Nhập môn Công nghệ phần mềm - Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm

n B7: Nếu không thỏa qui định -> B11 n B8: Tính ngày hết hạn của thẻ n B9: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ n B10: Xuất D5 ra máy in n B11: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu n B12: Kết thúc

pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn Công nghệ phần mềm - Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền Email: dothithanhtuyen@gmail.com 2 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Nội dung môn học n Tổng quan về Công nghệ phần mềm n Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm n Thiết kế phần mềm n Cài đặt phần mềm n Kiểm thử và bảo trì n Đồ án môn học 3 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Yêu cầu phần mềm n Khái niệm: Yêu cầu phần mềm là các công việc, các nghiệp vụ được hỗ trợ thực hiện trên máy tính với phần mềm. n Ví dụ: Các yêu cầu của Phần mềm Quản lý cửa hàng: ü Nhập hàng mới ü Lập hóa đơn bán hàng ü Tra cứu hàng hóa ü Lập báo cáo doanh thu trong tháng ü Lập báo cáo tồn kho trong tháng 4 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Phân loại yêu cầu Phần mềm n Yêu cầu nghiệp vụ: Ø Lưu trữ Ø Tra cứu Ø Tính toán Ø Kết xuất => Đảm bảo tính đúng đắn. n Yêu cầu hệ thống: Ø Tính bảo mật Ø Tính an toàn 5 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Phân loại yêu cầu Phần mềm (tt) n Yêu cầu chất lượng: Ø Tính tiến hóa Ø Tính tiện dụng Ø Tính hiệu quả Ø Tính tương thích 6 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Xác định yêu cầu và mô hình hóa yêu cầu n Mục tiêu: Xác định các yêu cầu phần mềm và cách thức thực hiện chúng trong thế giới thực. n Kết quả: - Danh sách các yêu cầu phần mềm; - Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng yêu cầu phần mềm. 7 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Các bước thực hiện Khảo sát hiện trạng Lập danh sách các yêu cầu phần mềm Lập sơ đồ luồng dữ liệu 8 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Khảo sát hiện trạng Mục tiêu của Khảo sát hiện trạng là tìm hiểu về thế giới thực liên quan đến phần mềm. Phần mềm Thế giới thực 9 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Các hiện trạng cần khảo sát ð Hiện trạng nghiệp vụ ð Hiện trạng tổ chức ð Hiện trạng tin học 10 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Cách thức thực hiện ü  Phỏng vấn ü  Quan sát ü  Dùng bảng câu hỏi ü  Thu thập thông tin, tài liệu 11 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Hiện trạng nghiệp vụ n Lập danh sách các nghiệp vụ của từng bộ phận. n Mô tả nghiệp vụ: -  Tên công việc; -  Biểu mẫu liên quan; -  Qui định liên quan; -  Người thực hiện; -  Tần suất thực hiện; -  Thời điểm thực hiện; -  Cách thức thực hiện. 12 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Hiện trạng tổ chức n Sơ đồ tổ chức của các phòng ban, bộ phận. n Chú trọng các bộ phận có giao tiếp đối tác bên ngoài. 13 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Hiện trạng tin học n Hệ thống phần cứng; n Hệ thống phần mềm; n Con người. 14 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Lập danh sách các yêu cầu phần mềm Yêu cầu Nghiệp vụ Yêu cầu Chất lượng Yêu cầu Hệ thống 15 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Lập Sơ đồ luồng dữ liệu n Khái niệm: Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD-Data Flow Diagram) là sơ đồ biểu thị các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ trong thế giới thực bên trong máy tính. n Mục tiêu: Mô hình hóa thế giới thực với các yêu cầu đã xác định. n Kết quả: -  Sơ đồ luồng dữ liệu của từng công việc; -  Sơ đồ phối hợp giữa các công việc. 16 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Danh sách các ký hiệu Tên Tên Tên Tên Người dùng/Thiết bị Khối xử lý Luồng dữ liệu Bộ nhớ phụ 17 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát Tên Tên Thiết bị nhập Thiết bị xuất Tên D1 D6 D3 D4 D2 D5 18 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 n D1: Thông tin xuất phát từ người dùng n D2: Thông tin xuất phát từ thiết bị nhập khác chuẩn n D3: Thông tin xuất phát từ bộ nhớ phụ n D4: Thông tin ghi xuống bộ nhớ phụ n D5: Thông tin đưa ra thiết bị xuất khác chuẩn n D6: Thông tin trả về cho người dùng ***D (Data): là thông tin, không phải hành động. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát (tt) 19 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Ví dụ Lập thẻ Độc giả Thủ thư Tb nhập Tb xuất Tên D1 D6 D3 D4 D2 D5 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Lập thẻ Độc giả trong đề tài Quản lý Thư viện: 20 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Biểu mẫu và qui định liên quan: 21 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 n D1: Thông tin về Thẻ độc giả (Họ tên, Loại độc giả, Ngày sinh, Địa chỉ, Email, Ngày lập thẻ). n D2: Không có n D3: Danh sách các Loại độc giả, thời hạn thẻ, tuổi tối đa, tuổi tối thiểu. n D4: D1 + Ngày hết hạn n D5: D4 n D6: Không có 22 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 n B1: Nhận D1 từ người dùng n B2: Kết nối cơ sở dữ liệu n B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ n B4: Kiểm tra Loại độc giả n B5: Tính tuổi độc giả n B6: Kiểm tra qui định tuổi độc giả Thuật toán 23 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 n B7: Nếu không thỏa qui định -> B11 n B8: Tính ngày hết hạn của thẻ n B9: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ n B10: Xuất D5 ra máy in n B11: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu n B12: Kết thúc Thuật toán (tt) 24 Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 15 Q & A

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhapmoncongnghephanmem_dothithanhtyuen_c2_1754.pdf
Tài liệu liên quan