Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Thái Nguyên

Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực được thừa nhận là một yếu tố quan trọng nhất, có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển bền vững của tổ chức, của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp đều chịu sự tác động bởi một môi trường đầy cạnh tranh và thách thức. Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là phải quản trị nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Quản trị nguồn nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho thành công của mọi hoạt động trong tổ chức. Trong tình hình hiện nay với chính sách mở cửa, hội nhập của Nhà nước, sự cạnh tranh đang diễn ra gay gắt, địa vị độc tôn về kinh doanh Bưu chính - Viễn thông không còn tồn tại, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cũng như những đơn vị khác đang đứng trước những thách thức và khó khăn to lớn: thị phần bị chia sẻ, yêu cầu của khách hàng ngày một khắt khe hơn. Thực tế đó đòi hỏi Bưu điện tỉnh Thái Nguyên phải có những giải pháp để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn. Cùng với sức mạnh của khoa học kỹ thuật, sức mạnh về tài chính thì con người là yếu tố quan trọng hàng đầu. Quản lý con người nhằm khai thác và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, lao động trong doanh nghiệp tạo ra năng suất lao động cao, tạo ra được lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác đang là vấn đề bức thiết đặt ra đối với các đơn vị của VNPT.

pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguy ễn Thanh Tú và Đtg Tạp chí KHOA H ỌC & CÔNG NGH Ệ 103(03): 17 - 22 HI ỆU QU Ả S Ử D ỤNG NGU ỒN NHÂN L ỰC T ẠI B ƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN Nguy ễn Thanh Tú 1, Nguy ễn Th ị Ph ươ ng H ảo2* 1Tr ạm Khuy ến Nông thành ph ố Thái Nguyên 2Tr ường Đại h ọc Kinh t ế và Qu ản tr ị kinh doanh - TNU TÓM T ẮT Bưu điện t ỉnh Thái Nguyên là m ột đơn v ị thành viên c ủa T ổng công ty B ưu chính Vi ệt Nam, có nhi ệm v ụ t ổ ch ức cung c ấp d ịch v ụ b ưu chính, phát hành báo chí công ích và cung c ấp d ịch v ụ vi ễn thông t ại các điểm giao d ịch, th ực hiện m ột s ố công đoạn trong quy trình cung c ấp d ịch v ụ vi ễn thông, tin h ọc. B ưu chính t ỉnh qu ản lý toàn b ộ s ố lao độ ng cung c ấp d ịch v ụ b ưu chính, lao động cung c ấp các d ịch v ụ vi ễn thông công c ộng t ại các điểm giao d ịch, lao độ ng t ại các điểm B ưu điện văn hóa xã. V ới chính sách m ở c ửa, h ội nh ập c ủa Nhà n ước nh ư hi ện nay thì địa v ị độ c tôn v ề kinh doanh B ưu chính - Vi ễn thông không còn t ồn t ại. B ưu điện t ỉnh Thái Nguyên đang đứng tr ước nh ững thách th ức và khó kh ăn to l ớn. Để nâng cao n ăng l ực c ạnh tranh, m ột th ực t ế đặ t ra cho B ưu điện t ỉnh Thái Nguyên là ph ải làm t ốt công tác qu ản lý lao độ ng và s ử d ụng lao độ ng có hi ệu qu ả là h ết s ức quan tr ọng. Làm t ốt công tác này là điều ki ện để nâng cao n ăng su ất lao độ ng, đẩ y m ạnh ho ạt độ ng s ản xu ất kinh doanh, đả m b ảo sự t ồn t ại và phát tri ển c ủa đơn v ị, là n