Chẩn đoán và điều trị suy tim - Tầm quan trọng của suy tim

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM -TẦM QUAN TRỌNG CỦA SUY TIM 1.000.000 ca mới/ năm/ thế giới Tần suất suy tim: * Hoa Kỳ: 5 triệu * Châu Aâu: 6,5 triệu * Nhật: 2,4 triệu * Việt Nam: 280 000 – 1,4 triệu (dựa theo tần suất châu Aâu) ¾ b/n suy tim nhập viện tử vong/ 5 năm* TL: * McMurray IJ et al.Heart 2000; 83: 596 – 602 McMurray JJ et al.Eur.H.J 2003; 5 (suppl1) 13-I 13 NGUYÊN NHÂN SUY TIM NGUYÊN NHÂN SỐ BỆNH NHÂN (%) TMCB 936 (50.3) Không TMCB 925 (49.7) Nguyên nhân tìm thấy 678 (36.4) Vô căn 340 (18.2) Van tim 75 (4.0) THA 70 (3.8) Rượu 34 (1.8) Virus 9 (0.4) Sau sinh 8 (0.4) Bệnh amyloide 1 (0.1) Không đặc hiệu 141 (7.6) Không thấy nguyên nhân 247 (13.3) SINH LÝ BỆNH Tăng hoạt hệ thần kinh tự chủ Kích hoạt hệ thống Renin Angiotensin Aldosterone Kích thích sự bài tiết Arginine Vasopressin (ADH : antidiuretic hormone) Nồng độ yếu tố lợi tiểu từ nhĩ (Atrial Natriuretic Peptides - ANP) tăng trong máu BNP (Brain Natriuretic Peptide) : Peptide lợi tiểu từ tim CNP (C.Type Natriuretic Peptide) : Peptide lợi tiểu chỉ từ não Endothelin 1 (ET-1) : Peptide có tác dụng co mạch mạnh từ tế bào endothelium Growth Hormone : KTT tăng trưởng Tumor Necrosis Factor - a (TNF a)

ppt44 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2056 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chẩn đoán và điều trị suy tim - Tầm quan trọng của suy tim, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM PGS.TS. Phaïm Nguyeãn Vinh Vieän Tim TP. HCM TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA SUY TIM 1.000.000 ca môùi/ naêm/ theá giôùi Taàn suaát suy tim: * Hoa Kyø: 5 trieäu * Chaâu Aâu: 6,5 trieäu * Nhaät: 2,4 trieäu * Vieät Nam: 280 000 – 1,4 trieäu (döïa theo taàn suaát chaâu Aâu) ¾ b/n suy tim nhaäp vieän töû vong/ 5 naêm* TL: * McMurray IJ et al.Heart 2000; 83: 596 – 602 McMurray JJ et al.Eur.H.J 2003; 5 (suppl1) 13-I 13 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 NGUYEÂN NHAÂN SUY TIM TL : Cardiovascular Therapeutics. WB. Saunder Co. 2002, p. 294 NGUYEÂN NHAÂN SOÁ BEÄNH NHAÂN (%) TMCB 936 (50.3) Khoâng TMCB 925 (49.7) Nguyeân nhaân tìm thaáy 678 (36.4) Voâ caên 340 (18.2) Van tim 75 (4.0) THA 70 (3.8) Röôïu 34 (1.8) Virus 9 (0.4) Sau sinh 8 (0.4) Beänh amyloide 1 (0.1) Khoâng ñaëc hieäu 141 (7.6) Khoâng thaáy nguyeân nhaân 247 (13.3) CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 SINH LYÙ BEÄNH Taêng hoaït heä thaàn kinh töï chuû Kích hoaït heä thoáng Renin Angiotensin Aldosterone Kích thích söï baøi tieát Arginine Vasopressin (ADH : antidiuretic hormone) Noàng ñoä yeáu toá lôïi tieåu töø nhó (Atrial Natriuretic Peptides - ANP) taêng trong maùu BNP (Brain Natriuretic Peptide) : Peptide lôïi tieåu töø tim CNP (C.Type Natriuretic Peptide) : Peptide lôïi tieåu chæ töø naõo Endothelin 1 (ET-1) : Peptide coù taùc duïng co maïch maïnh töø teá baøo endothelium Growth