Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 6: Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững

Quản lý dựa trên cơ sở nền tảng của hệ sinh thái Cách nhìn nhận mới, có tính tổng hợp, toàn diện Kết hợp hài hòa giải pháp điều hành, kiểm soát với các giải pháp kinh tế Điều chỉnh hành vi của con người Từ bỏ mô hình kinh tế nâu, chuyển sang kinh tế xanh

pdf21 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 6: Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƢƠNG 6: QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ DHTM_TMUMÔI TRƢỜNGDHTM_TMU THEODHTM_TMU HƢỚNG PHÁTDHTM_TMU TRIỂN BỀNDHTM_TMU VỮNG DHTM_TMU Phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra đối với QLNN về tài nguyên và 6.1 môi trường CHƢƠNG 6 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tiêu chuẩn của phát triển bền 6.2 vững về tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm một số quốc gia về chính sách QLNN đối với tài nguyên và môi trường theo 6.3 DHTM_TMUhướng PTBVDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 6.4 theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU6.1. PhátDHTM_TMU triển bền DHTM_TMUvững và nhữngDHTM_TMU vấn đề đặtDHTM_TMU ra đối DHTM_TMU với quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng 6.1.1 6.2.2 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU NhữngDHTM_TMU vấn đề đặt DHTM_TMU DHTM_TMU Khái quát về ra đối với quản lý phát triển nhà nước về tài bền vững nguyên và môi DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU trườngDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU6.1.1. KháiDHTM_TMU quát về phátDHTM_TMU triển bền DHTM_TMUvững DHTM_TMU DHTM_TMU  Khái niệm: PTBV là sự phát triển đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế DHTM_TMUhệ tươngDHTM_TMU lai. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nội dung DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU phát triển bền vững MÔI TRƢỜNG BỀN VỮNG DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU PTBV KINH TẾ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU XÃ HỘI DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUCác chỉ sốDHTM_TMU phát triển bềnDHTM_TMU vững DHTM_TMU DHTM_TMU Chỉ số về DHTM_TMU DHTM_TMUsinh thái DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chỉ số phát triển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU con ngƣời (HDI): giáo dục, tuổi thọ bình quân, thu nhập đầu người DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.2. Những vấn đề đặt ra đối với QLNN về DHTM_TMU DHTM_TMUtài nguyên vàDHTM_TMU môi trườngDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Ô nhiễm không khí B DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Suy thoái đất Ô nhiễm A C ngày càng trầm trọng nguồn nước VẤN ĐỀ ĐẶT RA DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Ô nhiễm môi trường đang xảy E D Suy thoái đa ra ở quy mô rộng dạng sinh học DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2. Tiêu chuẩn của 6.2.1. Bộ 58 tiêu chí của Uỷ ban phát triển bền vững (CSD) của Liên hợp quốc DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.2. Bộ 46 tiêu chí của Nhóm tư vấn về tiêu chí phát triển bền vững (CGSDI) 6.2.3. Bộ 88 tiêu chí của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) PTBV DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.4. Bộ 68 tiêu chí của Diễn đàn Kinh tế thế giới về tài nguyên và môi trƣờng 6.2.5. Bộ 65 tiêu chí của Nhóm bối cảnh toàn cầu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.6. Các bộ tiêu chí khác DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.1.DHTM_TMU Bộ 58 tiêu chíDHTM_TMU của Uỷ banDHTM_TMU phát triển bềnDHTM_TMU vững DHTM_TMU (CSD) của Liên hợp quốc 1 