Giáo trình Mô đun: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

Mục lục đề mục Trang 1. Lời tựa 2 2. Mục lục 3 3. Giới thiệu về mô đun 4 4. Sơ đồ quan hệ theo trình tự học nghề 6 5. Các hoạt động học tập chính trong mô đun 7 6. Bài 1-Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tiếp vận nhiên liệu xăng 9 7. Bài 2-Bảo dưỡng và sửa chữa bơm xăng 18 8. Bài 3-Tháo lắp, kiểm tra sửa chữa bộ chế hòa khí 27 9. Bài 4- Kiểm tra điều chỉnh bộ chế hòa khí 42 10. Đáp án các câu hỏi và bài tập 47 10. Tóm tắt nội dung mô đun 50 11. Tài liệu tham khảo 51 Giới thiệu về mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun: Mô đun bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí là một mảng kiến thức và kỹ năng cơ bản không thể thiếu được đối với một người công nhân sửa chữa các loại động cơ. Để có thể thực hiện tốt các nội dung của mô đun này người học cần phải nắm một số kiến thức về Hội nhập nghề sửa chữa máy tàu thủy, cơ kỹ thuật, nguội cơ bản trong sửa chữa, hàn cơ bản trong sửa chữa, vật liệu trong ngành cơ khí, dung sai và vẽ kỹ thuật, v.v. Mục tiêu của mô đun: - Mô tả cụ thể được cấu tạo và giải thích được nguyên lý, yêu cầu làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí một cách chính xác. - Bảo dưỡng và sửa chữa được hết những hư hỏng của các bộ phân và chi tiết trong hệ thống đúng quy trình, tiêu chuẩn sửa chữa với độ tin cậy cao, cùng với việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, thời gian hợp lý nhưng vẫn đảm bảo được an toàn và vệ sinh công nghiệp. Mục tiêu thực hiện của mô đun: Học xong môđun này học viên sẽ có khả năng: - Mô tả cụ thể được cấu tạo và giải thích được nguyên lý, yêu cầu làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí. - Tháo lắp toàn hệ thống theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn, nhanh gọn. - Tiến hành kiểm tra theo đúng phương pháp và chọn dụng cụ đo thích hợp để phát hiện đầy đủ chính xác các hư hỏng. - Phân tích so sánh số liệu và đưa ra phương án bảo dưỡng sửa chữa hợp lý. - Thực hiện phương án đã chọn để đạt đươc các thông số kỹ thuật như tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc tốt, hệ thống làm việc ổn định an toàn và đạt hiệu quả kinh tế. - Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. Nội dung chính của mô đun: - Cấu tạo, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống, bơm xăng, lọc xăng và bộ chế hòa khí. - Quy trình tháo lắp hệ thống, bơm xăng, lọc xăng và bộ chế hòa khí. - Thực hiện các phương pháp kiểm tra bơm xăng, lọc xăng, bộ chế hòa khí và lựa chọn dụng cụ kiểm tra một cách chính xác. - Phân tích và đưa ra phương án bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với điều kiện thực tế. - Thực hiện việc điều chỉnh, chạy thử đúng với quy phạm. - Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

doc53 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2924 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Mô đun: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p. N¾p thïng ngoµi viÖc ®Ëy kÝn cßn ph¶i b¶o ®¶m th«ng víi khÝ trêi nh»m gióp æn ®Þnh sù cung cÊp nhiªn liÖu cho hÖ thèng. H×nh 1.5: Thïng chøa nhiªn liÖu c. Xö lý h¬i nguyªn liÖu: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, d­íi t¸c dông cña nhiÖt ®é, nhiªn liÖu trong ®­êng èng nãng lªn vµ bay h¬i lµm ¶nh hëng lín ®Õn tû lÖ hçn hîp. X¨ng dÔ dµng bèc h¬i ë ¸p suÊt thÊp, do ¶nh h­ëng cña sù chuyÓn ®éng cña x¨ng trong hÖ thèng, nã t¹o bät khÝ trong ®­êng èng nhiªn liÖu vµ b¬m x¨ng. NÕu x¨ng trong ®­êng èng bay h¬i vµ t¹o bät x¨ng, th× nhiªn liÖu sÏ ®i vµo bé chÕ hoµ khÝ khi b¬m lµm viÖc vµ bay h¬i nhiÒu. Nguyªn nh©n nµy lµm cho tû lÖ hçn hîp nghÌo ®i, ®éng c¬ c¬ sÏ ch¹y cÇm chõng kh«ng ªm, t¨ng tèc kh«ng tèt vµ ®«i khi kh«ng ho¹t ®éng ®­îc. §Ó h¹n chÕ ®­êng èng dÉn nhiªn liÖu ph¶i ®îc bè trÝ xa víi nguån nhiÖt ®­êng èng th¶i vµ ®­êng èng gi¶m thanh hoÆc bäc chÊt c¸ch nhiÖt xung quanh thïng chøa vµ èng dÈn. Ngoµi ra cã thÓ dïng hÖ thèng håi nhiªn liÖu, kiÓu nµy ng¨n c¶n nhiªn liÖu l­u gi÷ trong ®­êng èng khi b¬m kh«ng ho¹t ®éng hoÆc lu«n lu«n gi÷ nhiªn liÖu ë nhiÖt ®é thÊp do sù tuÇn hoµn cña nhiªn liÖu trong hÖ thèng khi b¬m lµm viÖc. HÖ thèng håi nhiªn liÖu cã hai kiÓu, kiÓu thø nhÊt sù håi cña nhiªn liÖu vÒ thïng chøa lµ tõ b¬m nhiªn liÖu vµ kiÓu kh¸c lµ sù håi nhiªn liÖu vÒ thïng chøa tõ bé chÕ hoµ khÝ. 1.3. H­ háng th­êng gÆp cña hÖ thèng tiÕp vËn nhiªn liÖu x¨ng · H¬i x¨ng tho¸t ra ngoµi: H¬i x¨ng tho¸t ra ngoµi hÖ thèng nhiªn liÖu sÏ lµm « nhiÔm m«i tr­êng. Nguyªn nh©n cã thÓ do hë t¹i mét vÞ trÝ nµo ®ã trªn hÖ thèng vµ do nhiÖt ®é cña x¨ng cao qu¸ møc. §Ó xö lý sù qu¸ nhiÖt cÇn xem xÐt vÞ trÝ ®Æt ®éng c¬ vµ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n lµm cho nhiÖt ®é ®éng c¬ cao h¬n qui ®Þnh (b«i tr¬n, lµm m¸t, cä x¸t cña c¸c chi tiÕt, ®iÒu chØnh nhiªn liÖu, ®¸nh löa, …v.v.). §Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ bÞ hë nªn quan s¸t c¸c vÞÞ trÝ Èm ­ít ®ãng bôi trªn hÖ thèng nhiªn liÖu, cÇn chó ý c¸c vÞ trÝ nèi vµ t×nh tr¹ng kü thuËt cña c¸c èng dÈn x¨ng. · B¬m x¨ng b¬m yÕu: B¬m x¨ng b¬m yÕu cã thÓ do c¸c van kh«ng kÝn, mµng b¬m bÞ nh·o lµ chñ yÕu. §èi víi b¬m ®iÖn cã thÓ do cuén d©y ®iÒu khiÓn bÞ ch¹m chËp, tiÕp ®iÓm bÞ bÈn hoÆc tiÕp xóc kÐm. Nªn b¶o d­ìng sóc röa ®Þnh kú ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nªu trªn. Ngoµi ra b¬m x¨ng yÕu cã thÓ do läc x¨ng ®ãng cÆn bÈn nhiÒu nªn h¹n chÕ kh¶ n¨ng hót x¨ng tõ thïng chøa cña b¬m. 1.4. Th¸o l¾p c¸c bé phËn cña hÖ thèng tiÕp vËn nhiªn liÖu x¨ng a. Th¸o rêi ®éng c¬: - X¶ hÕt x¨ng khái thïng chøa: Chó ý c«ng viÖc phßng ch¸y - Th¸o d©y ©m (-) b×nh ¾c qui - Th¸o c¸c ®­êng èng dÈn x¨ng: ChØ th¸o c¸c ®o¹n èng cÇn thiÕt - Th¸o thïng chøa - Th¸o b¬m x¨ng: NÕu lµ b¬m dÈn ®éng c¬ khÝ nªn quay trôc khuûu cho cam ®iÒu khiÓn b¬m x¨ng ë vÞ trÝ kh«ng ®éi. b. Th¸o rêi chi tiÕt: · B¬m x¨ng: (bµi sau) · Thïng chøa x¨ng: - Th¸o bé phËn ®o møc x¨ng: Th¸o c¶ côm ®em ra ngoµi. - Th¸o van khãa: Tr­íc khi th¸o cã thÓ phun dung dÞch tÈy rØ sÐt cho dÔ th¸o. · Läc x¨ng: - §èi víi läc x¨ng chÕ t¹o nguyªn khèi: Thay míi khi ®ñ thêi gian sö dông hoÆc khi läc x¨ng qu¸ bÈn. - §èi víi läc x¨ng lo¹i cã thÓ th¸o rêi: Th¸o ®ai èc cèc x¨ng hoÆc ®ai èc gi÷ hép ngoµi, sau ®ã th¸o phÇn tö läc ra ngoµi. · èng dÈn x¨ng: - ChØ th¸o khi cÇn thiÕt. - §èi víi èng cao su cã thÓ xoay ång 1¸2 vßng tr­íc khi rót èng ra khái mèi nèi. - §èi víi èng kim lo¹i: Khi th¸o ®ai èc ®Çu èng ph¶i gi÷ kh«ng cho èng bÞ xoay theo. c. L¾p: TiÕn hµnh ng­îc víi tr×nh tù th¸o sau khi söa ch÷a h­ háng hoÆc thay míi, cÇn chó ý: - Thay läc x¨ng míi ®¹i tu ®éng c¬. - C¸c bé phËn ph¶i ®¹t yªu cÇu kü thuËt khi l¾p trë l¹i. - KiÓm tra sù lµm kÝn cña hÖ thèng tr­íc khi cho ®éng c¬ vËn hµnh. 1.5. KiÓm tra - söa ch÷a c¸c bé phËn cña hÖ thèng tiÕp vËn nhiªn liÖu x¨ng a. Läc x¨ng: - §Öm lµm kÝn: Nªn thay míi ®Öm khi b¶o d­ìng hay khi söa ch÷a. §Öm bÞ r¸ch, gi¶n dµi th× thay míi. - PhÇn tö läc: §èi