Giáo trình Sinh học đại cương - Phần 2: Di truyền học - Chương 7: Sự sinh tổng hợp Protein - Võ Thanh Phúc

Nguyên tắc chung  Chỉ một trong hai mạch của phân tử DNA làm khuôn để tổng hợp mRNA

pdf20 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Sinh học đại cương - Phần 2: Di truyền học - Chương 7: Sự sinh tổng hợp Protein - Võ Thanh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN 2: DI TRUYỀN HỌC Chương 7. SỰ SINH TỔNG HỢP PROTEIN 1. VẬT CHẤT DI TRUYỀN 3 3.4 nm 1 nm 0.34 nm Liên kết hydro (a)Cấu trúc cơ bản của DNA (b) Cấu trúc hóa học của một đoạn ngắn DNA Đầu 3OH Đầu 5P Đầu 3OH Đầu 5P T T A A G G C C C C C C C C C C C G G G G G G G G G T T T T T T A A A A A A 1’ 2’3’ 4’ 5’ 1’ 2’3’ 4’ 5’ 4 2. QUÁ TRÌNH SAO CHÉP DNA 5 DNA sao chép theo kiểu bán bảo tồn 6 Nguyên tắc 7 DNA “mẹ” A A A T T T C C G G A A A T T T C C G G A A A A A A T T T T T T C C C C G G G G Tách rời hai mạch Phân tử DNA “con” có: -1 mạch cũ của DNA “mẹ” -1 mạch mới 8 Quá trình sao chép DNA 9  Tách mạch ở một đầu tạo ngã 3 sao chép  Mạch khuôn 1:  Mạch khuôn 2:  Enzyme sao chép: 10 DNA RNA Protein a a a a a a a a a a a a a a a a a a Học thuyết trung tâm của Sinh học phân tử 11 3. QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ 12 Nguyên tắc chung  Chỉ một trong hai mạch của phân tử DNA làm khuôn để tổng hợp mRNA U A G GGGGGT T A C A C T T T T TC C C CA A U G G A A A C C RNA polymerase C C A A A 5' 3' 13 4. SỰ DỊCH MÃ 14 DNA khuôn mẫu PHIÊN MÃ mRNA DỊCH MÃ Protein Amino acid Codon Trp Phe Gly 5 5 Ser U U U U U 3 3 53 G G G G C C T C A A AAAAA T T T T T G G G G C C C G G DNA Phân tử Gene 1 Gene 2 Gene 3 C C 15 UUU UUC UUA CUU CUC CUA CUG Phe Leu Leu Ile UCU UCC UCA UCG Ser CCU CCC CCA CCG UAU UAC Tyr Pro Thr UAA Stop UAG Stop UGA Stop UGU UGC Cys UGG Trp GC U U C A U U C C C A U A A A G G His Gln Asn Lys Asp CAU CGU CAC CAA CAG CGC CGA CGG G AUU AUC AUA ACU ACC ACA AAU AAC AAA AGU AGC AGA Arg Ser Arg Gly ACGAUG AAG AGG GUU GUC GUA GUG GCU GCC GCA GCG GAU GAC GAA GAG Val Ala GGU GGC GGA GGG Glu G U C A Met or start UUG G Mã di truyền 16 Ribosome mRNA tRNA Chuỗi polypeptide được hình thành 17 Khởi sự Diễn tiến sự dịch mã 18 Nối dài 19 Kết thúc 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsinh_ho_c_da_i_cuong7_vat_chat_di_truyen_va_qua_trinh_sinh_tong_hop_protein_9195_2007297.pdf
Tài liệu liên quan