Đề thi Toefl tháng 8-2000

(Bản scan) 50. The passage mentions that when pottery is fired under burning wood, the ashes help: a, Prevent the clay from cracking b, Produce a more consistently baked pot c, attain a very high temperature d, give the vessel a glasslike finish

pdf23 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1804 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi Toefl tháng 8-2000, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề thi Toefl tháng 8-2000.pdf