víi läc giÊy thay míi theo h­íng dÈn nh­ng cã thÓ thay sím h¬n nÕu bÞ bÈn nhiÒu. §èi víi ®Öm kim lo¹i khi b¶o d­ìng cÇn thiÕt míi th¸o rêi vµ kh«ng ®­îc lµm biÕn d¹ng c¸c tÊm kim lo¹i. §èi víi ®Öm lµm b»ng gèm hay bét kim lo¹i nÕu bÞ nøt vì th× thay míi, nÕu bÞ bÈn cã thÓ lµm s¹ch b»ng khÝ nÐn vµ x¨ng. H×nh 1.6: Läc nhiªn liÖu d¹ng giÊy thÊm b. Thïng chøa x¨ng: H×nh 1.7: Ho¹t ®éng cña hÖ thèng b¸o møc nhiªn liÖu thïng chøa - KiÓm tra sù ¨n mßn thïng chøa: Cã thÓ kiÓm tra ®é dµy thïng chøa b»ng thiÕt bÞ siªu ©m. CÇn chó ý c¸c vÞ trÝ bÞ cä x¸t, rØ sÐt, c¸c mèi hµn. NÕu cã Ýt vÞ trÝ mßn khuyÕt cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch hµn ®¾p, nÕu nhiÒu ph¶i thay míi. - N¾p thïng chøa: N¾p ph¶i b¶o ®¶m kh«ng cã hiÖn t­îng b¸m bôi Èm xung quanh, nÕu cã cÇn thay míi c¸c ®Öm lµm kÝn. - Bé ®o møc x¨ng thïng chøa: CÇn kiÓm tra kÕt hîp víi ®ång hå bµo ®Ó x¸c ®Þnh møc tèi ®a vµ møc tèi thiÓu. c. èng dÉn x¨ng: - §èi víi èng cao su: Dïng tay uèn èng qua l¹i, nÕu thÊy cã vÕt nøt ph¶i thay èng míi. §Çu èng kh«ng ®­îc r¸ch vµ dïng tay Ên vµo ®Çu nèi ph¶i h¬i nÆng tay míi dïng tiÕp ®­îc. §èi víi èng b»ng kim lo¹i: C¸c ®ai gi÷ ph¶i cã ®ñ ®Öm nhùa hoÆc cao su. §Çu èng ph¶i kÝn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, nÕu bÞ hë ph¶i söa l¹i hoÆc thªm ®Öm ®Çu mèi ghÐp. H×nh 1.8: Söa ch÷a èng dÉn nhiªn liÖu kim lo¹i 1.6. Sóc r÷a hÖ thèng tiÕp vËn nhiªn liÖu - ChuÈn bÞ dông cô thiÕt bÞ: Thïng chøa x¨ng, khay chøa chi tiÕt, bµn ch¶i, cä sîi nylon, dung cô th¸o l¾p, m¸y nÐn khÝ, giÏ lau. - X¶ x¨ng ra khái thïng chøa vµ èng dÈn. - Th¸o thïng chøa. - Th¸o läc x¨ng - Lµm s¹ch c¸c chi tiÕt 1.7. Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp - Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng lo¹i, ®óng kÝch th­íc ®Ó kh«ng lµm háng c¸c chi tiÕt m¸y vµ dông cô, thiÕt bÞ. - Khi th¸o l¾p hÖ thèng tiÕp vËn x¨ng cÇn chó ý an toµn vÒ ch¸y næ xung quanh vÞ trÝ lµm viÖc. - Kh«ng ®­îc l¾p trë l¹i c¸c chi tiÕt, bé phËn ®· x¸c ®Þnh bÞ háng cã thÓ g©y nguy hiÓm cho ®éng c¬ khi ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng 2: nghiªn cøu tµi liÖu vµ th¶o luËn nhãm 1.8. Nghiªn cøu vÒ cÊu t¹o c¸c bé phËn - CÊu t¹o thïng chøa: H×nh d¹ng, v¸ch ng¨n. - èng dÉn x¨ng: Ph­¬ng ph¸p t¹o ®Çu èng cã d¹ng cæ chai. Ho¹t ®éng 3: nghe giíi thiÖu vµ xem tr×nh diÔn mÉu 1.9. Gia c«ng (söa ch÷a èng dÈn x¨ng) - C¾t èng: B»ng c­a, b»ng dông cô c¾t èng. - Söa ®Çu èng. - Loe ®Çu èng. - Uèn èng: B»ng lß xo Ho¹t ®éng 4 : rÌn luyÖn kü n¨ng 1.10. Th¸o hÖ thèng tiÕp vËn ra khái ®éng c¬ - C«ng viÖc chuÈn bÞ - Thao t¸c th¸o l¾p vµ sö dông dông cô - C«ng viÖc an toµn 1.11. L¾p - KiÓm tra tr­íc khi l¾p: Sè l­îng c¸c chi tiÕt, vÞ trÝ l¾p - Thao t¸c - C«ng viÖc an toµn 1.12. KiÓm tra - KiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt cña c¸c chi tiÕt - §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kü thuËt vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc C©u hái nghiªn cøu C©u 1: X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n l­îng x¨ng cung cÊp cho bé chÕ hßa khÝ kh«ng ®ñ? C©u 2: So s¸nh ­u nh­îc ®iÓm gi÷a c¸c lo¹i läc x¨ng? C©u 3: H·y cho biÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña läc x¨ng? C©u 4: Cho biÕt ph­¬ng ph¸p xö lý ®é kÝn ®Çu èng dÈn x¨ng? Néi dung phiÕu kiÓm tra ®¸nh gi¸ thùc hµnh Bµi: B¶o d­ìng vµ söa ch÷a hÖ thèng tiÕp vËn nhiªn liÖu x¨ng (gia c«ng èng dÈn x¨ng b»ng ®ång, cã èng mÉu kÌm theo) M· bµi: MEME -24 - 01 tt Néi dung Sè liÖu kü thuËt Lçi gia c«ng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sinh viªn 1 C¾t èng 2 Söa ®Çu èng 3 GÊp ®Çu èng (hoÆc loe ®Çu èng hoÆc g¾n khíp cÇu d¹ng h¹t b¾p). 4 Uèn èng 5 KiÓm tra ®é kÝn ®Çu èng Nh÷ng häc viªn nµo lµm kh«ng ®óng mét trong c¸c néi dung kÓ trªn sÏ ph¶i thùc hiÖn l¹i. Bµi 2: B¶o d­ìng vµ söa ch÷a b¬m x¨ng M· bµi : MEME 24 - 02 Môc tiªu thùc hiÖn: - Nªu c«ng dông cña b¬m x¨ng mét c¸ch chÝnh x¸c. - M« t¶ cÊu t¹o, gi¶i thÝch nguyªn lý lµm viÖc vµ yªu cÇu kü thuËt cña b¬m x¨ng. - Ph©n tÝch nguyªn nh©n h­ háng th­êng gÆp cña b¬m x¨ng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. - KiÓm tra van n¹p, van tho¸t, mµng b¬m, lß xo, cÇn b¬m vµ vá b¬m x¨ng ®¶m b¶o x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kü thuËt cña b¬m x¨ng mét c¸ch chÝnh x¸c vµ an toµn. - TiÕn hµnh söa ch÷a b¬m x¨ng ®¶m b¶o l­u l­îng, ¸p suÊt quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o vµ ®¶m b¶o b¬m x¨ng ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ æn ®Þnh. - Thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp. Néi dung chÝnh: - C«ng dông cña b¬m x¨ng. - CÊu t¹o, gi¶i thÝch nguyªn lý lµm viÖc vµ yªu cÇu kü thuËt cña b¬m x¨ng. - Nguyªn nh©n h­ háng th­êng gÆp ®èi víi b¬m x¨ng. - KiÓm tra van n¹p, van tho¸t, mµng b¬m, lß xo, cÇn b¬m vµ vá b¬m x¨ng. - Söa ch÷a b¬m x¨ng. - Nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp. C¸c h×nh thøc häc tËp: Ho¹t ®éng I: nghe thuyÕt tr×nh cã th¶o luËn 2.1. §Æc ®iÓm cÊu t¹o, yªu cÇu kü thuËt b¬m x¨ng B¬m x¨ng cã nhiÖm vô hót x¨ng ®­a lªn bé chÕ hoµ khÝ. Cã 2 lo¹i b¬m: Lo¹i dÉn ®éng b»ng ®iÖn. Lo¹i dÉn ®éng b»ng c¬ khÝ. a. Lo¹i dÉn ®éng c¬ b»ng c¬ khÝ: Lo¹i dÉn ®éng c¬ b»ng c¬ khÝ cã hai lo¹i, lo¹i cã èng x¨ng tr¶ vÒ thïng chøa vµ lo¹i kh«ng cã èng x¨ng tr¶ vÒ thïng chøa. Tuy nhiªn cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña hai lo¹i lµ gièng nhau. §­êng nhiªn liÖu trë vÒ thïng chøa cã thÓ tõ bé chÕ hoµ khÝ, nh­ng ®a sè lµ tõ b¬m x¨ng trë vÒ. B¬m x¨ng gåm mét mµng b¬m bè trÝ ë gi÷a, mµng b¬m ®­îc lµm b»ng v¶i sîi tæng hîp bªn ngoµi tr¸ng cao su chÞu x¨ng dÇu. C¸c van n¹p vµ van tho¸t bè trÝ trong b¬m cã t¸c dông ng­îc víi nhau. C¸c van nµy ®­îc t¸c ®éng di chuyÓn lªn xuèng nhê sù t¸c ®éng cña mµng b¬m vµ nhiªn liÖu ®­îc hót tõ thïng chøa sau ®ã ®ùoc ®Èy tíi bé chÕ hoµ khÝ. Mµng b¬m ®­îc dÉn ®éng qua c¬ cÊu cÇn bÈy, ®­îc ®iÒu khiÓn bëi cam bè trÝ trªn trôc cam cña ®éng c¬. · Nguyªn lý ho¹t ®éng: N¹p nhiªn liÖu: Khi cam t¸c ®éng ®éi cÇn bÈy cña b¬m x¨ng, lµm mµng b¬m chuyÓn ®éng ®i xuèng; t¹o ®é ch©n kh«ng ë buång trªn cña mµng , van n¹p më vµ nhiªn liÖu ®­îc hót tõ thïng chøa qua läc x¨ng vµo b¬m. Van tho¸t ®­îc ®ãng kÝn. H×nh 2.1: B¬m x¨ng ®ang ë hµnh tr×nh n¹p Cung cÊp nhiªn liÖu: Khi cam kh«ng ®éi, mét ®Çu cÇn bÈy chuyÓn ®éng ng­îc trë l¹i do sù t¸c ®éng cña lß xo. Lß xo ®Èy mµng lªn nÐn nhiªn liÖu, d­íi t¸c dông cña ¸p suÊt nhiªn liÖu, van n¹p ®ãng vµ van tho¸t më, nhiªn liÖu ®­îc b¬m tíi bé chÕ hoµ khÝ . Chu kú lµm viÖc cña van hót vµ van tho¸t ®­îc lËp l¹i. Nhiªn liÖu ®­îc cung cÊp liªn tôc ®Õn bé chÕ hoµ khÝ. H×nh 2.2: B¬m x¨ng ®ang ë hµnh tr×nh b¬m H×nh 2.3: B¬m x¨ng ®ang ë vÞ trÝ "kh«ng b¬m" B¬m kh«ng lµm viÖc: NÕu nhiªn liÖu do b¬m cung cÊp nhiÒu h¬n so víi sù cÇn thiÕt cña bé chÕ hoµ khÝ. ¸p suÊt nhiªn liÖu phÝa trªn cña mµng b¬m sÏ chèng l¹i sù ®Èy mµng ®i lªn do sù t¸c ®éng cña lß xo. Mµng vµ thanh kÐo ®­îc gi÷ ë phÝa d­íi (vÞ trÝ thÊp nhÊt). Lóc nµy cÇn bÈy vÉn ho¹t ®éng theo chuyÓn ®éng cña cam, nh­ng mµng b¬m th× kh«ng t¸c ®éng trong ®iÒu kiÖn nµy, mµng b¬m sÏ dÞch chuyÓn trë l¹i khi cã sù tiÕp nhËn nhiªn liÖu tõ bé chÕ hßa khÝ. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, ¸p suÊt do b¬m cung cÊp kho¶ng 0,2-0,3 kg/cm2. b. Lo¹i dÉn ®éng b»ng ®iÖn: · B¬m x¨ng kiÓu tiÕp ®iÓm: H×nh 2.4: B¬m x¨ng dÉn ®éng b»ng ®iÖn 1.TiÕp ®iÓm 2.Cuén d©y 3.Lß xo 4.Mµng b¬m 5.Van tho¸t 6.§­êng x¨ng ra 7.§­êng x¨ng vµo 8.Van n¹p · Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi cho dßng ®iÖn ch¹y vµo cuén d©y (2) th«ng qua tiÕp ®iÓm (1), trong cuén d©y sinh ra tõ tr­êng hót miÕng s¾t kÐo mµng b¬m (4) ®i lªn t¹o sù gi¶m ¸p, x¨ng hót vµo qua van (8). Lóc miÕng s¾t vµ cÇn ®i lªn ®éi tiÕp ®iÓm (1) më ra ng¾t dßng ®iÖn tõ acquy ®Õn, lµm mÊt tõ tr­êng trong cuén d©y, lß xo (3) kÐo mµng b¬m vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, ®ång thêi nÐn x¨ng qua van tho¸t (5) ®­a x¨ng ®Õn bé chÕ hoµ khÝ. Khi bé chÕ hßa khÝ ®Çy x¨ng th× ¸p suÊt t¸c ®éng lµm mµng b¬m (4) vâng lªn, lµm tiÕp ®iÓm (1) më ra nªn kh«ng cã dßng ®iÖn ®i vµo cuén d©y (2) v× vËy b¬m ng­ng ho¹t ®éng. · B¬m x¨ng kiÓu dïng c¸nh qu¹t: H×nh 2.5: B¬m x¨ng ®iÖn kiÓuc¸nh qu¹t §©y lµ lo¹i b¬m dïng lùc ly t©m ®Ó b¬m nhiªn liÖu. B¬m sö dông mét ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cë nhá ®Ó quay c¸nh qu¹t. C¸nh qu¹t ®Èy nhiªn liÖu ra ngoµi thµnh vá b¬m vµ lùc ly t©m t¹o ¸p suÊt ®­a nhiªn liÖu ®Õn cöa tho¸t ®Ó tíi bÇu läc vµ hÖ thèng ®­êng èng dÈn. §éng c¬ ®iÖn th­êng ®­îc ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp qua bé ECU. · B¬m x¨ng kiÓu con l¨n: H×nh 2.6: B¬m x¨ng ®iÖn kiÓucon l¨n Khi ®éng c¬ ®iÖn quay, sù lµm viÖc cña b¬m kiÓu con l¨n sÏ lµm cho nhiªn liÖu sÏ t¨ng dÇn ¸p suÊt do sù thay ®æi thÓ tÝch khi c¸c con l¨n chuyÓn ®éng. ThÓ tÝch cña kh«ng gian tõ cöa hót ®Õn cöa tho¸t sÏ gi¶m dÇn. ¸p suÊt do b¬m t¹o ra sÏ t¨ng cao khi b¬m ho¹t ®éng do ®ã trtªn b¬m cã g¾n mét van giíi h¹n ¸p suÊt. b. Th¸o rêi chi tiÕt b¬m x¨ng kiÓu c¬ khÝ: - ChuÈn bÞ dông cô, khay chøa. - VÖ sinh s¹ch sÏ bªn ngoµi. - Th¸o vÝt lÊy n¾p b¬m ra khái th©n: Chó ý vÞ trÝ l¾p gi÷a n¾p vµ th©n. - Th¸o van hót vµ van tho¸t. - Th¸o lß xo håi vÞ cÇn dÉn ®éng, lÊy ra ngoµi. - LÊy mµng b¬m, lß xo mµng b¬m. - VÖ sinh toµn bé chi tiÕt. c. L¾p: TiÕn hµnh ng­îc víi tr×nh tù th¸o sau khi söa ch÷a h­ háng hoÆc thay míi, cÇn chó ý: - L¾p van hót vµ van tho¸t b¬m x¨ng ®óng chiÒu. - N¾p b¬m x¨ng siÕt ®Òu vµ chÆt. - C¸c bé phËn ph¶i ®¹t yªu cÇu kü thuËt khi l¾p trë l¹i. - KiÓm tra sù lµm kÝn cña hÖ thèng tr­íc khi cho ®éng c¬ vËn hµnh. 2.2. KiÓm tra - söa ch÷a b¬m x¨ng · KiÓm tra van hót, van tho¸t: - KiÓm tra van tho¸t: §æ ®Çy x¨ng vµo cöa ra van tho¸t, sau ®ã cho mµng b¬m ®i xuèng, nÕu x¨ng kh«ng bÞ hót vµo trong b¬m th× van tho¸t cßn tèt, nÕu x¨ng bÞ hót vµo bªn trong th× thay van míi. - KiÓm tra van hót: Cho mµng b¬m ®i xuèng, ®æ ®Çy x¨ng vµo cöa van hót, chio mµng b¬m ®i lªn, nÕu x¨ng kh«ng bÞ trµo ra ngoµi th× van hót cßn tèt, nÕu x¨ng trµo ra ngoµi th× nªn thay van míi. · KiÓm tra mµng b¬m: - KiÓm tra líp cao su ngoµi: Líp cao su kh«ng bÞ trãc, nøt vµ kh«ng ®­îc phång lªn khái líp v¶i bªn trong. - Mµng b¬m ph¶i Ðp s¸t vµo hai tÊm ®Öm, kh«ng xoay tr­ît quanh thanh kÐo. · KiÓm tra c¸c lß xo; - Lß xo mµng b¬m: Kh«ng ®­îc ræ khuyÕt, cong vªnh. - Lß xo cÇn bÈy: §Çu lß xo ph¶i ¸p s¸t ê hai ®Çu tú. · KiÓm tra th©n b¬m: - C¸c læ ren bÞ chên: Cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch dïng vÝt-®ai èc. - BÒ mÆt gi÷ mµng b¬m: KiÓm tra ®é ph¼ng b»ng th­íc th¼ng, nÕu kh«ng ph¼ng cã thÓ mµi ph¼ng trë l¹i. · KiÓm tra c¸c chi tiÕt kh¸c: - Khe hë gi÷a chèt cÇn bÈy vµ læ trªn cÇn bÈy: Khe hë lín th× thay chèt míi (nÕu chèt mßn khuyÕt) hoÆc ®ãng b¹c lãt læ chèt. - §Çu tiÕp xóc víi mÊu cam cña cÇn bÈy bÞ mßn: Cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch mµi mÆt l¾p ghÐp cña b¬m x¨ng víi ®éng c¬ mét l­îng phï hîp. ghÐp. · KiÓm tra ®éng c¬ ®iÖn: KiÓm tra t­¬ng tù ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cña c¸c hÖ thèng kh¸c. · KiÓm tra ho¹c ®éng cña b¬m x¨ng: - KiÓm tra ¸p suÊt b¬m: + Nèi ®Çu ra cña b¬m x¨ng víi mét ®ång hå ®o ¸p suÊt. + Cho b¬m ho¹t ®éng. + §iÒu chØnh van kÑp ®Ó x¸c ®Þnh ¸p suÊt lín nhÊt. + ¸p suÊt qui ®Þnh: 0,3¸0,5 kG/cm2 - KiÓm tra n¨ng suÊt b¬m: + Nèi ®Çu ra cña b¬m x¨ng víi mét ®ång hå ®o ¸p suÊt. + Høng nhiªn liÖu trong mét b×nh chøa cã v¹ch ®Þnh l­îng. + §iÒu chØnh van kÑp ®Õn ¸p suÊt qui ®Þnh cña b¬m. + §o l­îng x¨ng trong b×nh chøa: L­îng x¨ng b¬m vµo b×nh Ýt nhÊt 0,45 lÝt/30 gi©y. H×nh 2.7: X¸c ®Þnh n¨ng suÊt vµ ¸p suÊt cña b¬m x¨ng - KiÓm tra lùc hót cña b¬m: + Nèi mét ®ång hå ch©n kh«ng vµo ®­êng èng hót cña b¬m x¨ng. + BËt khãa ®iÖn cho b¬m ho¹t ®éng hoÆc khëi ®éng ®éng c¬. + §ä trÞ sè ®o trªn ®ång hå: §é ch©n kh«ng yªu cÇu tõ 200¸250 mmHg. + Nõu kh«ng ®¹t kiÓm tra c¸c chi tiÕt cña b¬m x¨ng. H×nh 2.8: X¸c ®Þnh lùc hót cña b¬m x¨ng 2.3. Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp - Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng lo¹i, ®óng kÝch th­íc ®Ó kh«ng lµm háng c¸c chi tiÕt m¸y vµ dông cô, thiÕt bÞ. - Khi th¸o l¾p cÇn chó ý an toµn vÒ ch¸y næ xung quanh vÞ trÝ lµm viÖc. - Kh«ng ®­îc l¾p trë l¹i c¸c chi tiÕt, bé phËn ®· x¸c ®Þnh bÞ háng cã thÓ g©y nguy hiÓm cho ®éng c¬ khi ho¹t ®éng. - §èi víi b¬m x¨ng dïng ®iÖn cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p, kiÓm tra nh»m tr¸nh sù cè do ®iÖn cã thÓ t¹o ra sau nµy. Ho¹t ®éng 2: nghiªn cøu tµi liÖu vµ th¶o luËn nhãm 2.4. Nghiªn cøu vÒ cÊu t¹o - CÊu t¹o c¸c lo¹i b¬m: Kh«ng gian xung quanh c¸c van, h×nh d¹ng mµng b¬m, b¬m c¬ khÝ, b¬m x¨ng dïng ®iÖn. Ho¹t ®éng 3: nghe giíi thiÖu vµ xem tr×nh diÔn mÉu 2.5. Th¸o b¬m x¨ng a. Th¸o ra khái ®éng c¬ b. Th¸o rêi chi tiÕt 2.6. L¾p b¬m x¨ng a. C¸c chó ý khi l¾p b. KiÓm tra sau khi l¾p 2.7. KiÓm tra b¬m a. KiÓm tra c¸c van x¨ng. b. KiÓm tra mµng b¬m. c. KiÓm tra ®é vªnh mÆt l¾p ghÐp mµng b¬m. Ho¹t ®éng 4 : rÌn luyÖn kü n¨ng 2.8. Th¸o b¬m x¨ng - C«ng viÖc chuÈn bÞ - Thao t¸c th¸o l¾p vµ sö dông dông cô - C«ng viÖc an toµn 2.9. L¾p - KiÓm tra tr­íc khi l¾p: Sè l­îng c¸c chi tiÕt, vÞ trÝ l¾p - Thao t¸c - C«ng viÖc an toµn 1.10. KiÓm tra - KiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt cña c¸c chi tiÕt - §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kü thuËt vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc C©u hái nghiªn cøu C©u 1: So s¸nh ­u nh­îc ®iÓm gi÷a b¬m x¨ng dÉn ®éng c¬ khÝ vµ b¬m x¨ng dÉn ®éng b»ng ®iÖn? C©u 2: H·y cho biÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña èng x¨ng nèi víi b¬m x¨ng? C©u 3: Cho biÕt c¸c nguyªn nh©n b¬m x¨ng lµm viÖc g©y tiÕng ån? C©u 4: Cho biÕt nguyªn nh©n ¸p suÊt b¬m qu¸ cao? Néi dung phiÕu kiÓm tra ®¸nh gi¸ thùc hµnh Bµi: B¶o d­ìng vµ söa ch÷a hÖ thèng tiÕp vËn nhiªn liÖu x¨ng (b¬m x¨ng dÈn ®éng c¬ khÝ) M· bµi: MEME -24 - 01 tt Néi dung Sè liÖu kiÓm tra Yªu cÇu kü thuËt ®¸nh gi¸ biÖn ph¸p xö lý 1 KiÓm tra tæng qu¸t. - - 2 KiÓm