Làm việc với tốc độ tối đa

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu với độc giả một phần mềm rất tuyệt, có khả năng tăng tối đa tốc độ khởi động máy tính, từ đó sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian cho công việc của các bạn. Tốc độ làm việc của máy vi tính luôn là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất của mọi người. Từ tăng tốc độ khởi động, tốc độ xử lí cho tới tốc độ tắt máy. Soluto từ lâu nay đã được biết đến trong giới công nghệ như một giải pháp tuyệt vời để tăng tốc độ khởi động của máy. Với những ưu điểm vượt trội như miễn phí, giao diện độc đáo, dung lượng chỉ gói gọn trong 13 Mb, làm việc có hiệu quả, Soluto được đánh giá là một trong những phần mềm tốt nhất trong lĩnh vực này. Mới đây, phiên bản mới nhất của Soluto được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên trang chủ, đã đem lại những sự cải tiến mới mẻ và rất hữu dụng cho người dùng.

pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Làm việc với tốc độ tối đa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIETBOOK Trang 1 Laâm viïåc vúái töëc àöå töëi àa Àiïìu haânh àôa hiïåu quaã hún nghôa laâ toaân böå töëc àöå hïå thöëng nhanh hún. Böën lïånh dïî sûã duång cuãa DOS sau àêy seä taåo ra àiïìu kyâ diïåu naây. Caác öí àôa laâ thaânh phêìn khöng thïí thiïëu cuãa PC. Suy cho cuâng, nïëu khöng coá chuáng baån seä khöng coá chöí maâ cêët thöng tin sau khi tùæt maáy. Nhûng öí àôa cuäng laâ vêåt caãn trúã töëc àöå, ngay caã nhûäng öí àôa nhanh nhêët cuäng khöng thïí theo kõp töëc àöå Böå xûã lyá trung têm (CPU) cuãa hïå thöëng. Caác PC àöëi phoá vúái sûå chïnh lïåch töëc àöå naây bùçng caách cho pheáp CPU chó laâm viïåc vúái chûúng trònh hoùåc dûä liïåu coá trong böå nhúá. Möîi lêìn CPU cêìn caác lïånh hoùåc dûä liïåu múái, noá phaãi àoåc thöng tin tûâ àôa. Nhû vêåy suöët ngaây laâm viïåc PC cuãa baån phaãi taãi dûä liïåu tûâ àôa vaâo böå nhúá vaâ ngûúåc laåi. Thûúâng thò töëc àöå chuyïín dûä liïåu naây laâm haån chïë töëc àöå töíng thïí cuãa maáy tñnh. Tuy nhiïn baån coá thïí tùng nhanh caác giao dõch bùæt buöåc giûäa CPU vaâ öí àôa bùçng möåt söë caách: giaãm töëi thiïíu söë lêìn chuyïín dûä liïåu, truyïìn dûä liïåu nhanh hún, vaâ truyïìn ñt byte dûä liïåu hún. Coá möåt söë lïånh DOS coá thïí giuáp baån àaåt àûúåc nhûäng muåc àñch naây, nhûng baâi baáo naây chuá troång vaâo 4 lïånh hiïåu quaã nhêët: BUFFERS, SMARTDRV (SMARTDrive), DEFRAG vaâ DBLSPACE (DoubleSpace). Möåt lïånh khaác laâ FASTODEN cuäng coá taác duång nhûng noá coá thïí phaá hoãng dûä liïåu cuãa baån, vò vêåy khöng nïn duâng. BUFFERS vaâ SMARTDrive àûúåc thiïët kïë àïí giuáp DOS laâm viïåc vúái ñt söë lêìn truy cêåp àôa hún. DEFRAG nhùçm giaãm thúâi gian DOS phaãi chúâ truy cêåp àôa. Ngûúåc