Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay

Về kiến trúc: Ở Nhật Bản, những công trình, quần thể kiến trúc có giá trị lịch sử - văn hóa đều được bảo tồn theo Luật Bảo tồn di tích chùa chiền cổ. Bên cạnh đó, nhiều làng mạc lịch sử, kiến trúc nhà bình dân cũng đã được đưa vào danh sách bảo tồn. Việc đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên làm công tác tu sửa, tôn tạo được chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Các kỹ thuật tu sửa, tôn tạo, kỹ thuật sửa chữa được đưa vào quy chế kỹ thuật bảo tồn di sản văn hóa. Ngoài ra, với các tài sản đã được Nhà nước đưa vào danh sách cần bảo tồn thì Cục Văn hóa và chính quyền địa phương sẻ tài trợ cho việc tu sửa định kỳ, phòng cháy, hoạt động thể nghiệm. Công việc phục chế, tu sửa, bảo dưỡng các công | trình kiến trúc công cộng và tư nhân có giá trị lịch sử - văn hóa đều phải tuân | thủ các quy định nghiêm ngặt, dưới sự chỉ đạo, thẩm định của hội đồng chuyên môn kết hợp giữa Nhà nước và địa phương. Qua đó, không chỉ bảo tồn nguyên vẹn giá trị văn hóa mà còn giữ được đặc trưng vốn có của các công trình kiến trúc ở mỗi vùng miền (JI|-ff , 2002).

pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay L−u ThÞ Thu Thñy(*) Tãm t¾t: NhËt B¶n lµ mét trong nh÷ng n−íc b¶o tån ®−îc gÇn nh− nguyªn vÑn c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng, vµ lµ mét trong nh÷ng n−íc ®Çu tiªn ë ch©u ¸ còng nh− trªn thÕ giíi quan t©m ®Õn vÊn ®Ò b¶o tån c¸c di s¶n v¨n hãa. Néi dung bµi viÕt giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c¸c chÝnh s¸ch b¶o tån v¨n hãa vµ hiÖn tr¹ng cña viÖc b¶o tån ë NhËt B¶n, viÖc x©y dùng hÖ thèng chÝnh s¸ch b¶o tån, hÖ thèng qu¶n lý ng©n s¸ch, ph−¬ng thøc b¶o tån ®¶m b¶o sù hµi hßa cña c¸c c«ng tr×nh ph¸t triÓn, kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn t¹i, xóc tiÕn hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc b¶o tån,v.v Tõ khãa: Di s¶n v¨n hãa, ChÝnh s¸ch b¶o tån v¨n hãa, V¨n hãa d©n téc, V¨n hãa vËt thÓ, V¨n hãa phi vËt thÓ, NhËt B¶n I. Mét sè luËt liªn quan ®Õn b¶o tån v¨n hãa cña NhËt B¶n ViÖc b¶o tån c¸c gi¸ trÞ di s¶n v¨n hãa cña NhËt B¶n cã tõ l©u ®êi vµ lu«n g¾n liÒn víi c¸c chÝnh s¸ch, bé luËt. Tõ n¨m Minh TrÞ thø t− (1871), Th¸i ChÝnh Cung ®· chÊp nhËn kiÕn nghÞ cña ViÖn §¹i häc ban hµnh Ph−¬ng s¸ch b¶o tån cæ vËt (古器旧物保存方). §©y lµ v¨n kiÖn ®Çu tiªn mang tÝnh hµnh chÝnh nhµ n−íc, liªn quan ®Õn b¶o tån di s¶n v¨n hãa truyÒn thèng cña NhËt B¶n. ( N¨m 1888, NhËt B¶n thµnh lËp Côc §iÒu tra vµ B¶o tån B¶o vËt Quèc gia l©m thêi (臨時全国宝物取調局). N¨m 1897, NhËt B¶n tiÕn hµnh ®iÒu tra b¶o vËt quèc gia