Hormone : KTT taêng tröôûng Tumor Necrosis Factor - a (TNF a) CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 TIEÂU CHUAÅN FRAMINGHAM GIUÙP CHAÅN ÑOAÙN SUY TIM TIEÂU CHUAÅN CHÍNH TIEÂU CHUAÅN PHUÏ TIEÂU CHUAÅN CHÍNH HOAËC PHUÏ Khoù thôû kòch phaùt veà ñeâm Phuø chi Giaûm caân > 4,5 kg Giaõn TM coå Ho veà ñeâm trong 5 ngaøy ñieàu trò Ran Khoù thôû gaéng söùc suy tim Tim lôùn Gan lôùn Phuø phoåi caáp TDMP T3, ngöïa phi Dung tích soáng giaûm Taêng aùp löïc TM khoaûng 1/3 bình thöôøng (> 16 cm H2O) Tim nhanh > 120/ph Coù phaûn hoài gan TM coå Chaån ñoaùn xaùc ñònh : 1 tieâu chuaån chính keøm 2 tieâu chuaån phuï TL : Cardiovascular Therapeutics. WB. Saunder Co. 2002, p. 297 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 TIEÂU CHUAÅN CHAÂU AÂU CHAÅN ÑOAÙN SUY TIM 1. Coù trieäu chöùng cô naêng suy tim (luùc nghæ hay trong khi gaéng söùc) vaø 2. Chöùng côù khaùch quan cuûa roái loaïn chöùc naêng tim (luùc nghæ) vaø 3. Ñaùp öùng vôùi ñieàu trò suy tim (trong tröôøng hôïp coù nghi ngôø chaån ñoaùn) TL: Beänh hoïc Tim maïch, NXB Y hoïc 2002, p 223 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 BNP GIUÙP PHAÂN BIEÄT KHOÙ THÔÛ DO SUY TIM VAØ KHOÙ THÔÛ KHOÂNG DO TIM CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 TL: Shapiro BP et al. Mayo Clin Proc 2003; 78: 481 - 486 ÑÒNH LÖÔÏNG BNP GIUÙP CHAÅN ÑOAÙN Suy tim taâm thu; suy tim taâm tröông Phaùt hieän suy tim nheï Taâm pheá maïn Phaân bieät khoù thôû do suy tim vaø khoâng do tim treân b/n roái loaïn chöùc naêng taâm thu TL: Shapiro BP et al. Mayo Clin Proc 2003; 78: 481 - 486 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 KHI NOÀNG ÑOÄ BNP BÌNH THÖÔØNG, NEÂN NGHÓ TÔÙI CHAÅN ÑOAÙN KHAÙC SUY TIM TL: Peacock IV WF. Cleveland Clinic J Med 2002; 69: 243 - 251 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 SOÁNG COØN CUÛA BEÄNH NHAÂN SUY TIM TL : Cardiovascular Therapeutics. WB. Saunder Co. 2002, p. 297 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 MUÏC TIEÂU ÑIEÀU TRÒ Giaûm trieäu chöùng cô naêng vaø caûi thieän khaû naêng vaän ñoäng. Ngaên caûn tieán trieån (giaûm taùi caáu truùc- remodeling) Keùo daøi ñôøi soáng CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CAÙC GIAI ÑOAÏN SUY TIM THEO KHUYEÁN CAÙO CUÛA AHA/ACC (1) Giai ñoaïn Moâ taû Thí duï A Nguy cô cao suy tim vì coù caùc THA, BÑMV, ÑTÑ, tieàn söû yeáu toá phoái hôïp suy tim ñieàu trò thuoác ñoäc cho tim, Khoâng beänh van tim, cô tim, uoáng nhieàu röôïu, tieàn söû maøng ngoaøi tim thaáp tim, beänh söû gia ñình bò beänh cô tim. B Coù beänh tim thöïc theå nhöng Sôïi hoùa hoaëc daày thaát traùi. chöa coù trieäu chöùng suy tim Daõn thaát traùi hoaëc giaûm co cô. Beänh van tim khoâng trieäu chöùng cô naêng; tieàn söû NMCT TL: Hunt S et al. Guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult. J Am Coll Cardiol 2001; 38:2101-2113 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CAÙC GIAI ÑOAÏN SUY TIM THEO KHUYEÁN