Ngân hàng câu hỏi thi viết công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trường

Câu 50: Anh (chị) cho biết thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch sự cố tràn dầu; trình tự và cách thức thực hiện việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được quy định tại Quyết định số 186/QĐ-CT ngày 22/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường?

doc6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 980 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi viết công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VIẾT CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Câu 1. Theo Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì những tiêu chí nào xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn? Câu 2. Căn cứ vào Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008, Anh (Chị) hãy nêu: Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học (Điều 4) và Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học (Điều 7) Câu 3. Căn cứ vào Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008, Anh (Chị) hãy nêu: Điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, quản lý thông tin, số liệu về đa dạng sinh học (Điều 71) và Báo cáo về đa dạng sinh học (Điều 72) Câu 4. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 12 năm 2005; Anh (Chị) hãy nêu: Nguyên tắc bảo vệ môi trường (Điều 4) và Chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường (Điều 5) Câu 5. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 12 năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 20) và Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường (Điều 25) Câu 6. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 12 năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung Câu 7. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 12 năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Những hành vi bị nghiêm cấm Câu 8. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 12 năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu Câu 9. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 12 năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Phí bảo vệ môi trường và Xử lý vi phạm. Câu 10. Căn cứ vào Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Anh (Chị) hãy nêu: Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 12) và Thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 13) Câu 11. Căn cứ vào Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Anh (Chị) hãy nêu: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) Câu 12. Căn cứ vào Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Anh (Chị) hãy nêu: Biện pháp khắc phục hậu quả trong Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư và làng nghề. Câu 13. Căn cứ vào Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Anh (Chị) hãy nêu: Biện pháp cưỡng chế, trường hợp bị cưỡng chế và thẩm quyền quyết định cưỡng chế buộc di dời, cấm hoạt động đối với cơ sở (Điều 64) và Thủ tục ban hành quyết định cưỡng chế buộc di dời, cấm hoạt động (Điều 66) Câu 14. Căn cứ vào Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn, Anh (Chị) hãy nêu: Nội dung quản lý nhà nước về chất thải rắn và Trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch quản lý chất thải rắn. Câu 15. Căn cứ vào Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, Anh (Chị) hãy nêu: Nguyên tắc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường (Điều 2) và Tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại Ban Quản lý khu kinh tế (Điều 9) Câu 16. Căn cứ vào Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, Anh (Chị) hãy nêu: Tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 7) và Công chức cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (Điều 8) Câu 17. Căn cứ vào Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại (CTNH), Anh (Chị) hãy nêu: Các điều kiện về cơ sở pháp lý (Điều 10) và Các điều kiện về nhân lực (Điều 12) Câu 18. Căn cứ vào Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại, Anh (Chị) hãy nêu: Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường phân cấp. Câu 19. Căn cứ vào Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày ngày 8 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Anh (Chị) hãy nêu: Nguyên tắc và căn cứ xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Câu 20. Căn cứ vào Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường, Anh (Chị) hãy nêu: Thiết kế chương trình quan trắc môi trường Câu 21. Căn cứ vào Thông tư Liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Anh (Chị) hãy nêu: Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Câu 22. Căn cứ vào Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020”, Anh (Chị) hãy nêu: Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và cơ chế phối hợp với hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia Câu 23. Căn cứ vào Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Anh (Chị) hãy nêu: Các nhiệm vụ cơ bản Câu 24. Căn cứ vào Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Anh (Chị) hãy nêu giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế chính sách về quản lý chất thải rắn trong các giải pháp cơ bản để thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Câu 25. Căn cứ vào Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo,  phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, Anh (Chị) hãy nêu: Yêu cầu cải tạo, phục hồi môi trường và Mục đích và nguyên tắc của việc ký quỹ Câu 26: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ môi trường biển; bảo tồn, sử dụng hợp lý tài nguyên biển và tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường biển được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 27: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ môi trường biển; kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường biển được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 28: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ môi trường nước sông; kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước trong lưu vực sông và tổ chức bảo vệ môi trường nước trong lưu vực sông được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 29: Anh (chị) cho biết nêu nguyên tắc bảo vệ môi trường nước sông; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường nước trong lưu vực sông và tổ chức bảo vệ môi trường nước trong lưu vực sông được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 30: Anh (chị) cho biết những quy định về bảo vệ môi trường nguồn nước hồ, ao, kênh, mương, rạch và nước dưới đất được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 31: Anh (chị) cho biết những quy định về bảo vệ môi trường hồ chứa nước phục vụ thủy lợi, thủy điện và nước dưới đất được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 32: Anh (chị) cho biết những quy định về thu gom, xử lý nước thải và hệ thống xử lý nước thải được được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 33: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ môi trường nước biển, nước sông, kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước biển, môi trường nước trong lưu vực sông được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 34: Anh (chị) cho biết trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng về quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động của khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy định trong Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường? Câu 35: Anh (chị) hãy cho biết trình tự, thủ tục thẩm định, hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ? Câu 36: Anh (chị) hãy cho biết các điều kiện xác định loài có số lượng cá thể còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ? Câu 37: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường? Câu 38: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường? Câu 39: Anh (chị) hãy cho biết dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường theo quy định tại Nghị định 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường? Câu 40: Anh (chị) cho biết phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 41: Anh (chị) cho biết nguyên tắc trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và phân loại mức độ sự cố tràn dầu được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 42: Anh (chị) trình bày quy định về việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cấp được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 43: Anh (chị) trình bày việc xây dựng nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu các cấp và việc bảo đảm tài chính để bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 44: Anh (chị) hãy trình bày công tác báo cáo trong ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 45: Anh (chị) cho biết những quy định về ứng phó sự cố tràn dầu do tàu gây ra trên biển được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 46: Anh (chị) cho biết những quy định về ứng phó sự cố tràn dầu tại địa phương và nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trong ứng phó sự cố tràn dầu khu vực được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 47: Anh (chị) cho biết những quy định để xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 48: Anh (chị) cho biết những quy định xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và những quy định về đòi bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 49: Anh (chị) cho biết trách nhiệm của UBND cấp tỉnh; trách nhiệm của cảng, cơ sở dự án đối với sự cố tràn dầu được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 50: Anh (chị) cho biết thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch sự cố tràn dầu; trình tự và cách thức thực hiện việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được quy định tại Quyết định số 186/QĐ-CT ngày 22/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docquan_ly_bao_ve_moi_truong_2013_1108.doc
Tài liệu liên quan