trªn c¶ n−íc, kÕt qu¶ cho (∗) ThS., ViÖn Th«ng tin khoa häc x· héi; Email: luuthuthuy76@yahoo.com. thÊy cã 215.091 cæ vËt gåm c¸c lo¹i: v¨n kiÖn cæ, tranh ¶nh, ®iªu kh¾c, th− ph¸p, ®å nghÖ thuËt vµ thñ c«ng truyÒn thèng (中村賢二郎, 2007年). §©y lµ nh÷ng tµi s¶n quý cña quèc gia, nªn cÇn ®−îc b¶o tån. N¨m 1898, ChÝnh phñ ®· tiÕp tôc ban hµnh LuËt B¶o tån di tÝch chïa chiÒn cæ (古社寺保存法). N¨m 1919, LuËt B¶o tån di tÝch lÞch sö vµ danh th¾ng thiªn nhiªn (史蹟名勝天然 紀念物保存法) ®−îc ban hµnh. TiÕp theo vµo n¨m 1929, LuËt B¶o tån b¶o vËt quèc gia (国宝保存法) ®−îc thùc thi trªn kh¾p NhËt B¶n. §©y cã thÓ coi lµ bé luËt b¶o tån di s¶n rÊt quan träng cña NhËt B¶n, lµm c¬ së cho viÖc hoµn thiÖn bé luËt hoµn chØnh n¨m 1950. N¨m 1933, LuËt B¶o tån di s¶n liªn quan ®Õn nghÖ thuËt quan träng (重要美術品 等ノ保存ニ関スル法律) ®−îc ban hµnh. 42 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 11.2015 Sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø Hai, n¨m 1950, NhËt B¶n tiÕp tôc ban hµnh LuËt B¶o tån di s¶n v¨n hãa (文化財保護法), quy ®Þnh mét c¸ch cô thÓ, minh x¸c tõ thÓ chÕ hµnh chÝnh ®Õn vai trß, tr¸ch nhiÖm cña Trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng trong b¶o tån v¨n hãa d©n téc. §ång thêi ®©y còng lµ bé luËt ®Çu tiªn sö dông kh¸i niÖm v¨n hãa phi vËt thÓ, ®−a mét sè ho¹t ®éng v¨n hãa vµ phong tôc tËp qu¸n ®Æc s¾c cña ®Þa ph−¬ng vµo ph¹m vi b¶o tån. ViÖc ®−a ra kh¸i niÖm, vÊn ®Ò b¶o tån v¨n hãa phi vËt thÓ cho thÊy tÇm nh×n xa, toµn diÖn cña NhËt B¶n ®èi víi vÊn ®Ò b¶o tån di s¶n v¨n hãa d©n téc. LuËt nµy ®· ®−îc chØnh söa nhiÒu lÇn sau ®ã. LÇn thø nhÊt lµ n¨m 1994, néi dung T¨ng c−êng c¶i thiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o tån di s¶n v¨n hãa nh»m thÝch øng víi thay ®æi cña ®êi sèng (時代の 変化に対応した文化財保護施策の改善 充実について) ®· ®−îc bæ sung thªm. Nh÷ng biÖn ph¸p míi bao gåm: (1) më réng hÖ thèng b¶o tån di s¶n v¨n hãa; (2) t¨ng c−êng biÖn ph¸p b¶o tån ®èi víi v¨n hãa sinh ho¹t truyÒn thèng (më réng ®èi t−îng, ph¹m vi b¶o tån); (3) gia t¨ng xóc tiÕn c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu, ®iÒu tra ®èi víi di s¶n v¨n hãa ®−¬ng ®¹i; (4) b¶o tån ®êi sèng v¨n hãa, v¨n nghÖ hiÖn ®¹i; (5) bæ sung thªm c¸c biÖn ph¸p b¶o tån thÝch øng ®èi víi sù biÕn ®æi cña v¨n hãa phi vËt thÓ. LÇn thø hai lµ n¨m 1996, néi dung VÊn ®Ò b¶o qu¶n vµ sö dông di s¶n v¨n hãa hiÖn ®¹i (近代の文化遺産の保存と 活用について) ®· ®−îc bæ sung dùa trªn b¸o c¸o ®iÒu tra th¸ng 7/1994 cña ñy ban ®Æc biÖt vÒ kÕ ho¹ch b¶o tån di s¶n v¨n hãa víi 4 kho¶n môc míi: (1) B¶o tån theo tiªu chÝ ®· ®−îc quy ®Þnh vµ håi tè l¹i quy ®Þnh tr−íc ®©y theo h−íng hiÖn ®¹i hãa; (2) §a d¹ng hãa c¸c ph−¬ng ph¸p