2 3 DHTM_TMU BaoDHTM_TMU quát các DHTM_TMUĐược sử dụng DHTM_TMUcho Được nhiềuDHTM_TMU QG, DHTM_TMU khía cạnh xã các QG trên cơ sở tự trong đó có Việt nguyện, phù hợp với hội, môi Nam lựa chọn để các điều kiện riêng; xây dựng bộ tiêu trường, kinh không liên quan tới tế và thể chế chí đánh giá bất cứ một điều kiện PTBV DHTM_TMU củaDHTM_TMU PTBV DHTM_TMUnào về tài chính,DHTM_TMU kỹ DHTM_TMU DHTM_TMU thuật và thương mại DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU6.2.2. BộDHTM_TMU 46 tiêu chí DHTM_TMUcủa Nhóm tưDHTM_TMU vấn về tiêu chíDHTM_TMU phát DHTM_TMU triển bền vững (CGSDI) CGSDI DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Là nhóm quốc tế gồm 12 chuyên gia, Đã xây dựng một ra đời 1996, với sự phần mềm trọn gói tài trợ của Qũy để tính toán các Wallace toàn cầu. Họ điểm tổng thể từ DHTM_TMUbiên soạnDHTM_TMU ra bộ 46 DHTM_TMU DHTM_TMUcác chỉ thị riêngDHTM_TMU DHTM_TMU chỉ thị về MT, kinh biệt tới phân tích tế, XH và thể chế đồ họa các kết quả cho hơn 100 QG. tổng hợp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.3.DHTM_TMU Bộ 88 tiêu chíDHTM_TMU của Tổ chứcDHTM_TMU bảo tồn thiênDHTM_TMU nhiên DHTM_TMU thế giới (IUCN) Chỉ số thịnh Gồm 2 nhóm: DHTM_TMU DHTM_TMUvượng là một DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Chỉ số về thịnh vượng nhân tập hợp gồm 88 văn: sức khỏe, dân số, sự giàu chỉ thị, đã được có, kiến thức, văn hóa, cộng dùng đánh giá đồng và sự bình đẳng. cho 180 quốc - Chỉ số phúc lợi sinh thái: gia. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU đất DHTM_TMUđai, nguồn nước,DHTM_TMU không DHTM_TMU khí, đa dạng sinh học và việc sử dụng nguồn lợi sinh vật. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.4.DHTM_TMU Bộ 68 tiêu chíDHTM_TMU của Diễn đànDHTM_TMU Kinh tế thế giớiDHTM_TMU DHTM_TMU Mức độ giảm áp lực môi trường B DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Các hệ thống Mức độ giảm môi trường A C rủi ro con người Chỉ số bền vững MT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUgồm 5 nhóm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Quản lý môi D trường toàn cầu E Năng lực thể chế và xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU6.2.5.DHTM_TMU Bộ 65 tiêu chíDHTM_TMU của Nhóm DHTM_TMUbối cảnh toànDHTM_TMU cầu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CácDHTM_TMU tiêu chí này DHTM_TMUđược phân DHTM_TMU Các tiêu chí đưa ra loại: là công cụ để đo - Theo lĩnh vực gồm 4 nhóm lường mức độ đạt 65 tiêu cơ bản: kinh tế, xã hội, MT được các mục tiêu chí và thể chế; PTBV - Theo tính chất: trạng thái, DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU mụcDHTM_TMU đích, áp DHTM_TMUlực, ảnh DHTM_TMU hưởng, hưởng ứng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.6. Các bộ tiêu chí khác DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Dấu chân sinh thái Nhóm Tiêu chí Tiến bộ đích thực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Sáng kiến thông Hệ thống tiêu chí báo toàn cầu 7 của Costa Rica về PTBV DHTM_TMUNhóm DHTM_TMUĐánh giá DHTM_TMU DHTM_TMUNhóm hành DHTM_TMUđộng liên DHTM_TMU các thất bại cơ quan Hoa Kỳ về các tiêu chí PTBV Dự án các tiêu chí Boston DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3. Kinh nghiệm một số quốc gia về chính sách QLNN DHTM_TMU đối vớiDHTM_TMU tài nguyên vàDHTM_TMU môi trƣờng DHTM_TMUtheo hƣớng PTBVDHTM_TMU DHTM_TMU Kinh nghiệm của Canada DHTM_TMUKinh nghiệmDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3.1 6.3.2 của Mỹ Kinh nghiệm 6.3.4 6.3.3 của Hà Lan DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Kinh nghiệm của Singapore DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 11/2009DHTM_TMU chuyển sang DHTM_TMUmô DHTM_TMU DHTM_TMU hình tăng