Tài chính thuế - Luật quản lý thuế

Hồsơkhaithuế. 1.1.Theothánggồm: 1-Tờkhaithuếtháng. 2-Bảngkêhóađơnhànghóa,dịch vụmuavào,bánra. 3-Cáctàiliệukháccóliênquan.

pdf24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 989 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính thuế - Luật quản lý thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (Chương 10) Luật quản lý thuế ban hành tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 11 ban hành số 78 ngày 29/11/2006. có hiệu lực ngày 01/07/2007. *Thông tư 60 ngày 14/6/2007 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ. 1. Người nộp thuế. - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế. - Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế. 2. Cơ quan quản lý thuế. II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG. 1. Đăng ký, khai, nộp, ấn định thuế. 2. Thủ tục hoàn thuế, miễn giảm thuế. 3. Xoá nợ tiền thuế tiền phạt. 4. Quản lý thông tin về người nộp thuế. 5. Kiểm tram thanh tra thuế. 6. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chánh thuế. 7. Xử lý vi phạm, pháp luật về thuế. 8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế. III. NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ. 1. Thời hạn đăng ký thuế. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đăng ký KD, bắt đầu hoạt động, phát sinh khấu trừ, nộp thay, nghĩa vụ, yêu cầu hoàn thuế. 2. Hồ sơ. - Tờ khai đăng ký thuế. - Bản khai sao giấy CN đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân. IV. ĐĂNG KÝ THUẾ. 3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế. - Nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính. - Nơi phát sinh thu nhập, nơi thường trú, tạm trú. 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. - Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 1. Hồ sơ khai thuế. 1.1. Theo tháng gồm: 1- Tờ khai thuế tháng. 2- Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra. 3- Các tài liệu khác có liên quan. V. KHAI, TÍNH THUẾ. 1.2. Theo năm: 1- Tờ khai theo năm và các tài liệu có liên quan. 2- Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý. 3- Hồ sơ khai quyết toán: tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính năm và các tài liệu liên quan. 1.3. Từng lần phát sinh. 1- Tờ khai thuế. 2- Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan. 1.4. Xuất khẩu. Là hồ sơ hải quan. 1.4. Chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức: 1- Tờ khai quyết toán thuế. 2- Báo cáo tài chính. 3- Tài liệu khác có liên quan. 1. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp thao (nộp theo tháng). 2. Theo năm. VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ. - Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên năm dương lịch. - Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế tạm tính theo quý. - Chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm (quyết toán năm). 3. Chậm nhất ngày thứ 10 khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế (từng lần phát sinh). 4. Với hàng hóa XNK là thời hạn, nộp tờ khai hải quan. 5. Chậm nhất là ngày thứ 45 – Kể từ khi chấm dứt hoạt động, hợp đồng, chuyển đổi hình thức. 1. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày, việc nộp hồ sơ thuế tháng, thuế năm, tạm tính, từng lần phát sinh, 60 ngày với hồ sơ quyết toán. 2. Hồ sơ gia hạn có xác nhận CB phường, xã lý do gia hạn. 3. Thời hạn 5 ngày làm việc cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản. VII. GIA HẠN HỒ SƠ KHAI THUẾ. 1. Khai bổ sung trước khi công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra. 2. Với hàng hóa XNK khai trước khi kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc miễn thuế, người nộp thuế phát hiện trong thời hạn 60 ngày trước khi hải quan thực hiện thanh, kiểm tra. VIII. KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ. 1. Căn cứ tài liệu kê khai, dữ liệu cơ quan thuế, ý kiến của xã, phường. 2. Tính theo năm dương lịch. IX. ẤN ĐỊNH THUẾ, XÁC ĐỊNH MỨC THUẾ KHOÁN. 1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 2. Trường hợp cơ quan thuế tính, ấn định là ghi trên thông báo. X. NỘP THUẾ. 1. Hàng hoá XK là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai. 2. Với hàng NK tiêu dùng phải nộp xong trước khi nhận hàng, có bảo lãnh thì thời hạn nộp không quá 30 ngày. 3. Với vật tư, nguyên liệu XK là 275 ngày. 4. Với hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc xuất tái nhập là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn. 5. Với hàng hóa khác là 30 ngày. 3. Với hàng hóa XNK. - Nộp bằng chuyển khoản là ngày có xác nhận của kho bạc, ngân hàng… - Bằng tiền mặt là ngày cấp chứng từ thu. 4. Ngày đã nộp thuế. - Giải thể theo quy định luật DN. - Phá sản theo quy định luật phá sản. - DN chấm dứt do chủ sở hữu chịu trách nhiệm. - Hộ gia đình, cá nhân: Do hộ gia đình, cá nhân. XI. TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ. 1. Trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động. - Bị chia phải thực hiện trước khi chia, nếu không các DN mới chịu. - Bị tách, hợp nhất, sát nhập thì hoàn thành trước nếu không các DN sau chịu. - Thời gian nộp không thay đổi. 2. Trường hợp tổ chưc lại DN. 1. Văn bản yêu cầu. 2. Chứng từ nộp thuế. 3. Các tài liệu liên quan. Trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận phải thông báo để hoàn chỉnh. XII. THỦ TỤC HOÀN THUẾ. 1. Hồ sơ. 1. Hoàn trước kiểm tra sau: Chấp hành tốt pháp luật và các giao dịch được thanh toán – Chậm nhất 15 ngày. 2. Hoàn sau kiểm tra trước không thuộc trường hợp trên. - Chậm nhất 60 ngày. - Quá thời hạn lỗi cơ quan thuế, còn phải tính thêm lãi suất. 2. Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế. XIII. MIỄN, GIẢM THUẾ. 1. Hồ sơ. - Tờ khai - Tài liệu liên quan. 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, khi nhận hồ sơ phải thông báo hoàn chỉnh. 3. Thời hạn 30 ngày phải thông báo được miễn hay không. 4. Trường hợp cần kiểm tra thực tế là 60 ngày. XIV- Xöû lyù vi phaïm phaùp luaät thueá 1-Xöû phaït ñoái vôùi haønh vi chaäm noäp: Thì phaûi noäp ñuû soá tieàn thueá vaø bò xöû phaït 0,05%/ngaøy tính treân soá tieàn thueá chaäm noäp. 2- Xöû phaït ñoái vôùi khai sai daãn ñeán thieáu hoaëc taêng soá tieàn thueá ñöôïc hoaøn : Thì phaûi noäp ñuû soá tieàn thueá khai thieáu, noäp laïi soá tieàn thueá ñöôïc hoaøn cao hôn vaø bò xöû phaït 10% soá tieàn thueá thieáu , soá tieàn thueá ñöôïc hoaøn cao hôn vaø phaït chaäm noäp treân soá tieàn thueá thieáu hoaëc soá tieàn thueá ñöôïc hoaøn cao hôn 3- Xöû phaït haønh vi troán, gian laän thueá: Thì phaûi noäp ñuû soá tieàn thueá theo qui ñònh vaø bò xöû phaït töø 1-3 laàn soá tieàn thueá treân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluat_quan_ly_thue_3729.pdf