b¶o tån theo chÕ ®é ®¨ng ký vÒ di s¶n v¨n hãa; (3) Cung cÊp trang thiÕt bÞ, ph−¬ng ph¸p b¶o tån theo ®Ò xuÊt cña ®Þa ph−¬ng cã di s¶n v¨n hãa; (4) TËp trung −u tiªn thùc thi ®iÒu tra di s¶n v¨n hãa trªn toµn quèc, thóc ®Èy ®iÒu chØnh xóc tiÕn th«ng tin, c«ng khai hãa th«ng tin, thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu b¶o tån míi, ®µo t¹o vµ nu«i d−ìng nh©n tµi, t¨ng c−êng hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ quan ®oµn thÓ vµ ®Þa ph−¬ng, thóc ®Èy hîp t¸c liªn quèc gia. LÇn thø ba lµ n¨m 1999, chñ yÕu lµ ph©n chia l¹i quyÒn hµnh cô thÓ cho tõng cÊp trong b¶o tån di s¶n vµ tiÕn tíi x©y dùng mét hÖ thèng m· hãa c¸c di s¶n v¨n hãa ®· ®−îc ®¨ng ký. LÇn thø t− lµ n¨m 2001, néi dung TriÓn khai nh÷ng øng dông míi trong b¶o tån di s¶n v¨n hãa vµ tËn dông lîi thÕ cña di s¶n v¨n hãa trong t−¬ng lai (文化財の保存・活用の新たな展開― 文化遺産を未来に生かすために―」及 びその後の動向) ®· ®−îc bæ sung. LÇn chØnh söa gÇn ®©y nhÊt lµ n¨m 2004. NhiÒu ®iÒu kho¶n míi trong luËt ®−îc chØnh söa ®Ó phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cña thêi ®¹i, bao gåm: Thùc thi ®¨ng ký di s¶n v¨n hãa míi ngoµi danh môc; Më réng thªm ®èi t−îng ®−îc b¶o tån liªn quan ®Õn ®êi sèng s¶n xuÊt, mèi quan hÖ gi÷a con ng−êi víi tù nhiªn (Xem: hogoseido/houritsu.html). II. Mét sè chÝnh s¸ch b¶o tån v¨n hãa c¬ b¶n cña NhËt B¶n 1. Ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ c¸c lÜnh vùc cÇn b¶o tån, bao gåm: Di s¶n v¨n hãa vËt thÓ: c«ng tr×nh kiÕn tróc, ®å mü nghÖ, s¶n phÈm mü thuËt, ®å thñ c«ng truyÒn thèng, t− liÖu cæ, tµi liÖu cã C¸c chÝnh s¸ch b¶o tån v¨n hãa 43 gi¸ trÞ lÞch sö, tµi liÖu cã gi¸ trÞ nghÖ thuËt ®èi víi ®Êt n−íc. Di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ: c¸c vë diÔn s©n khÊu, ©m nh¹c, kü nghÖ thñ c«ng cã gi¸ trÞ nghÖ thuËt hay lÞch sö ®èi víi ®Êt n−íc. Di s¶n v¨n hãa d©n gian: tµi nghÖ Èm thùc vµ mãn ¨n, m« h×nh, lÔ phôc, trang phôc, trang phôc tu hµnh, nghi lÔ t«n gi¸o - tÝn ng−ìng, phong tôc, ng«n ng÷ d©n téc thiÓu sè, v¨n häc d©n gian, diÔn x−íng, trß ch¬i, trang thiÕt bÞ néi thÊt, dông cô gia ®×nh, y häc d©n gian, c©y thuèc, ®å thê... Tµi s¶n v¨n hãa: di tÝch, ®Òn ®µi, danh th¾ng tù nhiªn. Di tÝch lÞch sö: gß, ®åi, rõng, thµnh qu¸ch, cung ®iÖn, nhµ cæ, mé cæ. Danh th¾ng vµ danh th¾ng tù nhiªn: c«ng viªn, v−ên, cÇu cèng, th¸c, d·y nói, b·i biÓn, thó vËt, c©y cèi, kho¸ng s¶n. Di s¶n v¨n hãa lµ quÇn thÓ kiÕn tróc lÞch sö: nh÷ng n¬i ®· ®−îc chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng hay quèc gia c«ng nhËn lµ n¬i cÇn ph¶i b¶o tån(*). 