Bài tập lớn một vật liệu học

I. Nội dung Cho một chi tiết có các yêu cầu cơ bản: Tarô, bàn ren, chi tiết nhỏ, hình dạng phức tạp, tốc độ cắt trung bình, yêu cầu độ cứng cao, tính chống mài mòn tốt, T làm việc trung bình (<300C) Câu 1: Điều kiện làm việc của chi tiết Tarô, bàn ren làm việc dùng để cắt ren hoặc sửa ren. Tarô dùng để cắt ren trong, bàn ren dùng để cắt ren ngoài . Tarô là 1 dao cắt có phần lưỡi dao và chuôi dao, được đánh bóng. Bàn ren có phần rãnh ren trong lỗ, bàn ren được mài mặt đầu và đường kính ngoài. Tarô, bàn ren làm việc ở nhiệt độ trung bình, chịu lực nhẹ, chịu mômen xoắn lớn, chịu va đập mạnh, tốc độ cắt trung bình. Do đó tarô, bàn ren cần những yêu cầu về cơ tính sau : ã Độ cứng cao ã Độ bền cao ã Tính chống mài mòn tốt ã Trọng lượng nhỏ, độ chính xác và tính cân bằng cao Tarô, bàn ren hình dạng phức tạp nên vật liệu phải có tính công nghệ cao. Câu 2: Chọn vật liệu Với những cơ tính cũng như những đặc điểm về chế tạo như trên, nhận thấy thép 90CrSi đáp ứng được yêu cầu.

doc14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1379 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn một vật liệu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi TËp Lín VËt LiÖu Häc I. Néi dung Cho mét chi tiÕt cã c¸c yªu cÇu c¬ b¶n: Tar«, bµn ren, chi tiÕt nhá, h×nh d¹ng phøc t¹p, tèc ®é c¾t trung b×nh, yªu cÇu ®é cøng cao, tÝnh chèng mµi mßn tèt, T lµm viÖc trung b×nh (<300°C) Bµn ren Tar« C©u 1: §iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt Tar«, bµn ren lµm viÖc dïng ®Ó c¾t ren hoÆc söa ren. Tar« dïng ®Ó c¾t ren trong, bµn ren dïng ®Ó c¾t ren ngoµi . Tar« lµ 1 dao c¾t cã phÇn l­ìi dao vµ chu«i dao, ®­îc ®¸nh bãng. Bµn ren cã phÇn r·nh ren trong lç, bµn ren ®­îc mµi mÆt ®Çu vµ ®­êng kÝnh ngoµi. Tar«, bµn ren lµm viÖc ë nhiÖt ®é trung b×nh, chÞu lùc nhÑ, chÞu m«men xo¾n lín, chÞu va ®Ëp m¹nh, tèc ®é c¾t trung b×nh. Do ®ã tar«, bµn ren cÇn nh÷ng yªu cÇu vÒ c¬ tÝnh sau : §é cøng cao §é bÒn cao TÝnh chèng mµi mßn tèt Träng l­îng nhá, ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh c©n b»ng cao Tar«, bµn ren h×nh d¹ng phøc t¹p nªn vËt liÖu ph¶i cã tÝnh c«ng nghÖ cao. C©u 2: Chän vËt liÖu Víi nh÷ng c¬ tÝnh còng nh­ nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ chÕ t¹o nh­ trªn, nhËn thÊy thÐp 90CrSi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. C¬ së lý luËn chän thÐp 90CrSi : 90CrSi cã tÝnh t«i vµ thÊm t«i tèt, sau khi t«i cã thÓ lµm nguéi trong dÇu vµ dông cô sau khi t«i Ýt bÞ cong vªnh, biÕn d¹ng. §èi víi dông