laåi, chûúng trònh neán àôa DoubleSpace thûúâng khöng àûúåc coi laâ lïånh coá thïí tùng töëc cho PC. Tuy nhiïn taác duång neán nhiïìu thöng tin hún trïn àôa àöi khi cuäng laâm tùng töëc àöå truy cêåp àôa. BUFFERS Têët caã caác PC àïìu coá chung möåt chiïën lûúåc cú baãn àïí tùng töëc àöå truyïìn dûä liïåu àïën vaâ ài tûâ öí àôa. Chuáng khöng àoåc hoùåc ghi tûâng byte thöng tin maâ chó àoåc vaâ ghi caác khöëi 512 byte (àêy laâ kñch thûúác cuãa möîi sector trïn àôa cuãa baån. Àöëi vúái öí àôa, àêy laâ àún võ nhoã nhêët maâ dûä liïåu cuãa baån àûúåc chia ra). Nïëu baån àang chaåy möåt chûúng trònh àoâi hoãi möåt byte naâo àoá cuãa file, noá seä yïu cêìu DOS cung cêëp. DOS chó coá thïí àaáp ûáng àoâi hoãi naây bùçng caách yïu cêìu öí àôa àoåc möåt lêìn caã sector chûáa byte cêìn thiïët vaâ 511 byte khaác. 512 byte naây àûúåc lûu taåm thúâi trong böå àïåm (buffer) àôa cuãa DOS. Sau àoá, nïëu chûúng trònh àoâi hoãi byte tiïëp theo vaâ tiïëp theo nûäa, DOS coá thïí cung cêëp tûâ böå àïåm thay vò mêët thúâi gian àoåc tûâ àôa. Coá thïí hònh dung böå àïåm àôa cuãa DOS nhû möåt vuâng trung gian hay bïën taãi. Caác chûúng trònh tñch trûä trong vuâng àïåm caác byte dûä liïåu thay cho àôa. Khi böå àïåm àêìy, têët caã dûä liïåu àûúåc gûãi àïën àôa cuâng möåt luác. Tûúng tûå, khi àôa cung cêëp dûä liïåu, noá àûa tûâng sector dûä liïåu vaâo böå àïåm. Möåt chûúng trònh coá thïí lûåa choån trong caã lö byte vaâ lêëy ra nhûäng byte maâ noá cêìn. Baån phaãi coá ñt nhêët möåt böå àïåm àôa vaâ nhiïìu nhêët cho pheáp laâ 99. Baån xaác àõnh söë lûúång baån muöën bùçng caách àûa lïånh sau vaâo file CONFIG.SYS: BUFFERS=nn nn laâ söë böå àïåm Nïëu baån khöng xaác àõnh söë lûúång naây thò DOS seä sûã duång thiïët lêåp mùåc nhiïn cuãa noá. Vúái DOS 4.0 trúã lïn, thiïët lêåp naây laâ tûâ 2 àïën 15, tuây thuöåc vaâo lûúång böå nhúá vaâ dung lûúång öí àôa cuãa baån. Bao nhiïu laâ àuáng? Àiïìu naây phuå thuöåc chuã yïëu vaâo viïåc baån coá sûã duång daång truy cêåp àôa nhanh (disk caching) naâo khöng, chùèng haån do SMARTDrive cuãa DOS cung cêëp. Vúái disk caching (maâ baån rêët nïn duâng), baån cêìn rêët ñt böå àïåm àôa, chó khoaãng 3. Baån coá thïí duâng nhiïìu böå àïåm hún maâ khöng hïì tiïu töën thïm böå nhúá qui ûúác quyá giaá, vúái àiïìu kiïån baån phaãi chaåy DOS 5 trúã lïn vaâ àûa lïånh DOS = High vaâo CONFIG.SYS. Nïëu baån khöng duâng disk caching, baån phaãi xaác àõnh söë lûúång böå àïåm àôa lúán hún; con söë chñnh xaác tuây thuöåc vaâo loaåi chûúng trònh sûã duång. Thûúâng thò caâng nhiïìu caâng töët, búãi vò khi baån coá nhiïìu böå àïåm, DOS seä khöng ghi àeâ lïn nöåi dung cuãa möåt böå àïåm khi noá chûa sûã duång hïët caác böå àïåm khaác. Àiïìu naây rêët coá lúåi khi chûúng trònh cêìn àoåc laåi thöng