tra ®é kÝn van hót. - - - 3 KiÓm tra ®é ®é kÝn van tho¸t. - - - 4 KiÓm tra ®é vªnh mÆt l¾p ghÐp mµng b¬m. - - 5 KiÓm tra mµng b¬m. - - - 6 KiÓm tra khe èng dÉn x¨ng b»ng cao su. - - Nh÷ng häc viªn ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra biÖn ph¸p xö lý kh«ng ®óng néi dung nµo trong c¸c néi dung kÓ trªn sÏ ph¶i thùc hiÖn l¹i néi dung ®ã. Bµi 3: Th¸o l¾p kiÓm tra söa ch÷a bé chÕ hßa khÝ M· bµi : MEME 24 - 03 Môc tiªu thùc hiÖn: - Nªu c«ng dông cña bé chÕ hoµ khÝ. - Tr×nh bµy cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña bé chÕ hßa khÝ mét c¸ch chÝnh x¸c. - Ph©n tÝch nguyªn nh©n h­ háng th­êng gÆp ®èi víi bé chÕ hßa khÝ. - KiÓm tra van kim, phao x¨ng, gÝch-l¬, m¹ch x¨ng kh«ng t¶i, m¹ch x¨ng gia tèc, m¹ch x¨ng chÝnh, m¹ch x¨ng lµm ®Ëm vµ m¹ch x¨ng khëi ®éng cña bé chÕ hßa khÝ. - Söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña bé chÕ hßa khÝ mét c¸ch chÝnh x¸c vµ an toµn. - Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp. Néi dung chÝnh: - C«ng dông cña bé chÕ hoµ khÝ. - CÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ yªu cÇu kü thuËt cña bé chÕ hßa khÝ. - Nguyªn nh©n h­ háng th­êng gÆp ®èi víi bé chÕ hßa khÝ. - KiÓm tra van kim, phao x¨ng, zÝc-l¬, m¹ch x¨ng kh«ng t¶i, m¹ch x¨ng gia tèc, m¹ch x¨ng chÝnh, m¹ch x¨ng lµm ®Ëm vµ m¹ch x¨ng khëi ®éng cña bé chÕ hßa khÝ. - Söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña bé chÕ hßa khÝ. - C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp. C¸c h×nh thøc häc tËp: Ho¹t ®éng I: nghe thuyÕt tr×nh cã th¶o luËn 3.1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm vÞªc cña bé chÕ hßa khÝ H×nh 3.1. §éng c¬ x¨ng sö dông bé chÕ hßa khÝ a. Bé chÕ hßa khÝ c¬ b¶n Bé chÕ hoµ khÝ c¬ b¶n lµ bé chÕ hoµ khÝ chØ cã mét vßi phun x¨ng. Trong ®ã mét ®Çu vßi phun ®­îc ®Æt trong buång phao vµ ®Çu cßn l¹i ®Æt t¹i häng khuÕch t¸n. Khi cã dßng khÝ ®i qua häng khuÕch t¸n th× x¨ng sÏ ®­îc hót ra khái buång phao ®Ó hßa trén víi kh«ng khÝ t¹o thµnh hæn hîp. Nguyªn lý lµm viÖc: Khi ®éng c¬ lµm viÖc, qua sù dÞch chuyÓn cña piston kh«ng khÝ tõ khÝ trêi ®­îc hót qua bÇu läc vµo ®­êng èng n¹p råi qua häng khuÕch t¸n cña bé chÕ hßa khÝ. Vßi phun ®­îc ®Æt t¹i tiÕt diÖn l­u th«ng nhá nhÊt cña häng khuÕch t¸n lµ n¬i cã ®é ch©n kh«ng lín nhÊt. Nhiªn liÖu tõ buång phao qua Gicl¬ ®­îc dÉn tíi vßi phun. Nhê cã ®é ch©n kh«ng ë häng khuÕch t¸n, nhiªn liÖu ®­îc hót ra khái vßi phun vµ ®­îc xÐ thµnh nh÷ng h¹t nhá hßa trén víi kh«ng khÝ ®i qua häng khuÕch t¸n vµo xylanh ®éng c¬. Trong buång phao cã ®Æt phao x¨ng vµ van kim ®Ó ®iÒu chØnh møc nhiªn liÖu trong buång phao lu«n ë møc cè ®Þnh ®Ó cho bé chÕ hßa khÝ lµm viÖc chÝnh x¸c. PhÝa sau häng khuÕch t¸n cßn cã b­ím ga dïng ®Ó ®iÒu chØnh l­îng khÝ hçn hîp ®i vµo xylanh ®éng c¬. Khi b­ím ga më nhá l­îng nhiªn liÖu phun vµo häng khuÕch t¸n Ýt vµ khi b­ím ga më cµng lín th× l­îng nhiªn liÖu phun vµo häng khuÕch t¸n sÏ t¨ng lªn. Khi b­ím ga ®ãng gÇn kÝn th× x¨ng kh«ng phun ra khái vßi phun ®­îc do ®é ch©n kh«ng nhá H×nh 3.2. Bé chÕ hßa khÝ c¬ b¶n b. C¸c hÖ thèng chñ yÕu cña bé chÕ hßa khÝ hiÖn ®¹i · HÖ thèng phao: HÖ thèng phao x¨ng cã nhiÖm vô æn ®Þnh møc x¨ng trong buång phao nh»m gióp cho c¸c hÖ thèng kh¸c trªn bé chÕ hßa khÝ lµm viÖc phï hîp víi c¸c chÕ ®é lµm viÖc cña ®éng c¬. HÖ thèng phao x¨ng cã c¸c bé phËn sau: - Phao x¨ng ®­îc ®Æt trong buång phao, phao x¨ng kÕt hîp víi van kim æn ®Þnh møc x¨ng trong buång phao khi ®éng c¬ lµm viÖc ë nhiÒu chÕ ®é tèc ®é kh¸c nhau. Khi møc x¨ng thÊp h¬n qui ®Þnh, phao ®i xuèng lµm van kim më, x¨ng ®­îc b¬m x¨ng ®Èy vµobuång phao. Van kim sÏ ®ãng kÝn l¹i khi møc x¨ng trong buång phao ®¹t møc qui ®Þnh. - Läc x¨ng: Läc x¨ng g¾n trªn bé chÕ hßa khÝ th­êng lµm b»ng v¶i sîi tæng hîp. Läc x¨ng cã nhiÖm vô gi÷ l¹i c¸c cÆn bÈn nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng lµm kÝn cho van kim vµ chèng mßn cho c¸c bé phËn cña bé chÕ hßa khÝ. - èng th«ng h¬i buång phao: §©y lµ mét èng rçng nèi tõ buång phao ®Õn vïng phÝa trªn häng khuÕch t¸n. èng th«ng h¬i buång phao cã nhiÖm vô æn ®Þnh ¸p suÊt kh«ng gian phÝa trªn buång phao. ViÖc æn ®Þnh nµy sÏ gióp cho sù ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng kh¸c trªn bé chÕ hßa khÝ ®­îc æn ®Þnh. H×nh 3.3. HÖ thèng phao · HÖ thèng kh«ng t¶i: HÖ thèng kh«ng t¶i cã nhiÖm vô cung cÊp hæn hîp khÝ cho ®éng c¬ ë kho¶ng tèc ®é lµm viÖc thÊp nhÊt. B­ím ga ®ãng gÇn kÝn khi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng t¶i nªn søc hót phÝa trªn b­ím ga vµ ë häng bé chÕ hßa khÝ nhá v× vËy x¨ng khã ®­îc hót ra tõ vßi phun chÝnh, hçn hîp sÏ lo·ng v­ît ngoµi giíi h¹n bèc ch¸y. HÖ thèng kh«ng t¶i ®¶m b¶o cho ®éng c¬ lµm viÖc æn ®Þnh ë chÕ ®é kh«ng t¶i vµ ®iÒu chØnh thµnh phÇn khÝ hçn hîp trong c¸c chÕ ®é t¶i nhá. Khi kh«ng cã phô t¶i bªn ngoµi, ®éng c¬ chØ cÇn mét l­îng khÝ hçn hîp rÊt Ýt ®ñ ph¸t ra c«ng suÊt th¾ng søc c¶n bªn trong vµ c¸c c¬ cÊu phô cña ®éng c¬. §Ó ®¶m b¶o cho ®éng c¬ æn ®Þnh ë chÕ ®é kh«ng t¶i cÇn ph¶i cung cÊp cho ®éng c¬ hçn hîp khÝ ®Ëm (a » 0,6). Nguyªn lý lµm viÖc: Khi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng t¶i, b­ím ga ®ãng gÇn kÝn. Khi ®éng c¬ ch¹y ë chÕ ®é kh«ng t¶i, b­ím ga ®ãng kÝn lµm cho ®é ch©n kh«ng ë phÝa d­íi b­ím ga lín truyÒn tíi c¸c ®­êng èng tíi gicl¬ x¨ng kh«ng t¶i nªn nhiªn liÖu ®­îc hót tõ buång phao qua zicl¬ x¨ng kh«ng t¶i ®i vµo c¸c ®­êng èng. Trªn ®­êng èng nhiªn liÖu ®­îc trén lÉn víi kh«ng khÝ ®i qua gicl¬ kh«ng khÝ. Hçn hîp x¨ng vµ kh«ng khÝ trong ®­êng èng qua lç phun kh«ng t¶i phun vµo kh«ng gian phÝa d­íi b­ím ga. §Ó ®iÒu chØnh l­îng x¨ng cung cÊp cho ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng t¶i, xoay vÝt ®iÒu chØnh sÏ lµm thay ®æi tiÕt diÖn cña lç phun. H×nh 3.4. HÖ thèng kh«ng t¶i · HÖ thèng chuyÓn tiÕp: H×nh 3.5. HÖ thèng chuyÓn tiÕp HÖ thèng chuyÓn tiÕp cã nhiÖm vô cung cÊp hæn hîp khÝ cho ®éng c¬ khi chuyÓn tõ chÕ ®é kh«ng t¶i sang cã t¶i vµ ng­îc l¹i. Khi b­ím ga ®ãng kÝn, phÝa trªn b­ím ga cã tõ 1¸2 læ, c¸c læ nµy ®­îc gäi lµ læ chuyÓn tiÕp. Khi ®éng c¬ lµm viÖc ë tèc ®é kh«ng t¶i c¸c læ chuyÓn tiÕp chØ bæ sung kh«ng khÝ vµo trong ®­êng èng kh«ng t¶i. Khi b­ím ga më lín dÇn x¨ng sÏ ®­îc phun ra c¶ ë læ phun kh«ng t¶i vµ læ chuyÓn tiÕp, l­îng x¨ng phun ra t¨ng lªn ®ång thêi cïng víi l­îng kh«ng khÝ ®i qua khe hë gi÷a c¸nh b­ím ga vµ th©n bé chÕ hßa khÝ. HÖ thèng sÏ phun gi¶m dÇn cïng víi sù gia t¨ng l­îng phun ë vßi phun chÝnh. · HÖ thèng gia tèc: §éng c¬ cã ®«i lóc cÇn t¨ng nhanh tèc ®é, ph¶i më nhanh b­ím ga. Khi ®ã tiÕt diÖn l­u th«ng trong kh«ng gian chÕ hßa khÝ vµ ®é ch©n kh«ng ë häng bé chÕ hßa khÝ ®Òu t¨ng nhanh, nªn tèc ®é kh«ng khÝ ®i qua häng vµ tèc ®é x¨ng qua vßi phun ®Òu t¨ng theo. Nh­ng v× lùc qu¸n tÝnh cña x¨ng lín h¬n kh«ng khÝ nªn tèc ®é kh«ng khÝ t¨ng nhanh h¬n so víi tèc ®é cña x¨ng. MÆt kh¸c, lóc më nhanh b­ím ga mét mÆt lµm cho ¸p suÊt phÝa sau b­ím ga t¨ng nhanh lµm cho l­u l­îng kh«ng khÝ t¨ng lªn nhiÒu vµ nhiÖt ®é cña khÝ hçn hîp l¹i