cô ®Þnh h×nh mµ profin kh«ng qua mµi, ®iÒu quan träng ph¶i gi÷ cho kÝch th­íc kh«ng ®æi khi t«i nh­ profin ren cña taro, bµn ren trßn. 90CrSi lµ thÐp hîp kim Ýt bÞ biÕn d¹ng. ThÐp 90CrSi ®¶m b¶o ®é c¸cbÝt ®Òu ®Æn, nªn ®­îc dïng ®Ó chÕ t¹o dông cô cã yÕu tè c¾t máng kh«ng nh÷ng ph©n bè ë xa t©m nh­ tar« mµ ph©n bè ë gÇn t©m nh­ bµn ren trßn. Do sù tæ hîp hîp lý c¸c nguyªn tè hîp kim (Si, Cr, Mn) vµ do sù ph©n bè ®Òu tÝnh bÒn nãng cña thÐp 90CrSi t¨ng lªn 250°C. Víi ®Æc ®iÓm nh­ trªn thÐp 90CrSi hoµn toµn phï hîp víi viÖc thiÕt kÕ vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña tar«, bµn ren. Cïng lo¹i nh­ m¸c thÐp 90CrSi cña ViÖt Nam, trªn thÕ giíi cßn cã : B¶ng so s¸nh thµnh phÇn ho¸ hãa häc cña c¸c m¸c thÐp t­¬ng ®­¬ng víi 90CrSi Tiªu chuÈn M¸c thÐp C Si Mn <P <S Cr <Ni <Cu TCVN 90CrSi 0.85-0.95 1.2-1.6 - - - 0,95-1.25 - - GOCT 9XC 0.85-0.95 1.2-1.6 0,3-0,6 0.03 0.03 0.95-1.25 0,35 0,3 Trung Quèc 9SiCr 0.85-0.95 1.2-1.6 0,3-0,6 0.03 0.03 0.95-1.25 0,35 0,3 ASTM O2 0.85-0.95 <0.5 1.4-1.8 0.03 0.03 <0.05 - - Th«ng qua b¶ng so s¸nh c¸c thµnh phÇn ho¸ häc cña c¸c m¸c thÐp t­¬ng ®­¬ng ta cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt nh­ sau: Hµm l­îng C¸cbon (C) kh«ng cã sù kh¸c biÖt l¾m, nh­ng thµnh phÇn c¸c nguyªn tè hîp kim vµ t¹p chÊt cã ®«i chót kh¸c biÖt, dÉn ®Õn qu¸ tr×nh gia c«ng nhiÖt vµ gia c«ng c¬ cÇn ph¶i l­u ý. §èi víi thÐp 90CrSi kh«ng cã tµi liÖu vÒ m¸c thÐp t­¬ng ®­¬ng ë NhËt B¶n, vµ ë Mü lµ m¸c thÐp t­¬ng ®­¬ng víi viÖc t«i trong dÇu. C©u 3: Vai trß cña c¸c nguyªn tè hîp kim chÝnh trong thÐp 90CrSi ®èi víi c¬ tÝnh vµ chÕ ®é nhiÖt luyÖn Cacbon: ¶nh cña Cacbon ®Õn c¬ tÝnh cña thÐp ë tr¹ng th¸i ñ ¶nh h­ëng cña c¸c nguyªn tè hîp kim ®Õn ®é cøng Trong thép, Cacbon là nguyên tố quan trọng nhất (không kể sắt!). Tổ chức và tính chất của thép chủ yếu do Cacbon quyết định. Cacbon tồn tại trong thép dưới hai dạng: dung dịch rắn xen kẽ trong mạng tinh thể sắt và dạng liên kết trong hợp chất Fe3C (Xêmentit). Các pha dung dịch rắn có độ dẻo cao, độ bền thấp trong khi pha xêmentit là pha cứng và giòn. Sự kết hợp pha này sẽ cho các tổ chức khác nhau của thép ứng với từng thành phần và trạng thái cụ thể. Khi hàm lượng cacbon tăng lên, độ bền độ cứng tăng theo,độ dẻo, độ dai giảm đi. Độ bền tăng có cực đại vào khoảng 0.9%C. ¶nh h­ëng cña c¸c nguyªn tè hîp kim ®Õn ®é dai va ®Ëp Một cách định lượng, cứ tăng 0.1% C, độ cứng tăng khoảng 20-25 HB, độ bền tăng khoảng 60-80 MPa, độ dãn dài tương đối và độ thắt tỷ đối giảm lần lượt là 2-4% và 1-5%, độ dai