Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường - Bài mở đầu

Điểm cuối cùng của học phần: - Điểm chuyên cần 10% - Điểm kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm 30% - Thi kết thúc học phần 60% Điều kiện dự thi kết thúc học phần: - Đi học từ 80% thời gian theo quy định - Tham dự kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm

pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường - Bài mở đầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyen Hoang Nam LƯỢNG GIÁ KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Bài mở đầu Bài mở đầu Nguyễn Hoàng Nam Email: nguyenhoangnam275@gmail.com Khoa Môi trường và Đô thị Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  Lịch sử hình thành  Đối tượng nghiên cứu  Nhiệm vụ môn học  Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Giới thiệu môn học Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Bài mở đầu Nguyen Hoang Nam Lịch sử hình thành Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu (Lipton et al., 1995) Bắt buộc Báo cáo tác động môi trường đối với các dự án có khả năng gây ảnh hưởng tới môi trường Nguyen Hoang Nam Đối tượng môn học • Đánh giá kinh tế (Economic evaluation) Đánh giá kinh tế là việc phân tích một cách hệ thống tất cả các chi phí và lợi ích liên quan tới một đề xuất, dự án, chính sách, hoặc một chương trình phát triển nào đó. Đánh giá kinh tế bao gồm việc xác định (identification), đo lường (measurement), lượng giá (valuation) và sau đó so sánh tất cả các lợi ích và chi phí với nhau. • Định giá/Lượng giá (Valuation) Lượng giá là việc xác định hoặc đánh giá giá trị bằng tiền của một hàng hoá, một khối tài sản hay một dịch vụ nhất định nào đó. Khái niệm lượng giá được dùng phổ biển trong các lĩnh vực tài chính và kinh tế. Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Đối tượng môn học Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu • Lượng giá tài nguyên và môi trường (Environmental and Resource Valuation) Lượng giá tài nguyên môi trường là việc xác định hoặc đánh giá giá trị bằng tiền của các tài nguyên (hay dịch vụ, hàng hóa môi trường), nhằm cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định trong hoạch định chính sách, thiết kế công cụ kinh tế và bảo tồn thiên nhiên Nguyen Hoang Nam Đối tượng môn học Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu • Mục đích của lượng giá tài nguyên và môi trường Định giá tài nguyên và môi trường giúp cho việc lựa chọn giữa các phương án thay thế và các phương thức sử dụng tài nguyên hiệu quả khác nhau. Nguyen Hoang Nam Nhiệm vụ môn học (đối với học viên) Sau khi kết thúc môn học, sinh viên cần biết: • Các kiến thức về nguyên lý kinh tế thị trường trong lượng giá tài nguyên và môi trường • Các phương pháp lượng giá tài nguyên và môi trường (cách thức sử dụng, ưu nhược điểm của từng phương pháp) • Vận dụng kết quả của lượng giá trong việc tư vấn chính sách Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Nhiệm vụ môn học (đối với học viên) Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nội dung Tổng số tiết Phân bổ Lý thuyết Thảo luận, kiểm tra Phần mở đầu: Giới thiệu môn học 3 3 0 Phần 1:Tài nguyên, môi trường và nguyên lý thị trường 12 10 2 Phần 2: Lượng giá môi trường 12 10 2 Phần 3: Lượng giá tài nguyên thiên nhiên 10 8 2 Phần 4: Lượng giá kinh tế và chinh sách 8 6 2 TỔNG 45 37 8 PHÂN BỔ THỜI GIAN Nội dung học phần: Nguyen Hoang Nam Phương pháp nghiên cứu môn học 1. Quan điểm phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Phương pháp nghiên cứu môn học 1. Quan điểm phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 2. Phân tích tĩnh, phân tích tĩnh so sánh và phân tích động Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Phương pháp nghiên cứu môn học 1. Quan điểm phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 2. Phân tích tĩnh, phân tích tĩnh so sánh và phân tích động 3. Tiếp cận hệ thống, phân tích hệ thống và cân bằng vật chất Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Phương pháp nghiên cứu môn học 1. Quan điểm phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 2. Tiếp cận hệ thống, phân tích hệ thống và cân bằng vật chất 3. Phương pháp mô hình 4. Phân tích tĩnh, phân tích tĩnh so sánh và phân tích động Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Phương pháp đánh giá học phần Điểm cuối cùng của học phần: - Điểm chuyên cần 10% - Điểm kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm 30% - Thi kết thúc học phần 60% Điều kiện dự thi kết thúc học phần: - Đi học từ 80% thời gian theo quy định - Tham dự kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Bài mở đầu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_mo_dau_6166.pdf