ền t ảng v ững ch ắc góp ph ần quan tr ọng vào quá trình công nghi ệp hoá, hi ện đạ i hoá đấ t n ước nói chung và c ủa đị a ph ươ ng nói riêng. Từ khóa : Ngu ồn nhân l ực, gi ải pháp, hi ệu qu ả, b ưu điện, t ỉnh Thái Nguyên. ĐẶT V ẤN ĐỀ* TH ỰC TR ẠNG S Ử D ỤNG NGU ỒN NHÂN Trong xu th ế toàn c ầu hoá n ền kinh t ế th ế LỰC T ẠI B ƯU ĐIỆN T ỈNH THÁI gi ới, môi tr ường kinh doanh trong n ước đang NGUYÊN từng b ước thay đổ i, B ưu điện t ỉnh Thái Tình hình bi ến độ ng s ố l ượng ngu ồn nhân Nguyên c ũng nh ư m ọi thành viên trong lực t ại B ưu điện t ỉnh Thái Nguyên VNPT c ũng đang t ừng b ước thay đổ i cho phù Tình hình s ố l ượng lao độ ng theo v ị trí hợp v ới điều ki ện kinh doanh m ới. Song song công vi ệc với vi ệc đầ u t ư trang thi ết b ị công ngh ệ cho Trong quá trình phát tri ển c ủa B ưu điện t ỉnh qu ản lý và s ản xu ất, nhân t ố con ng ười c ũng Thái Nguyên, hàng n ăm quy mô lao động đề u ph ải được đầ u t ư phát tri ển, nh ằm thích ứng tăng. Tuy nhiên, có s ự bi ến động v ề lao độ ng với yêu c ầu s ản xu ất. V ới chính sách m ở c ửa theo v ị trí công vi ệc. Thông qua bi ểu đồ 01, th ị tr ường B ưu chính vi ễn thông c ủa nhà n ước số l ượng lao độ ng theo v ị trí công vi ệc bình và chi ến l ược phát tri ển c ủa t ổng công ty, quân qua 3 n ăm t ăng 6,09%. Trong đó, lao bu ộc các đơn v ị thành viên nói chung và b ưu động qu ản lý t ăng 25,94%, lao độ ng s ản xu ất điện t ỉnh Thái Nguyên nói riêng ph ải tìm m ọi tăng 3,27%. cách nâng cao hi ệu qu ả s ản xu ất và một trong Tình hình s ố l ượng lao độ ng theo gi ới tính các bi ện pháp đó là nâng cao hi ệu qu ả s ử và độ tuổi dụng lao độ ng ngu ồn nhân l ực t ại đơn v ị. T ừ Số lao độ ng ở độ tu ổi trên 40 là 69 ng ười, th ực t ế trên, bài vi ết này t ập trung ch ỉ rõ th ực chi ếm 24,04% t ổng s ố lao độ ng c ủa B ưu điện. tr ạng hi ệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực t ại Đây là đội ng ũ đã được rèn luy ện trong th ực Bưu điện T ỉnh Thái Nguyên, đồng th ời đề ti ễn, đúc rút được nhi ều kinh nghi ệm, hi ểu xu ất m ột s ố gi ải pháp nh ằm nâng cao hi ệu bi ết v ề kinh t ế th ị tr ường, v ề t ổ ch ức s ản xu ất, qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực cho B ưu điện về qu ản lý nhân s ự, có hi ểu bi ết v ề pháp lu ật. tỉnh trong giai đoạn t ới. Qua 3 n ăm (2009-2011), s ố lao độ ng ở độ tu ổi trên 40 ngày càng t ăng bình quân là * Tel: 0913 079111, Email: haontp@tueba.edu.vn 21,40% đối v ới lao độ ng qu ản lý. T ỷ l ệ này 17 20Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Nguy ễn Thanh Tú và Đtg Tạp chí KHOA H ỌC & CÔNG NGH Ệ 103(03): 17 - 22 đối v ới lao độ ng s ản xu ất th ấp h ơn, ch ỉ t ăng động theo trình độ chuyên môn nh ư sau: Đại 6,72%. Có được điều này là do m ột ph ần lao học và trên đại h ọc chi ếm 20,91%, cao đẳ ng động s ản xu ất có độ tu ổi cao, kinh nghi ệm l ớn và trung c ấp chi ếm 25,09%, s ơ c ấp chi ếm và có thành tích t ốt được đưa lên làm lao 54,01%. Số cán b ộ công nhân viên ch ức có động qu ản lý. Tỷ l ệ lao độ ng theo gi ới tính trình độ đạ i h ọc và trên đại h