va đập giảm 200kJ/m2. Silic : Silic lµm t¨ng rÊt m¹nh ®é cøng (®é bÒn) song còng lµm gi¶m m¹nh ®é dai (®é dÎo), ®Æc biÖt khi thÐp chøa 2% Si hoÆc 3.5% Mn ferit cã ®é dai rÊt thÊp (£ 500kJ/m2) lµm thÐp gißn kh«ng cho phÐp sö dông. Do vËy mÆc dï cã lîi thÕ lµ rÎ h¬n, kh¶ n¨ng hãa bÒn cao Silic chØ ®­îc dïng víi hµm l­îng h¹n chÕ 1 ¸ 2% Cr«m : Cr«m khi lµm viÖc t¨ng ®é cøng ch¼ng nh÷ng kh«ng lµm gi¶m cßn lµm t¨ng chót Ýt ®é dai. Do vËy hîp kim hãa thÐp b»ng Cr«m lµ rÊt tèt v× ngoµi lµm t¨ng ®é thÊm t«i, b¶n th©n chóng n©ng cao ®é cøng, ®é bÒn mµ vÉn duy tr× tèt ®é dÎo, ®é dai cña ferit. V× thÐp cã ®é thÊm t«i cao thuéc nhãm hîp kim hãa Cr-Ni . Sù t¹o thµnh Cacbit : Silic : Silic kh«ng t¹o thµnh cacbit. Khi cã mÆt cacbon, víi kho¶ng 2%Si th× chuyÓn biÕn a«g bÞ øc chÕ. Khi cã mÆt cacbon th× vïng g sÏ ®­îc më réng (0.35%C, vïng g sÏ tån t¹i cho tíi 9%Si). HÖ sè t¨ng ®é thÊm t«i cña Si lµ 1.7 (lo¹i trung b×nh). Si cßn cã t¸c dông t¨ng tÝnh æn ®Þnh ram, nh­ng kh«ng lµm t¨ng tÝnh gißn cña thÐp. Si t¨ng kh¶ n¨ng chèng oxy hãa thÐp ë nhiÖt ®é cao vµ t¨ng ®é bÒn chèng d·o, bëi vËy Si cã mÆt trong thÐp Cr. Cïng víi Mn (1.5-2%Si vµ 0.5-0.9%Mn) Si cã t¸c dông t¨ng giíi h¹n ®µn håi, øng dông ®Ó s¶n xuÊt lß xo. Cr«m : Gi¶n ®å pha Fe-Cr cho thÊy vïng g bÞ h¹n chÕ trong giíi h¹n 12.8%Cr. Khi cã thªm cacbon vïng nµy ®­îc më réng, ch¼ng h¹n víi 0.5%C, pha g cã thÓ tån t¹i tíi 20%Cr. Cr t¹o cacbit phøc t¹p : Cr7C3 vµ Cr23C6, nh÷ng cacbit nµy hoµ tan vµo austentit khi nhiÖt ®é cao h¬n 900°C. Cr t¨ng ®¸ng kÓ ®é thÊm t«i (hÖ sè 3.2). Nã cßn t¸c dông c¶i thiÖn tÝnh chèng ram vµ ®é bÒn ë nhiÖt ®é cao, do ®ã t¹o ra cacbit nhá mÞn khi ram, cã t¸c dông hãa bÒn tiÕt pha, bï l¹i sù hãa mÒm cña mactenxit do ®é gi¶m chÝnh ph­¬ng. Cuèi cïng Cr ®ãng vai trß hµng ®Çu ®èi víi ®é bÒn chèng mµi mßn. ThÐp sau cïng tÝch (0.9-1.1%C) mµ cã 0.5-1.7%Cr ®­îc dïng réng r·i ®Ó chÕ t¹o bi vµ vßng bi c¸c lo¹i (kÓ c¶ trôc l¨n vµ trôc c¸n) C©u 4: Gi¶n ®å pha vµ tæ chøc tÕ vi cña thÐp 0.9%C Gi¶n §å Pha Fe-C A(1539-0) F(1147-6,67) N(1392-0) §1(1469-0,9) B(1499-0,5) G(911-0) P(727-0,02) §2(1374-0,9) C(1147-4,3) H(1499-0,10) Q(0-0,006) §3 (758-0,9) D(1250-6,67) J(1499-0,16) S(727-0,80) §4 (727-0,9) E(1147-2,14) K(727-6,67) ABCD : ®­êng láng AHJECF : ®­êng ®Æc ECF : ®­êng cïng tinh PSK : ®­êng cïng tÝch ES : ®­êng giíi h¹n kh¶ n¨ng hoµ tan Cacbon trong Feg PQ: ®­êng giíi h¹n kh¶ n¨ng hoµ tan Cacbon trong Fea §1, §2, §3, §4, §5 : lµ c¸c ®iÓm chuyÓn pha cña thÐp 0.9%C C¸c nhiÖt ®é quan träng cña nhiÖt luyÖn thÐp 90CrSi