tin noá àaä àoåc trûúác àoá (hoùåc thöng tin lûu trong cuâng sector vúái dûä liïåu àaä àoåc trûúác àoá), dûä liïåu àûúåc àoâi hoãi nùçm trong böå àïåm vaâ khöng cêìn phaãi àoåc tûâ àôa. VIETBOOK Trang 2 Tuy nhiïn coá nhiïìu böå àïåm khöng phaãi luác naâo cuäng töët. Thûåc tïë, àùåt quaá nhiïìu böå àïåm coá thïí bêët lúåi cho baån vò möîi böå àïåm chiïëm hún nûãa kilobyte RAM quyá giaá. Hêìu hïët caác version DOS àùåt têët caã böå àïåm àôa trong vuâng nhúá thêëp (vuâng giûäa 0 vaâ 640K); DOS 5 trúã lïn coá thïí àùåt trong vuâng nhúá cao (High Memory Area-HMA) giûäa 1024K vaâ 1088K, chó vúái àiïìu kiïån laâ baån xaác àõnh DOS = HIGH trong file CONFIG.SYS. DR DOS cuäng cho pheáp baån àùåt böå àïåm àôa vaâo vuâng nhúá cao giûäa 640K vaâ 1024K. Nhûng duâ àùåt úã àêy thò chuáng cuäng chiïëm mêët chöí maâ àaáng lyá coá thïí daânh cho viïåc khaác töët hún. Baån coá thïí dïî daâng biïët àûúåc bao nhiïu böå nhúá daânh cho böå àïåm bùçng caách àaánh MEM/D taåi dêëu nhùæc cuãa DOS. Haäy tòm doâng coá tûâ BUFFERS (nïn nhúá laâ nïëu baån duâng DOS 5 trúã vïì trûúác, kñch thûúác vuâng nhúá ghi trong hïå thêåp luåc phên, nghôa laâ 200 thò tûúng ûáng vúái 512 hïå thêåp phên). Mûác dûúái cuâng laâ thïë naâo? Trong hêìu hïët caác trûúâng húåp, baån coá thïí àùåt BUFFERS bùçng 14 möåt caách an toaân. Nïëu baån duâng chûúng trònh disk caching, baån khöng cêìn hún thïë. Nïëu baån coân àûa lïånh DOS=HIGH vaâo CONFIG.SYS, DOS seä cöë gùæng àùåt caác böå àïåm vaâo phêìn khöng duâng àïën cuãa HMA. Chó möåt trûúâng húåp baån cêìn àùåt söë böå àïåm ñt hún, khi baån muöën duâng HMA cho viïåc khaác ngoaâi DOS. Vñ duå, nhûäng ngûúâi chaåy DESQView cuãa Quarterdeck Office Systems àöi khi thêëy rùçng àöëi vúái chûúng trònh naây thò HMA laâ töët hún. Trong nhûäng trûúâng húåp nhû vêåy cêìn àùåt BUFFERS bùçng 3. Baån cêìn nhiïìu böå àïåm hún chó khi baån khöng sûã duång disk caching. Nhûng khi àoá baån seä khöng thïí àaåt àûúåc töëc àöå töëi ûu cuãa àôa. SMARTDrive Nhûäng ngûúâi duâng hiïíu biïët àaä khai thaác disk caching nhiïìu nùm nay. Möåt söë disk caching àûúåc thûåc hiïån bùçng phêìn cûáng àùåc biïåt dûúái daång böå àiïìu khiïín àôa. Möåt biïån phaáp reã hún, dïî daâng hún vaâ cuäng hiïåu quaã laâ sûã duång cache phêìn mïìm. Disk cache àún thuêìn laâ múã röång cuãa khaái niïåm böå àïåm àôa. Cache laâ möåt vuâng RAM duâng àïí lûu têët caã thöng tin vûâa àûúåc àoåc vaâ ghi tûâ àôa, cuâng vúái võ trñ cuãa dûä liïåu trïn àôa. Möîi khi möåt chûúng trònh cêìn àoåc thöng tin tûâ võ trñ thûúâng lïå trïn àôa, disk cache cung cêëp thöng tin naây tûâ cache vúái töëc àöå àiïån tûã. Khi möåt chûúng trònh muöën ghi thöng tin lïn àôa, chûúng trònh cache seä kiïím soaát xem thöng tin chñnh xaác àaä àûúåc ghi lïn võ trñ xaác