gi¶m, v× vËy x¨ng khã bèc h¬i dÓ t¹o ra c¸c mµng x¨ng ng­ng tô trªn thµnh ®­êng èng n¹p. Nh÷ng nguyªn nh©n trªn khiÕn cho hçn hîp bÞ lo·ng nhiÒu khi më nhanh b­ím ga. Do ®ã ®Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm trªn cÇn ph¶i trang bÞ thªm cho bé chÕ hßa khÝ hÖ thèng gia tèc. Khi t¨ng nhanh tèc ®é cÇn ph¶i më nhanh b­ím ga, lóc Êy bé chÕ hßa khÝ cÇn cã thªm mét b¬m gia tèc ®Ó cung cÊp thªm mét l­îng x¨ng vµo häng bé chÕ hßa khÝ lµm cho hçn hîp ®Ëm thªm ®¶m b¶o cho ®éng c¬ t¨ng tèc tèt. B¬m gia tèc cã thÓ dÉn ®éng b»ng ch©n kh«ng hoÆc c¬ giíi. Lo¹i dÉn ®éng b»ng ch©n kh«ng cã khuyÕt ®iÓm lµ t¸c dông chËm kh«ng kÞp thêi do ®ã nªn Ýt sö dông réng r·i. H×nh 3.6. HÖ thèng gia tèc Nguyªn lý lµm viÖc cña b¬m gia tèc kiÓu piston dÉn ®éng b»ng c¬ giíi: Khi më nhanh b­ím ga, hÖ thèng tay ®ßn sÏ xuèng nÐn lß xo ®Èy piston ®i xuèng lµm cho nhiªn liÖu trong kh«ng gian phÝa d­íi piston bÞ nÐn, van tho¸t më cho nhiªn liÖu qua vßi phun gia tèc phun vµo häng bé chÕ hßa khÝ. NÕu më tõ tõ b­ím ga th× nhiªn liÖu qua c¸c khe hì gi÷a thµnh xy lanh, piston vµ van bi cña b¬m gia tèc trë vÒ buång phao. Tuy nhiªn, hÖ thèng gia tèc dÈn ®éng b»ng c¬ giíi cã mét nh­îc ®iÓm lµ sau mét lÇn gia tèc, nÕu cÇn gia tèc tiÕp th× b­ím ga ph¶i ®ãng bít l¹i ®Ó n¹p nhiªn liÖu cho b¬m, do ®ã tèc ®é cña xe sÏ bÞ gi¶m. · HÖ thèng phun chÝnh: H×nh 3.7. HÖ thèng phun chÝnh HÖ thèng phun chÝnh cã nhiÖm vô cung cÊp khÝ hæn hîp cho ®éng c¬ cho hÇu hÕt c¸c chÕ ®é lµm viÖc cña ®éng c¬: T¶i thÊp, t¶i trung b×nh, toµn t¶i, gia tèc, khëi ®éng. Nguyªn lý lµm viÖc: Nhiªn liÖu tõ buång phao qua gicl¬ x¨ng chÝnh vµo vßi phun phun vµo häng khuÕch t¸n. X¨ng ®­îc hót khái vßi phun, nÕu cµng më lín b­ím ga th× l­îng khÝ hçn hîp sÏ t¨ng. HÖ thèng phun chÝnh chØ cã thÓ cung cÊp khÝ hçn hîp ®¶m b¶o cho ®éng c¬ tiÕt kiÖm x¨ng ë chÕ ®é lµm viÖc æn ®Þnh vµ phô t¶i trung b×nh. C¸c hÖ thèng trªn kh«ng thÓ ®¶m b¶o cho ®éng c¬ ph¸t ra c«ng suÊt cùc ®¹i khi më hÕt b­ím ga, kh«ng thÓ gióp cho ®éng c¬ dÔ khëi ®éng vµ lµm viÖc æn ®Þnh ë chÕ ®é kh«ng t¶i. V× vËy ngoµi hÖ thèng phun chÝnh, bé chÕ hßa khÝ cßn cÇn cã thªm c¸c hÖ thèng, c¬ cÊu phô nh­ hÖ thèng kh«ng t¶i, hÖ thèng lµm ®Ëm, hÖ thèng gia tèc, c¬ cÊu khëi ®éng d9Ó cho ®éng c¬ lµm viÖc æn ®Þnh ë mäi chÕ ®é vµ cã tÝnh kinh tÕ nhÊt. · HÖ thèng phun chÝnh ®iÒu chØnh tiÕt diÖn l­u th«ng cña gicl¬ x¨ng chÝnh: Nguyªn lý lµm viÖc: HÖ thèng phun chÝnh ®iÒu chØnh tiÕt diÖn l­u th«ng ë gicl¬ x¨ng chÝnh th­êng cã c¸c läai: Lo¹i dÉn ®éng b»ng c¬ khÝ, lo¹i dÉn ®éng b»ng ch©n kh«ng vµ läai hçn hîp. HÖ thèng phun chÝnh ®iÒu chØnh tiÕt diÖn l­u th«ng ë gicl¬ x¨ng chÝnh lo¹i dÉn ®éng c¬ khÝ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: Khi b­ím ga më kim x¨ng ®­îc n©ng lªn nhê hÖ tay ®ßn. Khi ®éng c¬ lµm viÖc b×nh th­êng; nÕu b­ím ga më nhá th× kim ®Þnh l­îng sÏ n»m ë vÞ trÝ thÊp, tiÕt diÖn l­u th«ng cña gicl¬ x¨ng nhá, x¨ng phun vµo häng khuÕch t¸n Ýt. Khi b­ím ga më lín, kim ®Þnh l­îng ®i lªn, tiÕt diÖn l­u th«ng cña gÝcl¬ x¨ng sÏ lín h¬n lµm t¨ng l­îng nhiªn liÖu phun ra khái vßi phun x¨ng gióp cho ®éng c¬ æn ®Þnh tèc ®é t­¬ng øng víi vÞ trÝ cña bµn ®¹p ga. H×nh 3.8. HÖ thèng phun chÝnh(lo¹i ®iÒu chØnh tiÕt diÖn l­u th«ng cña gicl¬ x¨ng chÝnh) Læ khÝ phô cã nhiÖm vô t¹o bät khÝ cho nhiªn liÖu tr­íc khi phun ra khái vßi phun, ®Æc ®iÓm nµy sÏ gióp cho chÊt l­îng hæn hîp khÝ tèt h¬n. · HÖ thèng lµm ®Ëm: Bé chÕ hßa khÝ th­êng ®­îc chÕ t¹o ®Ó ®éng c¬ lu«n ch¹y ë chÕ ®é tiÕt kiÖm. Nªn khi b­ím ga më lín th× hçn hîp sÏ lo·ng, ®éng c¬ kh«ng ph¸t huy hÕt c«ng suÊt. V× vËy bé chÕ hßa khÝ cã thªm hÖ thèng lµm ®Ëm hay cßn gäi lµ tiÕt kiÖm ®Ó ®éng c¬ ph¸t huy ®­îc hÕt c«ng suÊt khi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é toµn t¶i. H×nh 3.9. HÖ thèng lµm ®Ëm HÖ thèng lµm ®Ëm cã nhiÖm vô cung cÊp thªm x¨ng khi ®éng c¬ ch¹y ë chÕ ®é toµn t¶i, ®¶m b¶o cho ®éng c¬ ph¸t ra c«ng suÊt cùc ®¹i. Cã hai ph­¬ng ph¸p dÉn ®éng: DÉn ®éng b»ng c¬ giíi vµ dÉn ®éng b»ng ch©n kh«ng kh«ng sö dông ®é ch©n kh«ng phÝa sau b­ím ga. Nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng lµm ®Ëm dÉn ®éng b»ng ch©n kh«ng: Khi b­ím ga më cßn nhá h¬n 80%, l­îng x¨ng tõ buång phao qua gicl¬ x¨ng chÝnh tíi vßi phun phun vµo häng khuÕch t¸n tïy thuéc vµo ®é më cña b­ím ga. Lóc nµy ®é ch©n kh«ng trong ®­êng èng n¹p lín; v× vËy van lµm ®Ëm ®ãng. Khi b­ím ga më lín, ®é ch©n kh«ng trªn ®­êng èng n¹p nhá, van lµm ®Ëm më. B¾t ®Çu tõ lóc nµy l­îng x¨ng tíi vßi phun t¨ng lªn do ®­êng vµo vßi phun chÝnh t¨ng lªn vµ khÝ hçn hîp ®Ëm h¬n gióp cho ®éng c¬ cã thÓ ph¸t ra c«ng suÊt lín nhÊt. H×nh 3.10. Ho¹t ®éng cña van lµm ®Ëm · HÖ thèng b­ím giã (c¬ cÊu khëi ®éng): Lóc khëi ®éng, sè vßng quay cña ®éng c¬ rÊt nhá, nªn tèc ®é kh«ng khÝ ®i qua häng cña bé chÕ hßa khÝ rÊt thÊp, nhiªn liÖu phun Ýt vµ chÊt l­îng phun kÐm. MÆt kh¸c ®éng c¬ l¹nh nªn nhiªn liÖu khã bèc h¬i dÓ t¹o thµnh mµng nhiªn liÖu trªn thµnh ®­êng èng n¹p, do ®ã hçn hîp ®­a vµo xylanh rÊt lo·ng ®éng c¬ khã khëi ®éng. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy, ng­êi ta bè trÝ mét c¬ cÊu khëi ®éng hoÆc mét m¹ch x¨ng khëi ®éng riªng. Trong ®ã c¬ cÊu khëi ®éng b»ng b­ím giã lµ th«ng dông nhÊt. Nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng b­ím giã: Khi khëi ®éng ®éng c¬, b­ím giã ®­îc ®ãng l¹i. Do b­ím giã ®ãng kÝn nªn ®é ch©n kh«ng phÝa d­íi b­ím giã vµ häng khuÕch t¸n lín, x¨ng sÏ ®­îc hót tõ buång phao vµ phun vµo häng khuÕch t¸n. §Ó tr¸nh cho hçn hîp qu¸ ®Ëm khi ®éng c¬ ®· lµm viÖc, ng­êi ta bè trÝ mét van an toµn trªn b­ím giã. Khi ®éng c¬ lµm viÖc th× van nµy sÏ më ra, sÏ cã thªm mét l­îng kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi ®­a vµo häng khuÕch t¸n. Khi ®éng c¬ ®· lµm viÖc h¬i nãng tõ ®­êng èng th¶i sÏ ®­îc dÈn tíi bé chÕ hßa khÝ sÊy nãng lßxo ®ång thêi nhê ch©n kh«ng mµ piston sÏ më b­ím giã mé Ýt. B­ím giã sÏ më dÇn theo nhiÖt ®é cña ®éng c¬, sù ho¹t ®éng nh­ vËy sÏ gi¶m dÇn l­îng nhiªn liÖu cung cÊp. §Ó ®iÒu khiÓn sù ®ãng më cña b­ím giã cßn cã lo¹i sö dông ®iÖn hay lo¹i hæn hîp. H×nh 3.11. HÖ thèng b­ím giã 3.2. H­ háng th­êng gÆp ®èi víi bé chÕ hßa khÝ, nguyªn nh©n vµ ¶nh h­ëng - Ren èc cña c¸c chi tiÕt trong bé chÕ hßa khÝ bÞ háng, vá buång phao bÞ háng: + Nguyªn nh©n do th¸o l¾p kh«ng ®óng yªu cÇu kü thuËt. + ¶nh h­ëng: x¨ng rß rØ ra bªn ngoµi, c¸c hÖ thèng lµm viÖc kh«ng tèt. - Trôc b­ím ga vµ èng dÈn h­íng bÞ mßn: + Nguyªn nh©n: do sö dông l©u ngµy. + ¶nh h­ëng: §éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i kh«ng tèt. - Gicl¬ bÞ mßn: + Nguyªn nh©n: do sö dông l©u ngµy. + ¶nh h­ëng: §éng c¬ ch¹y kh«ng tèt víi chÕ ®é t­¬ng øng víi gicl¬ cña hÖ thèng. - Piston b¬m gia tèc bÞ mßn, van hót vµ van tho¸t cña b¬m gia tèc mÊt t¸c dông: + Nguyªn nh©n: do sö dông l©u ngµy + ¶nh h­ëng: gia tèc kh«ng tèt, g©y thõa x¨ng ë chÕ ®é kh«ng cã gia tèc. - Phao bÞ nøt, mãp, van kim ba c¹nh ®ãng kh«ng kÝn: + Nguyªn nh©n: do sö dông l©u ngµy, do va ch¹m trong khi th¸o l¾p. + ¶nh