CAÙO CUÛA AHA/ACC (2) Giai ñoaïn Moâ taû Thí duï C Coù beänh tim thöïc theå. Tieàn söû Meät hoaëc khoù thôû do roái hoaëc hieän taïi coù suy tim loaïn taâm thu thaát traùi. Hieän taïi khoâng trieäu chöùng cô naêng do ñang ñieàu trò noäi suy tim. D Coù beänh tim thöïc theå naëng Thöôøng xuyeân nhaäp keøm suy tim luùc nghæ maëc duø vieän.Caàn truyeàn thuoác co ñieàu trò noäi khoa toái ña; caàn can cô tim. Caàn maùy trôï tim. thieäp ñaëc bieät. Chôø gheùp tim. TL: Hunt S et al. Guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult. J Am Coll Cardiol 2001; 38:2101-2113 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 ÑIEÀU TRÒ SUY TIM THEO MÖÙC ÑOÄ NAËNG Giai ñoaïn A Giai ñoaïn B Giai ñoaïn C Giai ñoaïn D Ñieâu trò: Ñieàu trò THA Ngöng thuoác laù Ñieàu trò roái loaïn lipid Taäp luyeän theå löïc Ngöng uoáng röôïu, ma tuyù UCMC ôû 1 soá chæ ñònh Ñieàu trò: Caùc bieän phaùp giai ñoaïn A UCMC Cheïn beâta ôû 1 soá chæ ñònh Ñieâu trò: Caùc bieän phaùp giai ñoaïn A Thuoác thöôøng qui: lôïi tieåu, UCMC, cheïn beâta, digitalis, haïn cheá muoái. Ñieâu trò: Taát caû caùc bieän phaùp giai ñoaïn A, B, C. Duïng cuï trôï tim Gheùp tim Truyeàn thuoác co cô tim lieân tuïc hay töøng luùc. TL: Hunt S et al. Guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult. J Am Coll Cardiol 2001; 38:2101-2113 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CAÙC BIEÄN PHAÙP KHOÂNG THUOÁC TRONG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÏN Tieáp caän Khuyeán caùo Dinh döôõng 2,5g natri/ngaøy (2g neáu suy tim naëng) Haïn cheá nöôùc, ñaëc bieät ôû b/n haï natri maùu Aên ít môõ, ít caloric (khi caàn) Khoâng uoáng röôïu Hoaït ñoäng vaø Tieáp tuïc coâng vieäc thöôøng ngaøy. taäp theå löïc Taäp theå löïc, phuïc hoài tim. Höôùng daãn b/n vaø Caét nghóa veà suy tim vaø trieäu chöùng. gia ñình Lyù do haïn cheá muoái. Caùc thuoác vaø söï tuaân thuû Caân moãi ngaøy Nhaän bieát caùc daáu suy tim naëng hôn. TL: Massie BM. Management of the patient with chronic heart failure. In Cardiology, Mosby 2nd ed 2004, p 880 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 BAÄC THANG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM TAÂM THU Maùy trôï thaát traùi Gheùp tim Taïo ñoàng boä thaát Taêng co cô tim Nitrates, hydralazine Spironolactone As substitute for K+ Digoxin Cheïn beâta Phoái hôïp Lôïi tieåu UCMC Haïn cheá Natri. Traùnh röôïu. Khuyeán khích laøm vieäc.Theo doõi caân naëng NYHA I Khoâng TC/CN NYHA II TC/CN nheï NYHA III TC/CN vöøa phaûi NYHA IV TC/CN naëng TL: Massie BM. Management of the patient with chronic heart failure. In Cardiology, Mosby 2nd ed 2004, p 880 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CAÙC NHOÙM THUOÁC SÖÛ DUÏNG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÏN (1) Nhoùm thuoác Ví duï Lôïi tieåu Thiazide/ caùc lôïi tieåu gioáng thiazide Lôïi tieåu quai Lôïi tieåu giöõ kali ÖÙc cheá heä thoáng UCMC renin-angiotensin Cheïn thuï theå