Tài liệu về CAN trên xe ô tô MERCEDES

Giới thiệu đôi điều về : Hệ thống Truyền Dữ liệu theo Mạng Điều khiển ( Controller Area Network)

pdf48 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/07/2013 | Lượt xem: 1960 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu về CAN trên xe ô tô MERCEDES, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vietnam Giới thiệu đôi điều về : Hệ thống Truyền Dữ liệu theo Mạng Điều khiển ( Controller Area Network) MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 01 VietnamHÃÛ THÄÚNG MAÛNG CAÏC HÄÜP ÂIÃÖU KHIÃØN MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 10 VietnamHT. MAÛNG SONG SONG VAÌ NÄÚI TIÃÚP MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 11 VietnamCAÏC PHÆÅNG TIÃÛN TRUYÃÖN DÆÎ LIÃÛU K-line = Dáy dáùn âiãûn loaûi thæåìng Fibre optic = Dáy caïp quang MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 12 VietnamTRUYÃÖN DÆÎ LIÃÛU BÀÒNG DÁY DÁÙN THÆÅÌNG MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 13 VietnamTRUYÃÖN DÆÎ LIÃÛU BÀÒNG DÁY CAÏP QUANG MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 14 VietnamTÄÚC ÂÄÜ TRUYÃÖN DÆÎ LIÃÛU Dáy dáùn loaûi thæåìng : 9,6 Kilobits / giáy MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 15 VietnamTÄÚC ÂÄÜ TRUYÃÖN DÆÎ LIÃÛU Dáy caïp quang : 5,6 Megabits / giáy MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 16 VietnamVÇ SAO TÄÚC ÂÄÜ TRUYÃÙN DÆÎ LIÃÛU KHAÏC NHAU ? Täúc âäü truyãön dæî liãûu caìng nhanh thç giaï thaình chi tiãút caìng âàõt MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 17 Vietnam CONTROLLER-AREA-NETWORK OF MERCEDES-BENZ C200 KOMPRESSOR (W203) K16 … Trailer connection unit (TCU) K17 … Special vehicle multifunction control module (SVMCM) CAN Class C K12 { Electronic ignition switch (EIS) K13 { Instrument cluster (IC) K24 … Electronic transmission control (ETC or SEQ) K25 { Engine control module (ECM) Non-networked ECMs K29 … AHBA K30 … TV tuner D2B optical K14 … COMAND/Audio 10/ Audio 30/ Audio 30 APS K31 … Fixed installation CTEL (MINNA, emergency call) CAN Class B K1 { Front signal acquisition and actuation module with fuse and relay box (SAM / SRB-V) K2 { Rear signal acquisition and actuation K18 … Stationary heater K19 { Heizmatic (CAAC / AAC Æoptional) K20 { Distributor CAN class B FFS right K21 { Distributor CAN class B FFS left K26 { Electronic selector lever module (ESM) K27 { Distributor CAN class C FFS left K28 { Electronic stability program (ESP) K32 … Linguatronic (VCS) K33 … Portable CTEL adapter (interface) K34 … Sound amplifier K35 … CD changer module with fuse and relay box (SAM / SRB-H) K3 … Left seat control module (SCM) K4 … Right seat control module (SCM) K5 { Left front door control module (DCM) K6 { Right front door control module (DCM) K22 { Distributor CAN class B cockpit K23 { ARMINCA K7 { Left rear door control module (DCM) K8 { Right rear door control module (DCM) K9 { Overhead operating unit (OOU) K10 { Upper control panel (UCP) K11 … Lower control panel (LCP) K12 { Electronic ignition switch (EIS) K13 { Instrument cluster (IC) K14 … COMAND / Audio 10 / Audio 30 / Audio 30 APS K15 … Parktronic system (PTS) { Standard … Optional MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 51 Vietnam CONTROLLER-AREA-NETWORK OF MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) N 69/1 Driver-side door control module (DCM-D) N 69/2 Passenger-side door control module (DCM-P) N 69/3 Left rear door control module (DCM- LR) C A N C A 1 Instrument cluster (IC) N 3/9 CDI engine control module N 3/10 ME engine control module (ECM) N 15/3 Electronic transmission control (ETC) G a t e w a y s N 73 Electronic ignition switch (EIS) N 93 Central gateway (CGW) N 93/1 Audio gateway (AGW) M O S T (Media Oriented Systems Transport- Bus) A 2/6 CD changer A 40/3 Heat unit (HU) N 40/7 TV receiver N 41/1 Navigation module (COMAND) C A N B A1 Instrument cluster (IC) A6 Stationary heater N2/7 Supplemental restraint systems (ARMADA) N10/1 Driver-side signal acquisition and actuation module (SAM-D) N10/2 Rear signal acquisition and actuation N 69/4 Right rear door control module (DCM-RR) N 70 Overhead control panel (OCP) N 72 Lower control panel (LCP) N 72/1 Upper control panel (UCP) N 80 Steering column module (SCM) N 82 Battery control module (BCM) N 15/5 Electronic selector lever module (ESM) N 15/6 Automated manual transm. (SEQ) N 47/5 Electronic stability program (ESP) N 51 Semi-active air suspension N 41/3 Voice control system (VCS) N 112 Telecommunication module (SAM-R) N10/11 Passenger-side signal acquisition and actuation module (SAM-P) N 22 Automatic air conditioning (ACC) control and operating module N 25/5 Heated seats (HS) N 88 Tire pressure monitor (TPM) N 99 Steering wheel heater (SWH) N 121 Remote trunk release (RTR) (SAS) N 63/1 Distronic (DTR) N 71 Headlight range adjustment (HRA) N 80 Steering column module (SCM) N 25/7 Heated seats (HS) N 26/9 Special vehicle multifunction control