Share Internet bằng Wingage

Bạn muốn thử làm một Mail Server cho công ty để dùng nội bộ, hay muốn tặng những người bạn của mình những mailbox để dùng riêng với nhau mà không cần phải lập webmail ., và rất nhiều lý do nữa để bạn nghĩ tới một Mail Server của riêng mình. Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện ước muốn đó. Có thể nhiều người đã biết về Wingate như là một phần mềm chia sẻ Internet, nhưng kỳ thực nó còn có nhiều chức năng đáng giá khác cực kỳ hữu ích, trong đó có chức năng tạo Mail Server. Chức năng này yêu cầu Wingate phải được cài trên hệ thống WinNT SP4+ hoặc 2000, XP để thuận lợi cho việc quản trị sau này.

pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Share Internet bằng Wingage, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
&$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ +¸¶»1*'$¥16+$5(,17(51(7%$ª1*:,1*$7( 7UØÖÛF WLHÄQ EDÑQ SKDÝL GRZQORDG SKDÂQPHÂPZLQJDWH %DÑQ FRÛ WKHÇ WÎP YDÚ GRZQORDG SKDÂQ PHÂPQDÚ\ WDÑL  YDÚR FKX\HÄQPXÑFGRZQORDGPDÚ WDÝL YH 3KLHÄQ EDÝQ KLHÆQ WDÑL ODÚ:LQJDWH  EXLOG   &DÃXKÎQK6HUYHU:LQ.ÓHÇFDÚLÓDÍW:LQ*DWH :LQ.$GYDQFHG6HUYHUJDÛQ ,3 WÕQKFKR6HUYHUEDÊQJFDÛFKYDÚR&RQWURO3DQQHO1HWZRUNDQG 'LDOXS &RQQHFWLRQV FKRÑQ JLDR WKØÛF u,QWHUQHW 3URWRRO 7&3,3 v YDÚ EDÃP 3URSHUWLHV FKRÑQ RSWLRQu8VHWKHIROORZLQJ,3DGGUHVVvYDÚQKDÆS,3DGGUHVVODÚ KRDÍFEDÑQFRÛWKHÇFKRÑQ ,3NKDÛFWX\ÚEDÑQ YDÚ6XEQHWPDVNODÚYDÚQKDÃQ2.2.ÓHÇNHÃWWKXÛFYLHÆFWKLHÃWODÆS,3 FKR6HUYHU 0RÆWÓLHÂXFDÂQOØX\ÛQØ×DODÚWURQJ:LQJDWHÓD×FRÛVDÞQ'+&36HUYLFHQHÄQEDÑQFRÛWKHÇ'LVDEOHGÔFK YXÑQDÚ\WURQJ:LQ.KRDÍFQJØÖÑFODÑL 7LHÃQKDÚQKFDÚLÓDÍW 7KØÑFWKLILOHZJVHWXSH[HÓHÇWLHÃQKDÚQKFDÚLÓDÍW &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ 0DÚQKÎQKFDÚLÓDÍW[XDÃWKLHÆQQKDÃQ,$JUHHÓHÇFKDÃSQKDÆQFDÚLÓDÍW &KRÑQ2SWLRQu&RQILJXUHWKLV&RPSXWHUDVWKH:LQJDWH6HUYHUvYDÚQKDÃQ&RQWLQXHÓHÇWLHÃSWXÑF &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ 7LHÃSWXÑFQKDÃQ1H[W ³HÃQÓDÄ\QHÃXEDÑQPXRÃQGXÚQJWKØÝQJDÚ\WKÎEDÑQFKRÑQ(YDOXDWLRQYHUVLRQ :LQ*DWH3UR)UHH GD\WULDO YDÚQKDÃQ1H[W &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ 1KDÃQ1H[WÓHÇWLHÃSWXÑF &KRÑQWKØPXÑFÓHÇFDÚLÓDÍWWKRÄQJWKØÖÚQJQJØÖÚLWDÓHÇPDÍFÓÔQKYDÚQKDÃQ1H[W &KRÑQRSWLRQu([SUHVVVHWXS UHFRPPHQGHG vYDÚQKDÃQ1H[W ³HÇDQWRDÚQEDÑQNKRÄQJQHÄQÓDÛQKGDÃXFKHFNYDÚRu8VH17IRU8VHU$XWKHQWLFDWLRQ *DWH.HHSHU DQG&OLHQW vYDÚQKDÃQ1H[W %RÝÓDÛQKGDÃXFKHFNYDÚRu8VH:LQJDWHPDLOVHUYHUvYDÚQKDÃQ1H[W ³DÛQKGDÃXFKRÑQu,QVWDOO(16vYDÚQKDÃQ1H[W &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ 9DÚFXRÃLFXÚQJQKDÃQ)LQLVKÓHÇNHÃWWKXÛFTXDÛWUÎQKFDÚLÓDÍW1KDÃQ2.