AGII aldosterone Ñoái khaùng aldosterone Cheïn beâta Beâta 1 choïn loïc (metoprolol, bisoprolol) Khoâng choïn loïc keøm hoaït tính alpha (carvedilol) CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CAÙC NHOÙM THUOÁC SÖÛ DUÏNG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÏN (2) Nhoùm thuoác Ví duï Digitalis glycosides Digoxin Daõn maïch tröïc tieáp Nitrates voâ cô Nesiritide Hydralazine ÖÙc cheá calci Taêng co cô tim Dobutamine Phosphodiesterase inhibitors Dopamine Levosimendan Ñieàu trò theâm Chaát choáng huyeát khoái Thuoác choáng loaïn nhòp CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 LÔÏI TIEÅU TRONG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM Vai troø khoâng thay theá ñöôïc cuûa lôïi tieåu trong ñieàu trò suy tim sung huyeát vaø phuø phoåi caáp Nguy cô töû vong do loaïn nhòp khi duøng lôïi tieåu maát Kali laâu daøi Phoái hôïp Spironolactone lieàu thaáp (25mg/ngaøy) vôùi ñieàu trò chuaån suy tim sung huyeát giuùp giaûm töû vong CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CÔ CHEÁ VAØ CAÙCH XÖÛ TRÍ HIEÄN TÖÔÏNG KHAÙNG LÔÏI TIEÅU TRONG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÏN (1) Cô cheá Xöû trí Lôïi tieåu ñeán nôi taùc duïng khoâng ñuû (oáng thaän) -B/n khoâng uoáng - Höôùng daãn b/n; kieåm tra -Haáp thu daï daày ruoät khoâng toát - tieâm tónh maïch, söû duïng thuoác maïnh hôn -Albumin maùu thaáp (giaûm gaén keát - söû duïng lieàu cao, ñoàng thôøi truyeàn protein) albumin - Töôùi maùu thaän giaûm - söû duïng lôïi tieåu quai; ñoàng thôøi truyeàn thuoác co cô hoaëc dopamin lieàu thaáp - Toån thöông chöùc naêng tieát do - söû duïng lôïi tieåu quai, tieâm lieàu cao lôïi tieåu ôû oáng thaän (keømroái loaïn chöùc naêng thaän) TL: Massie BM. Management of the patient with chronic heart failure. In Cardiology, Mosby 2nd ed 2004, p 884 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CÔ CHEÁ VAØ CAÙCH XÖÛ TRÍ HIEÄN TÖÔÏNG KHAÙNG LÔÏI TIEÅU TRONG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÏN (2) Cô cheá Xöû trí Ñaùp öùng vôùi lôïi tieåu khoâng ñuû Thuoác taùc duïng leân oáng thaän - taêng soá laàn duøng thuoác; TTM ngaén quaù Bò ngheõn (khaùng taïm thôøi do khoái - taêng daàn lôïi tieåu- buø theå tích tuaàn löôïng tuaàn hoaøn giaûm) hoaøn - Lôøn lôïi tieåu ( taùc duïng haáp thu natri) - phoái hôïp lôïi tieåu quai vaø thuoác taùc duïng oáng löôïn xa. ÖÙ natri - Giaûm natri/ böõa aên; traùnh khaùng vieâm khoâng steroid TL: Massie BM. Management of the patient with chronic heart failure. In Cardiology, Mosby 2nd ed 2004, p 884 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 HEÄ THOÁNG RENIN-ANGIOTENSIN Chaát baát hoaït ÖÙ natri Sôïi hoùa cô tim Toån thöông maïch Co maïch Phì ñaïi maïch Sôïi hoùa vaø phì ñaïi cô tim Roái loaïn chöùc naêng maïch Hoaït hoùa heä giao caûm Daõn maïch ÖÙc cheá taêng tröôûng Choáng taêng sinh Baûo veä maïch Baûo veä thaän CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 