h­ëng: møc x¨ng qu¸ cao, bÞ rß rØ x¨ng, x¨ng ch¶y vµo xylanh ®éng c¬. - B­ím giã, thanh kÐo vµ thanh nèi tiÕp bÞ cong vµ mÊt t¸c dông: + Nguyªn nh©n: Do va ch¹m trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. + ¶nh h­ëng: b­ím giã kh«ng ph¸t huy hÕt tÝnh n¨ng. 3.3. KiÓm tra - söa ch÷a bé chÕ hßa khÝ a. Phao x¨ng: - KiÓm tra - söa ch÷a nøt hë cña phao x¨ng: + Tr­íc tiªn ng©m phao x¨ng vµo n­íc nãng 80°C, nÕu chæ nµo bÞ nøt hë sÏ cã bät khÝ tho¸t ra. + Tr­íc khi hµn cÇn x¶ hÕt x¨ng trong phao b»ng c¸ch ng©m phao trong n­íc nãng, chæ bÞ nøt quay xuèng bªn d­íi cho x¨ng tho¸t ra ngoµi, nÕu x¶ kh«ng s¹ch th× khoan lç ®Ó x¶ thËt s¹ch råi hµn l¹i. Líp hµn ph¶i máng kh«ng qu¸ dµy sÏ lµm t¨ng träng l­îng cña phao. - KiÓm tra vÞ trÝ thÊp nhÊt cña phao x¨ng: + G¾n phao x¨ng vµ van kim vµo n¾p buång phao. + Xoay phao x¨ng xuèng bªn d­íi, yªu cÇu kim x¨ng ph¶i n»m th¼ng ®øng trong bÖ kim. NÕu kh«ng ®óng ph¶i uèn cong ®Çu tú ®Ó n©ng van kim lªn. H×nh 3.12. §iÒu chØnh vÞ trÝ thÊp nhÊt cña phao x¨ng (®é r¬i) b. KiÓm tra - söa ch÷a van kim: - KiÓm tra ®é kÝn cña van kim: §é kÝn cña van kim thÓ hiÖn qua sù æn ®Þnh cña møc x¨ng trong buång phao trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®éng c¬. NÕu van kim kh«ng kÝn th× møc x¨ng sÏ cao h¬n møc qui ®Þnh vµ x¨ng cã thÓ ch¶y ra ngoµi hay ch¶y vµo trong xylanh ®éng c¬. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra nh­ sau: H×nh 3.13. Møc x¨ng buång phao qu¸ cao + G¾n mét èng th«ng víi buång phao ®Ó quan s¸t møc x¨ng trong buång phao. + Cho b¬m x¨ng ho¹t ®éng vµ b¬m x¨ng ®Õn bé chÕ hßa khÝ. + Quan s¸t møc x¨ng trong buång phao: Møc x¨ng sÏ cè ®Þnh ë mét møc khi ®éng c¬ kh«ng lµm viÖc. NÕu møc x¨ng t¨ng dÇn cÇn ph¶i söa ch÷a hoÆc thay van míi. · Cã thÓ dïng mét ®ång hå ¸p suÊt cã thang ®o kho¶ng 1 kG/cm2 ®Æt gi÷a b¬m x¨ng vµ bé chÕ hßa khÝ. Khi møc x¨ng ®· æn ®Þnh, quan s¸t ¸p suÊt trªn ®ång hå. Yªu cÇu ¸p suÊt ph¶i cè ®Þnh, nÕu gi¶m xuèng th× chøng tá van kh«ng kÝn. - Söa ch÷a van kim: NÕu kh«ng kÝn th× rµ l¹i b»ng bét rµ, nÕu mßn qu¸ nhiÒu th× thay míi. c. KiÓm tra ®é kÝn mÆt l¾p ghÐp - §é kÝn cña mÆt l¾p ghÐp phô thuéc chñ yÕu vµo tÊm ®Öm, nÕu ®Öm sö dông l©u ngµy th× kh¶ n¨ng lµm kÝn gi¶m ®i. Do ®ã khi ®Öm bÞ r¸ch, gißn ph¶i thay ®Öm míi cã chiÒu dµy phï hîp tõng vÞ trÝ. - §èi víi mÆt l¾p ghÐp gi÷a bé chÕ hßa khÝ vµ ®­êng èng n¹p: BÒ mÆt nµy dÓ bÞ cong vªnh do tiÕp xóc nhiÖt. KiÓm tra b»ng c¸ch dïng th­íc th¼ng ®Æt lªn bÒ mÆt nµy, nÕu bÞ cong vªnh nhiÒu th× söa ch÷a b»ng c¸ch rµ trªn giÊy nh¸m hay giòa l¹i mÆt ph¼ng, nÕu Ýt th× thªm ®Öm giÊy. - KiÓm tra khe hë gi÷a trôc b­ím ga vµ læ dÉn h­íng: Theo kinh nghiÖm dïng tay l¾c nÕu thÊy cã khe hë cÇn thay trôc b­ím ga míi hoÆc ®ãng b¹c lãt vµo læ dÉn h­íng. d. KiÓm tra - söa ch÷a hÖ thèng kh«ng t¶i - KiÓm tra vÝt ®iÒu chØnh kh«ng t¶i: §Çu vÝt ph¶i nhän c«n ®Òu, nÕu bÞ mßn khuyÕt ph¶i thay míi. - Lß xo: KiÓm tra ræ khuyÕt, nøt g·y. Quan s¸t nÕu ph¸t hiÖn ræ khuyÕt, nøt g·y ph¶i thay lß xo míi. e. KiÓm tra - söa ch÷a hÖ thèng phun chÝnh - KiÓm tra c¸c gicl¬: C¸c gicl¬ cã thÓ bÞ mßn réng hoÆc bÞ nghÑt. §Ó kiÓm tra cÇn cã c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. - BiÖn ph¸p kh¾c phôc khi gicl¬ mßn réng: Thay míi hoÆc chªm læ gicl¬. H×nh 3.15. C¸c vÞ trÝ h­ háng cña hÖ thèng phun chÝnh f. KiÓm tra - söa ch÷a hÖ thèng gia tèc - C¸c d¹ng h­ háng th­êng gÆp: Kh«ng b¬m x¨ng, b¬m kh«ng ®óng thêi ®iÓm, l­îng nhiªn liÖu b¬m kh«ng phï hîp. H×nh 3.14. C¸c d¹nh h­ háng ë hÖ thèng gia tèc - KiÓm tra piston: + ChÐn cao su ®Çu piston bÞ r¸ch, gi¶n në nhiÒu ph¶i thay míi. + ChÐn da ®Çu piston bÞ biÕn d¹ng, gÊp khóc, mßn kh«ng ¸p s¸t xylanh ph¶i thay míi. - KiÓm tra lß xo b¬m: Khi c¸n piston ®i xuèng th× piston còng ®i theo, nÕu piston ®i xuèng chËm h¬n cã thÓ do lß xo yÕu hay chÐn cao su gi¶n në nhiÒu. - KiÓm tra van tho¸t: §Èy piston ®i xuèng, dïng tay bÞt læ vßi phun gia tèc, bu«ng tay cho piston ch¹y lªn, nÕu tay kh«ng bÞ hót vµo læ thi van kÝn vµ ng­îc l¹i. - KiÓm tra van hót: Cho piston lªn xuèng chËm th× thÊy x¨ng trong buång phao dao ®éng nhiÒu, cho piston lªn xuèng nhanh th× thÊy x¨ng trong buång phao dao ®éng Ýt, chøng tá van hót b×nh th­êng vµ ng­îc l¹i. 3.4. Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp - Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng lo¹i, ®óng kÝch th­íc ®Ó kh«ng lµm háng c¸c chi tiÕt m¸y vµ dông cô, thiÕt bÞ. - Khi th¸o l¾p cÇn chó ý an toµn vÒ ch¸y næ xung quanh vÞ trÝ lµm viÖc. - Kh«ng ®­îc l¾p trë l¹i c¸c chi tiÕt, bé phËn ®· x¸c ®Þnh bÞ háng cã thÓ g©y nguy hiÓm cho ®éng c¬ khi ho¹t ®éng. - §èi víi b¬m x¨ng dïng ®iÖn cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p, kiÓm tra nh»m tr¸nh sù cè do ®iÖn cã thÓ t¹o ra sau nµy. Ho¹t ®éng 2: nghiªn cøu tµi liÖu vµ th¶o luËn nhãm 3.5. VËt liÖu c¬ khÝ - VËt liÖu dïng lµm bé chÕ hßa khÝ: Hîp kim ¨ng-ti-moan, nhùa tæng hîp, ®ång. 3.6. CÊu t¹o bé chÕ hßa khÝ - C¸c d¹ng bé chÕ hßa khÝ. - C¬ cÊu ®ãng më b­ím giã. 3.7. Th¸o l¾p bé chÕ hßa khÝ - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vÞ trÝ l¾p cña c¸ thanh (®ßn) dÈn ®éng. - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc x¨ng buång phao (trªn bé chÕ hßa khÝ thËt). C©u hái nghiªn cøu C©u 1: H·y cho biÕt t¹i sao hÖ thèng gia tèc kh«ng cã trªn c¸c ®éng c¬ x¨ng cë nhá? C©u 2: Cho biÕt tªn c¸c hÖ thèng trªn bé chÕ hßa khÝ cña ®éng c¬ x¨ng cë nhá (lo¹i tØnh t¹i, m¸y thñy)? C©u 3: H·y cho biÕt ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh m¹ch x¨ng trªn bé chÕ hßa khÝ vµ tªn c¸c chi tiÕt? Ho¹t ®éng 3: nghe giíi thiÖu vµ xem tr×nh diÔn mÉu 3.7. Th¸o l¾p bé chÕ hßa khÝ a. Th¸o ra chi tiÕt b. L¾p hoµn chØnh 3.8. KiÓm tra chi tiÕt a. KiÓm tra phao x¨ng b. KiÓm tra ®Öm lµm kÝn c. KiÓm tra piston b¬m gia tèc 3.9. KiÓm tra sau khi l¾p a. KiÓm tra møc x¨ng b. §iÒu chØnh s¬ bé vÝt ®iÒu chØnh kh«ng t¶i Ho¹t ®éng 4: rÌn luyÖn kü n¨ng 3.10. Th¸o l¾p bé chÕ hßa khÝ - Th¸o l¾p chi tiÕt vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c chi tiÕt. - Lµm ®Öm (®Öm giÊy). 