àõnh trïn àôa chûa. Nïëu röìi, noá seä khöng ghi laåi lêìn nûäa. Caách naâo thò chûúng trònh cuäng trúã laåi laâm viïåc nhanh hún nhiïìu so vúái khöng coá cache. Ûu viïåt cú baãn cuãa disk cache so vúái böå àïåm àôa cuãa DOS laâ do noá coá thïí sûã duång böå nhúá múã röång hoùåc böå nhúá baânh trûúáng, noá coá thïí lûu giûä nhiïìu thöng tin hún trong RAM. Ngoaâi ra, khi phêìn RAM daânh cho noá àaä àêìy, disk cache àûúåc thiïët kïë töët seä khön ngoan hún DOS trong viïåc quyïët àõnh giûä laåi thöng tin naâo àïí sûã duång laåi sau àoá. Chuá yá laâ loaåi disk cache mö taã úã trïn (àoåc vaâ ghi qua cache) khöng thïí laâ tùng töëc àöå lêìn àoåc thöng tin àêìu tiïn tûâ àôa vaâ lêìn ghi laåi thöng tin àêìu tiïn. Chó nhûäng lêìn àoåc vaâ ghi tiïëp theo múái nhanh hún. Caác PC thûúâng àoåc nhiïìu lêìn, ghi thò ñt hún. Chiïën lûúåc ghi giaán tiïëp coá nhûäng ûu àiïím hún vïì töëc àöå. Cuäng nhû àoåc-ghi qua cache, cache ghi giaán tiïëp nhêån thöng tin tûâ chûúng trònh, cuâng vúái võ trñ trïn àôa maâ thöng tin seä àûúåc ghi lïn. Nhûng, nhû tïn goåi cho thêëy, cache ghi giaán tiïëp hoaän viïåc ghi dûä liïåu, nhûng laåi baáo cho chûúng trònh rùçng dûä liïåu àaä àûúåc ghi lïn àôa an toaân. Chûúng trònh lêåp tûác trúã laåi laâm viïåc bònh thûúâng. Sau àoá, khi PC raãnh röíi, chûúng trònh cache nùæm àiïìu khiïín vaâ gûãi dûä liïåu trong böå nhúá cache túái àôa. Nhû vêåy, cache ghi giaán tiïëp laâm tùng roä rïåt töëc àöå ngay caã àöëi vúái lêìn ghi thöng tin àêìu tiïn lïn àôa. Caác version DOS tûâ 4 trúã lïn coá chûúng trònh cache goåi laâ SMARTDrive (SMARTDRV.SYS hay SMARTDRV.EXE), nhûng cho àïën phiïn baãn DOS 6.0 thò chûúng trònh naây cuäng coân yïëu. Nhûäng ngûúâi hiïíu biïët thûúâng duâng chûúng trònh disk cache thûá ba thay cho noá. SMARTDrive hiïån nay àaä àuöíi kõp caác àöëi thuã caånh tranh vaâ coá ûu àiïím nöíi bêåt laâ khöng gêy rùæc röëi gò cho baån. Tuy nhiïn cuäng cêìn thêån troång! Trong version 6.0, SMARTDrive thûåc hiïån cache ghi giaán tiïëp möåt caách mùåc nhiïn. Baån seä mêët dûä liïåu nïëu tùæt hoùåc khúãi àöång laåi maáy vaâo thúâi àiïím trûúác khi noá kõp ghi dûä liïåu lïn àôa. Tuây thuöåc vaâo cöng viïåc baån vûâa laâm, hêåu quaã coá khi khöng àaáng kïí nhûng cuäng coá luác rêët tai haåi. Caã PC DOS 6.1 vaâ MS-DOS 6.2 àïìu coá caác tñnh nùng baão vïå khoãi mêët dûä liïåu. Trong caã hai version naây, SMARTDrive mùåc nhiïn chó thûåc hiïån àoåc - ghi qua cache. Ngay caã nïëu baån duâng cache ghi giaán tiïëp, SMARTDrive thûúâng ngùn COMMAND.COM hiïín thõ dêëu VIETBOOK Trang 3 nhùæc DOS cho àïën khi têët caã thöng tin trong cache àaä àûúåc ghi ra àôa. Àiïìu naây traánh cho baån khoãi nghô rùçng chûúng trònh àaä kïët thuác laâm viïåc trong khi thûåc sûå thò chûa. Nïëu baån thûåc