Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 1: Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

1.3.3. Chức năng phối hợp các hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường Tạo lập cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý TN&MT phù hợp, trao quyền và phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các cơ quan, bộ quản lý ở TW, địa phương Bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu và các nhiệm vụ của công tác QLNN Tạo lập cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý TN&MT phù hợp, trao quyền và phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các cơ quan, bộ quản lý ở TW, địa phương

pdf25 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 1: Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DHTM_TMU DHTM_TMUTRƢỜNGDHTM_TMU ĐẠI HỌC THƢƠNGDHTM_TMU MẠI DHTM_TMU DHTM_TMU KHOA KINH TẾ - LUẬT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Bộ môn: Quản lý kinh tế Hà Nội- 2017 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUKẾT CẤUDHTM_TMU HỌC PHẦNDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chương mở đầu Chương 1: Chức năng và vai trò của quản Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước DHTM_TMUlý nhà nước về tàiDHTM_TMU nguyên và môi trườngDHTM_TMU về tàiDHTM_TMU nguyên và môi trườngDHTM_TMU DHTM_TMU Chương 2: Nội dung quản lý nhà nước Chương 5: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý về tài nguyên và môi trường nhà nước về tài nguyên và môi trường Chương 3: Nguyên tắc của quản lý nhà nước Chương 6: Quản lý nhà nước về tài nguyên về tài nguyên và môi trường và môi trường theo hướng phát triển bền vững Chương 7: Quản lý nhà nước về tài DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU nguyên và môi trường ở Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUTÀI LIỆUDHTM_TMU THAM KHẢODHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU [1] Nguyễn Thế Chinh (2003), Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường, Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê [2] Lưu Đức Hải (chủ biên) (2013), Cẩm nang quản lý môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục DHTM_TMU[3] HoàngDHTM_TMU Anh Huy (2014DHTM_TMU), Giáo trình quảnDHTM_TMU lý môi trường, ĐạiDHTM_TMU học Tài DHTM_TMU nguyên và Môi trường [4] Trần Thanh Lâm (2004), Giáo trình Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Học viên hành chính Quốc gia, NXB Đại học quốc gia. [5] C.J. Barrow, Environmental Management for Sustainable Development, Routledge Introductions to Environment (Second Edition) [6] C. J. Barrow, Environmental Management and Development (Third DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU edition) [7] Jennifer A. Elliott, An Introduction to Sustainable Development (Third edition), Routledge Perspectives on Development Series ........ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHƢƠNG MỞ ĐẦU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1 2 3 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Mục tiêu và đối tƣợng Nội dung Phƣơng pháp nghiên cứu nghiên cứu nghiên cứu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1. Mục tiêu và đối tƣợng nghiên cứu Mục tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU C Cung cấp kiến ác vấn đề đặt ra thức cơ bản về từ thực tiễn QLNN quản lý nhà đối với khai thác nước về tài tài nguyên, BVMT DHTM_TMU nguyênDHTM_TMU và môi DHTM_TMU DHTM_TMUđáp ứng yêuDHTM_TMU cầu DHTM_TMU trường ở PTBV ở Việt Nam phạm vi vĩ mô hiện nay DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU1. Mục tiêu vàDHTM_TMU đối tƣợng DHTM_TMUnghiên cứu DHTM_TMU DHTM_TMU Đối tƣợng Môi trƣờng DHTM_TMUTài nguyênDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • Các loại tài nguyên • Các loại môi trường • Vai trò • Vai trò • Các nội dung QLNN • Các nội dung QLNN • Các nguyên tắc • Các nguyên tắc • Các công cụ • Các công cụ • Khai thác và sử dụng • Bảo vệ môi trường DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hƣớng tới PTBV DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 2.DHTM_TMU Nội dung nghiênDHTM_TMU cứu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chức