Tch¶y hoµn toµn = 1469°C Tñ kh«ng hoµn toµn = 790-810°C Tt«i c¶i thiÖn = 840-860°C Tram thÊp = 150-200°C §èi víi thÐp 0.9% C, ta cã c¸c nhiÖt ®é quan träng ®Ó nhiÖt luyÖn thÐp : Tñ = Ac1 + (20¸30)°C = (750 ¸ 760)°C Tth­êng hãa = ACcm + (30 ¸ 50)°C = (805 ¸ 825)°C Tt«i kh«ng hoµn toµn = AC1 + (30 ¸ 50)°C = (760 ¸ 780)°C Ta thÊy víi thÐp 90CrSi nhiÖt ®é nhiÖt luyÖn cña c¸c qu¸ tr×nh cao h¬n so víi thÐp cacbon cã cïng thµnh phÇn cacbon t­¬ng øng. Së dÜ thÐp hîp kim cã nhiÖt ®é cao h¬n lµ v× c¸c nguyªn tè hîp kim c¶n trë sù khuyÕch t¸n cña cacbon do ®ã lµm mactenxit khã ph©n hãa vµ cacbit khã kÕt tô ë nhiÖt ®é cao h¬n 200°C, do vËy t¹i c¸c nhiÖt ®é nµy thÐp hîp kim bÒn h¬n. Mét sè thÐp hîp kim víi líp v¶y oxit t¹o thµnh ë nhiÖt ®é cao kh¸ xÝt chÆt, cã tÝnh b¶o vÖ tèt. Tæ chøc tÕ vi cña thÐp 0.9%C ®¹t ®­îc khi lµm nguéi chËm qua c¸c ®iÓm tíi h¹n lµ hçn hîp cña c¸c pha : Austenit(A,g) lµ dung dÞch r¾n xen kÏ cña Cacbon trong Feg víi m¹ng lËp ph­¬ng t©m mÆt A1. Austenit chØ tån t¹i ë nhiÖt ®é cao, nã lµ pha rÊt dÎo dai, rÊt mÒm. §ã chÝnh c¬ së ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng nãng. Ferit(F,a) lµ dung dÞch xen kÏ cña Cacbon trong Fea víi m¹ng lËp ph­¬ng t©m khèi A2. Ferit lµ pha mÒm, dÎo, ®é cøng HB kho¶ng 80, cã tÝnh s¾t tõ. Khi quan s¸t trªn kÝnh hiÓn vi, Ferit cã mÇu tr¾ng. Xementit(Xe) lµ hîp chÊt ho¸ häc cña S¾t vµ Cacbon (Fe3C). Xementit lµ pha rÊt cøng vµ gißn. §é cøng HB kho¶ng 800. Khi quan s¸t trªn kÝnh hiÓn vi, ta thÊy chóng cã mÇu tr¾ng s¸ng. Peclit(P) lµ hçn hîp c¬ häc cña Ferit vµ Xementit. L­îng Xementit cã trong Peclit lµ 12%. Cã hai lo¹i Peclit lµ Peclit tÊm (Xe d¹ng tÊm) vµ Peclit h¹t (Xe d¹ng h¹t). Hµm l­îng Cacbon trong Peclit lµ 0,8%. C¬ tÝnh cña Peclit phô thuéc vµo ®é ph©n t¸n vµ ®é nhá mÞn cña Xementit. Xementit cµng bÐ, cµng ph©n t¸n th× ®é bÒn ®é cøng cµng cao. Khi quan s¸t tæ chøc tÕ vi ta thÊy Pecilt cã mÇu tèi. Tæ chøc tÕ vi cña Peclit h¹t Tæ chøc tÕ vi cña Peclit tÊm C©u 4c: X¸c ®Þnh phÇn tr¨m c¸c pha cã trong thÐp 0.9%C khi lµm nguéi chËm qua c¸c ®iÓm tíi h¹n §èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu viÖc t×m ra thµnh phÇn c¸c pha cã trong tæ chøc ë tõng vïng nhiÖt ®é lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc quyÕt ®Þnh ph­¬ng ph¸p còng nh­ chÕ ®é chÕ ®é gia c«ng phô thuéc chÆt chÏ vµo ®iÒu nµy. ThÐp 0.9%C lµ thÐp sau cïng tÝch nªn viÖc xem xÐt tû lÖ c¸c pha ®­îc b¾t ®Çu tõ tæ chøc mét pha Austenit. Víi thÐp 0.9%C tæ chøc mét pha hoµn toµn Austenit n»m trong vïng: 758OC-1431OC. Trong