hiïån nguyïn tùæc: chúâ àúåi disk cache hoaân thaânh cöng viïåc trûúác khi lêëy àôa mïìm ra khoãi öí hoùåc tùæt maáy, khi àoá baån tha höì duâng cache ghi giaán tiïëp àïí tùng töëc àöå laâm viïåc. DEFRAG Trònh döìn file DEFRAG laâ möåt cöng cuå khaác cuãa DOS 6.x giuáp baån tùng töëc àöå truy cêåp àôa, nïëu baån duâng noá thûúâng xuyïn. Coá hai yïëu töë àiïìu khiïín töëc àöå lêëy thöng tin tûâ àôa. Thûá nhêët laâ thúâi gian truy cêåp, tñnh bùçng khoaãng thúâi gian àêìu àoåc cuãa àôa àõnh võ àûúåc phêìn bùæt àêìu thöng tin. Thûá hai laâ töëc àöå truyïìn dûä liïåu, xaác àõnh xem thöng tin lêëy khoãi àôa nhanh hay chêåm. Thûúâng thò thúâi gian truy cêåp àôa khöng phaãi laâ thöng söë quan troång, vò mùåc duâ coá thïí mêët 0,03 giêy (30 miligiêy) àïí tòm àûúåc file, thò cuäng phaãi töën vaâi giêy àïí àoåc caã file vaâo böå nhúá. Viïåc döìn file coá thïí thay àöíi sûå chïnh lïåch naây. Nïëu baån coá möåt söë file bõ phên àoaån möåt caách tïå haåi (dûä liïåu trong file khöng àûúåc lûu úã caác sector liïn tuåc), baån seä bõ giaãm thúâi gian truy cêåp möîi khi DOS phaãi tòm vaâ àoåc phên àoaån khaác cuãa file. Khi àôa bõ phên àoaån nhiïìu, thúâi gian àoåc möåt file coá thïí tùng gêëp àöi. Tuy nhiïn, biïån phaáp giaãi quyïët laåi àún giaãn. Chó cêìn chaåy DEFRAG vaâ àïí cho noá dõch chuyïín dûä liïåu trïn àôa cho àïën khi têët caã caác file àûúåc lûu úã caác cluster liïn tuåc. Goä DEFRAG C:/U baáo cho DOS chó döìn caác file, àïí nguyïn khoaãng tröëng giûäa caác file. Goä DEFRAG C:/F yïu cêìu DOS döìn caã caác file vaâ khoaãng tröëng. Quaá trònh thûá hai töën thúâi gian hún möåt chuát nhûng sau naây viïåc phên àoaån file seä xaãy ra chêåm hún. Ngoaâi ra, baån coá thïí xaác àõnh thûá tûå sùæp xïëp duâng tham söë /S[:]x (dêëu hai chêëm khöng bùæt buöåc). Baån coá thïí thay thïë x bùçng N, E, D hoùåc S àïí sùæp xïëp caác file thûá tûå thùng tiïën theo tïn, àuöi, ngaây thaáng hoùåc kñch thûúác. Nïuá àùåt thïm dêëu (-) sau chûä caái nïu trïn thò thûá tûå sùæp xïëp seä theo hûúáng thuåt luâi. Vñ duå: lïånh sau àêy seä àùåt caác file trïn àôa theo thûá tûå thùng tiïën cuãa àuöi file vaâ döìn caác khoaãng tröëng vaâo cuöëi àôa: DEFRAG C:/F/S:E Cuäng tûúng tûå nhû vêåy, nhûng àùåt file theo thûá tûå thuåt luâi bùçng lïånh: DEFRAG C:/F/S:E Nïëu baån chó àaánh DEFRAG trong doâng lïånh, DOS seä àûa ra maân hònh tûúng taác cho chûác nùng döìn àôa. Khi àoá baån xaác àõnh öí àôa, phûúng phaáp vaâ thûá tûå sùæp xïëp bùçng caách choån tûâ menu. Caác chûúng trònh döìn àôa thûá ba thûúâng bao göìm nhiïìu chûác nùng hún, nhû khaã nùng chuyïín caác file thû muåc lïn phêìn àêìu àôa vaâ chûác nùng sùæp xïëp võ trñ caác file theo tïn file hay àuöi, hoùåc theo tïn thû muåc. Caác chûác nùng naây giuáp baån àaåt àûúåc töëc