Sử dụng kháng sinh

SỬ DỤNG KHÁNG SINH Dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản : Vị trí ổ nhiễm trùng Loại vi khuẩn gây bệnh Cơ địa bệnh nhân Vị trí ổ nhiễm trùng : Dùng suy đoán ra loại VK gây bệnh. Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng & kết quả vi sinh học. Chú ý đến yếu tố dược động học Loại vi khuẩn gây bệnh : - Dựa vào kết quả vi sinh học. - Dựa vào phổ PKK lý thuyết. - Cần chú ý đến mức độ đề kháng đv kháng sinh tại cơ sở điều trị. Cơ địa bệnh nhân : Trẻ em. Phụ nữ có thai. Người cao tuổi. Người suy thận. Người suy gan. Người suy giảm miễn dịch.

ppt17 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sử dụng kháng sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SÖÛ DUÏNG KHAÙNG SINH Choïn löïa khaùng sinh Döïa treân 3 nguyeân taéc cô baûn : Vò trí oå nhieãm truøng Loaïi vi khuaån gaây beänh Cô ñòa beänh nhaân Choïn löïa khaùng sinh Vò trí oå nhieãm truøng : Duøng suy ñoaùn ra loaïi VK gaây beänh. Döïa treân kinh nghieäm laâm saøng & keát quaû vi sinh hoïc. Chuù yù ñeán yeáu toá döôïc ñoäng hoïc Loaïi vi khuaån gaây beänh : - Döïa vaøo keát quaû vi sinh hoïc. - Döïa vaøo phoå PKK lyù thuyeát. - Caàn chuù yù ñeán möùc ñoä ñeà khaùng ñv khaùng sinh taïi cô sôû ñieàu trò. Choïn löïa khaùng sinh Choïn löïa khaùng sinh Cô ñòa beänh nhaân : Treû em. Phuï nöõ coù thai. Ngöôøi cao tuoåi. Ngöôøi suy thaän. Ngöôøi suy gan. Ngöôøi suy giaûm mieãn dòch. Phoái hôïp khaùng sinh Muïc ñích: Môû roäng phoå khaùng khuaån. Taêng cöôøng taùc ñoäng dieät khuaån Ngaên ngöøa phaùt sinh chuûng ñeà khaùng Khaùng sinh phuï thuoäc thôøi gian/noàng ñoä Phoái hôïp khaùng sinh Phoái hôïp ñoàng vaän hieäp löïcboäi taêng. a + b > a-b Phoái hôïp ñoái khaùng a + b < a-b Phoái hôïp coäng ñôn thuaàn a + b = a-b Nguyeân taéc cuûa Jawetz vaø Gunnison (1952) Phoái hôïp khaùng sinh Phoái hôïp ñoàng vaän: Beta-lactamin + Aminosid  Vancomycin. Beta-lactamin + Fluoroquinolon Glycopeptid + Aminosid Rifampicin + Vancomycin Rifampicin + Fosfomycin Phoái hôïp khaùng sinh Phoái hôïp ñoái khaùng: Aminosid + Chloramphenicol Aminosid + Tetracyclin Quinolon + Chloramphenicol Penicillin G/ Ampicillin + Tetracyclin Penicillin G/ Ampicillin + Macrolid Phoái hôïp khaùng sinh Baát lôïi do phoái hôïp KS: Thaát baïi do ñoái khaùng taùc ñoäng. Taêng nguy cô taùc duïng phuï, töông taùc thuoác. Taêng giaù thaønh trò lieäu. TAÙC DUÏNG PHUÏ CUÛA KHAÙNG SINH TAÙC DUÏNG PHUÏ CUÛA KHAÙNG SINH Caùc loaïi TDP : 3 loaïi TAÙC DUÏNG PHUÏ VEÀ MAËT VI TRUØNG HOÏC. Roái loaïn heä taïp khuaån. Choïn ra chuûng ñeà khaùng Söï phoùng thích noäi ñoäc toá. CAÙC PHAÛN ÖÙNG DÒ ÖÙNG - Möùc ñoä nheï: meà ñay, ban ñoû, soát … - Möùc ñoävöøa ñeán naëngï: khoù thôû, phuø thanh quaûn hoäi chuùng Stevens-Jonhson, hoäi chöùng Lyell (vieâm da hoaïi töû) soác phaûn veä PHAÛN ÖÙNG DÒ ÖÙNG VÔÙI KHAÙNG SINH Phaùt ban daïng hoàng ban daùt saån (daïng sôûi) do dò öùng vôùi Penicillin Hoàng ban ña daïng do dò öùng vôùi Sulphonamide PHAÛN ÖÙNG DÒ ÖÙNG VÔÙI KHAÙNG SINH Vieâm da troùc vaåy, moät bieán chöùng naëng sau ñieàu trò vôùi Co-trimoxazole CAÙC TAI BIEÁN DO ÑOÄC TÍNH CUÛA KS: Tai bieán ñv thaän : aminosid, sulfamid Tai bieán ñv thính giaùc: aminosid, vancomycin.. Tai bieán huyeát hoïc: chloramphenicol.. Tai bieán thaàn kinh: penicillin lieàu cao… Tai bieán ñv thai nhi : nhieàu loïai KS .. Tai bieán ñv treû em tetracyclin,chloramp. Phaûn öùng Herxheimer

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSử dụng kháng sinh.ppt
Tài liệu liên quan