kho¶ng nhiÖt ®é nµy Austenit chøa 0,9%C ( g(0,45%C)) Khi nhiÖt ®é gi¶m xuèng d­íi AC3( ~758OC) b¾t ®Çu x¶y ra chuyÓn biÕn sau: T¹i nhiÖt ®é t = 758OC , b¾t ®Çu x¶y ra chuyÓn biÕn g « a+g Tû lÖ Cacbon trong g+a : Tû lÖ Cacbon trong g : Thµnh phÇn (a+g) trong hçn hîp : Thµnh phÇn g trong hçn hîp : Ta thÊy c¬ tÝnh cña vËt liÖu lóc nµy lµ dÎo dai vµ kÐm bÒn do cã thµnh phÇn a vµ g trong hçn hîp. Khi nhiÖt ®é gi¶m xuèng d­íi (758°C) b¾t ®Çu x¶y ra chuyÓn biÕn (g+XeII) thµnh (P+XeII) víi nång ®é C lµ 0.9% vµ thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c pha lµ nh­ nhau v× ®©y lµ chuyÓn biÕn hoµn toµn. Lóc nµy c¬ tÝnh cña vËt liÖu lµ cøng vµ cã ®é dÎo dai rÊt tèt, nh­ng h¬i gißn. T¹i nhiÖt ®é t = 727OC Tû lÖ Cacbon trong F(a) lµ 0,02%C Tû lÖ Cacbon trong P lµ 0,8%C Thµnh phÇn F(a(0.02%C)) : Thµnh phÇn P : Lóc nµy vËt liÖu cã c¬ tÝnh cøng, ®é dÎo dai va ®Ëp tèt, ®©y lµ tæ chøc kh¸ bÒn. C©u 5: a. Ph­¬ng ph¸p gia c«ng c¬ khÝ th­êng ®­îc dïng ®Ó chÕ t¹o chi tiÕt tar«, bµn ren : TAR¤ : C¾t ph«i ®¹t kÝch th­íc cña phÇn lµm viÖc cña dao. C¾t ph«i ®¹t kÝch th­íc cña phÇn ®u«i dao. Lµm s¹ch ph«i trong tang quay. Trªn mÆt ®Çu, tiÖn ®o¹n cuèi cña phÇn lµm viÖc ®Ó hµn víi ®u«i dao. TiÖn mÆt ®Çu cña phÇn ®u«i dao. Hµn phÇn lµm viÖc cña dao víi ®u«i dao. ñ ph«i sau khi hµn. Lµm s¹ch ph«i b»ng phun bi. TiÖn s¹ch xØ hµn. TiÖn mÆt ®Çu vµ khoan c¸c lç t©m. TiÖn ®u«i dao. TiÖn ®­êng kÝnh ®o vµ phÇn c«n c¾t. C¾t ren. Phay vÊu vu«ng ë ®u«i dao. Phay r·nh tho¸t phoi. Lµm s¹ch bavia sau khi phay. §¸nh sè ký hiÖu dao. NhiÖt luyÖn (t«i c¶i thiÖn) Lµm s¹ch dao b»ng phun bi. Lµm s¹ch lç t©m. N¾n th¼ng dao sau khi nhiÖt luyÖn. Mµi ®­êng kÝnh lµm viÖc cña dao. Mµi ®­êng kÝnh phÇn ®u«i dao. Mµi r·nh tho¸t phoi. Mµi ren. Mµi s¾c mÆt tr­íc cña l­ìi dao. Mµi s¾c mÆt tr­íc cña phÇn c«n c¾t. §¸nh bãng r·nh tho¸t phoi. NhiÖt luyÖn (thÊm xianua). Bµn ren : C¾t ph«i. TiÖn mÆt ®Çu, khoan lç t©m, tiÖn ngoµi, khoan lç. TiÖn mÆt ®Çu, tiÖn lç, tiÖn phÇn c«n c¾t, tiÖn ®Çu cßn l¹i, doa lç, c¾t ren. Phay r·nh h×nh thang cã gãc nghiªng 60°. Khoan c¸c lç tho¸t phoi vµ c¸c lç kÑp chÆt. Lµm s¹ch bavia cña c¸c lç tho¸t phoi. Hãt l­ng phÇn c«n c¾t. HiÖu chuÇn bµn ren b»ng dao tar«. NhiÖt luyÖn. NhiÖt luyÖn (t«i c¶i thiÖn) phÇn l­ìi c¾t. Lµm s¹ch bµn ren b»ng phun bi. Mµi ®­êng kÝnh ngoµi Mµi mÆt ®Çu. Khö tõ. Mµi s¾c mÆt c¾t tõ 2 phÝa. HiÖu chuÈn ren. §¸nh sè ký hiÖu bµn ren. b. Tr­íc vµ sau gia c«ng c¬ khÝ ph¶i ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p xö lý nhiÖt lµ : T«i kh«ng hoµn toµn : §èi víi