ACEI: UCMC; ARBs: cheïn thuï theå AGII; ACE: men chuyeån TL: Massie BM. Management of the patient with chronic heart failure. In Cardiology, Mosby 2nd ed 2004, p885 ÖÙC CHEÁ MEN CHUYEÅN Coù hieäu quaû trong moïi giai ñoaïn cuûa suy tim UCMC trong ñieàu trò suy tim naëng (NYHA IV) + Nghieân cöùu Consensus (N. Engl. J. Med 1987 ; 316 : 1429-1435) UCMC trong ñieàu trò suy tim nheï ñeán vöøa (NYHA II, III) + Nghieân cöùu SOLVD (N. Engl. J. Med 1991 ; 325 : 293-302) + Nghieân cöùu Perindopril (Am. J. Cardiol 1993 ; 71 : 617-880) UCMC trong ñieàu trò roái loaïn chöùc naêng thaát traùi ñôn thuaàn + Nghieân cöùu SOLVD phoøng ngöøa (N. Engl. J. Med 1992 ; 327: 685 - 691) CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CAÙC LIEÀU ÑAÀU CUÛA ÖÙC CHEÁ MEN CHUYEÅN TRONG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM Baét ñaàu lieàu thaáp (3 - 7 ngaøy) 6,75 - 12,5 mg Captopril (3 laàn / ngaøy) 2,5 mg Enalapril (2 laàn / ngaøy) hoaëc 2 mg Perindopril (1 laàn / ngaøy) Ngöng lôïi tieåu 24 giôø tröôùc khi baét ñaàu öùc cheá men chuyeån (HA thaáp) Theo doõi huyeát aùp Thöû ureù hay creùatinine maùu sau 2 tuaàn CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 THUOÁC CHEÏN THUÏ THEÅ ANGIOTENSIN II TRONG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM - Nghieân cöùu Elite I : Losartan hieäu quaû hôn Captopril - Nghieân cöùu Elite II : Töû vong nhoùm Losartan > nhoùm Captopril - Nghieân cöùu Resolvd : Candesartan + Enalapril hieäu quaû hôn Candesartan hoaëc Enalapril ñôn thuaàn - Thaùi ñoä hieän nay : chæ duøng cheïn AG II - R khi khoâng dung naïp ñöôïc UCMC TL : Heart Disease ; WB Saunders Co 6th ed 2001, p. 584 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 N/C VALIANT: Valsartan, Captopril hoaëc caû 2 treân b/n NMCT b/c suy tim, roái loaïn chöùc naêng thaát traùi hoaëc caû 2 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 TL: Pfeffer MA et al.N.Engl J Med 2003; 349: 1893 - 1906 CAÙC THUOÁC ÑOÁI KHAÙNG ALDOSTERONE TRONG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÏN Thuoác Lieàu khôûi ñaàu Lieàu ñích Keát quaû töø nghieân cöùu lôùn thöôøng duøng thöôøng duøng Spironolactone 25mg q24h 25mg q24h RALES *:  soáng coøn,  nhaäp vieän do suy tim Eplerenone 50mg q24h 50-100mg EPHESUS **:  17% töû q24h vong b/n sau NMCT coù EF 120 iii-iV 163 6 MUSTIC SR25 67 150 III-IV 176 6 MUSTIC AF22 54 200* III-IV 6 MIRACLE11 453 130 III-IV 165 6 COMPANION12 1600 120 III-IV 12 *QRS width after right ventricular pacing TL: Rivero – Ayerza M et al. Eur. Heart J 2003; 5 (suppl I): I 97 – I 101 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 THUOÁC CHOÁNG LOAÏN NHÒP/ BEÄNH NHAÂN SUY TIM Khoâng duøng thuoác choáng loaïn nhòp nhoùm I (giaûm co boùp cô tim, taïo theâm loaïn nhòp) Caùc thuoác coù theå duøng : cheïn beâ-ta, thuoác choáng loaïn nhòp nhoùm III (amiodarone, dofeùtilide) CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 THUOÁC CHOÁNG