Ổ đĩa cứng và phân vùng

Khái niệm về phân vùng (Partition) -Để sử dụng chúng chúng ta thường phân chia ổ cứng vật lý thàng nhiều logic, mỗi ổ ̉ logic là mỗi phân vung ổ đĩa cứng - partition. - số lượng và dung lượng của các phân vùng tùy vào dung lượng và nhu cầu sữ dụng.

pdf21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1477 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ổ đĩa cứng và phân vùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 5 I. Khai Niêm Vê Phân Vung (Partition)́ ̣ ̀ ̀ - Đê dê s dung chung ta th ng phai chia ̉ ̃ ử ̣ ́ ườ ̉ ô c ng vât ly thanh nhiêu ô logic, môi ô ̉ ứ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̃ ̉ logic goi la môt phân vung ô đia c ng - ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̃ ứ partition. - Sô l ng va dung l ng cua cac phân vung ́ ượ ̀ ượ ̉ ́ ̀ tuy va dung l ng va nhu câu s dung.̀ ̀ ượ ̀ ̀ ử ̣ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ - Theo quy c môi ô đia, va phân vung ô đia trên ướ ̃ ̃ ̃ ̀ ̀ ̉ ̃ may đ c găn v i môt tên ô t A: đên Z:. Trong đo ́ ượ ́ ớ ̣ ̉ ừ ́ ́ A: danh cho ô mêm, B: danh cho loai ô mêm l n - ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ớ hiên nay không con s dung nên B: th ng không ̣ ̀ ử ̣ ườ dung trong My Computer. Con lai C:, D: th ng ̀ ̀ ̣ ườ dung đê đăt cac phân vung ô c ng, cac ky t tiêp ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ứ ́ ́ ự ́ theo đê đăt tên cho cac phân vung ô c ng, ô CD, ô ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ứ ̉ ̉ c ng USB tuy vao sô phân vung cua c ng, sô cac ứ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ứ ́ ́ loai ô đia găn thêm vao may.̣ ̉ ̃ ́ ̀ ́ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ - Thông th ng d liêu trên ô c ng đ c ườ ữ ̣ ̉ ứ ượ l u không tâp trung nh ng n i khac nhau, ư ̣ ở ữ ơ ́ vi vây môi phân vung ô đia phai co môt ̀ ̣ ̃ ̀ ̉ ̃ ̉ ́ ̣ bang phân hoach l u tr vi tri cua cac d ̉ ̣ ư ữ ̣ ́ ̉ ́ ữ liêu đa đ c l u trên phân vung đo, bang ̣ ̃ ượ ư ̀ ́ ̉ nay goi la FAT.̀ ̣ ̀ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ - Microsoft phat triên v i nhiêu phiên ban ́ ̉ ớ ̀ ̉ FAT, FAT16, FAT32, NTFS danh cho hê ̀ ̣ điêu hanh Windows, cac hê điêu hanh khac ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ co thê dung cac bang FAT riêng biêt.́ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ - Riêng bang NTFS dung cho Windows ̉ ̀ 2000 tr lên, nên trong MS-Dos se không ở ̃ nhân ra phân vung co đinh dang NTFS, khi ̣ ̀ ́ ̣ ̣ đo cân phai co phân mêm hô tr đê MS-́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ợ ̉ Dos nhân diên đ c cac phân vung nay.̣ ̣ ượ ́ ̀ ̀ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ - Microsoft phat triên v i nhiêu phiên ban ́ ̉ ớ ̀ ̉ FAT, FAT16, FAT32, NTFS danh cho hê ̀ ̣ điêu hanh Windows, cac hê điêu hanh khac ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ co thê dung cac bang FAT riêng biêt.́ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ - Riêng bang NTFS dung cho Windows ̉ ̀ 2000 tr lên, nên trong MS-Dos se không ở ̃ nhân ra phân vung co đinh dang NTFS, khi ̣ ̀ ́ ̣ ̣ đo cân phai co phân mêm hô tr đê MS-́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ợ ̉ Dos nhân diên đ c cac phân vung nay.̣ ̣ ượ ́ ̀ ̀ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ - Microsoft phat triên v i nhiêu phiên ban ́ ̉ ớ ̀ ̉ FAT, FAT16, FAT32, NTFS danh cho hê ̀ ̣ điêu hanh Windows, cac hê điêu hanh khac ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ co thê dung cac bang FAT riêng biêt.́ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ - Riêng bang NTFS dung cho Windows ̉ ̀ 2000 tr lên, nên trong MS-Dos se không ở ̃ nhân ra phân vung co đinh dang NTFS, khi ̣ ̀ ́ ̣ ̣ đo cân phai co phân mêm hô tr đê MS-́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ợ ̉ Dos nhân diên đ c cac phân vung nay.̣ ̣ ượ ́ ̀ ̀ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ - Chung ta co thê phân vung ô c ng băng ́ ́ ̉ ̀ ̉ ứ ̀ nhiêu công cu: băng lênh FDISK cua Ms-̀ ̣ ̀ ̣ ̉ Dos, băng phân mêm Partition Magic, cac ̀ ̀ ̀ ́ đia cai đăt Windows..̃ ̀ ̣ - Trong đo Partition Magic la môt phân mêm ́ ̀ ̣ ̀ ̀ giup phân vung ô c ng nhanh chong, dê s ́ ̀ ̉ ứ ́ ̃ ữ dung. Sau đây la cac thao tac c ban đê ̣ ̀ ́ ́ ơ ̉ ̉ phân vung ô c ng v i Partition Magic.̀ ̉ ứ ớ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 1. Kh i đôngở ̣  Chuân bi đia co phân mêm ̉ ̣ ̃ ́ ̀ ̀ Partition Magic.  