Giải phẫu ống tiêu hóa

Tên tài liệu: Giải phẫu ống tiêu hóa Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân Tên file: S.A_GP Ong Tieu Hoa - NPBQ.ppt I. GIỚI THIỆU : - X.Q thường qui với barite cản quang Nội soi chẩn đoán Các kỹ thuật cắt lớp ( S.A; CT) Nội soi + S.A (+++) II. NHẮC LẠI GIẢI PHẪU Thực quản ( cổ, lồng ngực, bụng) Dạ dày (tâm vị, phình vị, hang vị, môn vị) Ruột non (hỗng tràng, hồi tràng) Ruột già . Trực tràng Mạc nối – mạc treo.

ppt43 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2287 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải phẫu ống tiêu hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ NGUYEÃN PHÖÔÙC BAÛO QUAÂN I. GIÔÙI THIEÄU : - X.Q thöôøng qui vôùi barite caûn quang Noäi soi chaån ñoaùn Caùc kyõ thuaät caét lôùp ( S.A; CT) Noäi soi + S.A (+++) SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Thöông toån xung quanh? SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Loeùt saâu ñeán möùc naøo ? II. NHAÉC LAÏI GIAÛI PHAÃU Thöïc quaûn ( coå, loàng ngöïc, buïng) Daï daøy (taâm vò, phình vò, hang vò, moân vò) Ruoät non (hoãng traøng, hoài traøng) Ruoät giaø . Tröïc traøng Maïc noái – maïc treo. SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ 2.1: Ñaëc ñieåm chung OÁng roãng: thaønh, loøng . Nhu ñoäng : ñaïi traøng (-) Caáu taïo : + Thanh maïc + Cô + Döôùi nieâm maïc + Nieâm maïc (cô nieâm) SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ 2.2: Ñaëc ñieåm rieâng Thöïc quaûn : Ñoaïn coå, loàng ngöïc, buïng . Caáu taïo : + Cô + Döôùi thanh m. + Nieâm maïc. SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Daï daøy: Taâm vò, phình vò, hang vò, moân vò Caáu taïo : nieâm maïc, döôùi nieâm maïc, cô, thanh maïc. L.q gp: + Tröôùc : gan T. + Sau : HCMN, tuî + P & T: Roán laùch, gan, tuùi maät. SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Ruoät non : Ñònh khu : giöõa oå buïng, phía tröôùc; +Hoãng traøng buïng treân T, +Hoài traøng  buïng döôùi P. Caáu taïo: thaønh  caùc lôùp keøm neáp van traøn. + Hoãng tr. : daøy ñaëc, cao + Hoài tr.: thöa, thaáp SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Ruoät giaø Ñònh khu : ngoaïi vi oå buïng, phía sau-ngoaøi saùt thaønh buïng beân-sau . Caáu taïo : thaønh  caùc lôùp keøm neáp ngaán, khoâng coù nhu ñoäng Ñaëc ñieåm : ñöôøng kính lôùn hôn ruoät non. SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Ruoät thöøa : Ñònh khu : hoä chaäu P (+++), caùc nôi khaùc (+/_) . Caáu taïo: nt Ñaëc ñieåm : + Kích thöôùc nhoû nhaát. + Ñaàu tòt. Lieân quan gp: + Moõm manh traøng SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Tröïc traøng : Ñònh khu: tieåu chaäu Caáu taïo : nt Ñaëc ñieåm : + Tieáp noái ñaïi traøng Sigma Lieân quan gp: + Cô quan sinh duïc + Baøng quang SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Maïc treo : Phaân loaïi : maïc treo ñaïi traøng ngang, maïc treo ruoät non . Caáu taïo : môõ, moâ lk, m.m, thaàn kinh, heä BH . SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Maïc noái : Phaân loaïi : maïc noái lôùn, maïc noái nhoû Caáu taïo: gioáng maïc treo Ñaëc ñieåm : + MNL: phuû oáng tieâu hoaù SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ 2.3. Ñaëc ñieåm tuaàn hoaøn : Ñoäng maïch caûnh ngoaøi  thöïc q. Ñ.m thaân taïng, ñ.m mttt, ñ.m mttd  ruoät. - Hoài löu tm: tm chuû treân, tm cöûa SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ Töôùi maùu thaønh ruoät SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ III. Kyõ thuaät khaùm 3.1. Phöông tieän : - Ñaàu doø thaúng, taàn soá cao 7,5-10 Mhz ( taïng noâng: tq, dd, rn, rg) Ñaàu doø cong, taàn soá thaáp 3-5 Mhz ( taïng saâu, khaûo saùt toång quaùt) SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ III. Kyõ thuaät khaùm 3.2. Kyõ thuaät : Tröôùc khi uoáng nöôùc Sau khi uoáng nöôùc (300-600ml ) 3.3. Caùc maët caét: Mc doïc ngang OTH Mc ngang OTH SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ III. Kyõ thuaät khaùm 3.4. Nghieäm phaùp NF ñeø eùp + Tieáp caän OTH + Ñaåy khí beân trong loøng OTH + Ñaùnh giaù söng neà thaønh ruoät Caùc NF ñaëc bieät : + Thuoác giaûm khí + Thuït nöôùc . SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ IV. Muïc ñích khaûo saùt Hình thaùi: + Hình daïng: tröôùc vaø sau uoáng nöôùc vôùi DD, tröôùc vaø sau bôm nöôùc vôùi ruoät + Ñöôøng kính ngoaøi, khaåu kính trong loøng. - Caáu truùc : + Thaønh ruoät . Caáu truùc lôùp. . Beà daøy ( toaøn boä, töøng lôùp) SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ + Loøng ruoät : . Chaát chöùa + Nhu ñoäng ruoät . Taêng . Giaûm + NF ñeø eùp . - Lieân quan gp. SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ V. Hình aûnh giaûi phaãu S.AÂ 5.1. Thöïc quaûn coå Hình daïng + Hình troøn, baàu duïc/ mc ngang. + Hình oáng (thaønh, loøng) / mc doïc Caáu truùc : + Thaønh: 5 lôùp, beà daøy < 3mm + Nhu ñoäng . + NF ñaùnh giaù nhu ñoäng / uoáng nöôùc SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ V. Hình aûnh giaûi phaãu S.AÂ 5.2. Daï daøy Hình daïng + Tröôùc uoáng nöôùc: . Hình troøn, baàu duïc+ neáp gaáp/ mc ngang. . Hình oáng (thaønh, loøng) / mc doïc + Sau uoáng nöôùc : caáu truïc dòch, thaønh vôùi caáu truùc lôùp . Caáu truùc : + Thaønh: 5 lôùp, beà daøy < 5mm + Nhu ñoäng: nhu ñoäng moät chieàu SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ V. Hình aûnh giaûi phaãu S.AÂ 5.3. Taù traøng Hình daïng: + HTT : hình tam giaùc/ + D2,3,4: .hình troøn, baàu duïc/ mc ngang. . Hình oáng (thaønh, loøng) / mc doïc -Caáu truùc : + Maãu h.aû: maãu khí, maãu dòch, maãu nhaày. + Thaønh: 5 lôùp, beà daøy < 3mm, van traøng + Nhu ñoäng . SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ V. Hình aûnh giaûi phaãu S.AÂ 5.3. Ruoät non Hình daïng + Hình troøn, baàu duïc/ mc ngang. + Hình oáng (thaønh, loøng) / mc doïc Caáu truùc : + Maãu h.aû: maãu khí, maãu dòch, maãu nhaày + Thaønh: 5 lôùp, beà daøy < 3mm, van traøng + Nhu ñoäng SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ V. Hình aûnh giaûi phaãu S.AÂ 5.4. Ruoät ñaïi traøng Hình daïng + Hình troøn, baàu duïc/ mc ngang. + Hình oáng (thaønh, loøng)/ mc doïc. + Khaåu kính< 5 cm Caáu truùc : + Maãu h.aû: maãu khí, maãu dòch, maãu nhaày + Thaønh: 5 lôùp ; beà daøy < 5mm, ngaán. + Nhu ñoäng (-) SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ V. Hình aûnh giaûi phaãu S.AÂ 5.5. Ruoät thöøa - Hình daïng: + Hình troøn, baàu duïc (hình bia)/ mc ngang. + Hình ngoùn tay (thaønh, loøng) / mc doïc + Ñöôøng kính< 0,6 cm Caáu truùc : + Maãu h.aû: maãu khí, maãu dòch, maãu nhaày + Thaønh: 5 lôùp ; beà daøy < 5mm + Nhu ñoäng (-) SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ V. Hình aûnh giaûi phaãu S.AÂ 5.6. Tröïc traøng Hình daïng: + Hình troøn, baàu duïc/ mc ngang. + Hình oáng (thaønh, loøng) / mc doïc Caáu truùc : + Maãu h.aû: maãu khí, maãu dòch, maãu nhaày + Thaønh: 5 lôùp ; beà daøy < 5mm + Nhu ñoäng (-) SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ V. Hình aûnh giaûi phaãu S.AÂ 5.7. Maïc treo, maïc noái Hình thaùi : lôùp taïo maët phaúng phaân caùch. Caáu truùc : taêng hoài aâm, caáu truùc oáng beân trong MN, MT SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOAÙ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptGiải phẫu ống tiêu hóa.ppt
Tài liệu liên quan