LOAÏN NHÒP/ BEÄNH NHAÂN SUY TIM Nghieân cöùu phaân tích toång hôïp cuûa Doughty (Eur. Heart J. 1997 ; 18 : 560-565), cuûa Heidereich (J. Am. Coll. Cardiol 1997 ; 30 : 27-34) : cheïn beâ-ta duøng ñieàu trò choáng loaïn nhòp/suy tim giaûm töû vong N/c EMIAT (Lancet 1997 ; 349 : 667-674) ; N/c CAMIAT (Lancet 1997 ; 349 : 675-682) : Amiodarone/suy tim  giaûm töû vong do loaïn nhòp N/c DIAMOND-CHF (J. Am. Coll. Cardiol 1998 ; 31 SupplA : 33A ) : Dofeùtilide giaûm 25% nhaäp vieän vì suy tim/beänh nhaân rung nhó hoaëc nhòp xoang CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CHÆ ÑÒNH THUOÁC CHOÁNG HUYEÁT KHOÁI TRONG ÑIEÀU TRÒ SUY TIM (THUOÁC KHAÙNG VIT K, HEPARIN TLPTT) - Rung nhó - Tieàn söû huyeát khoái thuyeân taéc - Coù cuïc maùu ñoâng trong buoàng tim - Coù echo caûn aâm (spontaneous contrast) trong buoàng tim CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑIEÀU TRÒ SUY TIM KHAÙNG TRÒ - Phoái hôïp lôïi tieåu - Theâm thuoác daõn maïch - Thuoác taêng co boùp cô tim - Trôï giuùp tuaàn hoaøn cô hoïc - Gheùp tim - Taïo nhòp thaát traùi hay taïo nhòp 2 thaát (taùi ñoàng boä tim) - Phaãu thuaät tim : * Söûa van 2 laù * Cardiomyoplasty (gheùp cô löng vaøo tim) * Phaãu thuaät caét bôùt taâm thaát TL : Cardiovascular Therapeutics, WB. Saunders Co, 2nd ed 2002, p. 343 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 TL: Young JB. Surgery, Assist devices and cardiac transplantation for heart failure. In Cardiology, Mosby 2nd ed 2004, p 925 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIUÙP TUAÀN HOAØN CÔ HOÏC: NOVACOR & THORATEC TL: Young JB. Surgery, Assist devices and cardiac transplantation for heart failure. In Cardiology, Mosby 2nd ed 2004, p 926 CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIUÙP TUAÀN HOAØN CÔ HOÏC: NOVACOR & DEBAKEY - NASA GHEÙP TIM: gheùp tröïc tieáp (orthotopic) vaø gheùp keøm (heterotopic) - Gheùp keøm: raát ít söû duïng CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÏN TREÂN BEÄNH NHAÂN HÔÛ 2 LAÙ DO BÑMV Lôïi tieåu UCMC Nitrates Digitalis Aspirin hoaëc Ticlopidin, Clopidogrel Statins hoaëc Fibrates Nong ÑMV hoaëc phaãu thuaät baéc caàu ÑMV + söûa van 2 laù CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ ÑAËC BIEÄT ÔÛ B/N SUY TIM MAÏN Taäp luyeän theå löïc theo chöông trình Roái loaïn chöùc naêng thaän/ beänh nhaân suy tim: 20-50% Thieáu maùu maïn/ beänh nhaân suy tim Traàm caûm/ beänh nhaân suy tim Chöông trình chaêm soùc treân töøng beänh nhaân CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004 KEÁT LUAÄN - Ñieàu trò suy tim coøn laø 1 thaùch thöùc - Tröôùc beänh nhaân suy tim caàn : * Nguyeân nhaân * Yeáu toá laøm naëng * Ñieàu trò giaûm trieäu chöùng ngay * Ñieàu trò keùo daøi ñôøi soáng CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ SUY TIM 2004

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChẩn đoán và điều trị suy tim -tầm quan trọng của suy tim.ppt
Tài liệu liên quan