Vao CMOS chon chê đô kh i đông t ̀ ̣ ́ ̣ ở ̣ ừ CD-ROM tr c nhât - t c chon trong muc ướ ́ ứ ̣ ̣ First Boot Device: CD-ROM.  Kh i đông may v i CD-ROM co phân ở ̣ ́ ớ ́ ̀ mêm Partitions Magic. (Khuyên ban nên ̀ ̣ dung đia Hiren's Boot CD)̀ ̃ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 1. Kh i đôngở ̣ Nêu dung đia Hiren's Boot ́ ̀ ̃ Chon Start ̣ BooCD đê ̉ kh i đông ở ̣ may t đia ́ ừ ̃ Hiren't Boot. II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 1. Kh i đôngở ̣ Nêu dung đia Hiren's Boot ́ ̀ ̃ Chon 1 nhân ̣ ́ Enter, t c chon ứ ̣ muc Disk Partition ̣ Tools- Cac công ́ cu phân vung ô ̣ ̀ ̉ c ng.ứ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 1. Kh i đôngở ̣ Trong danh sach ́ co rât nhiêu công ́ ́ ̀ cu phân vung ô ̣ ̀ ̉ c ng, chon ứ ̣ Partition Magic 8.2. Đ i trong ợ giây lat đê kh i ́ ̉ ở đông ng dung.̣ ứ ̣ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 1. Kh i đôngở ̣ Trong danh sach ́ co rât nhiêu công ́ ́ ̀ cu phân vung ô ̣ ̀ ̉ c ng, chon ứ ̣ Partition Magic 8.2. Đ i trong ợ giây lat đê kh i ́ ̉ ở đông ng dung.̣ ứ ̣ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 1. Kh i đôngở ̣ Giao diên cua Partition Magic ̣ ̉ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 2. Tao môt phân vung̣ ̣ ̀ - Chon ô đia cân tao phân vung, trong tr ng ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ ̀ ườ h p may ban co găn nhiêu ô c ng.ợ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ứ - Vao menu Operations. Chon Create, hoăc ̀ ̣ ̣ kich nut C: trên thanh công cu.́ ́ ̣ - Trong cac phân vung ban cân chon 1 phân ́ ̀ ̣ ̀ ̣ vung chinh. Chon muc Create as: Primary ̀ ́ ̣ ở ̣ Partition, cac phân vung con lai chon la phân ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ vung luân ly Create as: Logical Partition. ̀ ̣ ́ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 2. Tao môt phân vung̣ ̣ ̀ - Nhâp dung l ng vao muc Size.̣ ượ ̀ ̣ - Go OK vao ô xac nhân (nêu co). Nhân nut ̃ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ OK. - Tao xong cac phân vung. Nhân nut Apply ̣ ́ ̀ ́ ́ đê hoan tât̉ ̀ ́ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 3. Đinh dang môt phân vung̣ ̣ ̣ ̀ - Tât ca cac phân vung sau khi tao m i se ́ ̉ ́ ̀ ̣ ớ ̃ ch a thê châp nhân d liêu, vi vây ban cân ư ̉ ́ ̣ ữ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ phai đinh dang cho phân vung. B c đinh ̉ ̣ ̣ ̀ ướ ̣ dang đê chon ban phân hoach tâp tin - t c ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ứ cach th c l u tr d liêu trên phân vung đo.́ ứ ư ữ ữ ̣ ̀ ́ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 3. Đinh dang môt phân vung̣ ̣ ̣ ̀ - Kich chon phân vung cân đinh dang.́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ - Vao menu Operations. Chon Format. (Hoăc ̀ ̣ ̣ kich nut [] trên thanh công cu).́ ́ ̣ - Trong hôp thoai Format Partition, chon môt ̣ ̣ ̣ ̣ ban FAT trong muc ̉ ̣ Partition Type. - Nhâp nhan đia trong muc ̣ ̃ ̃ ̣ Label. II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 3. Đinh dang môt phân vung̣ ̣ ̣ ̀ - Nhâp OK vao muc xac nhân. Nhân OK.̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ L u y: ư ́ Nêu may ban dung Windows chi chon ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ bang FAT la FAT, FAT32 va NTFS.̉ ̀ ̀ - Nhân Apply đê câp nhât cac thao tac.́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 4. Xoa phân vunǵ ̀ - Dung chuôt kich chon phân vung cân xoa.̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ - Vao menu Operations chon Delete (Hoăc ̀ ̣ ̣ kich nut Delete trên thanh công cu)́ ́ ̣ - Nhâp ̣ OK va ô xac nhân,nhân ̀ ́ ̣ ́ OK đê kêt thuc.̉ ́ ́ - Xong tât ca cac thao tac, nhân Apply đê câp ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̣ nhât.̣ II. Khai Niêm Vê FAT (File Allocation Tbale)́ ̣ ̀ 5. Chuyên đôi ban FAT̉ ̉ ̉ - Dung chuôt kich chon phân vung cân chuyên ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ đôi ban FAT.̉ ̉ - Vao menu Operations. Chon Convert.̀ ̣ - Chon môt ban FAT m i trong danh sach cho ̣ ̣ ̉ ớ ́ phân vung.̀ - Nhân OK đê đong hôp thoai Convert.́ ̉ ́ ̣ ̣ - Nhân Apply đê câp nhât lai tât ca cac thao ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ tac v a th c hiên.́ ừ ự ̣

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỔ Đĩa Cứng và phân vùng.pdf
Tài liệu liên quan