ọc chi ếm 20,91% cũng không đồ ng đề u. Đố i v ới lao độ ng qu ản trong t ổng s ố cán b ộ k ỹ thu ật nghi ệp v ụ. Đây lý, ch ủ y ếu là nam (chi ếm 54,35% t ổng s ố lao cũng là đội ng ũ lãnh đạo ch ủ ch ốt c ủa B ưu động qu ản lý). Tuy nhiên, t ỷ l ệ này là r ất th ấp điện trong nh ững n ăm qua. Đội ng ũ này đã đối v ới lao độ ng s ản xu ất (chi ếm 22,41% t ổng đóng góp r ất l ớn vào nh ững th ắng l ợi trong số lao độ ng s ản xu ất). Độ i ng ũ lao độ ng s ản sản xu ất kinh doanh c ủa B ưu điện. Từ n ăm xu ất là n ữ đông, chi ếm 77,59% trong đó l ại ở 2009-2011, B ưu điện đã có nh ững chính sách độ tu ổi sinh đẻ cao. để nâng cao trình độ cho lao độ ng làm cho Về ch ất l ượng có s ự không đồ ng đề u gi ữa lao trình độ chuyên môn của lao độ ng t ăng lên động qu ản lý và lao động s ản xu ất. Lao độ ng đáng k ể. C ụ th ể, v ề lao độ ng qu ản lý, trình độ qu ản lý có trình độ chuyên môn cao h ơn lao đại h ọc và trên đại h ọc t ăng lên 28,34%, trình động s ản xu ất. Nhìn chung qua 3 n ăm, ch ất độ cao đẳ ng và trung c ấp t ăng lên 36,93%, lượng lao độ ng t ăng lên nh ưng ch ậm. Đố i v ới trình độ s ơ c ấp gi ảm 13,4%. Đố i v ới lao độ ng lao động qu ản lý, trình độ ch ủ y ếu t ập trung ở sản xu ất, t ỷ l ệ lao độ ng có trình độ đại h ọc và đại h ọc và trên đại h ọc. Năm 2011 t ổng s ố lao trên đại h ọc t ăng 15,47%, cao đẳ ng và trung c ấp động c ủa B ưu điện là 287 ng ười, c ơ c ấu lao tăng lên 17,91%, trình độ s ơ c ấp gi ảm 2,84%. 2011 2009 5,49% 3,92% 1,96% 7,32% 3,14% 5,92% 2,79% 5,10% 4,88% 6,62% 80,39% 72,47% Lao độ ng qu ản lý (t ừ c ấp tr ưở ng, phó phòng tr ở lên) Chuyên viên Lao độ ng qu ản lý (t ừ c ấp tr ưở ng, phó phòng tr ở lên) Nhân viên nghi ệp v ụ Chuyên viên Nhân viên k ỹ thu ật Nhân viên nghi ệp v ụ Công nhân ph ục v ụ Nhân viên k ỹ thu ật Công nhân s ản xu ất Công nhân ph ục v ụ Công nhân s ản xu ất Bi ểu đồ 01: Cơ c ấu lao độ ng theo v ị trí công vi ệc Tình hình bi ến độ ng ch ất l ượng ngu ồn nhân l ực t ại B ưu điện t ỉnh Thái Nguyên 2009 2011 20,91% 16,08% 19,21% 54,00% 64,71% 25,09% Đạ i h ọc và trên ĐH Cao đẳ ng, trung c ấp Sơ c ấp Đạ i h ọc và trên ĐH Cao đẳ ng, trung c ấp Sơ c ấp Bi ểu đồ 02: Cơ c ấu ngu ồn nhân l ực phân theo trình độ chuyên môn 18 21Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Nguy ễn Thanh Tú và Đtg Tạp chí KHOA H ỌC & CÔNG NGH Ệ 103(03): 17 - 22 Hi ệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực t ại B ưu đó, do đặc thù c ủa Bưu điện, các lao độ ng có điện t ỉnh Thái Nguyên sự luân chuy ển, h ỗ tr ợ nhau hoàn thành công Hiệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực theo vi ệc nên v ẫn còn kho ảng th ời gian lao độ ng doanh thu/l ợi nhu ận làm vi ệc không đúng vi ệc. C ụ th ể, t ỷ l ệ th ời gian làm không đúng vi ệc t ừ 22,5% n ăm 2009 Doanh thu bình quân qua 3 năm (2009-2011) tăng 11,87%, doanh thu bình quân/ng ười t ăng xu ống còn 17,29% n ăm 2011. M ặc dù, qua 3 5,45%, l ợi nhu ận t ăng lên t ừ 18.918 tr. đ lên năm t ỷ l ệ này đã gi ảm nh ưng nó th ể hi ện vi ệc 31.738 tr. đ, lợi nhu ận bình quân t ăng 29,52%. bố