Đề cương môn học phương pháp nghiên cứu khoa học

Điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng học đủ rộng cho ít nhất 40 sinh viên tham gia học tập và thảo luận trên lớp; máy chiếu. - Yêu cầu đối với sinh viên: Sinh viên được yêu cầu phải tham gia các buổi lý thuyết trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên, có thể làm việc độc lập, hoặc theo nhóm, theo cặp, trao đổi và trình bày các chủ đề liên quan. Sinh viên cũng được yêu cầu phải tự học, tự đọc và tìm thêm tài liệu, tranh ảnh theo các chủ đề liên quan trong chương trình, có thể làm việc theo cặp hoặc theo nhóm.

pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 972 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn học phương pháp nghiên cứu khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. Thông tin về giảng viên: - Họ và tên: Phí Thị Thọ - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng Viên - Thời gian, địa điểm làm việc: - Địa chỉ liên hệ: 155/58 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội - Điện thoại: 0987046682 Email: phithanhsp2@yahoo.com - Các hướng nghiên cứu chính: Tài liệu và phương pháp học tập và giảng dạy, quản lý lớp phục vụ cho môn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên cử nhân, chuyên ngành tiếng Anh - Thông tin về giảng viên thứ 2 Họ và tên: . Chức danh, học hàm, học vị: Thời gian, địa điểm làm việc: .. Địa chỉ liên hệ: . Điện thoại: . - Thông tin về trợ giảng (nếu có), (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, Email): 2. Thông tin về môn học: - Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học - Mã môn học: TCN 301 - Số tín chỉ: 2 - Loại môn học: Bắt buộc - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: + Học lý thuyết trên lớp: 30 + Giờ thực hành: 0 + Tự học, tự nghiên cứu: 60 - Đơn vị phụ trách môn học: + Bộ môn: Chuyên ngành 1 + Khoa: Ngoại ngữ 3. Mục tiêu của môn học: - Nắm vững kiến thức cơ bản nhất về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học, bước đầu thực hiện được một nghiên cứu khoa học. 1 - Nhận được cơ sở kiến thức cần thiết để tiếp thu tốt các môn học có liên quan và có thể tự nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học sử dụng trong nghề nghiệp. 4. Yêu cầu đối với sinh viên - Dự lớp - Bài tập 5. Tóm tắt nội dung môn học Khái niệm khoa học; khái niệm nghiên cứu khoa học; đề tài nghiên cứu khoa học; khái niệm; phán đoán; suy luận; cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp khoa học; bản chất của quan sát; vấn đề nghiên cứu khoa học; tài liệu; thu thập tài liệu; giả thuyết; phương pháp thu thập dữ liệu từ tham khảo tài liệu; phương pháp thu thập tài liệu từ thực nghiệm; phương pháp thu thập tài liệu từ phi thực nghiệm; cách trình bày kết quả dữ liệu nghiên cứu dạng văn viết; cách trình bày dữ liệu dạng bảng; bảng dữ liệu mô tả; bảng dữ liệu thống kê; cách trình bày dữ liệu dạng hình; sơ đồ cơ cấu tổ chức. 6. Nội dung chi tiết môn học: Bài 1: Chương I: Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học 1. Khái niệm chung 2. Mục đích, ý nghĩa môn học 3. Nội dung của môn học Bài 2: Chương II: Trình tự logic của nghiên cứu khoa học 1. Khái niệm trình tự logic của NCKH 2. Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài 3. Xây dựng luận điểm khoa học 4. Chứng minh luận điểm khoa học Bài 3: Chương III: Phương pháp khoa học 1. Phương pháp phân tích tài liệu 2. Phương pháp điều tra bảng hỏi Bài 4: Chương III: Phương pháp khoa học (tiếp) 3. Phương pháp phỏng vấn 4. Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn Bài 5: Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học 1. Bài báo khoa học 2. Trình bày một luận điểm khoa học 2 Bài 6: Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học (tiếp) 3. Ngôn ngữ khoa học 4. Trích dẫn khoa học Bài 7: Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học (tiếp) 5. Khoá luận tốt nghiệp Bài 8: Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học (tiếp) 6. Thuyết trình khoa học Bài 9: Chương V: Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết 1. Thu thập tài liệu Bài 10: Chương V: Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết (tiếp) 2. Đặt giả thuyết Bài 11: Chương VI: Phương pháp thu thập dữ liệu 1. Khái niệm chung 2. Thu thập dữ liệu từ tham khảo tài liệu Bài 12: Chương VI: Phương pháp thu thập dữ liệu (tiếp) 3. Thu thập dữ liệu từ thực nghiệm 4. Thu thập dữ liệu từ phi thực nghiệm Bài 13: Chương VII: Cách trình bày kết quả nghiên cứu 1. Trình bày dạng văn viết 2. Trình bày bảng 3. Trình bày hình Bài 14: Chương VIII: Tổ chức thực hiện đề tài Bài 15: Ôn tập Hình thức tổ chức dạy học Nội dung chính Số tiết Yêu cầu đối với sinh viên Thời gian và địa điểm Ghi chú Lý thuyết Bài 1 Chương I: Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học 1. Khái niệm chung 02 - GV giới thiệu giáo trình và sách tham khảo trong học phần - Hiểu được khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa học Lớp học 3 Tự học 2. Mục đích, ý nghĩa môn học 3. Nội dung của môn học 04 - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lý thuyết Bài 2 Chương II: Trình tự logic của nghiên cứu khoa học 1. Khái niệm trình tự logic của NCKH 2. Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài 3. Xây dựng luận điểm khoa học 4. Chứng minh luận điểm khoa học 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị chương II; hiểu được khái niệm về trình tự logic cuả NCKH, cách lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài, cách xây dựng và chứng minh luận điểm khoa học. - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Bài 3 Chương III: Phương pháp khoa học 1. Phương pháp phân tích tài liệu 2. Phương pháp điều tra bảng hỏi 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị chương III; tìm hiểu về 2 phương pháp: phân tích tài liệu và điều tra bảng hỏi. - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Bài 4 Chương III: Phương pháp khoa học (tiếp) 1. Phương pháp phỏng vấn 2. Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị tiếp nội dung chương III; tìm hiểu về 2 phương pháp: phỏng vấn và quan sát, tổng kết thực tiễn. - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 4 Lý thuyết Bài 5 Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học 1. Bài báo khoa học 2. Trình bày một luận điểm khoa học 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị chương IV; tìm hiểu về 1 bài báo khoa học và cách trình bày 1 luận điểm khoa học - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Bài 6 Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học (tiếp) 3. Ngôn ngữ khoa học 4. Trích dẫn khoa học 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị tiếp chương IV; tìm hiểu về ngôn ngữ khoa học và cách trích dẫn khoa học - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Bài 7 Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học (tiếp) 5. Khoá luận tốt nghiệp 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn tiếp nội dung chương IV; nghiên cứu về khoá luận tốt nghiệp - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Bài 8 Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học (tiếp) 6. Thuyết trình khoa học 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị tiếp nội dung chương IV; biết cách thuyết trình khoa học - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 5 Lý thuyết Bài 9 Chương V: Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết 1. Thu thập tài liệu 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị nội dung Chương V; biết cách thu thập tài liệu - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Bài 10 Chương V: Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết (tiếp) 2. Đặt giả thuyết 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị tiếp nội dung chương V: tìm hiểu về cách đặt giả thuyết - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Bài 11 Chương VI: Phương pháp thu thập dữ liệu 1. Khái niệm chung 2. Thu thập dữ liệu từ tham khảo tài liệu 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị nội dung chương VI; Phương pháp thu thập dữ liệu; tìm hiểu về khái niệm chung và cách thu thập dữ liệu từ tài liệu tham khảo. - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Bài 12 Chương VI: Phương pháp thu thập dữ liệu (tiếp) 3. Thu thập dữ liệu từ thực nghiệm 4. Thu thập dữ liệu từ phi thực nghiệm 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị nội dung chương VI; tìm hiểu cách thu thập dữ liệu từ thực nghiệm và phi thực nghiệm. - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 6 Lý thuyết Bài 13 Chương VII: Cách trình bày kết quả nghiên cứu 1. Trình bày dạng văn viết 2. Trình bày bảng 3. Trình bày hình 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị nội dung chương VII: cách trình bày kết quả nghiên cứu. - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Bài 14 Chương VIII: Tổ chức thực hiện đề tài 02 - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị nội dung chương VIII: tổ chức thực hiện đề tài - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 Lý thuyết Ôn tập 02 - Sinh viên ôn tập tất cả các chủ điểm và kỹ năng đã học trong học kỳ, trình bày các vấn đề liên quan - Tự đọc và ôn tập trước ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Lớp học Tự học 04 7. Học liệu - Sách, giáo trình chính: + Bài giảng của giáo viên - Sách tham khảo: 1. G.L. Ruzavin – Các phương pháp nghiên cứu khoa học Nxb Khoa học – Kỹ thuật (1998) 2. L.R. Gay – Research Methods Florida International University (2006) 3. W.L. Newman – Social Research Methods Prentice Hall, Inc (2006) 7 4. Vũ Cao Đàm – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học – Kỹ thuật (1995) 5. Phạm Viết Vượng – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Đại học Quốc gia Hà nội (2004) 8. Kế hoạch giảng dạy cụ thể: Tuần Giảng viên lên lớp (tiết) Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (tiết) Tổng Lý thuyết Minh họa, ôn tập, kiểm tra Thực hành, bài tập Xêmina, thảo luận Chuẩn bị tự đọc Bài tập ở nhà, bài tập lớn 1 2 4 6 2 2 4 6 3 2 4 6 4 2 4 6 5 2 4 6 6 2 4 6 7 2 4 6 8 2 4 6 9 2 4 6 10 2 4 6 11 2 4 6 12 2 4 6 13 2 4 6 14 2 4 6 15 2 4 6 9. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: - Điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng học đủ rộng cho ít nhất 40 sinh viên tham gia học tập và thảo luận trên lớp; máy chiếu. - Yêu cầu đối với sinh viên: Sinh viên được yêu cầu phải tham gia các buổi lý thuyết trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên, có thể làm việc độc lập, hoặc theo nhóm, theo cặp, trao đổi và trình bày các chủ đề liên quan. Sinh viên cũng được yêu cầu phải tự học, tự đọc và tìm thêm tài liệu, tranh ảnh theo các chủ đề liên quan trong chương trình, có thể làm việc theo cặp hoặc theo nhóm. 8 10. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học: 10.1. Kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, tham gia diễn thuyết, chuyên cần của sinh viên: 10% 10.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20% 10.3. Thi hết môn học (do Trung tâm khảo thí và KĐCL đảm nhiệm): 70% Hình thức thi Cấu trúc đề thi Thời gian thi Yêu cầu số đề Dự trù kinh phí/ bộ đề thi + đáp án Tự luận Cấu trúc đề thi gồm 2 câu; trong đó 1 câu 4điểm, 1 câu 6 điểm 90 phút 100.000đ/bộ Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012 Giảng viên 1 (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên 2 (Ký và ghi rõ họ tên) Trưởng bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfppnckh_tcn301_2916.pdf