trưởng bền vững B DHTM_TMUTừ sau 2008,DHTM_TMU áp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU dụng chiến lược Hướng tiếp cận “Tái công A C mới “Kinh tế nghiệp hóa” 6.3.1. Kinh các bon thấp” nghiệm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUcủa Mỹ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Trong công nghiệp, tiết kiệm năng Trong nông lượng và sử dụng E D nghiệp, sản xuất năng lượng thay thế sản phẩm hữu cơ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3.2. Kinh nghiệm của Canada DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Xây dựng Chiến lược X ây dựng chính sách biển biển Canada 2002 tổng thể ở tầm quốc gia DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU(Luật biển) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Áp dụng phương thức quản lý tổng hợp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3.3. Kinh nghiệm của Hà Lan DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chiến lƣợc Quản lý Chính sách DHTM_TMUkhôngDHTM_TMU gian DHTM_TMUtổng hợp biểnDHTM_TMU thứ baDHTM_TMU về các DHTM_TMU quốc gia vùng ven biển (2005) (2000) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phƣơng pháp tiếp cận ƣu tiên DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3.4. Kinh nghiệm của Singapore DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3 2 Hiện nay, tiếp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUtục phát triểnDHTM_TMU DHTM_TMU 1 Mô hình phát theo xu hướng triển ngay từ Từ những năm 80 “Tăng trưởng đầu đã chú trọng của thế kỷ XX, xanh”, “Kinh tế tới MT và tiết tiếp nhận công cac bon thấp” kiệm tài nguyên, nghệ mới của các và hướng tới đạt mục tiêu DHTM_TMU nước côngDHTM_TMU nghiệp DHTM_TMU DHTM_TMUnền kinh DHTM_TMUtế DHTM_TMU kinh tế và chú phát triển và bài xanh. trọng tới MT học kinh nghiệm của họ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.4. Quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng DHTM_TMUtheo hƣớngDHTM_TMU PTBV ởDHTM_TMU Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Những biện pháp đã thực hiện 4 11 22 3 4 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính phủ đã đề ra các chủ Về thể chế, Có các trương, chính tổ chức bộ Xây dựng chương sách và phương máy nhà chính sách trình hành DHTM_TMU châm DHTM_TMUhành nướcDHTM_TMU đã và luật DHTM_TMUpháp độngDHTM_TMU DHTM_TMU động nhằm thực được thiết về bảo vệ tài BVMT: bảo hiện chương lập từ TW nguyên, môi vệ hệ sinh trình hành động đến địa trường thái rừng, 21 phương TN đất,... DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.4. Quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU theo hƣớng PTBV ở Việt Nam Suy giảm đa Môi trường nông thôn dạng sinh học DHTM_TMUTăng trưởng DHTM_TMUkinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU và phân phối thu nhập Vấn đề Môi trường đô thị không bình đẳng đặt ra và khu công nghiệp Suy thoái, ô nhiễm DHTM_TMUNhu cầuDHTM_TMU về năng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU môi trường đất, nước, lượng tăng nhanh không khí, chất rắn Suy thoái tài nguyên, MT biển và biển ven bờ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU QuảnDHTM_TMU lý dựa trên cơ DHTM_TMUsở DHTM_TMU DHTM_TMU nền tảng của hệ sinh thái B DHTM_TMUCách nhìn nhậnDHTM_TMU mới, DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU có tính tổng hợp, Điều chỉnh hành A C vi của con người toàn diện Gợi ý giải pháp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Kết hợp hài hòa giải pháp điều hành, kiểm Từ bỏ mô hình kinh tế nâu, chuyển sang soát với các giải E D pháp kinh tế kinh tế xanh DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_quan_ly_nha_nuoc_ve_tai_nguyen_va_moi_truong_chuon.pdf
Tài liệu liên quan