module (SVMCM) N 28/1 Trailer recognition (AAG) N 32/1 Driver-side front seat adjustment with memory (SCM-D) N 32/2 Passenger-side front seat adjustment with memory (SCM-P) N 62 Parktronic system (PTS) MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 51 VietnamCAN-BUS LAÌ GÇ ? CAN-Bus = HT truyãön dæî liãûu theo maûng âiãöu khiãøn MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 18 û û VietnamHÃÛ THÄÚNG MAÛNG CAN - BUS MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 19 VietnamTHÆÏ TÆÛ TRUYÃÙN THÄNG TIN MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 20 VietnamCÁÚU TAÛO CUÍA MÄÜT DÆÎ LIÃÛU n o p q r s t MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 21 VietnamTÊN HIÃÛU CAN-High vaì CAN-Low Hãû thäúng CAN luän coï 2 dáy : CAN-High vaì CAN-Low Hai dáy CAN thæåìng xoàõn vaìo nhau : âãø chäúng nhiãùu soïng radio, tia læía bu-gi, soïng âiãûn thoaûi di âäüng vaì caïc cuäün dáy tæì træåìng . Hai dáy CAN-High vaì CAN-Low coï thãø trao âäøi dæî liãûu truyãön khi mäüt ítrong hai dáy bë hoíng . MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 22 VietnamTÊN HIÃÛU CAN-High vaì CAN-Low TRÃN MAÏY HIÃÛN SOÏNG MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 23 VietnamÂIÃÛN AÏP CAN-High TRÃN XE DU LËCH MB MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 24 VietnamÂIÃÛN AÏP CAN-Low TRÃN XE DU LËCH MB MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 25 VietnamÂIÃÛN AÏP CUÍA HT. CAN TRÃN XE TAÍI MB (Actros) MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 26 VietnamCAN-Bus trãn maïy hiãûn soïng (HMS 990) MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 27 VietnamÂIÃÛN TRÅÍ CUÄÚI ÂÆÅÌNG DÁY HT. CAN • Âiãûn tråí cuäúi âæåìng dáy CAN chè âàût trong häüp âiãöu khiãøn âäüng cå hay trong ä økhoïa âiãûn tæí . MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 28 Âiãûn tråí cuäúi âæåìng dáy CAN âãø ngàn ngæìa soïng phaín häöi . VietnamÂIÃÛN TRÅÍ CUÄÚI ÂÆÅÌNG DÁY HT. CAN C MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 31 VietnamHigh-speed CAN vaì Low-speed CAN TÄÚC ÂÄ TRUYÃÖN DÆÎ LIÃU Ü Û ÍCUA High-speed CAN : 500 Kilobits / s Low-speed CAN : 125 - 250 Kilobits / s MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 32 VietnamMÄÜT THÄNG TIN CUÍA CAN-BUS MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 33 VietnamPHÁÖN CÆÏNG CUÍA CAN-BUS MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 34 VietnamCAÏC TÊN HIÃÛU CUÍA CAN-BUS MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 35 VietnamCAÏC TÊN HIÃÛU CUÍA CAN-BUS MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 36 VietnamHigh-speed CAN * Passenger car MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 38 VietnamHigh-speed CAN * Commercial vehicles MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 39 VietnamLow-speed CAN * Passenger car MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 40 VietnamCäøng giao tiãúp (Gateway) MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 41 VietnamCäøng giao tiãúp (Gateway) Gateway laì giao diãn giæîa CAN B vaì CAN C .û Gateway cho pheïp thäng tin trao âäøi giæîa CAN B vaì CAN C . Gateway âäi khi kãút håüp trong caïc häüp âiãöu khiãøn âàûc biãût ( EIS N73 ) . T ã å âäö âiã G t biãø diãø hæ hç h bã åïi 2 íi tã MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 42 r n s ûn a eway u n n n n v muí n . VietnamHãû thäúng CAN trãn så âäö âiãûn MBV – Training Qualification Dept. 22.08.2011 43 VietnamDáy dáùn CAN trãn xe taíi MB MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 44 VietnamDáy dáùn CAN trãn xe Sprinter MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 45 VietnamDáy dáùn CAN trãn xe MB W203 MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 46 VietnamDáy dáùn CAN trãn xe MB W220 MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 47 VietnamÄØ CÀÕM NÄÚI HT CAN TRÃN XE TAÍI MB MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 48 VietnamÂIÃØM NÄÚI “ Z “ CUÍA HT. CAN MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 49 VietnamVË TRÊ ÄØ CÀÕM PHÁN PHÄÚI CUÍA HT. CAN TRÃN XE W 203 MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 50 VietnamÂIÃØM NÄÚI “ Z “ CUÍA HT. CAN MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 51 VietnamSÅ ÂÄÖ MAÛNG CAN W 203 MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 51 VietnamSÅ ÂÄÖ MAÛNG CAN W211 MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 51 VietnamCHUÏ THÊCH MAÛNG CAN W220 MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 51 Vietnam VË TRÊ ÄØ CÀÕM PHÁN PHÄÚI HT. CAN ÂÄÜNG CÅ (CAN C) TRÃN XE C-CLASS (W203) MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 51 Vietnam VË TRÊ CAÏC ÄØ CÀÕM PHÁN PHÄÚI HT. BODY (CAN B) TRÃN XE C-CLASS (W203) MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 51 VietnamTOÏM TÀÕT CHÁØN ÂOAÏN LÄÙI HT. CAN MBV Training Qualification Dept. 22.08.2011 52

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfTài liệu về CAN trên xe ô tô MERCEDES.pdf
Tài liệu liên quan