trí s ản xu ất v ẫn còn b ất c ập, do ng ười lao Trong đó, l ợi nhu ận bình quân/ng ười t ăng lên động ph ải ngh ỉ ch ờ vi ệc do ch ưa hi ểu rõ quy từ 71,19 tr. đ/ng ười/n ăm lên 110,59 trình t ổ ch ức thi công, công ngh ệ s ản xu ất và tr. đ/ng ười/n ăm tươ ng ứng l ợi nhu ận bình kỷ lu ật lao độ ng. quân/ng ười là 22,09%. Có được điều này là Hi ệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực theo qu ỹ do B ưu điện t ỉnh đã đa d ạng hóa các s ản ti ền l ươ ng và thu nh ập ph ẩm, t ăng c ường đầ u t ư nâng cao trang thi ết Trong quá trình ho ạt độ ng c ủa B ưu điện, bị... Nh ờ v ậy mà thu nh ập c ủa ng ười lao độ ng thông qua vi ệc đa d ạng hóa s ản ph ẩm, m ở được c ải thi ện đáng k ể. rộng m ạng l ưới tiêu th ụ, t ăng c ường đầ u t ư Hi ệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực theo trang thi ết b ị... làm cho l ợi nhu ận c ủa Bưu năng su ất lao độ ng điện t ăng lên. Qua đó, ti ền l ươ ng và thu nh ập Qua 3 n ăm (2009-2011) năng su ất lao độ ng bình quân c ủa lao độ ng qua 3 n ăm t ăng lên theo c ả doanh thu và l ợi nhu ận đề u t ăng. C ụ đáng k ể. Thu nh ập bình quân c ủa ng ười lao th ể, n ăng su ất lao độ ng theo doanh thu n ăm động là khá cao t ừ 4,56 tri ệu 2009 tính b ằng ti ền: cứ 1 ngày ng ười t ạo ra đồng/ng ười/tháng (n ăm 2009) lên 6,11 tri ệu 0,612 tri ệu đồ ng. Tỷ l ệ này ở n ăm 2011 t ăng đồng/ng ười/tháng (n ăm 2011), bình quân qua lên là 0,6803 tri ệu đồ ng, bình quân t ăng 5,5%. 3 n ăm t ăng lên 15,73%. Tuy nhiên, v ới m ức Nếu tính theo th ời gian lao độ ng, để t ạo ra 1 thu nh ập này khó có th ể thu hút được các lao tri ệu đồ ng thì hao phí 1,6348 ngày/ ng ười động có trình độ chuyên môn cao, nhi ều kinh (n ăm 2009) gi ảm xu ống 1,4699 ngày/ ng ười nghi ệm v ề làm vi ệc. (n ăm 2011), bình quân gi ảm 5,18%. Bên c ạnh Hi ệu qu ả s ử d ụng lao độ ng theo m ức độ h ợp đó, n ăng su ất lao độ ng theo l ợi nhu ận n ăm lý c ủa c ơ c ấu ngh ề nghi ệp 2009 tính b ằng ti ền, c ứ 1 ngày/ ng ười t ạo ra 250 217 0,294 tri ệu đồ ng, t ỷ l ệ này ở n ăm 2011 t ăng 208 lên là 0,439 tri ệu đồ ng, bình quân t ăng 22,1%. 200 Nếu tính theo th ời gian lao độ ng, để t ạo ra 1 150 Hi ện có tri ệu đồ ng thì hao phí 3,401 ngày/ ng ười (n ăm 100 Nhu c ầu 2009) gi ảm xu ống 2,2779 ngày/ ng ười (n ăm 50 21 23 20 19 23 2011), bình quân gi ảm 8,16%. 17 8 15 14 14 0 Hi ệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực theo t ỷ l ệ Lao độ ng Chuyên Nhân viên Nhân viên Công nhân Công nhân th ời gian làm vi ệc th ực t ế qu ản lý viên nghi ệp v ụ kỹ thu ật ph ục v ụ sản xu ất Để đánh giá hi ệu qu ả s ử d ụng lao độ ng theo Bi ểu đồ 03: Tình hình sử d ụng lao độ ng theo m ức th ời gian làm vi ệc th ực t ế ta s ử d ụng ch ỉ tiêu độ hợp lý c ủa c ơ c ấu ngh ề nghi ệp 2011 hệ s ố làm vi ệc th ực t ế (K = Th ời gian làm Hiện t ại nhu c ầu lao độ ng qu ản lý c ủa Bưu vi ệc th ực tế/thời gian làm vi ệc theo quy đị nh). điện c ần 12 ng ười, trong đó nhu c ầu l ớn nh ất Tỷ l ệ s ử d ụng th ời gian làm vi ệc th ực t ế qua 3 là nhân viên nghi ệp v ụ (c ần 7 lao độ ng). Tuy năm