àöå àôa cao nhêët cho pheáp, nhûng nhiïìu khi sûå tùng töëc nhúâ nhûäng bûúác böí sung naây laåi khöng roä rïåt. Nïëu baån khöng muöën mua tiïån ñch thûá ba nhûng thûåc sûå muöën töëi ûu hoáa öí àôa cuãa mònh, haäy xem muåc "Döìn töëi àa". DoubleSpace Cuöëi cuâng laâ möåt tiïån ñch DOS rêët àùåc biïåt DoubleSpace (tïn file laâ DBLSPACE.EXE) Noá àùåc biïåt vò mùåc duâ ai cuäng àïìu àaä nghe noái àïën lïånh naây vaâ biïët rùçng noá coá thïí tùng gêëp àöi dung lûúång àôa cûáng möåt caách hûäu hiïåu, nhûng hêìu nhû khöng ai àïì cêåp àïën viïåc noá coá thïí laâm gò àïí tùng töëc cho PC. (Caác baãn thay thïë DOS àïìu coá trònh neán àôa tûúng àûúng: Trong DR DOS 6 laâ SuperStor; PC DOS 6.1 coá version àùåc biïåt cuãa SuperStor goåi laâ SuperStor/DS. Novell DOS 7, baãn kïë tiïëp DR DOS, bao göìm version àùåc biïåt cuãa Stacker 3.1 cho Windows vaâ DOS). Nïn nhúá viïåc giaãm töëi thiïíu söë lêìn truy cêåp àôa chó laâ möåt caách tùng töëc àöå àôa. Möåt caách khaác àún giaãn laâ àoåc vaâ ghi ñt söë byte hún. Nïëu baån sûã duång trònh neán dûä liïåu tûác thúâi (on-the-fly) àïí loaåi boã nhûäng caái thûâa trong dûä liïåu chuêín bõ ghi, vaâ trònh neán naây laâm viïåc àuã nhanh, baån seä laâm tùng töëc àöå PC àöìng thúâi caác öí àôa dûúâng nhû trúã nïn nhiïìu dung lûúång hún. Têët caã caác trònh neán dûä liïåu àïìu coá chung muåc àñch: tùng lûúång thöng tin baån coá thïí lûu trïn àôa. Nhûng nhûäng chûúng trònh naây chó tùng töëc àöå khi CPU cuãa baån àuã nhanh, hoùåc nïëu baån duâng bo maåch neán dûä liïåu chuyïn biïåt. (Hiïån nay Stacker cuãa Stac Electronics laâ saãn phêím neán dûä liïåu duy nhêët trïn thõ trûúâng coá thïí duâng bo maåch neán). Baån cêìn PC nhanh cúä naâo? Möåt söë kiïím nghiïåm cho thêëy bêët kyâ PC naâo vúái CPU 386SX 20MHz hoùåc nhanh hún àïìu coá thïí giaãm thúâi gian truy cêåp àôa. Töëc àöå àoåc àôa thûúâng tùng nhiïìu hún töëc àöå ghi. Àoåc vaâ ghi caác file coá chûáa möåt ñt dûä liïåu thûâa nhû file ZIP hoùåc GIF seä laâm maáy cuãa baån chêåm laåi àöi chuát. VIETBOOK Trang 4 Tuy nhiïn, nïëu PC cuãa baån àaä chêåm, baån laåi khöng coá bo maåch neán dûä liïåu thò viïåc duâng trònh neán dûä liïåu tûác thúâi seä laâm giaãm töëc àöå töíng thïí cuãa maáy. Coá thïí baån vêîn muöën duâng DoubleSpace trïn hïå thöëng nhû vêåy vò noá cho pheáp baån lûu àûúåc nhiïìu thöng tin hún trïn àôa, baån cêìn xaác àõnh rùçng seä khöng thïí coá sûå tùng töëc. Nïn nhúá lyá do thûåc sûå àïí duâng neán dûä liïåu tûác thúâi laâ tùng dung lûúång àôa. Noá coá taác àöång àïën töëc àöå, nhûng trong phêìn lúán caác trûúâng húåp, taác àöång naây rêët nhoã. Kïët luêån Hêìu hïët nhûäng ngûúâi duâng PC àïìu mong muöën PC cuãa mònh laâm viïåc caâng nhanh caâng töët. Vò öí àôa laâ nguyïn nhên chñnh laâm chêåm