ở ẽ N u ch ng trình c a chúng ta có l i thì nó s báo cho chúng ta bi t v trí l i x y raế ươ ủ ỗ ẽ ế ị ỗ ả đ cho chúng ta d dàng ch nh s a. ể ễ ỉ ử Khi ch ng trình c a chúng ta vi t không còn l i chúng ta c n ti n hành mô ph ngươ ủ ế ỗ ầ ế ỏ ch c năng c a ch ng trình, ki m tra ch ng trình c a chúng ta đã ho t đ ng đúngứ ủ ươ ể ươ ủ ạ ộ theo yêu c u thi t k hay ch a.ầ ế ế ư Ta thêm d ng sóng vào ch ng trình dùng đ mô ph ng nh sau:ạ ươ ể ỏ ư Ta s đ c màn hình d ng sóng nh sau. Ch ng trình cho phép ta thêm các d ng sóngẽ ượ ạ ư ươ ạ đ th c hi n quá trình mô ph ng. màn hìể ự ệ ỏ Ta cũng có th thêm d ng sóng vào ch ng trình dùng đ mô ph ng b ng cách kíchể ạ ươ ể ỏ ằ vào nút thêm d ng sóng trên thanh công c .ạ ụ Khi đó c a s d ng sóng c a chúng ta ch a có m t tín hi u nào. N u mu n b xungử ổ ạ ủ ư ộ ệ ế ố ổ thêm tín hi u ta c n kéo và th các tín hi u t c a s thi t k sang c a s d ng sóng.ệ ầ ả ệ ừ ử ổ ế ế ử ổ ạ Gi s trong hình d i chúng ta m i kéo 2 tín hi u là d và clk.ả ử ướ ớ ệ Ti p theo chúng ta c n thêm d ng cho tín hi u c n mô ph ng.ế ầ ạ ệ ầ ỏ Sau đó căn c vào yêu c u c a tín hi u vào ta ch n lo i tín hi u t ng ng trong dãyứ ầ ủ ệ ọ ạ ệ ươ ứ tín hi u.ệ Sau khi đã hoàn thành các tín hi u c n mô ph ng chúng ta ti n hành ch y mô ph ng.ệ ầ ỏ ế ạ ỏ Thông th ng chúng ta th ng ch n m t kho ng th i gian mô ph ng đ thu n ti nườ ườ ọ ộ ả ờ ỏ ể ậ ệ cho quá trình theo dõi và ch nh s a ch ng trình.ỉ ử ươ Trong ví d d i chúng ta ch n th i gian mô ph ng là 1000ns.ụ ướ ọ ờ ỏ Xem xét d ng sóng c a tín hi u chúng ta có th k t lu n là m ch c a chúng ta đã ho tạ ủ ệ ể ế ậ ạ ủ ạ đ ng chính xác hay ch a.ộ ư The end.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHướng dẫn mô phỏng tín hiệu.pdf
Tài liệu liên quan