ÓHÇWLHÃQKDÚQKNKÖÝLÓRÆQJODÑLPDÛ\ &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ &DÃXKÎQK:LQJDWH 1KDÃSÓRÄLFKXRÆWYDÚRELHÇXWØÖÑQJ:LQJDWHÖÝGØÖÛLJRÛFSKDÝLPDÚQKÎQK .KLÓDÌQJQKDÆSODÂQÓDÂXWLHÄQQRÛ\HÄXFDÂXEDÑQFKRÑQPDÆWNKDÇXÓHÇÓDÌQJQKDÆSYDÚRFKØÖQJWUÎQKEDÑQ FRÛWKHÇJR×PDÆWNKDÇXÖÝSKDÂQ3DVVZRUGKRDÍFFRÛWKHÇEDÑQERÝWURÃQJFX×QJÓØÖÑFYDÚQKDÃQ2. 1HÃXEDÑQERÝWURÃQJSDVVZRUGWKÎQRÛVH×ÓØDUDEDÝQWKRÄQJEDÛRQKØKÎQKEHÄQGØÖÛL1KDÃQ2.ÓHÇWLHÃS WXÑF 0RÆWWKRÄQJEDÛRNKDÛFQØ×DVH×[XDÃWKLHÆQQKØKÎQKEHÄQGØÖÛLQKDÃQ2.ÓHÇWLHÃSWXÑF 0DÚQKÎQKÓDÌQJQKDÆSWKDÚQKFRÄQJQKØKÎQKEHÄQGØÖÛL &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ 1HÃXÓD×$FWLYHGÔFKYXÑ'+&3WURQJ:LQ.WKÎWDFRÛWKHÇ'LVDEOHGÔFKYXÑQDÚ\WURQJ:LQJDWHEDÊQJ FDÛFKQKDÃSÓRÄLFKXRÆWOHÄQ'+&36HUYLFHYDÚFKRÑQ6HUYLFHLVGLVDEOHGWURQJSKDÂQ6HUYLFHVWDUWXS YDÚFKRÑQ2.ÓHÇNHÃW WKXÛF&RÚQNKRÄQJQHÃXEDÑQNKRÄQJ$FWLYH'+&3WURQJ:LQN WKÎNKRÄQJFDÂQ 'LVDEOHWURQJ:LQJDWH &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ &OLFN ÓRÄL FKXRÆW OHÄQ'LDOHU FØÝD VRÇ'LDOHU 3URSHUWLHV [XDÃW KLHÆQ QKØ KÎQK EHÄQ GØÖÛL ³DÛQK GDÃX FKHFNYDÚRu&RQQHFW DV UHTXLUHG XVLQJ WKH FRQQHFWLRQ OLVWv YDÚ FKDËF FKDËQ UDÊQJ EDÑQ ÓD× FDÚL ÓDÍW PRGHPYDÚÓD×WDÑRNHÃWQRÃL9ÏGXÑQKØKÎQKEHÄQGØÖÛLODÚNHÃWQRÃLFRÛWHÄQODÚLQWHUQHW 1KDÃSÓRÄLFKXRÆWOHÄQFRQQHFWLQWHUQHWYDÚFKRÑQQKØKÎQKEHÄQGØÖÛL2. 7LHÃSWXÑFQKDÃSÓRÄLFKXRÆW OHÄQ&DFKH&ØÝDVRÇ&DFKH3USHUWLHV[XDÃWKLHÆQFKRÑQGXQJOØÖÑQJFDFKH WKHR\ÛFXÝDEDÑQ¶½ÓDÄ\WRÄLFKRÑQODÚ0%YDÚ2. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ 7LHÃS WXÑF FOLFN ÓRÄL FKXRÆW OHÄQ ([WHQGHG 1HWZRUNLQJ KRDÍF 1KDÃS SKDÝL FKXRÆW OHÄQ ([WHQGHG 1HWZRUNLQJYDÚFKRÑQ3URSHUWLHV &ØÝDVRÇ([WHQGHG1HWZRUN'ULYHU[XDÃWKLHÆQFKRÑQWDE*HQHUDOYDÚFKRÑQQKØKÎQKEHÄQGØÖÛLYDÚQKDÃQ 2.YDÚFKDËFFKDËQUDÊQJGRÚQJ6WDWXVODÚu,QVWDOOHGDQGDFWLYHv 7LHÃSWXÑFEDÑQFKRÑQWDE6HUYLFHVODÂQOØÖÑWQKDÃSÓRÄLFKXRÆWOHÄQWØÚQJ8VHU6HUYLFHV &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ &KRÑQWDE6HVVLRQVYDÚERÝFKRÑQFKHFNu6HVVLRQVWLPHRXWDIWHUVHFRQGVRILQDFWLYLW\vÓDÛQKGDÃX FKHFNYDÚR'LUHFW(16DQG:*,&VHVVLRQVYDÚQKDÃQ2.WLHÃSWXÑFFKRFDÛFVHUYLFHVNKDÛF .KLKRDÚQWDÃWFDÛFEØÖÛFWUHÄQEDÑQQKDÃQ6DYHÓHÇOØXODÑLTXDÛWUÎQKWKD\ÓRÇLFDÃXKÎQKYDÚNKÖÝLÓRÆQJODÑL PDÛ\ &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ .HÃWWKXÛFTXDÛWUÎQKFDÃXKÎQKFKR:LQJDWH .KRÄQJFDÂQFDÃXKÎQKJÎJÎFKRPDÛ\&OLHQWFDÝFDÛFPDÛ\&OLHQWVØÝGXÑQJ,3ÓRÆQJ1HÃXPXRÃQFKDÑ\ QKDQKKÖQQØ×DWKÎFRÛWKHÇ:LQJDWHFKR&OLHQWEDÝRÓDÝPQJRQODÚQK &KXÛFEDÑQWKDÚQKFRÄQJ 1JX\HÅQ7UXQJ+LHÃX trunghieu@hotpop.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfShare Internet bằng Wingage.PDF
Tài liệu liên quan