Các lệnh hỗ trợ (Enginering feature)

Lệnh Fillet. Khi chỉ chuột vào biểu tượng bên dưới màn hình xuất hiện dòng nhắc: Create a Fillet feature: Vê tròn các cạnh hay các đỉnh của chi tiết. Gọi lệnh: Chọn biểu tượng Fillet trên thanh công cụ Feature, hoặc vào Insert > Feature > Fillet/Round. Xuất hiện hộp thoại (hình 4.1). Select Edges, Faces, Feature or loop to Fillet: Chọn cạnh, bề mặt vật thể, vật thể hay các cạnh khép kín để bo cung

pdf46 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các lệnh hỗ trợ (Enginering feature), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 86 Hình 3.26. Duøng leänh Loft with CenterLine taïo bieân daïng cho tay caàm. Hình 3.27. Chöông 4: §1. Caùc Leänh Hoã Trôï (Enginering Feature). 4.1 Leänh Fillet. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Create a Fillet feature: Veâ troøn caùc caïnh hay caùc ñænh cuûa chi tieát. Goïi leänh: Choïn bieåu töôïng Fillet treân thanh coâng cuï Feature, hoaëc vaøo Insert > Feature > Fillet/Round. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.1). Select Edges, Faces, Feature or loop to Fillet: Choïn caïnh, beà maët vaät theå, vaät theå hay caùc caïnh kheùp kín ñeå bo cung. Center Line CenterLine Profiles Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 87 Hình 4.1a. Trong baûng Fillet Type coù caùc kieåu choïn sau: 1. Constant Radius: Taïo baùn kính cung löôïn laø khoâng ñoåi suoát chieàu daøi caïnh ñöôïc choïn. Caùc tröôøng hôïp ñöôïc choïn trong kieåu Constant Radius : Choïn caïnh, beà maët vaät theå, choïn moät maïch kín. Trong baûng Items To Fillet choïn : ♦ Radius : baùn kính cung löôïn. ♦ Edge, face feature and Loops : Choïn caïnh, beà maët vaät theå, hay moät maïch kín ñeå bo cung. ♦ Choïn Tagent propagation: ñöôïc theå hieän trong ví duï (hình 4.1b). ♦ Choïn Multiple radius fillet : Baùn kính cuûa töøng caïnh ñöôïc choïn coù theå thay ñoåi vôùi caùc giaù trò baùn kính khaùc nhau (hình 4.1c). ♦ Full preview: theå hieän heát taát caû caùc giaù trò Fillet. ♦ Partical preview :Chæ theå hieän duy nhaát moät giaù trò Fillet. ♦ No preview : Khoâng theå hieän baát cöù giaù trò Fillet naøo. Radius Edge, face feature and Loops Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 88 Hình 4.1b Hình 4.1c :Multiple radius fillet Trong baûng Fillet option coù caùc löïa choïn sau: ♦ Keep Feature: Giöõ laïi caùc vaät theå naèm treân caùc meùp bò bo troøn (hình 4.1d) ♦ Round Corner :Caùc cung troøn khi giao nhau seõ töï ñoäng bo troøn laïi theo baùn kính (hình 4.1e). Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 89 Vaät theå ban ñaàu No keep feature Keep Feature. Hình 4.1d Vaät theå ban ñaàu No Round corner Round corner. Hình 4.1e Trong baûng Overflow type. ♦ Default: löïa choïn maëc ñònh cuûa heä thoáng. ♦ Keep edge:giöõ cho caùc meùp cuûa vaät theå khoâng thay ñoåi, tuy nhieân beà maët Fillet bò thay ñoåi ♦ Keep Surface : giöõ cho beà maët Fillet khoâng thay ñoåi tuy nhieân laøm thay ñoåi caùc meùp caïnh cuûa vaät theå (hình 4.1f). Hình 4.1f. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 90 Choïn baûng Setback Parameters : Taïo baùn kính cong thay ñoåi doïc theo moãi caïnh vôùi giaù trò chieàu daøi thay ñoåi (hình 4.1 g). Caùch thöïc hieän : • Trong vuøng ñoà hoaï choïn 3 caïnh giao nhau taïi 1 ñænh. • Choïn Distance nhaäp giaù trò chieàu daøi caàn thay ñoåi baùn kính. • Choïn Setblack Verties :choïn moät hay nhieàu ñieåm (ñænh) treân vaät theå. chuù yù caùc ñænh phaûi laø söï giao nhau cuûa 3 caïnh • Setblack Distance :theå hieän caùc giaù trò ñöôïc choïn treân caùc caïnh. • Choïn Set All: neáu muoán giaù trò baùn kính thay ñoåi doïc theo caùc caïnh laø nhö nhau. Hình 4.1g 2. Variable radius :Taïo baùn baùn kính thay ñoåi taïi moãi ñieåm khaùc nhau treân suoát chieàu daøi caïnh. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.2). SetblackDistance Setblack Verties Distance Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 91 Hình 4.2. Neáu muoán giaù trò baùn kính thay ñoåi ôû moãi ñieåm, ta chæ caàn nhaäp giaù trò baùn kính laàn löôït taïi moãi ñieåm ñoù (hình 4.2a). • Choïn :Xaùc ñònh soá ñieåm treân suoát chieàu daøi caïnh. • Attached radii :Theå hieän caùc giaù trò ñöôïc choïn trong vuøng ñoà hoïa. • Choïn R (Radius ):Nhaäp giaù trò baùn kính • Choïn P (percent): Nhaäp khoaûng caùch töø ñieåm ñaàu ñeán ñieåm vöøa choïn (tính theo %) Hình 4.2a. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 92 3. Face Fillet: Bo cung baèng 2 beà maët vaät theå. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.3) Hình 4.3. Caùch thöïc hieän leänh: ♦ Radius nhaäp giaù trò baùn kính caàn thay ñoåi. ♦ Face Set1 :Choïn beà maët thöù nhaát. ♦ Face Set2 :Choïn beà maët thöù hai.(hình 4.3a). Choïn Fillet Option (neáu caàn thieát): • Hold Line: choïn hai caïnh cuûa hai maët phaúng töông öùng vöøa choïn. • Curvature continous : taïo ñoä cong moät caùch lieân tuïc giöõa hai beà maët keà nhau (hình 4.3b) Hình 4.3a. Face Set1 Face Set2 Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 93 No Curvature continus Curvature continus. Hình 4.3b 4. Full Round Fillet :(Bo cung vôùi 3 beà maët keà nhau). Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.4) Hình 4.4. ♦ Side face set1 choïn beà maët thöù nhaát. ♦ Center face set choïn beà maët thöù hai. ♦ Side face set 2 choïn beà maët thöù ba. Chuù yù : Caùc beà maët phaûi ñöôïc choïn moät caùch lieân tuïc vaø theo trình töï khoâng theå choïn tuyø yù ñöôïc. Side face set 1 Center face set Side face set 2 Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 94 4.2. Leänh Chamfer. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Chamfers an edge or a chain of Tangent edges: Vaùt moät caïnh hay vaùt caùc caïnh tieáp tuyeán vôùi nhau treân moät chi tieát. Goïi leänh : Choïn bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Feature, hoaëc vaøo Insert > Feature > Chamfer. Xuaát hieän hoäp thoaïi(hình 4.5). Hình 4.5. Trong baûng Chamfer Parameter coù caùc löïa choïn sau: • Angle distance: Löïa choïn goùc khoaûng caùch. • Distance distance: Löïa choïn khoaûng caùch khoaûng caùch. • Vertex : Ñænh bò vaùt meùp, nhaäp khoaûng caùch Chamfer töø ñænh ñeán caùc caïnh töông öùng. • Choïn Equal distance: tieát dieän vaùt laø moät tam giaùc ñeàu. • Choïn Keep feature: Giöõ laïi caùc vaät theå naèm trong vuøng dieän tích bò vaùt. • Flip direction: thay ñoåi höôùng vaùt. Edge and Faces or Vertex Distance Angle Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 95 Caùch thöïc hieän leänh: Choïn caùc tröôøng hôïp Chamfer. Choïn caïnh, beà maët hay ñænh caàn Chamfer treân chi tieát . Nhaäp giaù trò caàn Chamfer Nhaäp giaù trò goùc vaùt trong tröôøng hôïp (Angle distance). Angle distance No Keep feature Keep feature Distance distance Hình 4.5a Vertex (Equal distance). Vertex Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 96 Hình 4.5b. 4.3. Leänh Shell Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Creates a Shell Feature: Taïo voû baèng caùch khoeùt roãng chi tieát. Goïi leänh: choïn bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Feature, hoaëc vaøo Insert > Feature > Shell. Xuaát hieän hoäp thoaïi (Hình 4.7). Hình 4.7. Coù hai tröôøng hôïp taïo moûng voû. 1. Taïo voû coù chieàu daøy caùc thaønh cuûa chi tieát baèng nhau. Caùch thöïc hieän leänh: • Thickness : xaùc ñònh beà daøy thaønh chi tieát. • Face to remove choïn beà maët chi tieát caàn boû ñi. Chuù yù : ñoái vôùi tröôøng hôïp Face to remove coù theå choïn hay khoâng tuyø yù. Neáu khoâng choïn thì chi tieát seõ ñöôïc taïo roãng töø beân trong. Shell outward: Taïo chieàu daøy höôùng ra phía ngoaøi. Face to remove Multi thickness faces Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 97 Face to remove No Shell outward Shell outward. Hình 4.7a. 2. Taïo voû chi tieát vôùi chieàu daøy caùc thaønh chi tieát khaùc nhau. Select faces to specify multi- thickness (es): Choïn vaøo caùc beà maët caàn laøm thay ñoåi beà daøy cuûa thaønh chi tieát Caùch thöïc hieän leänh: Töông töï nhö treân. Trong baûng Multi- thickness settings choïn. • Thickness : xaùc ñònh beà daøy thaønh chi tieát caàn thay ñoåi. • Multi- thickness faces choïn beà maët maø ta muoán beà daøy thay ñoåi. Ví duï: Taïo thaønh moûng coù beà daøy thaønh khaùc nhau cho moät hình hoäp. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 98 Hình 4.7b. 4.4. Leänh Dome. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Put a dome surface on a face: taïo hình voøm cho chi tieát. Goïi leänh: Choïn bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Feature, hoaëc vaøo Insert > Feature > Dome. Xuaát hieän hoäp thoaïi( Hình 4.9). Hình 4.9. Caùch thöïc hieän leänh: ♦ Trong Dome face : Choïn beà maët caàn taïo voøm. ♦ Choïn Hight : Nhaäp giaù trò chieàu cao cuûa voøm (khoaûng caùch tính töø troïng taâm cuûa beà maët ñeán ñænh voøm). ♦ Reverse direction :Ñoåi höôùng taïo. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 99 Hình 4.9a. Neáu beà maët vaät theå coù hình Elliptical ta coù theå click choïn Elliptical Dome . Hình 4.9b. 4.5. Leänh Draft. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Apply draft to a selected surface: Taïo goùc vaùt cho caùc beà maët. Goïi leänh: Click bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Feature, hoaëc vaøo Insert > Feature > Draft. Xuaát hieän hoäp thoaïi(hình 4.10). Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 100 Hình 4.10a Trong baûng Type of Draft coù 3 kieåu löïa choïn: Neutral plane, Parting Line, Step Draft. 1. Choïn kieåu Neutral plane. Selected Neutral plane and the faces to draft: Xaùc ñònh beà maët (face) hay maët phaúng (Plane) ñeå laøm maët taïo höôùng nghieâng vaø xaùc ñònh beà maët caàn nghieâng. Hình 4.10b. Chuù yù: Beà maët Neutral plane vaø beà maët Draft Face phaûi giao nhau trong khoâng gian, môùi coù theå taïo ñöôïc truïc quay giöõa hai beà maët. Goùc nghieâng Reverse direction Maët taïo höôùng nghieâng (Neutral Plane) Beà maët caàn nghieâng Muõi teân xaùc ñònh höôùng nghieâng Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 101 Trong hoäp thoaïi Face propagation coù caùc löïa choïn sau: Hình 4.10c. • None: Chæ vaùt maët ñaõ choïn. • Along Tangent: Môû roäng maët vaùt cho taát caû caùc beà maët tieáp tuyeán vôùi beà maët ñaõ choïn. • All Face: Taát caû caùc beà maët coù giao tuyeán chung vôùi maët Neutral Plane ñeàu bò vaùt. • Inner Faces: Vaùt taát caû caùc beà maët coù giao tuyeán chung vôùi maët Neutral Plane nhöng caùc giao tuyeán ñoù chæ ñöôïc naèm phía trong dieän tích cuûa maët Neutral Plane. • Outer Faces: Vaùt taát caû caùc beà maët coù giao tuyeán chung vôùi maët Neutral Plane nhöng caùc giao tuyeán ñoù chæ ñöôïc naèm phía ngoaøi dieän tích cuûa maët Neutral Plane. None. Along Tangent. Bo cung Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 102 All Faces. Inner Faces. Outer Faces. Hình 4.10c. 2. Choïn Kieåu Parting Line. Selected the direction of full and the parting lines: Choïn ñöôøng Parting Lines (caïnh cuûa vaät theå, ñöôøng chia Split line) vaø xaùc ñònh höôùng vaùt xung quanh ñöôøng Parting Lines naøy. Xuaát hieän hoäp thoaïi(hình 4.11a) Hình 4.11a. Dieän tích beà maët Neutral Plane Beà maët bò vaùt Höôùng vaùt Ñöôøng Parting line Thay ñoåi maët phaúng Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 103 Hình 4.11b. Chuù yù caùc höôùng cuûa muõi teân: Caùc muõi teân treân ñöôøng Parting Line chæ veà höôùng caùc beà maët bò vaùt. Muoán thay ñoåi höôùng muõi teân ta vaøo baûng Parting Line choïn caùc caïnh caàn thay ñoåi höôùng muõi teân roài choïn hoäp thoaïi Other Face. Hình 4.11c. Tröôøng hôïp choïn Face propagation: • None: Chæ vaùt maët ñaõ choïn. • Along Tangent: Môû roäng maët vaùt cho taát caû caùc beà maët tieáp tuyeán vôùi beà maët ñaõ choïn. Duøng ñöôøng chia Split line ñeå taïo ñöôøng Prating line Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 104 None Along Tangent. Hình 4.11d. 3. Choïn Kieåu Step Draft. Selected the direction of full and the parting lines: Choïn ñöôøng Parting Lines (caïnh cuûa vaät theå, ñöôøng chia Split line) vaø xaùc ñònh höôùng vaùt xung quanh ñöôøng Parting Lines naøy. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.12a). Hình 4.12 a. Caùch thöïc hieän leänh: Choïn moät beà maët (Face) hay maët phaúng (Plane) ñeå xaùc ñònh höôùng keùo. Choïn ñöôøng Parting lines ñeå xaùc ñònh beà maët bò vaùt. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 105 Chuù yù: caùc ñöôøng Parting Lines khoâng ñöôïc choïn vuoâng goùc vôùi beà maët (Face) hay maët phaúng (Plane) ñöôïc choïn laøm höôùng keùo. Hình 4.12b. Trong baûng Type of Draft choïn: • Tapered Step: beà maët vaùt ñöôïc taïo ra coù höôùng chieáu khoâng vuoâng goùc vôùi beà maët ban ñaàu. • Perpendicular Step: beà maët vaùt ñöôïc taïo ra coù höôùng chieáu vuoâng goùc vôùi beà maët ban ñaàu. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 106 Hình 4.12c. 4.6. Leänh Rib. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Insert a rib feature: Taïo gaân cho vaät theå. Goïi leänh:Click choïn Rib treân thanh coâng cuï Feature, hoaëc vaøo Insert > Feature > Rib. Set direction, thickness and other parameters to Create the rib: Xaùc ñònh höôùng, beà daøy vaø caùc thoâng soá hình hoïc ñeå taïo gaân cho vaät theå. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.13a) Hình 4.13a. Ñieàu kieän ñeå taïo gaân. ♦ Taïo moät maët phaúng Plane giao vôùi vaät theå vaø veõ moät Profile treân ñoù. ♦ Beà daøy cuûa gaân taïo ra phaûi nhoû hôn hoaëc baèng vôùi beà daøy cuûa vaät theå. Caùch thöïc hieän leänh: Second side Both sides First sides Parallel to Sketch Normal to Sketch Draft On /Off (Xaùc ñònh goùc vaùt cho gaân) Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 107 Trong hoäp thoaïi Parameters coù caùc kieåu choïn beà daøy nhö sau: ♦ First Side : Taïo beà daøy cuûa gaân veà phía traùi cuûa Profile. ♦ Both Sides : Taïo beà daøy cuûa gaân veà hai phía cuûa Profile ñeàu nhau. ♦ Second Sides : Taïo beà daøy cuûa gaân veà phía phaûi cuûa Profile. First Side Both Sides Second Sides Hình 4.13b. Choïn Extrusion Direction : Laømthay ñoåi höôùng ñuøn cuûa gaân. Chuù yù höôùng ñuøn khaùc vôùi caùch taïo beà daøy cuûa gaân, höôùng ñuøn laø ñuøn ñaày khoaûng khoâng gian giöõa Profile vaø vaät theå. Parallel to Sketch : Höôùng ñuøn song song vôùi Profile naèm trong maët phaúng. Normal to Sketch : Höôùng ñuøn vuoâng goùc vôùi Profile naèm trong maët phaúng. Chuù yù: Tröôøng hôïp söû duïng Normal to Sketch coøn xuaát hieän theâm 2 tröôøng hôïp. Profile Vaät theå Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 108 Tröôùc khi taïo Rib Tröôøng hôïp söû duïng Parallel to Sketch Tröôøng hôïp söû duïng Normal to Sketch. Linear Natural Hình 4.13c. Profile Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 109 ♦ Choïn Fip Material Side: Thay ñoåi höôùng ñuøn. ♦ Choïn Draft On/ Off Taïo goùc nghieâng cho gaân. ♦ Draft outwar : taïo höôùng nghieâng ra phía ngoaøi. ♦ Choïn Next Reference: Laàn löôït choïn caùc Profiles ñeå taïo beà daøy cuûa gaân khoâng ñoåi khi söû choïn Draft outwar. Ví duï: Baám Next Reference choïn. Laàn 1 Laàn 2 Laàn 3 Giaû söû ta choïn laàn 3 ñeå taïo höôùng nghieâng. vôùi beà daøy gaân laø 20. Hình 4.13d. Chuù yù: Ta coù theå taïo Rib vôùi nhieàu Profile khaùc nhau. Hình 4.13e. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 110 4.7. Leänh Hole (Taïo loã). Coù 2 caùch taïo loã: 1. Simple Hole (taïo loã ñôn giaûn). Ñieàu kieän ñeå taïo loã: • Ñaàu tieân ta phaûi döïng tröôùc khoái 3D. • Sau choïn beà maët cuûa khoái laøm maët phaúng ñeå taïo loã cho vaät theå. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Simple Hole beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Creates a Cylindrical Hole: Taïo loã hình truï cho vaät theå. Click choïn bieåu töôïng Simple Hole treân thanh Feature, hoaëc vaøo Insert >Feature > Simple Hole. Xuaát hieän hoäp thoaïi(hình 4.14a) Hình 4.14a. Caùc löïa choïn trong Simple Hole töông töï nhö leänh Extrude. Caùch thöïc hieän leänh: Choïn beà maët cuûa vaät ñeå xaùc ñònh vò trí ñaët taâm cuûa loã. Taïo loã baèng caùc löïa choïn trong baûng Direction 1. Sau khi ñaõ taïo xong loã ta Click OK keát thuùc leänh. Hình 4.14b. Caùc löïa choïn trong Simple Hole Ñöôøng kính loã Chieàu saâu loã Xaùc ñònh beà maët ñaët loã Xaùc ñònh vi trí ñaët taâmloã Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 111 2. Simple Wizard (Taïo Loã Phöùc Taïp). Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Insert a hole with pre-defined cross section: Taïo loã treân maët caét ñaõ ñöôïc xaùc ñònh tröôùc ñoù. Goïi leänh: Click choïn bieåu töôïng treân thanh Feature, hoaëc vaøo Insert >Feature > Wizard Hole. Xuaát hieän hoäp thoaïi(hình 4.14c). Hình 4.14c. Ñaây laø baûng thoâng soá hình hoïc coù trong caùc loaïi loã, tuy nhieân moãi loã ñeàu coù moät soá caùc thoâng soá rieâng cuûa noù, do vaäy ta caàn chuù yù. Taïo loã truï baäc Loã truï coân Loã truï thaúng Loã ren truï thaúng Loã ren truï coân Moâ taû caùc loaïi loã Tieâu chuaån loã Kieåu loã Kích côõ cuûa loã Chieàu saâu loã vaø caùc ñieàu kieän xaùc ñònh chieàu saâu loã Choïn beà maët caàn offset loã Ñöôøng kính loã Goùc coân cuûa loã Ñöôøng kính vaø goùc vaùt mieäng loã hình coân Ñöôøng kính vaø chieàu saâu mieäng loã Ñoä hôû khi laép ñai oác Ñöôøng kính vaø goùc vaùt hình coân cuûa loã Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 112 Baûng thoâng soá hình hoïc cuûa caùc loã ren. Hình 4.14d. Choïn Legacy xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.14e). Trong baûng naøy cho pheùp ta xaùc ñònh ñöôïc nhieàu loaïi loã khaùc nhau, trong quaù trình taïo loã. Chieàu saâu ren vaø caùc ñieàu kieän xaùc ñònh chieàu saâu ren Ñöôøng kính ren vaø goùc coân cuûa loã ren Chieàu saâu ren Caùch xaùc ñònh theå hieän ñöôøng kính chaân ren Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 113 Hình 4.14e. Sau khi keát thuùc leänh ta choïn Next. Xuaát hieän hoäp thoaïi(hình 4.14f). Hình 4.14f. Ñaây laø baûng xaùc ñònh vò trí ñaët taâm cuûa loã. Choïn Finish, sau ñoù Click chuoät vaøo vuøng ñoà hoaï xaùc ñònh vò trí ñieåm ñaët. 4.8. Pattern and Mirroring. 1. Leänh Linear pattern. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Linear pattern beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc:Creates a linear pattern using the selected Feature/ Face / Bodies: Sao cheùp maãu theo ñöôøng thaúng .Maãu coù theå laø moät khoái cô côû, toaøn boä vaät theå, hay laø beà maët cuûa vaät theå. Baûng xaùc ñònh caùc loaïi loã Caùc löïa choïn trong quaù trình taïo loã Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 114 Goïi leänh: Click vaøo bieåu töôïng Linear pattern treân thanh coâng cuï Feature hoaëc vaøo Insert > Pattern / Mirror > Linear pattern. Doøng nhaéc: Select Edge or axis for direction refernce, select face of feature of pattern features: Choïn caïnh hay truïc Axis ñeå xaùc ñònh höôùng sao cheùp, choïn vaät theå caàn sao cheùp. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.15a). Hình 4.15a. Caùch thöïc hieän leänh: Trong baûng Direction1 : choïn höôùng taïo vaät theå (caïnh vaät theå, truïc axis, sketch line). • Choïn Spacing : xaùc ñònh khoaûng caùch cuûa caùc vaät theå. • Choïn Number of Instances : Xaùc ñònh soá ñoái töôïng caàn sao cheùp. • Choïn Reverse Direction : Ñoåi höôùng taïo vaät theå. Höôùng chieáu 1 Höôùng chieáu 2 Soá ñoái töôïng caàn sao cheùp Khoaûng caùch giöõa caùc ñoái töôïng Choïn maãu cô sôû caàn sao cheùp Choïn beà maët maãu caàn sao cheùp Sao cheùp toaøn boä vaät theå Choïn vaøo caùc ñoái töôïng caàn boû ñi trong daõy Pattern Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 115 Trong baûng Direction2 (choïn töông töï nhö baûng Direction1). Choïn theâm tröôøng hôïp: Pattern seed only : Sao cheùp ñoái töôïng theo caùc höôùng duy nhaát so vôùi vaät maãu. Khoâng choïn Pattern seed only Choïn Pattern seed only. Hình 4.15b. ♦ Trong hoäp thoaïi Features to Pattern :choïn vaät theå caàn sao cheùp. ♦ Trong hoäp thoaïi Faces to Pattern : choïn beà maët vaät theå caàn sao cheùp. ♦ Trong hoäp thoaïi Bodies to Pattern : choïn toaøn boä khoái caàn sao cheùp. ♦ Trong hoäp thoaïi Insatances to Skip : choïn caùc ñoái töôïng caàn boû ñi trong daõy Pattern. Insatances to Skip. Hình 4.15c. Ñoái töôïng maãu Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 116 Trong hoäp thoaïi Option coù caùc löïa choïn sau: Geometry Pattern : Sao cheùp caùc ñoái töôïng coù cuøng kích thöôùc vaø hình daùng so vôùi ñoái töôïng maãu. Khoâng choïn Geometry Pattern Choïn Geometry Pattern Hình 4.15d. 2. Leänh Circular Pattern. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Circular Pattern beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Creates a circular pattern using the selected feature/ faces / bodies : Sao cheùp maãu theo ñöôøng troøn. Maãu coù theå laø moät khoái cô côû, toaøn boä vaät theå, hay laø beà maët cuûa vaät theå. Goïi leänh: Choïn bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Feature hoaëc vaøo Insert > Pattern / Mirror > Circular Pattern. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.16). Select edge or axis for direction reference, select face of feature for pattern feature: Choïn caïnh hay truïc Axis laøm truïc xoay, choïn beà maët vaät theå hay vaät theå laøm ñoái töôïng maãu ñeå xoay. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 117 Hình 4.16. Caùch thöïc hieän leänh: Trong baûng Parameters choïn : ♦ Choïn Pattern Axis : Xaùc ñònh truïc quay. ♦ Choïn Angle : Xaùc ñònh goùc quay giöõa caùc ñoái töôïng. ♦ Number of Instantces : Xaùc ñònh soá ñoái töôïng caàn sao cheùp keå caû ñoái töôïng maãu. Trong caùc hoäp thoaïi coøn laïi töông töï nhö leänh Linear Pattern. Hình 4.16a. Truïc xoay Goùc xoay Soá ñoái töôïng caàn sao cheùp keå caû ñoái töôïng maãu Choïn maãu cô sôû caàn sao cheùp Choïn beà maët maãu caàn sao cheùp Choïn vaät theå caàn sao cheùp Choïn vaøo caùc ñoái töôïng caàn boû ñi Truïc xoay Choïn vaät theå vaø beà maët vaät theå caàn sao cheùp Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 118 Insatances to Skip. Hình 4.16b 3. Leänh Sketch Driven Pattern. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Sketch Driven Pattern beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Create a Sketch Driven Pattern : Sao cheùp ñoái töôïng ñi qua caùc ñieåm(Sketch Point, Vertex). Goïi leänh: Choïn bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Feature hoaëc vaøo Insert > Pattern / Mirror > Sketch Driven Pattern. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.17). Select a sketch for pattern layout, select face of feature for pattern features: Xaùc ñònh vò trí sketch point, Vertex nôi ñaët caùc ñoái töôïng sao cheùp, choïn vaät theå, beà maët vaät theå caàn sao cheùp. Ñieàu kieän ñeå thöïc hieän leänh: Ñeå thöïc hieän ñöôïc leänh tröôùc tieân phaûi taïo Sketch Point treân beà maët vaät theå (Face) hay maët phaúng (Plane). Duøng ñeå xaùc ñònh vò trí ñaët ñoái töôïng caàn sao cheùp. Hình 4.17. References Sketch Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 119 Caùch thöïc hieän leänh: Trong baûng Selections choïn: References sketch Choïn caùc ñieåm nôi ñaët ñoái töôïng. Trong References Point choïn: ♦ Centroil: Xaùc ñònh vi trí ñieåm ñaët caùc Sketch Point laø troïng taâm cuûa caùc ñoái töôïng. ♦ Selected point: Xaùc ñònh vi trí ñieåm ñaët caùc ñoái töôïng coù khoaûng caùch töø ñænh (Vertex) cuûa vaät theå ñeán caùc Sketch Point. Hình 4.17a. Centroil Hình 4.17b. Selected point. Caùc löïa choïn trong caùc baûng döôùi töông töï nhö treân. 4. Leänh Curve Driven Pattern. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Curve Driven Pattern beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Create a curve driven pattern : Sao cheùp maãu theo ñöôøng cong Curve. Goïi leänh: Choïn bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Feature, hoaëc vaøo Insert > Pattern Mirror > Curve Driven Pattern. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.18). Select edge, curve or sketch segment for pattern layout, select face of feature for pattern features : Choïn caïnh (Sketch Line, Spline,Edge) hoaëc Curve laøm ñöôøng daãn ñeå sao cheùp, sau ñoù choïn vaät theå caàn sao cheùp. Caùch thöïc hieän leänh: Trong baûng Drection 1 choïn: ♦ Pattern direction : Choïn höôùng chieáu1. ♦ Number of Instances : Xaùc ñònh soá ñoái töôïng caàn chieáu (keå caû vaät maãu). ♦ Spacing : Khoaûng caùch giöõa hai ñoái töôïng. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 120 ♦ Reverse Direction : Ñoåi höôùng chieáu. Trong baûng Direction 2: töôïng tö nhö Drection 1. Hình 4.18. Trong Curve methol coù caùc löïa choïn sau: • Tranform curve: Sao cheùp ñoái töôïng theo ñöôøng cong curve. • Offset curve : Sao cheùp ñoái töôïng theo ñöôøng cong curve vaø caùch ñöôøng cong moät khoaûng xaùc ñònh. Trong Alignment methol: • Tangent to curve: ñoái töôïng ñöôïc taïo tieáp tuyeán vôùi ñöôøng daãn. • Align to seed : ñoái töôïng ñöôïc taïo thaúng haøng so vôùi maãu. Curve methol: Transform curve. Alignment methol: Align to seed Alignment methol: Tangent to curve. Höôùng chieáu 1 Höôùng chieáu 2 Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 121 Hình 4.18a. Curve methol: Offset Curve. Alignment methol: Align to seed Alignment methol: Tangent to curve. Hình 4.18b. • Choïn Equal spacing: Taïo caùc ñoái töôïng coù khoaûng caùch ñeàu nhau. • Choïn Pattern seed only: Sao cheùp ñoái töôïng theo caùc höôùng duy nhaát so vôùi vaät maãu. No Pattern seed only Pattern seed only. Hình 4.18c. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 122 Trong baûng Option choïn. Geometry Pattern: Sao cheùp caùc ñoái töôïng gioáng nhö ñoái töôïng maãu vaø khoâng phuï thuoâc vaøo ñieàu kieän döïng khoái (End Conditaion). Hình 4.18d 5. Leänh Mirror Feature. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Sketch Driven Pattern beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Mirrors features / faces / bodies about a plane : Taïo ñoái xöùng khoái, beà maët khoái hay vaät theå qua moät maët phaúng (Face, Plane). Goïi leänh: Click choïn treân thanh Feature hoaëc vaøo Insert > Pattern / Mirror > Mirror. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 4.19a). Select a plane or planar face about which to mirror, followed by the features to mirror : Choïn maët phaúng hay beà maët ñeå ñoái xöùng, sau ñoù choïn tieáp caùc ñoái töôïng caàn ñoái xöùng. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 123 Hình 4.19a. Trong baûng Options choïn. ♦ Merge solids : Keát hôïp ñoái töôïng goác vôùi ñoái töôïng vöøa taïo ñoái xöùng qua maët phaúng (Face, Plane) thaønh moät vaät theå hôïp nhaát. ♦ Knit surfaces : Keát hôïp ñoái töôïng goác laø caùc Surface vôùi ñoái töôïng vöøa taïo ñoái xöùng qua maët phaúng (Plane) thaønh moät vaät theå hôïp nhaát. Ví duï: Taïo ñoái xöùng moät vaät theå. Hình 4.19b. Xaùc ñònh maët phaúng ñeå ñoái xöùng Maët phaúng laáy ñoái xöùng Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 124 §2. Caùc Leänh Veà Beà Maët (Surface) 1. Leänh Base/Boos Thicken. Coâng duïng: laøm taêng beà daøy cuûa beà maët (Surface) ñaõ choïn. Chuù yù: ñeå coù theå choïn cuøng moät luùc nhieàu beà maët Surface ñeå Thicken ta phaûi lieân keát caùc beà maët Surface laïi vôùi nhau baèng Leänh “Knit Surface ”. Vaø leänh Thickken naøy chæ söû duïng ñoái vôùi beà maët laø Surface Goïi leänh: Click choïn Insert > Base/ Boss > Thicken. Xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình.4.20. Xuaát hieän doøng nhaéc:Select Surface to Thicken : choïn beà maët Surface ñeå Thicken. Choïn caùc thoâng soá hình hoïc trong baûng. Choïn Surface to Thicken : ñònh beà maët caàn Thicken. Trong Thickness choïn. ♦ Thicken Side1 : taêng beà daøy vaät theå veà phía traùi. ♦ Thicken both Side : taêng beà daøy vaät theå veà hai phía. ♦ Thicken Side2 : taêng beà daøy vaät theå veà phía phaûi. Choïn Thickness :ñònh beà daøy cho vaät theå. Chuù yù: Ñoái vôùi tröôøng hôïp söû duïng Thicken both Side thì beà daøy seõ taêng gaáp ñoâi giaù trò ñöôïc choïn. Choïn Merge result: Keát hôïp vaät theå vöøa taïo vôùi vaät theå ban ñaàu thaønh moät khoái hôïp nhaát. 2. Leänh Cut Thicken. Coâng duïng: duøng ñeå caét vaät theå baèng caùc beà maët Surface. Goïi leänh: Click choïn Insert > Cut > Thicken. Beà maët Surface Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 125 Xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình 4.21. Caùch thöïc hieän leänh töông töï nhö leänh Base/ Boss Thicken. Trong tröôøng hôïp beà maët Surface caét vaät theå ra thaønh nhieàu phaàn rieâng leû thì sau khi thöïc hieän xong leänh Cut Thicken seõ xuaát hieän hoäp thoaïi. All bodies Body1 Body2. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 126 Hình 4.22. 3. Leänh Cut With Surface. Coâng duïng: Caét vaät theå baèng maët phaúng Surface, Plane. Goïi leänh: Click choïn Insert > Cut > With Surface. Xuaát hieän doøng nhaéc: Please select cutting surface: choïn beà maët Surface, Plane ñeå caét vaät theå. Xuaát hieän hoäp thoaïi. Select surface for cut. Hình 4.23. 4. Leänh Insert Part. Coâng duïng: duøng ñeå cheøn moät hay nhieàu Part cuøng moät luùc vaøo baûn veõ hieän haønh. Goïi leänh: Trong baûn veõ hieän haønh ta Click choïn Insert > Part. Xuaát hieän baûng hoäp thoaïi: choïn Look In xaùc ñònh ñöôøng daãn ñeán thö muïc chöùa chi tieát caàn cheøn. Click choïn Open ñeå môû chi tieát. Flip Cut Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 127 Hình 4.20. Luùc naøy treân maøn hình ñoà hoaï xuaát hieän hoäp thoaïi Insert Part. Hình 4.21. Trong baûng Tranfer coù caùc löïa choïn sau: Axis, Plane, Cosmetic Thread, Surface : Di chuyeån truïc Axis, maët phaúng, ñöôøng bieåu dieãn chaân ren, maët Surface ñaõ coù saün trong chi tieát vaøo Part môùi. Trong baûng Locate Part choïn: Launch Move Dialog: Duøng ñeå xaùc ñònh vò trí caàn cheøn chi tieát vaøo Part môùi. Xuaát hieän hoäp thoaïi: Hình 4.22. Surface Ñöôøng ren Truïc Axis Plane Choïn Linear Entites, Coordinate System, Vertex ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa Part Khoaûng dòch chuyeån so vôùi heä truïc toaï ñoä Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 128 Hình 4.23. 5. Leänh Combine. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Combine beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Combine two or more solid bodies : keát hôïp hai hay nhieàu vaät theå ñöôïc taïo ñoäc laäp laïi vôùi nhau thaønh moät khoái. Chuù yù: Tröôùc khi thöïc hieän leänh Combine phaûi thöïc hieän Leänh Insert ñeå cheøn vaät theå (Part) vaøo vuøng ñoà hoaï. Goïi leänh: Click choïn treân thanh Feature hoaëc vaøo Insert > Feature > Combine. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 5.). Select bodies to be used in the combine operation :choïn caùc vaät theå ñöïôc duøng ñeå keát hôïp laïi vôùi nhau. Hình 4.24. Goùc nghieâng X,Y,Z so vôùi heä truïc toaï ñoä Goùc nghieâng theo so vôùi truïc X,Y,Z Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 129 Trong hoäp thoaïi Operation Type choïn: Add: Keát hôïp taát caû caùc vaät theå laïi thaønh moät khoái. Hình 4.25. Subtract: Laáy hieäu cuûa hai vaät theå. Trong ñoù: Main body: Vaät theå tröø. Bodies to Combine: Vaät theå bò tröø. Hình 4.26. Commond:Laáy phaàn giao cuûa hai vaät theå. Hình 4.27. Hide Preview: Xem tröôùc keát quaû baèng neùt khuaát. Show Preview: Xem tröôùc keát quaû cuûa vaät theå. Main body Bodies to Combine Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 130 6. Leänh Split Part. Coâng duïng: Taùch caùc hình khoái(Feature) trong moät chi tieát ( Part) thaønh caùc chi tieát ñoäc laäp. Goïi leänh: Click choïn Split treân thanh Feature hoaëc vaøo Insert > Feature > Split. Hình 4.28. Trong baûng TrimTools: Choïn maët (Plane, Surface, Face) laøm maët phaúng caét hoaëc caùc Sketch Line(hôû hay kín) ñeå caét vaät theå. Sau ñoù Click choïn Cut Part. Con troû chuoät chuyeån sang bieåu töôïng . Trong baûng Resulting Bodies: Ta coù theå duøng bieåu töôïng choïn vaøo vaät theå bò caét hoaëc ta coù theå choïn tröïc tieáp trong hoäp thoaïi. Double Click ñeå Save vaät theå caàn choïn. Trong Resultant Bodies state choïn. • Show bodies: theå hieän taát caû caùc vaät theå. • Hide bodies: Daáu ñi phaàn vaät theå bò caét. • Consume bodies: Boû luoân phaàn vaät theå bò caét. Hình 4.29. Trimming Surface Baûng höôùng daãn Vaät theå ban ñaàu Maët phaúng caét( Face, Surface). Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 131 Maët caét laø moät Sketch Hình4.30. Maët caét laø Surface Hình 4.31.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpages_from_solidword_2003_5_9827.pdf
Tài liệu liên quan