gi ảm, n ăm 2010 so v ới 2009 gi ảm nhiên, do quá trình b ố trí s ắp x ếp lao độ ng 1,65%, n ăm 2011 so v ới n ăm 2010 gi ảm theo đúng trình độ chuyên môn, tu ổi tác, kinh 0,72%. Điều này cho th ấy hi ệu qu ả s ử d ụng nghi ệm... ở m ột s ố b ộ ph ận có tính ch ồng ngu ồn nhân l ực theo t ỷ l ệ th ời gian làm vi ệc chéo. Điều này làm cho s ố l ượng lao độ ng th ực t ế t ăng lên, hay Bưu điện đã chú tr ọng qu ản lý th ừa khá nhi ều (4 lao độ ng), ch ủ y ếu đến hi ệu qu ả s ản xu ất nhi ều h ơn. Bên c ạnh ở lao độ ng chuyên viên (3 lao động). M ặc dù 19 22Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Nguy ễn Thanh Tú và Đtg Tạp chí KHOA H ỌC & CÔNG NGH Ệ 103(03): 17 - 22 vậy, do xu h ướng phát tri ển cùng v ới vi ệc m ở độ b ố trí đúng ngành ngh ề rộng quy mô, B ưu điện v ẫn c ần thêm 16 lao Số lao độ ng qu ản lý làm vi ệc đúng ngành động (nhi ều nh ất là nhân viên nghi ệp v ụ, 8 nghề cao h ơn lao động s ản xu ất do th ực tr ạng lao động). Cùng v ới s ự t ăng lên v ề quy mô tình hình lao động nói chung. Trong quá trình sản xu ất, l ực l ượng lao độ ng qu ản lý thì lao phát tri ển c ủa B ưu điện, qua m ột s ố n ăm có động s ản xu ất c ũng t ăng lên. Do v ậy, s ố sự điều ch ỉnh, s ắp x ếp l ại lao độ ng theo chi ều lượng lao độ ng này ch ưa đáp ứng được nhu hướng h ợp lý c ả v ề m ặt ch ất l ượng và s ố cầu (13 lao độ ng). Điều này do lao động s ản lượng lao độ ng. N ăm 2011, m ức độ b ố trí xu ất ở m ột s ố b ộ ph ận th ừa so v ới nhu c ầu đúng ngành ngh ề ở c ả 2 lo ại lao độ ng đạ t công vi ệc (th ừa 9 lao độ ng), nhi ều nh ất là đối 87,46%, t ỷ l ệ này ở n ăm 2009 là 77,65%. Đối với công nhân s ản xu ất (5 lao độ ng). Ph ần l ớn với lao độ ng qu ản lý, n ăm 2009 m ức độ b ố trí các b ộ ph ận thi ếu lao độ ng so v ới s ố lao độ ng đúng ngành ngh ề đạ t 89,66%, t ỷ l ệ này ở n ăm hi ện có (thi ếu 22 lao độ ng), ch ủ y ếu ở công 2011 là 95,65%. Đồng th ời, đố i v ới lao độ ng nhân s ản xu ất. Vi ệc phân chia ngu ồn nhân l ực sản xu ất, n ăm 2009, m ức độ b ố trí đúng của B ưu điện t ỉnh Thái Nguyên gi ữa lao độ ng ngành ngh ề đạ t 76,11%, t ỷ l ệ này cao nh ất đố i qu ản lý và lao động s ản xu ất tr ực ti ếp ch ưa với nhân viên k ỹ thu ật (87,50%). N ăm 2011, hợp lý. mức độ b ố trí đúng ngành ngh ề đạ t 85,89%, cao nh ất là nhân viên k ỹ thu ật đạ t 92,86%. Hi ệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực theo v ốn đầu t ư ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề HI ỆU QU Ả S Ử DỤNG NGU ỒN NHÂN L ỰC T ẠI B ƯU Thông qua b ảng trên ta th ấy, ch ỉ s ố sinh l ợi ĐIỆN T ỈNH THÁI NGUYÊN của B ưu điện qua 3 n ăm bình quân t ăng lên Nh ững k ết qu ả đã đạt được 9,39%, t ừ 1,24 l ần (n ăm 2009) đế n 1,49 l ần (n ăm 2011). Theo k ết qu ả c ủa b ảng trên, ta Ng ười lao độ ng c ủa B ưu điện t ỉnh Thái Nguyên không ng ừng được đào t ạo nâng cao th ấy ch ỉ s ố sinh l ợi trong n ăm 2011 là r ất cao: trình độ tay ngh ề, tích lu ỹ kinh nghi ệm. Cứ 100 đồ ng v ốn s ẽ t ạo ra 49 đồ ng l ợi nhu ận. Ng ười lao độ ng được đả m b ảo m ức thu nh ập Kết qu ả này ph ản ánh hi ện