năng, vai trò QLNN về TN&MT 1 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU QLNN về TN&MT Nội dung, nguyên tắc, ở Việt Nam 5 2 công cụ QLNN Nội dung về TN&MT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tiếp cận PTBV trong Cơ cấu tổ chức QLNN về TN&MT 4 3 bộ máy QLNN về TN&MT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU3. PhƣơngDHTM_TMU pháp nghiênDHTM_TMU cứu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nghiên cứu Phƣơng Nghiên cứu định tính pháp tại bàn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thống kê, Tiếp cận phân tích hệ thống DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUCHƢƠNGDHTM_TMU 1: CHỨC NĂNGDHTM_TMU VÀ VAI DHTM_TMUTRÒ CỦA QUẢNDHTM_TMU LÝ DHTM_TMU NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 1.1 1.2 1.3 Khái quát DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUSự cần thiết DHTM_TMUChức năngDHTM_TMU DHTM_TMU về tài và vai trò quản lý nhà của quản lý nguyên và nhà nước về nước về tài môi trường tài nguyên nguyên và và môi DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUtrường DHTM_TMUmôi trườngDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1. Khái quát về tài nguyên và môi trƣờng DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của tài nguyên DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1.2 Khái niệm, phân loại và vai trò của môi trường DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của tài nguyên a. Khái niệm DHTM_TMU DHTM_TMU Tài nguyên DHTM_TMUlà tất cả các dạngDHTM_TMU vật chất,DHTM_TMU phi vật DHTM_TMU chất và tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới cho con người. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU b. Phân loại tài nguyên DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tài nguyên thiên nhiên Có khả năng tái sinh Không có khả năng tái sinh DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tạo tiền đề tái sinh Không thể tái sinh Tái Cạn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUNăng tạo:DHTM_TMU kiệt: DHTM_TMU Vi Động Thực Thổ Không lượng Kim Dầu sinh Nước vật vật nhưỡng khí mặt loại, khí, vật trời thủy than tinh đá... Hình 1.1: Sơ đồ thể hiện phân loại nguồn tài nguyên tự nhiên DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU c. Vai trò của tài nguyên DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Cơ sở tạo tích lũy vốn Yếu tố nguồn lực và phát triển ổn định quan trọng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Yếu tố thúc đẩy DHTM_TMU sản xuất phátDHTM_TMU triển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1.2. Khái niệm, phân loại và vai trò của môi trường a. Khái niệm Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. (Điều 3, Khoản 1, Luật bảo vệ Môi trường 2014) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUCác thànhDHTM_TMU phần của môiDHTM_TMU trường DHTM_TMU DHTM_TMU Thạch quyển B DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Khí quyển A C Thủy quyển 5 thành phần DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU D Trí quyển E Sinh quyển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUb. PhânDHTM_TMU loại môi trườngDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Theo Theo Theo MĐ Theo thành quy mô nghiên cứu chức năng sử dụng phần DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Tự nhiên: MT - MT toàn cầu Các nhân tố tự không khí, đất, - MT tự nhiên - MT khu vực nhiên và XH nước, biển - MT xã hội - MT quốc gia cần thiết cho sự DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - DânDHTM_TMU cư: MT DHTM_TMU - MT nhân tạo - MT vùng sống, SX của thành thị, nông - MT địa phương con người thôn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Cung cấp c. Vai trò của môi trường DHTM_TMU tài nguyênDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Không gian sống Nơi chứa chất thải dịch vàvụ cungcảnh cấpquan các DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.2. Sự cần thiết và vai trò của quản lý nhà DHTM_TMU nƣớc vềDHTM_TMU tài nguyên và môi trƣờng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.2. Sự cần thiết và vai trò DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.2.1. Sự cần thiết của QLNN về tài nguyên và môi trường DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.2.2. Vai trò của QLNN về tài nguyên và môi trường DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.2.1. Sự cần thiết của QLNN về tài nguyên và môi trường DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Sự hữu hạn của tài nguyên, cần sử dụng tiết kiệm B DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Sự nghiệp toàn dân Tầm quan trọng A và lâu dài, đòi hỏi của tài nguyên C Sự sự tham gia đồng bộ cần thiết DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Sự thống nhất hành Tài nguyên và môi trường E D động của QG, khu đang bị suy thoái vực, toàn cầu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU1.2.2. VaiDHTM_TMU trò của QLNNDHTM_TMU về tài nguyênDHTM_TMU và môi trườngDHTM_TMU DHTM_TMU Khắc phục và phòng chống cạn kiệt tài nguyên; suy thoái, ô nhiễm MT Phối hợp hành động DHTM_TMUcủa quốc giaDHTM_TMU với quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMUĐảm bảo phátDHTM_TMU triển KT-XH DHTM_TMU gắn chặt với bảo vệ và Vai trò cải thiện tài nguyên, MT Chỉ đạo, tổ chức toàn dân Phân phối DHTM_TMU bảo vệDHTM_TMU TN&MT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU nguồn lợi chung Tổ chức khai thác và sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên quốc gia DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU1.3. ChứcDHTM_TMU năng QLNNDHTM_TMU về tài nguyênDHTM_TMU và môi trƣờngDHTM_TMU DHTM_TMU 1.3.1 Chức năng định hướng các hoạt động khai thác tài nguyên và BVMT DHTM_TMU DHTM_TMU1.3.2 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chức năng tạo lập khung pháp lý và môi trường thuận lợi cho việc khai thác tài nguyên và BVMT 1.3.3 Chức năng phối hợp các hoạt động quản lý DHTM_TMU DHTM_TMU tài nguyênDHTM_TMU và môi trườngDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.3.4 Chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác tài nguyên và BVMT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUCác công cụ DHTM_TMUquản lý mang tínhDHTM_TMU định hướngDHTM_TMU DHTM_TMU Dự án Chiến lược DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chương trình 1.3.1 Đề án DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Kế hoạch Quy hoạch DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU1.3.2. ChứcDHTM_TMU năng tạo DHTM_TMUlập khung phápDHTM_TMU lý và môi DHTM_TMUtrường DHTM_TMU thuận lợi cho việc khai thác tài nguyên và BVMT 1.3.2 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đẩy nhanh việc xây Rà soát đơn giản hóa dựng và ban hành thủ tục hành chính VB hướng dẫn thi theo hướng giảm hồ hành Luật Đất đai, sơ, trình tự thực hiện; DHTM_TMU Luật DHTM_TMUBVMT, Luật DHTM_TMU DHTM_TMUThực hiện hiệu quảDHTM_TMU DHTM_TMU TN nước, Luật cơ chế một cửa liên Khoáng sản, Luật thông Tài nguyên, MT biển và hải đảo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU1.3.3. DHTM_TMUChức năng phốiDHTM_TMU hợp các hoạtDHTM_TMU động quảnDHTM_TMU lý DHTM_TMU tài nguyên và môi trường 1.3.3 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tạo lập cơ cấu tổ Bồi dưỡng, đào tạo chức bộ máy quản và sử dụng nguồn lý TN&MT phù nhân lực mang tính hợp, trao quyền và chuyên nghiệp cao, phân công nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu và rõ ràng giữa các cơ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUcác nhiệm vụ củaDHTM_TMU DHTM_TMU quan, bộ quản lý ở TW, địa phương công tác QLNN DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU1.3.4. ChứcDHTM_TMU năng kiểmDHTM_TMU tra, giám sátDHTM_TMU các hoạt độngDHTM_TMU khai DHTM_TMU thác tài nguyên và BVMT Giám sát hoạt động của các chủ thể DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đảm bảo sự vận hành Đưa ra quyết định thông suốt, phát hiện 1 2 điều chỉnh, bổ sung lệch lạc, vi phạm chính sách thích hợp 4 3 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Kiểm tra, đánh giá thực lực của hệ thống tổ chức bộ máy quản lý DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_quan_ly_nha_nuoc_ve_tai_nguyen_va_moi_truong_chuon.pdf
Tài liệu liên quan