Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 3: Tạo user account và cấu hình home folder cho user account

Chúng ta đã hoàn tất việc cấu hình Home folder cho User account. Hiện giờ, bạn có thể sử dụng máy tính Client để kiểm tra kết quả cấu hình nhƣ sau: Di chuyển đến máy Client01. Log on vào máy tính này với account a01@hocmang.com. Mở my computer lên bạn sẽ thấy ổ đĩa home folder đã đƣợc cấu hình trên máy client01 (xem hình 19)

pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 3: Tạo user account và cấu hình home folder cho user account, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 1 Bài 3: TẠO USER ACCOUNT & CẤU HÌNH HOME FOLDER CHO USER ACCOUNT Mô hình Lab nhƣ sau: Thực hành: Home Folder: Là một đặc điểm khá quan trọng trong Microsoft Windows Server2003. Sử dụng Home folder, bạn có thể cung cấp cho User một thƣ mục cá nhân trên server để User có thể lƣu trữ cá nhân riêng tƣ của mình. Home Folder cung cấp những lợi ích nhƣ sau:  Dữ liệu của các User đƣợc lƣu trữ trên server, việc này sẽ tạo thuận lợi hơn cho các nhà quản trị khi Backup dữ liệu cho User.  Home Folder của User nào thì chỉ có User đó mới đƣợc phép truy cập. Các User sẽ không thể truy cập vào Home Folder của ngƣời khác. Điều này tạo ra đƣợc sự riêng tƣ của User khi lƣu dữ liệu trong Home folder. THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 2 Trong chƣơng này, chúng ta sẽ thảo luận các vấn đề nhƣ sau: 1. Tạo một Domain User account 2. Tạo một Folder share và cấp quyền cho Folder này 3. Cấu hình Home folder cho User account 4. Kiểm tra Home folder của User Sau đây chúng ta sẽ đi các bƣớc chi tiết trong chƣơng này nhƣ bên dƣới: Bước 1: Tạo một Domain User account Trƣớc khi tiến hành các bƣớc cấu hình Home folder cho một User account, các bạn phải tạo một Domain User account để sử dụng chính Account này test kết quả cấu hình home folder. Thực hiện các bƣớc dƣới đây để tạo một Domain User account trong Domain hocmang.com. Bước 2: Tạo một Folder share và cấp quyền cho folder này Để cấu hình cho Home folder, bạn cần phải tạo ra một Folder share trên server và cấp một số quyền trên folder này. Các bạn theo hƣớng dẫn dƣới đây để tạo một Folder share trên máy Server01 Mở ổ đĩa cần tạo folder để share, ở đây tôi chọn là ổ C, các bạn có thể tùy chọn một ổ đĩa khác bất kỳ, right click chọn new, chọn folder, và đặt tên cho folder này là personal (xem hình 6) Hình 6: THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 3 Tiếp theo ta sẽ cấu hình một số thuộc tính của folder này, right click vào folder này, chọn properties, hộp thọai personal properties xuất hiện. (xem hình minh họa 7) Hình 7: Click vào tab Securiy để cấu hình NTFS permission trên folder này. Trên tab Security, click nút Advanced.(xem hình minh họa 8) Hình 8: THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 4 Trong hộp thọai Advanced Security Setting for personal, bạn ngắt quyền thừa hƣởng bằng cách loại bỏ dấu check ra khỏi mục Allow inheritable permissons from the parent to propagate to this object and all child object. Include these with entries explicity defined here. (xem hình minh họa) Hình 9: THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 5 Trên hộp thọai Security, click nút Remove để loại bỏ tất cả các quyền thừa hƣởng (xem hình minh họa 10) Hình 10 THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 6 Xong nhấn apply, nhấn OK để quay về hội hộp thọai personal properties (xem hình minh họa 11) Hình 11 Trong hộp này các bạn nhấn Add, sẽ xuất hiện hộp thọai Select User, Computer, or Groups (xem hình 12) Hình 12 THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 7 Nhập vào hộp text Enter the object names to select (examples): group Domain Admins rồi click vào nút check names. Group Domain Admins sẽ đƣợc gạch dƣới, click ok (xem hình 13) Hình 13 Trong hộp thọai Personal Properties, cấp quyền Full Control cho group Domain Admins bạn mới thêm vào. Click Apply (xem hình 14) Hình 14 THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 8 Sau đó di chuyển qua tab Sharing, trên tab Sharing, đánh dấu chọn vào mục share this folder để share folder này. Click vào nút Permission để ấn quyền share cho folder (xem hình 15) Hình 15 THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 9 Trong hộp thọai Permission for personal, đánh dấu chọn vào mục Full Control trong cột Allow để cấp quyền full control cho everyone group. Click apply rồi click ok. (xem hình 16) Hình 16 THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 10 Click Apply và rồi click ok để đóng hộp thọai Personal Properties Bước 3: Cấu hình Home folder cho User account Bây giờ chúng ta có thể cấu hình Home folder cho User account. Các bƣớc thực hiện nhƣ sau: Các bạn mở cửa sổ Active Directory Users and Computer, vào mục Users. Right click vào User account phi tan mà chúng ta đã tạo ở trên. Hộp thọai phi tan Properties xuất hiện Các bạn di chuyển qua tab Profile, click vào phƣơng án chọn Connect trong khung Home folder. Click chọn ký hiệu cho Home folder. Trong ví dụ, tôi chọn ổ đĩa là S: trong hộp Text to, nhập vào đƣờng dẫn đến thƣ mục share chứa Home folder. Trong ví dụ này của chúng ta là: \\server01\personal\%Username%. Xong click apply và nhấn ok.(xem hình 18) THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 11 Hình 18: Vậy là xong phần cấu hình, bây giờ kiểm tra. Bước 4: kiểm tra Folder của User Chúng ta đã hoàn tất việc cấu hình Home folder cho User account. Hiện giờ, bạn có thể sử dụng máy tính Client để kiểm tra kết quả cấu hình nhƣ sau: Di chuyển đến máy Client01. Log on vào máy tính này với account a01@hocmang.com. Mở my computer lên bạn sẽ thấy ổ đĩa home folder đã đƣợc cấu hình trên máy client01 (xem hình 19) Hình 19: THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 (Windows Server 2003) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 12 Nhìn vào hình minh họa các bạn sẽ thấy ổ đĩa Home folder đã đƣợc share. Chú ý: Một điểm cần lƣu ý là mặc dù bạn có thể truy cập vào home folder của bạn theo đƣờng dẫn \\server01\personal\client01, nhƣng bạn không thể truy cập vào đƣờng dẫn \\server01\personal vì không có quyền. Đây là một quyền rất hay của home folder User chỉ có quyền truy cập vào home folder của mình chứ không truy cập vào đƣợc home folder của User khác.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuchanh_chuong_3_tu_thanh_tri_0477.pdf
Tài liệu liên quan