thÐp 90CrSi , trong lóc gia c«ng c¬ khÝ ph¶i t«i kh«ng hoµn toµn n©ng cao ®é cøng vµ tÝnh chèng mµi mßn (kÕt hîp víi ram thÊp). Nhê t«i mµ ®é cøng ®¹t ®­îc gi¸ trÞ cao nhÊt vµ nÕu chØ ram thÊp (chØ cã t¸c dông gi¶m øng suÊt bªn trong, kh«ng lµm gi¶m ®é cøng sau khi t«i) th× thÐp cã kh¶ n¨ng chèng mµi mßn cao. §èi víi thÐp cã thµnh phÇn cacbon 0.70 ¸ 1.00% sÏ ®¹t ®é cøng HRC 60 ¸ 64, cã tÝnh chèng mµi mßn cao. §iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi c¬ tÝnh cña vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o tar« vµ bµn ren. ThÊm xianua : ThÊm cacbon-nit¬ lµ ph­¬ng ph¸p hãa nhiÖt luyÖn lµm b·o hßa (thÊm, khuÕch t¸n) ®ång thêi cacbon vµ nit¬ vµo bÒ mÆt thÐp ®Ó n©ng cao ®é cøng vµ tÝnh chèng mµi mßn. Nh­ vËy nã còng nh»m môc ®Ých nh­ 2 ph­¬ng ph¸p hãa nhiÖt luyÖn cßn l¹i nh­ng tèt h¬n thÊm cacbon. §Æc ®iÓm cña thÊm cacbon-nit¬ lµ tïy thuéc vµo tû lÖ gi÷a cacbon vµ nit¬ trong líp thÊm mµ qu¸ tr×nh cã thÓ gÇn víi mét trong hai d¹ng thÊm lµ thÊm cacbon vµ thÊm nit¬. ThÊm C-N sÏ lµm t¨ng ®é cøng vµ tÝnh chèng mµi mßn cña thÐp, v× vËy phï hîp víi yªu cÇu chÕ t¹o taro, bµn ren. c. Sau khi gia c«ng c¬ khÝ, nhiÖt luyÖn kÕt thóc víi nguyªn c«ng sau : §èi víi tar« : NhiÖt luyÖn kÕt thóc víi nguyªn c«ng lµ thÊm xianua, sau khi thÊm xianua xong taro sÏ ®¹t ®é cøng vµ tÝnh chèng mµi mßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc. Khi thÊm xong xianua tæ chøc cña thÐp vÉn ®­îc gi÷ nguyªn. §ã lµ tæ chøc Mactenxit + xementit II + austenit d­ v× sau khi t«i c¶i thiÖn, chØ thÊm xianua. Tæ chøc tÕ vi nh­ vËy sÏ gióp taro cã ®é cøng cÇn thiÕt, tÝnh chèng mµi mßn cao, rÊt thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña tar«. §èi víi bµn ren : Trong lóc gia c«ng c¬ khÝ, bµn ren ®­îc t«i c¶i thiÖn ®Ó t¨ng ®é cøng vµ tÝnh chèng mµi mßn. Khi t«i c¶i thiÖn xong tæ chøc thÐp ®¹t ®­îc sÏ lµ Mactenxit + Xementit II + austenit d­. Tæ chøc tÕ vi nh­ vËy sÏ gióp bµn rÌn cã ®é cøng cao, tÝnh chèng mµi mßn tèt. d. C¸ch chän vËt liÖu thay thÕ NÕu cÇn thay thÕ, cã thÓ lùa chän CBG. ThÐp CBG lµ thÐp hîp kim gåm 3 nguyªn tè, Cr«m, Vonfram, Mangan. So víi thÐp cacbon thÐp CBG lµ thÐp cã ®é thÊm t«i tèt, thÓ tÝch Ýt thay ®æi nªn khi t«i kÝch th­íc cña dông cô gi÷ ®­îc t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Tuy nhiªn nh­îc ®iÓm cña thÐp CBG lµ dÔ t¹o ra c¸c mµng cacbit, do ®ã lµm l­ìi dao c¾t cña dông cô dÔ bÞ mÎ. V× vËy ta thÊy chän vËt liÖu 90CrSi lµ tèt nhÊt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTLKTV1092.doc
Tài liệu liên quan