Giải phẫu - Tắc mạch

Tắc mạch 1- Định nghĩa. 2- Các loại vật tắc 3- Các đờng đi của vật tắc 4- Hậu qủa của tắc mạch 1- Định nghĩa ??Tắc mạch là hiện tợng khi có một khối nào đó di chuyển trong máu, tới một mạch máu mà kích thớc không cho phép nó lọt qua , nó sẽ dừng lại đột ngột. Khối đó gọi là vật tắc

pdf28 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1861 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải phẫu - Tắc mạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T¾c m¹ch ( Embolie) 1- §Þnh nghÜa. 2- C¸c lo¹i vËt t¾c 3- C¸c ®­êng ®i cña vËt t¾c 4- HËu qña cña t¾c m¹ch 1- §Þnh nghÜa  T¾c m¹ch lµ hiÖn t­îng khi cã mét khèi nµo ®ã di chuyÓn trong m¸u, tíi mét m¹ch m¸u mµ kÝch th­íc kh«ng cho phÐp nã lät qua , nã sÏ dõng l¹i ®ét ngét. Khèi ®ã gäi lµ vËt t¾c 2- C¸c lo¹i vËt t¾c.  2-1 ThÓ ch¾c ( m¶nh côc nghÏn, tæ chøc, ®¸m tÕ bµo ung th­…)  2-2 ThÓ láng (mì,dÇu do tiªm, do chÊn th­¬ng)  2-3 ThÓ h¬i ( thñ thuËt, vÕt th­¬ng, thay ®æi ®ét ngét vÒ ¸p lùc) 3 C¸c ®­êng ®i cña t¾c m¹ch.  3-1 §­êng trùc tiÕp: VËt t¾c ®i theo ®­êng b×nh th­êng cña dßng m¸u. 3-2 §­êng bÊt th­êng : Khi cã lç hë bÈm sinh ë tim. 3-3 §­êng ng­îc chiÒu : VËt t¾c tõ t/m chñ trªn > t/m chñ dø¬i vµ dõng ë t/m trªn gan. §­êng ®i cña vËt t¾c §­êng ®i bÊt th­êng 4- HËu qña t¾c m¹ch + Nhåi m¸u, ho¹i th­. + Tïy c¬ quan cã thÓ g©y tö vong. + NÕu lµ ®¸m tÕ bµo ung th­ > di c¨n. + NÕu vËt t¾c nhiÔm khuÈn > æ ¸p xe. Nhåi m¸u (Infaction)  §Þnh nghÜa  Ph©n lo¹i  H×nh ¶nh m« bÖnh häc 1 §Þnh nghÜa : Nhåi m¸u lµ hiÖn t­îng mét vïng nµo ®ã bÞ ho¹i tö do thiÕu m¸u côc bé. 2 Ph©n lo¹i nhåi m¸u 2-1 Nhåi m¸u ®éng m¹ch: t¾c ®/m do côc nghÏn ( t¾c ®/m phæi ,tim, gan, l¸ch, thËn.) + Nhåi m¸u tr¾ng : ®/m t¾c-t/m vÉn l­u th«ng + Nhåi m¸u ®á : *®/m t¾c – t/m t¾c *®/m chÝnh t¾c cßn nh¸nh phô nhá t­íi m¸u ®Õn ( phæi ,ruét) 2-2 Nhåi m¸u tÜnh m¹ch : t¾c t/m ( hay gÆp ruét non, phæi ,thËn ,tinh hoµn..) + Nhåi m¸u ®á : ®/m th«ng – t/m t¾c 3-1 Nhåi m¸u tr¾ng * §¹i thÓ:h×nh tam gi¸c, ®Ønh quay vÒ rèn t¹ng, vïng trung t©m mÇu vµng nh¹t, trung gian mÇu x¸m nh¹t, ngoµi mÇu ®á. * Vi thÓ : trung t©m ho¹i tö, trung gian nhiÒu b¹ch cÇu ®/n, ngo¹i vi xung huyÕt . 3- H×nh ¶nh m« bÖnh häc Nhåi m¸u tr¾ng ë thËn Nhåi m¸u ë tim Nhåi m¸u c¬ tim Vi thÓ nhåi m¸u ë tim 3- H×nh ¶nh m« bÖnh häc 3-2 Nhåi m¸u ®á : ë phæi. * §¹i thÓ :H×nh tam gÝac, ®¸y quay vÒ mµng phæi, giíi h¹n râ, mÇu ®á. * Vi thÓ : PhÕ nang chøa ®Çy m¸u, thµnh phÕ nang lê mê do ho¹i tö . Nhåi m¸u ®á ë phæi Nhåi m¸u ®á ë phæi Nhåi m¸u ®á ë ruét H×nh ¶nh vi thÓ NM§ H×nh ¶nh vi thÓ NM§ H×nh ¶nh vi thÓ NM§ 4 TiÕn triÓn - Thµnh sÑo - Ho¹i tö - NhiÔm trïng sinh ho¹i th­.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải phẫu - Tắc mạch.pdf
Tài liệu liên quan