nay ngu ồn v ốn bình quân cao trong m ặt b ằng thu nh ập chung đầu t ư c ủa B ưu điện r ất ít, các tài s ản thi ết b ị của xã h ội và ch ế độ phúc l ợi khác cho ng ười ph ục v ụ quá trình s ản xu ất ch ủ y ếu là đi thuê. lao động nh ư tr ợ c ấp, ch ế độ đào t ạo cho con Trong n ăm 2011, B ưu điện t ỉnh Thái Nguyên em trong ngành, các ch ươ ng trình ngh ỉ mát, ho ạt độ ng có hi ệu qu ả cao và trong đó có s ự các phong trào thi đua, ho ạt độ ng đoàn th ể. đóng góp r ất l ớn c ủa ngu ồn nhân l ực. Ch ỉ s ố Ng ười lao độ ng đã góp ph ần tích c ực vào ho ạt động s ản xu ất kinh doanh c ủa đơn v ị t ạo tạo vi ệc làm c ủa B ưu điện qua 3 n ăm bình doanh thu và l ợi nhu ận cao. Hi ệu qu ả s ử d ụng quân t ăng lên 11,06%, t ừ 60,04 tr. đ/ng ười ngu ồn nhân l ực trong B ưu điện t ỉnh Thái (n ăm 2009) đến 74,05 tr. đ/ng ười (n ăm 2011). Nguyên được nâng cao d ẫn đế n m ức s ống c ủa Nh ư v ậy, n ăm 2011 để t ạo ra m ột ch ỗ làm ng ười lao độ ng c ũng t ăng lên và được đả m vi ệc, B ưu điện c ần đầ u t ư 74,05 tri ệu đồ ng. bảo, làm cho ng ười lao độ ng yên tâm trong Hi ệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực theo m ức công vi ệc. Bảng 01: Hi ệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân l ực theo v ốn đầu t ư Năm So sánh TĐPT Ch ỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 10/09 11/10 BQ(%) Lợi nhu ận Tr. đ 18.918 26.646 31.738 140,85 119,11 129,52 Tổng s ố v ốn đầ u t ư Tr. đ 15.309 18.758 21.251 122,53 113,29 117,82 Ch ỉ s ố sinh l ợi Lần 1,24 1,42 1,49 114,95 105,14 109,93 Tổng s ố L Đ bình Ng ười 255 270 287 105,88 106,30 106,09 quân Ch ỉ s ố t ạo vi ệc làm Tr. đ/ng ười 60,04 69,47 74,05 115,72 106,58 111,06 (Ngu ồn: Phòng TCCB - LĐ, B ưu điện t ỉnh Thái Nguyên) 20 23Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Nguy ễn Thanh Tú và Đtg Tạp chí KHOA H ỌC & CÔNG NGH Ệ 103(03): 17 - 22 Nh ững t ồn t ại c ần gi ải quy ết trong qu ản lý ngu ồn nhân l ực nh ư hoàn thi ện Ngoài nh ững k ết qu ả đã đạt được trên, thì vi ệc phân công và hi ệp tác lao độ ng, c ải ti ến Bưu điện t ỉnh Thái Nguyên c ũng đang t ồn t ại vi ệc t ổ ch ức và ph ục v ụ n ơi làm vi ệc, t ăng nhi ều h ạn ch ế trong quá trình s ử d ụng ngu ồn cường k ỷ lu ật lao độ ng và phát huy tính sáng nhân l ực nh ư sau: N ăng su ất lao độ ng v ẫn tạo c ủa ng ười lao độ ng. Áp d ụng m ột s ố pháp th ấp h ơn n ăng su ất lao độ ng c ủa các đơn v ị hỗ tr ợ gián ti ếp nh ằm nâng cao hi ệu qu ả s ử khác trong T ập đoàn. H ệ th ống tr ả l ươ ng, tr ả dụng ngu ồn nhân l ực nh ư Qu ản lý t ốt nhu th ưởng ch ưa t ạo độ ng l ực cho ng ười lao động cầu khách hàng, đa d ạng hoá d ịch v ụ, xây trong ho ạt độ ng s ản xu ất kinh doanh hàng dựng các nhóm ch ất l ượng... ngày, không th ực hi ện được các chính sách Gi ải pháp c ụ th ể: Nâng cao s ố l ượng, ch ất duy trì và thu hút các lao động gi ỏi v ề làm lượng ngu ồn nhân l ực; Nâng cao doanh thu, vi ệc. Vi ệc tr ả l ươ ng, tr ả th ưởng cho ng ười lao lợi nhu ận; Nâng cao n ăng su ất lao độ ng; B ố động còn mang tính ch ất cào b ằng, gi ữa các trí lao động