Cung - Cầu và giá cả thị trường

a) Giá và sản lượng cân bằng của thị trường là khi QD = QS  -4P +100 = 2P + 10  6P = 90 P = 15 Với P = 15 => Q = 40  b) Cầu tăng 50% ở mọi mức giá thì giá và sản lượng cân bằng là: Cầu tăng 50%  QD = -6P + 150 Sản lượng cân bằng của thị trường là khi QD = QS  -6P +150 = 2P + 10  8P = 140 P = 17,5 Với P = 17,5 => Q = 45

ppt39 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2343 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cung - Cầu và giá cả thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 2: CUNG CẦU VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NHểM 3: Nguyễn Thị Giang Lờ Cụng Hữu Mai Xuõn Khỏnh Đỗ Văn Hà ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA SAU ĐẠI HỌC GVHD: TS. Lấ VĂN BèNH www.themegallery.com NỘI DUNG TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐẾN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG CUNG – CẦU Thị trường Cầu (Hành vi của người mua) Cung (Hành vi của người bán) (Luật cung - cầu) - Cõn bằng và sự thay đổi trạng thỏi cõn bằng - Ảnh hưởng của cỏc chớnh sỏch của chớnh phủ Khỏi niệm Cầu (demand) là số lượng hàng húa hay dịch vụ mà người tiờu dựng cú khả năng mua và sẵn sàng mua tại cỏc mức giỏ khỏc nhau trong một thời gian nhất định, với điều kiện cỏc yếu tố khỏc khụng đổi. Cầu thể hiện những nhu cầu cú khả năng thanh toỏn Lượng cầu là số lượng hàng húa hay dịch vụ mà người tiờu dựng mua ở một mức giỏ nhất định. Hàm cầu: QD = f(P) hoặc P = f(QD) Lượng cầu của một loại hàng húa với giỏ của nú cú tỷ lệ nghịch nờn hàm cầu là hàm nghịch biến Luật cầu P Là giỏ của chớnh hàng húa đú; QD là số lượng cầu Với hàng húa thụng thường khi P tăng thỡ lượng cầu giảm và ngược lại Mối quan hệ giữa giỏ với lượng cầu Biểu cầu Cầu là tập hợp của tất cả cỏc lượng cầu ở mọi mức giỏ Vớ dụ: Biểu cầu về một loại thực phẩm chế biến Giỏ càng thấp thỡ cầu càng cao Luật cầu P ↑ ( ↓ ) => Q ↓ ( ↑ ) P Q P1 P2 Q1 Q2 I II Đồ thị 2.1: Đường cầu D Đường cầu dốc xuống cho biết người mua sẵn sàng và cú khả năng mua nhiều hơn với mức giỏ thấp hơn So sỏnh: Cầu – Lượng cầu Cầu là một hàm của giỏ QD = f(P) cũn Lượng cầu chỉ là một giỏ trị của hàm cầu đú. Vớ dụ: Cú cầu một thị trường gạo: QD = 15 - 3P Thỡ lượng cầu ở mức giỏ P = 3, => QD = 15 – 3.3 = 6 Cầu là 1 đường cũn lượng cầu chỉ là 1 điểm Sự dịch chuyển của đường cầu Tại sao cầu dịch chuyển? Thu nhập của người tiờu dựng (I) Giỏ của cỏc hàng hoỏ thay thế hay bổ sung (Py) Thị hiếu, sở thớch tiờu dựng (Pr) Thu nhập của người tiờu dựng (I) Hàng hoỏ bỡnh thường: Cầu tăng khi thu nhập tăng Hàng hoỏ thứ cấp: cầu giảm khi thu nhập tăng Quy luật Engel: Khi I thay đổi => DH cũng thay đổi Giỏ của cỏc hàng hoỏ liờn quan(Py) QxD = (Py; nhõn tố khỏc khụng đổi) Hàng húa cú liờn quan là loại hàng húa cú quan hệ với nhau trong việc thoả món 1 nhu cầu nào đú của con người Bao gồm Hàng húa thay thế Hàng húa bổ sung Hàng hoỏ thay thế Coca & Pepsi là 2 hàng hoỏ thay thế đối với nhiều người. Tại mức giỏ 10.000 đ/lon, 7 lon Coca & 4 lon Pepsi được tiờu dựng mỗi tuần Nếu giỏ của Cụca tăng lờn 12.000đ/lon, cỏc nhõn tố khỏc khụng đổi, lượng cầu Cụca giảm xuống 5 lon. Lượng cầu di chuyển trờn đường cầu. Hàng hoỏ thay thế (tt) Giỏ Cụca tăng dẫn đến tăng lượng cầu đối với Pepsi tăng. Đường cầu Pepsi dịch chuyển sang bờn phải. Hàng hoỏ thay thế (tt) Hàng húa bổ sung Là hàng húa được sử dụng đồng thời với hàng húa khỏc Quan hệ giữa Py và QDx cú qhệ nghịch chiều Vớ dụ: khi Pcà phờ=> QDCà phờ=>Dđường ↓=>đường Dđường dịch sang trỏi Du lịch hàng khụng và khỏch sạn là những hàng hoỏ bổ sung. Sự thay đổi của lượng cầu về phũng nghỉ khỏch sạn tăng lờn khi giỏ du lịch hàng khụng giảm xuống. Sở thớch và thị hiếu của người tiờu dựng Hàm cầu Sự vận động dọc theo đường cầu Do thay đổi của giỏ hàng húa/dịch vụ Thể hiện sự thay đổi trong lượng cầu Sự dịch chuyển đường cầu Cầu giảm đường cầu dịch sang trỏi (D→D2) Cầu tăng đường cầu dịch sang phải (D→D1) Do thay đổi của cỏc nhõn tố ngoài giỏ Thể hiện sự thay đổi của cầu Số lượng h.húa hay d.vụ mà người sản xuất cú khả năng bỏn và muốn bỏn ở cỏc mức giỏ khỏc nhau trong một thời gian nhất định, với điều kiện cỏc yếu tố khỏc khụng đổi. Số lượng hàng húa hay dịch vụ mà cỏc nhà sản xuất muốn bỏn tại một mức giỏ đó cho. Khỏi niệm Cung (supply) Lượng cung Đường cung Khi giỏ tăng thỡ lượng cung tăng và ngược lại Luật cung Biểu cung Cung là tập hợp tất cả cỏc lượng cung ở mọi mức giỏ So sỏnh cung – lượng cung Cung là một hàm của giỏ QS = f(P) Lượng cung chỉ là một giỏ trị của hàm cung đú Vớ dụ: Cung một thị trường gạo: QS = 5P - 2 Thỡ lượng cung ở mức giỏ P = 4, => QS = 5.4 – 2 = 18 Cung là 1 đường cũn lượng cung chỉ là 1 điểm Cỏc nhõn tố ảnh hưởng tới cung 70% Đường cung sẽ dịch dịch chuyển sang bờn trỏi hoặc bờn phải đường cũ do tỏc động của: Cụng nghệ Mọi thay đổi về đầu ra mà doanh nghiệp sản xuất với một lượng đầu vào cho trước là do thay đổi cụng nghệ Giỏ của cỏc yếu tố sản xuất (đầu vào) Nếu giỏ lao động tăng, cỏc yếu tố khỏc khụng đổi, doanh nghiệp sẽ giảm thuờ lao động dẫn đến số lượng ỏo quần sản xuất ra sẽ giảm Q Số lượng cỏc DN trong thị trường Cỏc hóng hàng khụng nước ngoài vào VN tăng, sẽ tăng cung số lượng chỗ ngồi bằng hàng khụng Q Chớnh sỏch của chớnh phủ (thuế, trợ cấp, điều tiết) Nếu chớnh phủ cú chớnh sỏch khuyến khớch sản xuất sản phẩm nào đú thỡ sẽ làm cho cỏc DN tăng sản lượng lờn, cung thị trường sẽ tăng. Đường cung dịch chuyển sang phải. Sự dịch chuyển của đường cung III. QUÁ TRèNH HèNH THÀNH GIÁ THỊ TRƯỜNG CUNG – CẦU TT Cung > Cầu: Khi giỏ cao  Thị trường dư thừa hàng húa  hạ giỏ bỏn. Qs , QD T.T đạt cõn bằng Cung = Cầu: Được xỏc định tại điểm mà ai đường cung cầu cắt nhau, đú là giỏ P1, tương ứng một lượng cung = cầu là Q1 Cung Pe  P ↑=> QS ↑( luật S); => QD ↓(luật D) QS > QD  dư thừa (dư cung) ΔQ = QS – QD Giỏ thị trường thấp hơn giỏ cõn bằng: Pt QS ↓( luật S); => QD ↑(luật D) QS cầu, dư thừa Theo luật cung cầu, P giảm Vớ dụ: Gạo Việt Nam Bài tập 38 Bài số 38 Hàm cầu thị trường của sản phẩm X là QD = -3P + 90 Nếu giỏ cõn bằng của thị trường là P = 15 thỡ số lượng cõn bằng là: Với P = 15 => QD = -3 x 15 + 90 => QD = 45 Bài tập 37 Hàm cầu và hàm cung thị trường của sản phẩm X lần lượt là: QD = -4P + 100 QS = 2P + 10 a) Giỏ và sản lượng cõn bằng của thị trường là khi QD = QS  -4P +100 = 2P + 10  6P = 90 P = 15 Với P = 15 => Q = 40  b) Cầu tăng 50% ở mọi mức giỏ thỡ giỏ và sản lượng cõn bằng là: Cầu tăng 50%  QD = -6P + 150 Sản lượng cõn bằng của thị trường là khi QD = QS  -6P +150 = 2P + 10  8P = 140 P = 17,5 Với P = 17,5 => Q = 45 Bài tập 39

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCung - cầu và giá cả thị trường.ppt