3.11. KiÓm tra bé chÕ hßa khÝ - KiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt c¸c chi tiÕt. - §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kü thuËt vµ ®­a biÖn ph¸p kh¾c phôc. Néi dung phiÕu kiÓm tra ®¸nh gi¸ thùc hµnh Bµi 3: B¶o d­ìng vµ söa ch÷a bé chÕ hßa khÝ ( kiÓm tra chi tiÕt bé chÕ hßa khÝ) M· bµi: MEME - 24 - 03 tt Néi dung Sè liÖu kiÓm tra Yªu cÇu kü thuËt ®¸nh gi¸ - biÖn ph¸p xö lý 1 KiÓm tra tæng qu¸t. - - - 2 KiÓm tra phao x¨ng. - - - 3 KiÓm tra van kim. - - - 4 KiÓm tra hÖ thèng kh«ng t¶i. - - - 5 KiÓm tra hÖ thèng gia tèc. - - - 6 KiÓm tra hÖ thèng phun chÝnh. - - - 7 KiÓm tra ®é kÝn cña bÒ mÆt l¾p ghÐp. - - - Nh÷ng häc viªn ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra biÖn ph¸p xö lý kh«ng ®óng néi dung nµo trong c¸c néi dung kÓ trªn sÏ ph¶i thùc hiÖn l¹i néi dung ®ã. Bµi 4: KiÓm tra ®iÒu chØnh bé chÕ hßa khÝ M· bµi : MEME 24 - 04 Môc tiªu thùc hiÖn: - TiÕn hµnh kiÓm tra mùc x¨ng trong buång phao, hµnh tr×nh cña b¬m gia tèc vµ t×nh tr¹ng kü thuËt cña c¸c chi tiÕt trong bé chÒ hßa khÝ ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ an toµn. - TiÕn hµnh ®iÒu chØnh mùc x¨ng trong buång phao, hçn hîp kh«ng t¶i, hµnh tr×nh cña b¬m gia tèc ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bé chÕ hßa khÝ øng víi tõng chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau cña ®éng c¬, an toµn vµ æn ®Þnh. Néi dung chÝnh: - KiÓm tra mùc x¨ng trong buång phao vµ c¸c chi tiÕt cña bé chÕ hßa khÝ. - §iÒu chØnh mùc x¨ng trong buång phao, hçn hîp kh«ng t¶i, hµnh tr×nh b¬m gia tèc cña bé chÕ hßa khÝ. - Nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp. C¸c h×nh thøc häc tËp: Ho¹t ®éng I: nghe thuyÕt tr×nh cã th¶o luËn 4.1. KiÓm tra ®iÒu chØnh møc x¨ng buång phao a. KiÓm tra møc x¨ng trong buång phao: H×nh 4.1. KiÓm tra møc h¹ thÊp nhÊt cña phao x¨ng KiÓm tra møc x¨ng trong buång phao cã thÓ dùa vµo c¸c c¸ch sau: 1- Quan s¸t tÊm kÝnh trªn thµnh buång phao: Møc x¨ng lu«n n»m gi÷a tÊm kÝnh trªn thµnh buång phao. 2- Quan s¸t v¹ch qui ®Þnh møc x¨ng n»m bªn ngoµi buång phao: Dïng mét èng nhùa trong nèi víi lç x¶ cÆn buång phao, ®Çu èng cao h¬n buång phao. B¬m x¨ng vµo buång phao cho ®Õn khi x¨ng kh«ng vµo ®­îc n÷a th× quan s¸t møc x¨ng trong èng vµ so s¸nh víi v¹ch møc x¨ng trªn thµnh buång phao. 3- Lç kiÓm tra møc x¨ng buång phao: Th¸o vÝt bÞt lç trªn thµnh buång phao. B¬m x¨ng vµo trong buång phao, nÕu møc x¨ng ngang b»ng mÐp d­íi cña lç th× møc x¨ng ®óng qui ®Þnh. 4- §o sù chªnh lÖch gi÷a møc x¨ng vµ ®Çu vßi phun: X¸c ®Þnh ®é cao cña vßi phun vµ so s¸nh víi møc x¨ng trong buång phao. Møc x¨ng trong buång phao th­êng thÊp h¬n vßi phun tõ 5¸7 mm. b. §iÒu chØnh møc x¨ng buång phao: Møc x¨ng buång phao cã thÓ ®iÒu chØnh b»ng 2 c¸ch nh­ sau: 1- Thªm ®Öm ®Õ van kim phao x¨ng khi møc x¨ng cao h¬n qui ®Þnh vµ bít ®Öm ®Õ van kim phao x¨ng khi møc x¨ng thÊp h¬n qui ®Þnh. 2- §iÒu chØnh cÇn tùa (l­ìi gµ) cña kim van kim phao x¨ng: NÕu møc x¨ng cao h¬n qui ®Þnh th× uèn cÇn tùa cong lªn. NÕu møc x¨ng thÊp h¬n qui ®Þnh th× uèn cÇn tùa cong xuèng. 4.2. KiÓm tra - ®iÒu chØnh hÖ thèng kh«ng t¶i · §iÒu kiÖn tr­íc khi ®iÒu chØnh: - C¸c bé phËn ®éng c¬ lµm viÖc b×nh th­êng. - NhiÖt ®é ®éng c¬ ®¹t nhiÖt ®é qui ®Þnh. · Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh: H×nh 4.2. §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i cña ®éng c¬ - Khëi ®éng ®éng c¬. - §iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ lín h¬n tèc ®é kh«ng t¶i mét Ýt. - Cho ®éng c¬ lµm viÖc ®¹t nhiÖt ®é qui ®Þnh. - Xoay vÝt kªnh c¸nh b­ím ga ®Ó b­ím ga ®ãng nhá l¹i, khi nµo thÊy ®éng c¬ h¬i rung th× dõng l¹i. - Xoay vÝt ®iÒu chØnh kh«ng t¶i cho ®éng c¬ lµm viÖc æn ®Þnh. - TiÕp tôc xoay vÝt kªnh ga vµ vÝt ®iÒu chØnh kh«ng t¶i cho ®Õn khi ®¹t tèc ®é yªu cÇu. F Chó ý: §èi víi ®éng c¬ mét xylanh sau b­íc thø 3 cã thÓ ®iÒu chØnh tiÕp tôc b»ng c¸ch xoay vÝt ®iÒu chØnh kh«ng t¶i cho ®Õn khi c¶m thÊy tèc ®é ®éng c¬ nhanh nhÊt th× dõng l¹i. Xoay vÝt kªnh ga cho b­ím ga ®ãng nhá ®Õn khi ®¹t tèc ®é yªu cÇu. · NÕu xoay vÝt ®iÒu chØnh, sù thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ kh«ng râ rÖt hoÆc kh«ng ®¹t yªu cÇu kü thuËt ph¶i kiÓm tra ®é mßn cña vÝt ®iÒu chØnh hay c¸c chi tiÕt thuéc hÖ thèng kh«ng t¶i. 4.3. KiÓm tra - ®iÒu chØnh hÖ thèng gia tèc - C¸c d¹ng hiÖn t­îng th­êng gÆp: Kh«ng b¬m x¨ng, b¬m kh«ng ®óng thêi ®iÓm, l­îng nhiªn liÖu b¬m kh«ng phï hîp. - HÖ thèng gia tèc ho¹t ®éng b×nh th­êng khi: Më b­ím ga nhanh, vßi phun gia tèc phun x¨ng vµo häng khuÕch t¸n. Më b­ím ga chËm, vßi phun gia tèc kh«ng phun x¨ng. - Më b­ím ga nhanh, vßi phun gia tèc kh«ng phun x¨ng vµo häng khuÕch t¸n: KiÓm tra ®é kÝn cña piston, c¸c thanh nèi vµ hai van. - Më b­ím ga chËm, vßi phun gia tèc phun x¨ng: Van hót ®ãng qu¸ sím cã thÓ do bÞ kÑt hoÆc bÞ nghÑt læ hót. · KiÓm tra khi ®éng c¬ ho¹t ®éng: + Cho ®éng c¬ lµm viÖc ë tèc ®é trung b×nh. + Më nhanh b­ím ga: Tèc ®é ®éng c¬ t¨ng tøc th×, t¨ng ®Òu kh«ng cã ng¾t qu·ng, nÕu kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chi tiÕt. 4.4. KiÓm tra hÖ thèng phun chÝnh - Cho ®éng c¬ lµm viÖc ë tèc ®é trung b×nh, gi÷ cè ®Þnh b­ím ga (c¸c bé phËn kh¸c ho¹t ®éng b×nh th­êng). - §ãng b­ím giã tõ tõ, nÕu tèc ®é ®éng c¬ t¨ng lªn th× hÖ thèng phun chÝnh ®ang cung cÊp thiÕu x¨ng, nÕu tèc ®é ®éng c¬ gi¶m xuèng th× hÖ thèng phun chÝnh ®ang cung cÊp thõa x¨ng. - BiÖn ph¸p kh¾c phôc: NÕu cã hiÖn t­îng thõa x¨ng cÇn thay gicl¬ x¨ng chÝnh hay nghÑt gicl¬ kh«ng khÝ. NÕu cã hiÖn t­îng thiÕu x¨ng cÇn thay gicl¬ kh«ng khÝ hoÆc kiÓm tra ®é kÝn t¹o lät kh«ng khÝ vµo ®­êng èng n¹p. 4.5. VËn hµnh ®éng c¬ x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kü thuËt - Cho ®éng c¬ lµm viÖc ë c¸c chÕ ®é c¬ b¶n: Khëi ®éng, ch­yÓn tiÕp, tèc ®é trung b×nh, tèc ®é cao, gia tèc. - X¸c ®Þnh sù lµm viÖc cña c¸c hÖ thèng b»ng kinh nghiÖm th«ng qua sù thay ®æi tèc ®é, ©m thanh, ®é rung cña ®éng c¬. - X¸c ®Þnh b»ng thiÕt bÞ chuyªn dïng th«ng qua c¸c th«ng sè kü thuËt (nÕu cã). 4.6. Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp - Sö dông dông cô, thiÕt bÞ ®óng lo¹i, ®óng kÝch th­íc ®Ó kh«ng lµm háng c¸c chi tiÕt m¸y vµ dông cô, thiÕt bÞ. - Khi vËn hµnh, ®iÒu chØnh, th¸o l¾p cÇn chó ý an toµn vÒ ch¸y næ xung quanh vÞ trÝ lµm viÖc. - CÇn chó ý toµn bé xung quanh n¬i lµm viÖc phßng tr¸nh nguy hiÓm cho ®éng c¬ khi ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng 2: nghiªn cøu tµi liÖu vµ th¶o luËn nhãm 4.7. Nghiªn cøu vÒ cÊu t¹o bé chÕ hßa khÝ 4.8. Nghiªn cøu vÒ vËn hµnh thiÕt bÞ chuyªn dïng Ho¹t ®éng 3: nghe giíi thiÖu vµ xem tr×nh diÔn mÉu 4.9. VËn hµnh ®éng c¬ x¨ng - Khëi ®éng ®éng c¬ - §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i - KiÓm tra hÖ thèng gia tèc - KiÓm tra hÖ thèng phun chÝnh Ho¹t ®éng 4 : rÌn luyÖn kü n¨ng 4.10. KiÓm tra - ®iÒu chØnh møc x¨ng trong buång phao - C«ng viÖc chuÈn bÞ - Thao t¸c th¸o l¾p vµ sö dông dông cô - Thao t¸c ®iÒu chØnh - C«ng viÖc an toµn 4.11. VËn hµnh ®éng c¬ - C«ng viÖc chuÈn bÞ: §éng c¬, dông cô thiÕt bÞ, bè trÝ n¬i lµm viÖc - Thao t¸c - C«ng viÖc an toµn C©u hái nghiªn cøu C©u 1: X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n ®éng c¬ ch¹y ë tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng tèt? C©u 2: X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n ®éng c¬ gia tèc kh«ng tèt? C©u 3: X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n ®éng c¬ lµm viÖc bÞ hao x¨ng? Néi dung phiÕu kiÓm tra ®¸nh gi¸ thùc hµnh Bµi: KiÓm tra ®iÒu chØnh bé chÕ hßa khÝ M· bµi: MEME -24 - 04 tt Néi dung Sè liÖu kü thuËt X¸c ®Þnh h­ háng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sinh viªn 1 KiÓm tra møc x¨ng buång phao Dùa theo BCHK 2 §iÒu chØnh hÖ thèng kh«ng t¶i 3 §iÒu chØnh hÖ thèng gia tèc 4 §iÒu chØnh hÖ thèng phun chÝnh Nh÷ng häc viªn nµo lµm kh«ng ®óng mét trong c¸c néi dung kÓ trªn sÏ ph¶i thùc hiÖn l¹i. §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp BµI 1: C©u 1: X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n l­îng x¨ng cung cÊp cho bé chÕ hßa khÝ kh«ng ®ñ? - C¸c läc x¨ng bÞ nghÑt. - C¸c van trªn b¬m x¨ng kh«ng kÝn. - Hµnh tr×nh lµm viÖc cña mµng b¬m ng¾n. - §­êng èng tiÕp vËn (nh¸nh thÊp ¸p) bÞ hë. - Mµng b¬m bÞ hë. - §éng c¬ ®iÖn bÞ h­ háng (lo¹i b¬m ®iÖn c¸nh qu¹t hay con l¨n). - TiÕp ®iÓm bÞ bÈn, ®iÒu chØnh sai (lo¹i b¬m ®iÖn cã tiÕp ®iÓm). C©u 2: So s¸nh ­u nh­îc ®iÓm gi÷a c¸c lo¹i läc x¨ng? - VÒ tuæi thä: Läc giÊy chØ sö dông mét lÇn, läc v¶i, l­íi kim lo¹i hay läc bét kim lo¹i sö dông ®­îc nhiÒu lÇn. - VÒ tÝnh n¨ng läc: Läc giÊy läc ®­îc cÆn cã kÝch th­íc nhá h¬n c¸c lo¹i läc kh¸c. - VÒ kÝch th­íc: Cïng mét cë ®éng c¬, läc giÊy ph¶i lµm cã kÝch th­íc lín h¬n nªn cÇn kh«ng gian bè trÝ réng h¬n so víi c¸c läc v¶i, l­íi kim lo¹i hay läc bét kim lo¹i. C©u 3: H·y cho biÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña läc x¨ng? - Dùa vµo mòi tªn: Mòi tªn trªn n¾p läc chØ chuyÓn ®éng cña dßng nhiªn liÖu. - Dùa vµo ch÷ viÕt: Ch÷ IN lµ cöa vµo, ch÷ OUT lµ cöa ra. C©u 4: Cho biÕt ph­¬ng ph¸p xö lý ®é kÝn ®Çu èng dÈn x¨ng? - §èi víi èng cã ®Çu loe loa kÌn: + Dïng dông cô loe ®Çu èng söa l¹i. + Cã thÓ c¾t ng¾n (nÕu cã ®é dµi cho phÐp) vµ loe ®Çu míi. + Dïng ®Öm chÊt dÏo ®Öm t¹i ®Çu èng. - §èi víi èng kim lo¹i cã khíp cÇu (h¹t b¾p): + C¾t ng¾n vµ thay khíp cÇu míi. + QuÊn chØ ®Çu èng - §èi víi èng dÈn b»ng cao su hay nhùa dÏo: + Thay èng míi khi èng bÞ chai cøng, r¹n nøt. + C¾t bít ®Çu èng + Dïng d©y kÑp ®Çu èng. BµI 2: C©u 1: So s¸nh ­u nh­îc ®iÓm gi÷a b¬m x¨ng dÉn ®éng c¬ khÝ vµ b¬m x¨ng dÉn ®éng b»ng ®iÖn? - B¬m dÈn ®éng b»ng c¬ khÝ chØ cung cÊp x¨ng cho bé chÕ hßa khÝ sau khi ®éng c¬ khëi ®éng mét thêi gian (khi míi l¾p bé chÕ hßa khÝ hoÆc b¬m x¨ng kh«ng cã cÇn b¬m tay). - B¬m ®iÖn cã thÓ cung cÊp nhiªn liÖu cho bé chÕ hßa khÝ tr­íc khi khëi ®éng ®éng c¬. - B¬m dÈn ®éng b»ng c¬ khÝ ho¹t ®éng kh«ng phô thuéc vµo nguån ®iÖn. B¬m ®iÖn chi ho¹t ®éng ®­îc khi cã ®iÖn do ®ã bé phËn ®iÒu khiÓn sÏ phøc t¹p h¬n vµ yªu cÇu vÒ an toµn sÏ cao h¬n. - B¬m ®iÖn dïng ®éng c¬ ®iÖn sÏ t¹o dßng nhiªn liÖuæn ®Þnh vµ Ýt dao ®éng h¬n so víi b¬m dÈn ®éng b»ng c¬ khÝ. C©u 2: H·y cho biÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña èng x¨ng nèi víi b¬m x¨ng? - Dùa vµo mòi tªn: Mòi tªn trªn n¾p läc chØ chuyÓn ®éng cña dßng nhiªn liÖu. - Dùa vµo ch÷ viÕt: Ch÷ IN lµ cöa vµo, ch÷ OUT lµ cöa ra. C©u 3: Cho biÕt c¸c nguyªn nh©n b¬m x¨ng lµm viÖc g©y tiÕng ån? - Do c¸c chi tiÕt bÞ mßn lâng. - Do g·y lß xo håi vÞ cÇn bÈy. - Do b¹c lãt bÞ mßn vµ do cä x¸t cña c¸c chi tiÕt ®éng c¬ ®iÖn. C©u 4: Cho biÕt nguyªn nh©n ¸p suÊt b¬m qu¸ cao? - Do van æn ®Þnh ¸p suÊt bÞ kÑt hoÆc ®iÒu chØnh sai. BµI 3: C©u 1: H·y cho biÕt t¹i sao hÖ thèng gia tèc kh«ng cã trªn c¸c ®éng c¬ x¨ng cë nhá? - L­îng nhiªn liÖu tiªu thô trong kú n¹p nhá. - §éng c¬ cë nhá phÇn lín lµm viÖc Ýt thay ®æi tèc ®é ®ét ngét. - §éng c¬ cë nhá sö dông bé chÕ hßa khÝ thay ®æi tiÕt diÖn l­u th«ng cña gicl¬ x¨ng theo tèc ®é ®éng c¬. C©u 2: Cho biÕt tªn c¸c hÖ thèng trªn bé chÕ hßa khÝ cña ®éng c¬ x¨ng cë nhá (lo¹i tØnh t¹i, m¸y thñy)? - HÖ thèng phun chÝnh. - HÖ thèng kh«ng t¶i. - HÖ thèng khëi ®éng. C©u 3: H·y cho biÕt ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh m¹ch x¨ng trªn bé chÕ hßa khÝ vµ tªn c¸c chi tiÕt? - X¸c ®Þnh m¹ch x¨ng chÝnh: B¾t ®Çu dß t×m tõ læ phun gi÷a häng khuÕch t¸n ng­îc trë vÒ gicl¬ x¨ng chÝnh trªn buång phao. Dß t×m gicl¬ kh«ng khÝ m¹ch x¨ng chÝnh b»ng c¸ch dß tõ kho¶ng gi÷a vßi phun chÝnh ®i lªn phÝa trªn n¾p bé chÕ hßa khÝ. - X¸c ®Þnh m¹ch x¨ng kh«ng t¶i: B¾t ®Çu dß t×m tõ vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i ng­îc trë vÒ buång phao. Dß t×m gicl¬ kh«ng khÝ m¹ch x¨ng chÝnh b»ng c¸ch dß tõ kho¶ng gi÷a ®­êng èng kh«ng t¶i ®i lªn phÝa trªn n¾p bé chÕ hßa khÝ. - X¸c ®Þnh m¹ch x¨ng gia tèc: B¾t ®Çu dß t×m tõ b¬m gia tèc ®Õn vßi phun gia tèc n»m phÝa trªn häng khuÕch t¸n. - X¸c ®Þnh m¹ch x¨ng lµm ®Ëm: T×m mét van n»m gÇn gicl¬ x¨ng chÝnh, van nµy dïng tay cã thÓ ®ãng më ®­îc vµ van nµy th«ng víi vßi phun chÝnh. BµI 4: C©u 1: X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n ®éng c¬ ch¹y ë tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng tèt (do bé chÕ hßa khÝ g©y nªn)? - Do ®iÒu chØnh ch­a chÝnh x¸c. - Do hë trôc b­ím ga. - Do møc x¨ng buång phao kh«ng ®óng. - Do nghÑt c¸c gicl¬ liªn quan. - Do hë mÆt l¾p ghÐp gi÷a bé chÕ hßa khÝ vµ ®­êng èng n¹p. C©u 2: X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n ®éng c¬ gia tèc kh«ng tèt? - ChÐn cao su (da) ®Çu piston kh«ng ¸p s¸t xylanh, - Do c¸c van kh«ng kÝn. - Do biÕn d¹ng c¸c thanh ®iÒu khiÓn hoÆc l¾p sai. - Do lß xo piston bÞ biÕn d¹ng hoÆc bÞ g·y. C©u 3: X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n ®éng c¬ lµm viÖc bÞ hao x¨ng (thuéc hÖ thèng nhiªn liÖu)? - Gicl¬ x¨ng chÝnh bÞ mßn, gicl¬ kh«ng khÝ m¹ch x¨ng chÝnh bÞ nghÑt. - §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i ch­a ®óng. - HÖ thèng gia tèc ho¹t ®éng kh«ng tèt. - Møc x¨ng buång phao qu¸ cao. - Van kim ®ãng kh«ng kÝn. Tãm t¾t néi dung m« ®un 1. Tãm t¾t nh÷ng néi dung träng t©m - Th¸o l¾p hÖ thèng vµ c¸c chi tiÕt . - KiÓm tra tæng qu¸t vµ chi tiÕt. - Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh c¸c bé phËn. - C¸c hiÖn t­îng h­ háng vµ nguyªn nh©n. 2. Nh÷ng ®iÓm mÊu chèt cÇn chó ý (vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é ....) - CÊu t¹o c¸c chi tiÕt hÖ thèng nhiªn liÖu x¨ng dïng bé chÕ hßa khÝ. - Nguyªn lý ho¹t ®éng cña b¬m x¨ng vµ bé chÕ hßa khÝ. - Kü n¨ng kiÓm tra, ®iÒu chØnh c¸c chi tiÕt. - TÝnh nghiªm tóc trong tõng b­íc c«ng viÖc. 3. §iÒu kiÖn cÇn thiÕt khi ¸p dông trong thùc tÕ - CÇn n¾m v÷ng ¶nh h­ëng cña tõng chi tiÕt ®Õn ho¹t ®éng cña hÖ thèng nhiªn liÖu x¨ng dïng bé chÕ hßa khÝ vµ ®éng c¬ ®Ó cã quyÕt ®Þnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. - KÕt hîp kiÓm tra b»ng nhiÒu dông cô, thiÕt bÞ kh¸c nhau ®Ó cã thÓ thÝch nghi víi hoµn c¶nh ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c nhau. 4. Th¸i ®é vµ c¸c biÖn ph¸p an toµn cÇn thiÕt - Tu©n thñ mäi qui ®Þnh vÒ an toµn. - TËp luyÖn ph­¬ng ph¸p bao qu¸t n¬i lµm viÖc ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp. Tµi liÖu tham kh¶o 1- Nguyªn lý ®éng c¬ ®èt trong - NguyÔn V¨n B×nh vµ NguyÔn TÊt TiÕn Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ Trung häc Chuyªn nghiÖp - N¨m 1977 2. Modern Automotive Technology - James E Duffy The Goodheart-Willcox company, Inc 3. Modern Automotive Technology - James E Duffy Instructor's manual - The Goodheart-Willcox company, Inc 4. Modern Automotive Technology - James E Duffy workbook - The Goodheart-Willcox company, Inc 5. Tµi liÖu ®µo t¹o - Toyota 6. Gi¸o tr×nh Thùc Hµnh Söa Ch÷a §éng C¬ Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Kü thuËt VÜnh long

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo trình Mô đun- bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí.doc