và th ời gian làm vi ệc h ợp lý; ch ức danh công vi ệc trong thang b ảng l ươ ng Nâng cao qu ỹ ti ền l ươ ng và các ch ế độ phúc không có s ự phân bi ệt rõ ràng v ề yêu c ầu lợi khác. trình độ, kinh nghi ệm làm vi ệc (chênh l ệch KẾT LU ẬN mức l ươ ng gi ữa công nhân v ới k ỹ s ư, ho ặc ng ười qu ản lý không nhi ều) nên h ệ th ống Ngày nay, trong quá trình đổi m ới và phát thang b ảng l ươ ng hi ện t ại ch ỉ có ý ngh ĩa trong tri ển, ngu ồn nhân l ực được th ừa nh ận là m ột vi ệc thu hút công nhân, lao độ ng gi ản đơn. yếu t ố quan tr ọng nh ất, có tính quy ết đị nh đế n Chính sách tuy ển d ụng c ủa B ưu điện t ỉnh sự thành b ại, uy th ế, đị a v ị, kh ả n ăng phát Thái Nguyên hi ện đang được th ực hi ện m ột tri ển b ền v ững c ủa t ổ ch ức, c ủa doanh nghi ệp. cách r ất th ụ độ ng, không có chi ến l ược lâu dài Đặc bi ệt, trong n ền kinh t ế th ị tr ường m ọi về ngu ồn nhân l ực nh ư chính sách thu hút và doanh nghi ệp đề u ch ịu s ự tác độ ng b ởi m ột ườ đầ ạ ứ Để duy trì các lao động có trình độ chuyên môn môi tr ng y c nh tranh và thách th c. tồn t ại và phát tri ển không có con đường nào cao. Công tác đào t ạo ngu ồn nhân l ực được khác là ph ải qu ản tr ị ngu ồn nhân l ực m ột cách th ực hi ện ch ủ y ếu theo yêu c ầu c ủa các b ộ có hi ệu qu ả. Qu ản tr ị ngu ồn nhân l ực thành ph ận ch ứ ch ưa có chi ến l ược đào t ạo, phát công là n ền t ảng b ền v ững cho thành công tri ển ngu ồn nhân l ực rõ ràng, ch ưa xác định của m ọi ho ạt độ ng trong t ổ ch ức. Trong tình được hi ệu qu ả đào t ạo. Vi ệc giám sát, qu ản hình hi ện nay v ới chính sách m ở c ửa, h ội lý, ch ấm công ng ười lao độ ng làm vi ệc t ại nh ập c ủa Nhà n ước, s ự c ạnh tranh đang di ễn một s ố b ộ ph ận v ẫn ch ưa th ật sự nghiêm túc ra gay g ắt, đị a v ị độ c tôn v ề kinh doanh B ưu và vi ệc giám sát th ời gian làm vi ệc ch ưa h ợp chính - Vi ễn thông không còn t ồn t ại, B ưu lý d ẫn đế n lãng phí nhi ều chi phí lao độ ng cho điện t ỉnh Thái Nguyên c ũng nh ư nh ững đơn dự án. M ột s ố b ộ ph ận v ẫn có s ự d ư th ừa lao vị khác đang đứ ng tr ước nh ững thách th ức và động và ch ưa có k ế ho ạch đào t ạo, điều độ ng khó kh ăn to l ớn: th ị ph ần b ị chia s ẻ, yêu c ầu ho ặc gi ải quy ết ch ế độ cho các lao độ ng này. của khách hàng ngày m ột kh ắt khe h ơn. Th ực Một s ố gi ải pháp nh ằm nâng cao hi ệu qu ả tế đó đòi h ỏi B ưu điện t ỉnh Thái Nguyên ph ải sử d ụng ngu ồn nhân l ực t ại B ưu điện t ỉnh có nh ững gi ải pháp để ho ạt độ ng s ản xu ất Thái Nguyên kinh doanh ngày càng hi ệu qu ả h ơn. Cùng v ới Gi ải pháp chung: Th ực hi ện công tác tuy ển sức m ạnh c ủa khoa h ọc k ỹ thu ật, s ức m ạnh v ề ch ọn đáp ứng yêu c ầu s ản xu ất kinh doanh tài chính thì con ng ười là y ếu t ố quan tr ọng th ực t ế; Xây d ựng quy trình đánh giá th ực hàng đầu. Qu ản lý con ng ười nh ằm khai thác hi ện công vi ệc và t ổ ch ức đánh giá th ực hi ện và phát huy ti ềm n ăng c ủa độ i ng ũ cán b ộ, lao công vi ệc một cách đị nh k ỳ; Th ực hi ện công động trong doanh nghi ệp t ạo ra n ăng su ất lao tác đào t ạo, phát tri ển ngu