2. X©y dùng bé m¸y hµnh chÝnh vµ ng©n s¸ch ®Ó ho¹t ®éng. §øng ®Çu bé m¸y hµnh chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm lµ Côc V¨n hãa NhËt B¶n (ACA) trùc thuéc Bé Gi¸o dôc, V¨n hãa, ThÓ thao, Khoa häc vµ C«ng nghÖ NhËt B¶n. §©y lµ c¬ quan duy nhÊt cã chøc n¨ng ph¸p lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng tõ trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng, ®−îc thµnh lËp ngµy 15/06/1968 (tiÒn th©n lµ Phßng V¨n hãa vµ Héi ®ång b¶o tån di s¶n v¨n hãa trùc thuéc Bé Gi¸o dôc NhËt B¶n). Ng©n s¸ch ban ®Çu dµnh cho ACA lµ 4.960 triÖu Yªn, ®Õn n¨m 1990 t¨ng lªn 43.273 triÖu Yªn (Tõ Phong, 1998, tr.12), kinh phÝ cho n¨m 2012 lµ 103.200 (*) Theo: LuËt B¶o tån di s¶n v¨n hãa NhËt B¶n n¨m 1984 vµ ChÝnh s¸ch v¨n hãa cña NhËt B¶n ban hµnh n¨m 1991 (b¶n tiÕng NhËt). Xem thªm: Phô lôc trong bµi viÕt cña GS. Tõ Phong (1998, tr.16-17) vµ LuËt B¶o tån di s¶n v¨n hãa NhËt B¶n n¨m 2001 (b¶n tiÕng NhËt). triÖu Yªn, n¨m 2013 lµ 103.342 triÖu Yªn, n¨m 2014 lµ 103.592 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 121.798 triÖu Yªn (Dù to¸n ng©n s¸ch cña Côc v¨n hãa NhËt B¶n n¨m 2015, _gyousei/yosan/pdf/27_gaiyou.pdf, tr.2). Nh÷ng kho¶n ng©n s¸ch nµy l¹i ®−îc ph©n bæ cho tõng lÜnh vùc cô thÓ nh− sau (Xem: Dù to¸n ng©n s¸ch cña Côc v¨n hãa NhËt B¶n n¨m 2015, yosan/pdf/27_gaiyou.pdf, tr.2-6): Thø nhÊt, ng©n s¸ch cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ s¸ng t¹o cã tÝnh nghÖ thuËt bao gåm: ng©n s¸ch cho søc m¹nh mÒm v¨n hãa ë NhËt B¶n vµ khu vùc, n¨m 2014 lµ 5.525 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 7.155 triÖu Yªn; hç trî s¸ng t¹o v¨n hãa nghÖ thuËt, n¨m 2014 lµ 5.678 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 6.648 triÖu Yªn; ®µo t¹o, båi d−ìng nh©n tµi, nghÖ nh©n, n¨m 2014 lµ 8.628 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 9.121 triÖu Yªn; h−íng tíi ch−¬ng tr×nh v¨n hãa n¨m 2020 mang tªn “再掲 - t¸i sinh”, n¨m 2014 lµ 11.255 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 16.263 triÖu Yªn. Thø hai, ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng b¶o tån c¸c di s¶n v¨n hãa kh«ng thÓ thay thÕ ®−îc, bao gåm: ThiÕt lËp kÕ ho¹ch chiÕn l−îc sö dông toµn diÖn di s¶n v¨n hãa, n¨m 2014 lµ 7.800 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 14.099 triÖu Yªn; ho¹t ®éng kÕ thõa, sö dông, söa ch÷a c¸c di s¶n v¨n hãa, n¨m 2014 lµ 33.397 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 34.768 triÖu Yªn; ®µo t¹o, båi d−ìng nh©n tµi, trao gi¶i th−ëng cho c¸c ho¹t ®éng chung liªn quan ®Õn di s¶n v¨n hãa, n¨m 2014 lµ 3.277 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 3.876 triÖu Yªn. Thø ba, ng©n s¸ch cho trao ®æi, giao l−u v¨n hãa quèc