ồn nhân l ực đáp động cao, tạo ra được l ợi th ế c ạnh tranh so ứng yêu c ầu c ủa s ản xu ất kinh doanh; Th ực với các doanh nghi ệp khác đang là v ấn đề b ức hi ện m ột cách có h ệ th ống các ho ạt độ ng khác thi ết đặ t ra đố i v ới các đơn v ị c ủa VNPT. 21 24Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Nguy ễn Thanh Tú và Đtg Tạp chí KHOA H ỌC & CÔNG NGH Ệ 103(03): 17 - 22 Nghiên c ứu th ực tr ạng và gi ải pháp nâng cao [2]. Ph ạm Thành Nghi, V ũ Hoàng Ngân (2004), hi ệu qu ả s ử d ụng ngu ồn nhân nh ằm giúp cho Qu ản lý ngu ồn nhân l ực ở Vi ệt Nam. M ột s ố v ấn đề Bưu điện s ử d ụng ngu ồn nhân l ực m ột cách lý lu ận và th ực ti ễn, Nxb Khoa h ọc Xã h ội, Hà N ội. [3]. Vũ Bá Th ế (2005), Phát huy ngu ồn l ực con có hi ệu qu ả góp ph ần giúp cho giúp cho B ưu ng ười để công nghi ệp hoá, hi ện đạ i hoá . Kinh điện đẩ y m ạnh ho ạt độ ng s ản xu ất kinh nghi ệm qu ốc t ế và th ực ti ễn Vi ệt Nam, Nxb Lao doanh, d ịch v ụ và n âng cao uy tín, v ị th ế c ủa động - Xã h ội, Hà N ội.. Bưu điện, x ứng đáng v ới ti ềm n ăng v ốn có [4]. Nguy ễn V ăn Th ụy (2003), "Vài suy ngh ĩ v ề của nó. chu ẩn b ị ngu ồn nhân l ực cho CNH, H ĐH theo định h ướng XHCN", Tạp chí C ộng S ản, s ố 35. [5]. George T.Milkovich & Jorhn W.Boudreau TÀI LI ỆU THAM KH ẢO (2002), Qu ản tr ị ngu ồn nhân l ực, Nxb Th ống kê, [1]. Hà V ăn H ội, Bùi Xuân Phong, V ũ Tr ọng TP H ồ Chí Minh. Phong (2002), Qu ản tr ị ngu ồn nhân l ực trong doanh [6]. Martin Hilb (2003), Qu ản tr ị nhân s ự t ổng th ể, nghi ệp B ưu chính vi ễn thông , Nxb Bưu điện. Nxb Th ống kê, TP H ồ Chí Minh. SUMMARY EFFECT OF HUMAN RESOURCES USING AT POST OF THAI NGUYEN PROVINCE Nguyen Thanh Tu1, Nguyen Thi Phuong Hao2* 1 Agricultural Extension Stations of Thai Nguyen city, 2College of Economics and Business Administrations - TNU Thai Nguyen Post is a member unit of Vietnam Post and Telecommunications Corporation. It is responsible for the organization to provide postal services, press releases and public telecommunications service provider in the transaction. With an open door policy, the current state of integration, the unique position of Post and Telecommunications business no longer exists. Thai Nguyen Post is facing enormous challenges and difficulties. To improve competitiveness, a fact set for Thai Nguyen Province Postal Service is to do good labor management and labor use efficiency is very important. Doing this work is to improve the conditions of labor productivity, boost production and business activities, ensure the existence and development of the unit, the foundation contributed significantly to the process of industrialization and modernization of the country in general and in particular localities. Key words: resources, effect, solution, post, Thai Nguyen Ngày nh ận bài:18/12/2012, ngày ph ản bi ện: 23/1/2013, ngày duy ệt đă ng:26/3/2013 * Tel: 0913 079111, Email: haontp@tueba.edu.vn 22 25Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhieu_qua_su_dung_nguon_nhan_luc_tai_buu_dien_tinh_thai_nguye.pdf
Tài liệu liên quan