tÕ vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn m«i tr−êng v¨n hãa nghÖ thuËt ®a d¹ng, phong phó, bao gåm: thóc ®Èy giao l−u v¨n hãa NhËt B¶n, n¨m 2014 44 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 11.2015 lµ 2.266 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 3.328 triÖu Yªn; thóc ®Èy hîp t¸c quèc tÕ trªn lÜnh vùc b¶o tån di s¶n v¨n hãa, n¨m 2014 lµ 358 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 380 triÖu Yªn; thóc ®Èy d¹y tiÕng NhËt ë n−íc ngoµi, n¨m 2014 lµ 212 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 292 triÖu Yªn. Thø t−, ng©n s¸ch cho viÖc thùc thi, thóc ®Èy, ®iÒu chØnh, s¸ng t¹o v¨n hãa, bao gåm: c¶i tiÕn chøc n¨ng thiÕt bÞ tµi s¶n v¨n hãa quèc gia (b¶o tµng mü thuËt, nhµ h¸t, b¶o tµng), n¨m 2014 lµ 25,133 tû Yªn, n¨m 2015 lµ 26,874 tû Yªn; mua s¾m c¸c tµi s¶n v¨n hãa quèc gia (nhµ h¸t, b¶o tµng mü thuËt, b¶o tµng), n¨m 2014 lµ 7,722 tû Yªn, n¨m 2015 lµ 12,249 tû Yªn; ph¸t triÓn khuyÕch t¸n v¨n hãa, n¨m 2014 lµ 638 triÖu Yªn, n¨m 2015 lµ 733 triÖu Yªn. Cuèi cïng lµ kho¶n ng©n s¸ch ®Æc biÖt chi cho viÖc phôc håi sau trËn ®éng ®Êt ®¹i th¶m häa ë vïng §«ng B¾c NhËt B¶n ngµy 11/3/2011, n¨m 2014 lµ 2,560 tû Yªn vµ n¨m 2015 lµ 2,963 tû Yªn. Nh− vËy, c¸ch thøc tæ chøc vµ sù quan t©m thÝch ®¸ng cña ChÝnh phñ NhËt B¶n trªn c¶ hai b×nh diÖn qu¶n lý vµ chi ng©n s¸ch ®· gióp cho bé m¸y ®iÒu hµnh, triÓn khai b¶o tån di s¶n v¨n hãa cña NhËt B¶n ho¹t ®éng hiÖu qu¶. 3. Thùc hiÖn b¶o tån di s¶n v¨n hãa trªn c¬ së x¸c lËp c¸c quyÒn së h÷u vµ sù b¶o trî cña Nhµ n−íc trªn mäi ph−¬ng diÖn. Theo LuËt B¶o tån di s¶n v¨n hãa NhËt B¶n, mäi di s¶n v¨n hãa NhËt B¶n ®Òu thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng d©n, c¸c c¬ quan sù vô, c¸c tæ chøc chÝnh phñ hoÆc phi chÝnh phñ. Tuy nhiªn di s¶n v¨n hãa lµ tµi s¶n ®Æc biÖt, dï thuéc vÒ nh÷ng chñ së h÷u cô thÓ th× vÉn lu«n lµ tµi s¶n quèc gia (theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu 4 cña LuËt B¶o tån di s¶n v¨n hãa). Theo ®ã, c¸c chñ së h÷u tµi s¶n v¨n hãa cïng ng−êi së h÷u h÷u quan sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n chóng mét c¸ch tèt nhÊt, khai th¸c gi¸ trÞ v¨n hãa cña chóng víi ý thøc ®Çy ®ñ r»ng ®ã lµ nh÷ng tµi s¶n quý b¸u cña quèc gia. ViÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn së h÷u lu«n ®−îc ®Æt d−íi sù b¶o trî cña Nhµ n−íc mµ kh«ng ph¶i c¸ nh©n (Tõ Phong, 1998). 4. Khai th¸c, sö dông c¸c gi¸ trÞ cña di s¶n, tµi s¶n v¨n hãa trªn c¬ së ®−a chóng th©m nhËp vµo ®êi sèng x· héi. Khai th¸c c¸c gi¸ trÞ di s¶n v¨n hãa lµ lµm chóng sèng l¹i, lµm cho hiÖn tån c¸c gi¸ trÞ ®ã trong ®êi sèng cô thÓ. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, NhËt B¶n ®· tiÕn hµnh hîp t¸c trªn diÖn réng: gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, gi÷a trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng, gi÷a bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n−íc vµ tËp thÓ nh©n d©n, gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n, gi÷a c¸ nh©n víi c¸c c¬ quan nhµ n−íc, vµ ë cÊp ®é quèc gia lµ trao ®æi hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc b¶o tån. 5. Duy tr× ho¹t ®éng b¶o tån vµ khai th¸c di s¶n v¨n hãa trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa vÒ v¨n hãa. Nh÷ng n¨m qua, NhËt B¶n cßn nç lùc ®Èy m¹nh hîp t¸c, trao ®æi quèc tÕ víi kho¶n chi ng©n s¸ch kh¸ lín (nh− ®· ®Ò cËp ë phÇn tr−íc). Nh÷ng ho¹t ®éng trao ®æi nµy ®· gãp phÇn ®a d¹ng hãa c¸c c¸ch thøc b¶o tån v¨n hãa, ®Èy m¹nh qu¶ng b¸ v¨n hãa, n©ng cao vÞ thÕ cña NhËt B¶n trªn tr−êng quèc tÕ. 6. §−a ra c¸c ph−¬ng thøc, kü thuËt b¶o tån míi ®èi víi di s¶n v¨n hãa ®−¬ng ®¹i, thµnh lËp thªm c¸c c¬ quan míi liªn quan ®Õn b¶o tån (科野太郎, 2005年). §iÒu nµy tr−íc hÕt thÓ hiÖn b»ng viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch míi vµ ph©n chia l¹i quyÒn hµnh gi÷a ®Þa ph−¬ng vµ trung −¬ng. Trong lÇn ph©n chia l¹i nµy, nhiÒu c¬ quan míi liªn quan ®Õn b¶o tån v¨n hãa còng ®−îc C¸c chÝnh s¸ch b¶o tån v¨n hãa 45 thµnh lËp, nh−: Trung t©m th«ng tin vÒ di s¶n v¨n hãa d©n gian tØnh Saga, Trung t©m di s¶n v¨n hãa d©n gian Hokkaido, Héi ®ång gi¸o dôc tØnh Hyogo, Trung t©m x©y dùng vµ øng dông di s¶n v¨n hãa, C«ng ty di s¶n v¨n hãa Hyaku tØnh Toyama,v.v... ( Nh− vËy, víi hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch nªu trªn, NhËt B¶n ®· vµ ®ang thµnh c«ng trong b¶o tån di s¶n v¨n hãa cña d©n téc. III. ViÖc thùc thi c¸c chÝnh s¸ch b¶o tån v¨n hãa ë NhËt B¶n 1. V¨n hãa phi vËt thÓ V¨n hãa Èm thùc: HiÖn nay ë NhËt B¶n, viÖc b¶o tån vµ ph¸t huy c¸c ®Æc tr−ng v¨n hãa Èm thùc truyÒn thèng kh«ng chØ b»ng ý thøc cña mçi c¸ nh©n, sù kÕ tôc qua c¸c thÕ hÖ gia ®×nh mµ cßn ph¶i dùa vµo c¸c chÝnh s¸ch do ChÝnh phñ thùc thi vµ c¸c biÖn ph¸p, kÕ ho¹ch cô thÓ phï hîp víi bèi c¶nh tõng vïng cña chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph−¬ng. Nh÷ng mãn ¨n truyÒn thèng mang ®Ëm ®Æc tr−ng cña mçi vïng miÒn ®−îc tr©n träng, g×n gi÷ th«ng qua viÖc thóc ®Èy qu¶ng c¸o, b¸n s¶n phÈm. Sù kÕt hîp gi÷a du lÞch vµ qu¶ng b¸, giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm liªn quan ®Õn Èm thùc truyÒn thèng rÊt ®−îc chó träng ë c¸c ®Þa ph−¬ng. Trang phôc: HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c ®Þa ph−¬ng ®Òu thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch b¶o tån ®èi víi nghÒ dÖt, nhuém truyÒn thèng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. C¸c s¶n phÈm cña nghÒ khi ®−îc xÕp vµo lo¹i di s¶n v¨n hãa th× viÖc qu¶n lý, tu söa do chñ së h÷u hoÆc ®oµn thÓ qu¶n lý tiÕn hµnh nh−ng sÏ ®−îc Nhµ n−íc hç trî vÒ tµi chÝnh. C¸c kü thuËt, bÝ quyÕt nghÒ nghiÖp nÕu ®−îc xÕp h¹ng lµ di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ vµ nh÷ng nghÖ nh©n ®−îc c«ng nhËn lµ “nghÖ nh©n quèc b¶o” (芸人国宝) sÏ ®−îc Nhµ n−íc hç trî tµi chÝnh. NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng: Thùc hiÖn theo LuËt Ph¸t triÓn nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ban hµnh n¨m 1974, hÇu hÕt c¸c ®Þa ph−¬ng ®· ®−a ra hµng lo¹t chÝnh s¸ch, tiÕn tíi kh«i phôc, vùc dËy vµ ph¸t triÓn lµng nghÒ truyÒn thèng vèn ®ang bÞ mai mét bëi c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. §Ó ph¸t triÓn ngµnh nghÒ thñ c«ng, ChÝnh phñ NhËt B¶n cßn x©y dùng nhiÒu nhµ triÓn l·m, tæ chøc l−u gi÷ t− liÖu, thùc hiÖn ®iÒu tra, nghiªn cøu, më triÓn l·m, ph¸t triÓn c¸c ý t−ëng míi,v.v... HiÖn nay, mét sè ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña NhËt B¶n ®· ®−îc vinh danh lµ di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ ®¹i diÖn cña nh©n lo¹i nh−: kü thuËt dÖt v¶i Ojiya chijimi vµ Echigo jofu vïng Uonuma, tØnh Niigata (n¨m 2009); kü thuËt dÖt lôa truyÒn thèng Yukitsumugi tØnh Irabaki (n¨m 2010); kü thuËt lµm giÊy Sekishu banshi vïng Iwami, tØnh Shimane (n¨m 2009),v.v Mét sè lo¹i h×nh s©n khÊu nghÖ thuËt, nghi lÔ, lÔ héi truyÒn thèng: Mét sè lo¹i h×nh s©n khÊu cña NhËt B¶n ®· ®−îc UNESCO c«ng nhËn lµ kiÖt t¸c truyÒn khÈu vµ di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ ®¹i diÖn cña nh©n lo¹i nh−: Lo¹i h×nh s©n khÊu kÞch Nogaku (n¨m 2001 vµ 2008), NghÖ thuËt móa rèi Bunraku (n¨m 2003 vµ 2008), kÞch Kabuki (n¨m 2005 vµ 2008),... TÊt c¶ ®· vµ ®ang ®−îc b¶o tån rÊt tèt. Ngoµi ra, cßn nhiÒu nghi lÔ, lÔ héi vµ lo¹i h×nh nghÖ thuËt kh¸c cña NhËt B¶n ®−îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ ®¹i diÖn cña nh©n lo¹i nh−: lÔ héi Daimokutate ë ®Òn Yahashira tØnh Nara (n¨m 2009), Nh· nh¹c cung ®×nh NhËt B¶n Gagaku (n¨m 2009), §iÖu móa th¸nh thÇn Hayachine kagura (n¨m 2009),v.v 46 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 11.2015 2. V¨n hãa vËt thÓ VÒ kiÕn tróc: ë NhËt B¶n, nh÷ng c«ng tr×nh, quÇn thÓ kiÕn tróc cã gi¸ trÞ lÞch sö - v¨n hãa ®Òu ®−îc b¶o tån theo LuËt B¶o tån di tÝch chïa chiÒn cæ. Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu lµng m¹c lÞch sö, kiÕn tróc nhµ b×nh d©n còng ®· ®−îc ®−a vµo danh s¸ch b¶o tån. ViÖc ®µo t¹o ®éi ngò kü thuËt viªn lµm c«ng t¸c tu söa, t«n t¹o ®−îc chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng hÕt søc quan t©m. C¸c kü thuËt tu söa, t«n t¹o, kü thuËt söa ch÷a ®−îc ®−a vµo quy chÕ kü thuËt b¶o tån di s¶n v¨n hãa. Ngoµi ra, víi c¸c tµi s¶n ®· ®−îc Nhµ n−íc ®−a vµo danh s¸ch cÇn b¶o tån th× Côc V¨n hãa vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng sÏ tµi trî cho viÖc tu söa ®Þnh kú, phßng ch¸y, ho¹t ®éng thÓ nghiÖm. C«ng viÖc phôc chÕ, tu söa, b¶o d−ìng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc c«ng céng vµ t− nh©n cã gi¸ trÞ lÞch sö - v¨n hãa ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh nghiªm ngÆt, d−íi sù chØ ®¹o, thÈm ®Þnh cña héi ®ång chuyªn m«n kÕt hîp gi÷a Nhµ n−íc vµ ®Þa ph−¬ng. Qua ®ã, kh«ng chØ b¶o tån nguyªn vÑn gi¸ trÞ v¨n hãa mµ cßn gi÷ ®−îc ®Æc tr−ng vèn cã cña c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ë mçi vïng miÒn (川村恒明, 2002年). VÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh, hÖ thèng ®×nh chïa, ®Òn ®µi cã tÝnh v¨n hãa lÞch sö: viÖc b¶o tån còng rÊt ®−îc chó träng. HiÖn UNESCO ®· c«ng nhËn 4 di s¶n thiªn nhiªn t¹i NhËt B¶n bao gåm: QuÇn thÓ kiÕn tróc PhËt gi¸o khu vùc chïa Honryuji; Thµnh Himeji; §¶o Yakushima; Vïng nói Shirakami ë phÝa B¾c cña Honshu. Bªn c¹nh ®ã, NhËt B¶n cßn cã nhiÒu di s¶n v¨n hãa kh¸c nh−: Di s¶n v¨n hãa cè ®« Kyoto; Lµng lÞch sö Shirakawa go vµ Gokayama thuéc tØnh Gifu vµ Toyama; Khu t−ëng niÖm hßa b×nh Hiroshima; §Òn Itsukushima Jinza; Di tÝch Nara cæ; Nói Phó SÜ; Nhµ m¸y dÖt lôa Tomioka;v.v ∗ ∗ ∗ NhËt B¶n ®· vµ ®ang thµnh c«ng trªn con ®−êng b¶o tån di s¶n v¨n hãa cña d©n téc. B¶o tån, ph¸t triÓn, g×n gi÷ c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng, v¨n hãa hiÖn ®¹i, b¶n s¾c d©n téc, ®ång thêi tiÕp thu c¸c tinh hoa v¨n hãa thÕ giíi tõ l©u ®· ®−îc chó träng trong chÝnh s¸ch v¨n hãa cña NhËt B¶n. §Ó lµm ®−îc ®iÒu nµy, kh«ng chØ lµ sù cè g¾ng cña riªng ChÝnh phñ NhËt B¶n mµ cßn cã sù ®ång t©m gãp søc cña mçi ng−êi d©n  Tµi liÖu trÝch dÉn 1. 中村賢二郎(2007年)、わかりや すい文化財保護制度の解説、出版 社:ぎょうせい。 2. 科野太郎(2005年)、「新しい文 化財保護のあり方―文化財保護法 の改正をめぐって―」、文化財信 濃版社。 3. 川村恒明ほか (2002年)『文化財政策概論―文化遺 産保護の新たな展開に向けて』、 東京、東海大学出版会 4. Tõ Phong (1998), “B¶o tån vµ khai th¸c di s¶n v¨n hãa - Kinh nghiÖm tõ NhËt B¶n”, T¹p chÝ V¨n hãa nghÖ thuËt, sè 163. 5. 平成27年度文化庁予算の概要 (Dù to¸n ng©n s¸ch cña Côc v¨n hãa NhËt B¶n n¨m 2015), sei/yosan/pdf/27_gaiyou.pdf 6. goseido/houritsu.html 7. menu/other/icsFiles/afieldfile/2014/1 1/10/1353312_8.pdf

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf24717_82874_1_pb_2971_2015618.pdf