hïå thöëng, nïn viïåc sùæp xïëp húåp lyá hoáa caác taác vuå cuãa öí àôa thûúâng laâ biïån phaáp hûäu hiïåu nhêët àïí caãi thiïån töëc àöå maáy tñnh. Tùng töëc àöå öí àôa khaá àún giaãn: Soaån thaão cêín thêån caác file CONFIG.SYS vaâ AUTOEXEC.BAT, chaåy möåt söë tiïån ñch cuãa DOS laâ xong. Caác bûúác quan troång nhêët laâ thiïët lêåp BUFFERS húåp lyá (khúãi àêìu laâ 14) vaâ chaåy möåt chûúng trònh disk caching hiïåu quaã (SMARTDrive vaâ caác giaá trõ mùåc nhiïn cuãa noá àûúåc nhiïìu ngûúâi duâng àaánh giaá laâ töët). Chaåy DoubleSpace hay trònh neán àôa tûác thúâi khaác nhùçm tùng dung lûúång àôa hún laâ tùng töëc àöå PC, mùåc duâ noá coá caã hai khaã nùng. Thónh thoaãng sûã duång DEFRAG seä giuáp PC cuãa baån duy trò hoaåt àöång úã traång thaái töët nhêët. Têët caã nhûäng chiïën lûúåc naây àïìu coá cuâng muåc àñch: thûåc hiïån nhiïìu cöng viïåc hún maâ töën ñt thúâi gian hún. DÖÌN TÖËI ÀA Caác file chûáa chûúng trònh vaâ dûä liïåu khöng phaãi laâ nhûäng thöng tin duy nhêët lûu trïn àôa cuãa baån. DOS cêìn nhûäng chó dêîn giuáp noá tòm caác file naây. Nhûäng chó dêîn naây möåt phêìn àûúåc lûu trong caác thû muåc. Nïëu baån coá haâng trùm file trïn àôa, baån cêìn töí chûác thaânh caác thû muåc, caác thû muåc con. Thêåm chñ chó coá vaâi file thò caách töí chûác naây cuäng hûäu ñch. Trûúác khi DOS coá thïí àoåc hay ghi thöng tin vaâo file trïn àôa, trûúác tiïn noá phaãi tòm xem file naây nùçm úã võ trñ naâo. Nghôa laâ noá phaãi àoåc thû muåc göëc àïí biïët maâ tòm file thû muåc chûáa nhûäng chó dêîn àïën file àoá. Sau khi àoåc file thû muåc naây noá múái coá thïí àoåc file maâ baån yïu cêìu. Nïëu àôa cuãa baån chûáa caác thû muåc con nhiïìu lúáp, DOS coân àoâi hoãi nhiïìu bûúác hún nûäa àïí thao taác dûä liïåu trong file. Möåt caách tùng töëc àöå truy cêåp file laâ giûä cho têët caã caác file thû muåc nùçm gêìn àêìu àôa. Thû muåc göëc luön úã võ trñ àêìu, coân caác file thû muåc khaác coá thïí kïët thuác úã bêët cûá àêu. Vaâ cuäng nhû caác file dûä liïåu, chuáng cuäng coá thïí bõ phên àoaån. Caác trònh döìn àôa thûá ba cho pheáp baån döìn caác file thû muåc vaâ àùåt chuáng úã phêìn àêìu cuãa àôa ngay sau thû muåc göëc. Àaáng tiïëc laâ DEFRAG cuãa DOS laåi khöng coá chûác nùng naây. Tuy nhiïn nïëu baån thûåc hiïån àuáng caác bûúác sau, baån coá thïí àaåt àûúåc hiïåu quaã maâ khöng phaãi àêìu tû thïm phêìn mïìm: 1. Sao lûu toaân böå caác file trïn öí àôa bõ phên àoaån (öí logic nhû öí E). Kiïím tra xem viïåc sao lûu cuãa baån coá àaãm baão khöng bùçng caách sao laåi möåt söë file bêët kyâ lïn öí àôa khaác röìi àöëi chiïëu vúái caác file göëc bùçng lïånh COMP hoùåc FC cuãa DOS. 2. Chuyïín sang öí àôa cêìn döìn (vñ duå goä E:). Goä lïånh TREEPRN hoùåc TREEA:\filename. In file naây ra giêëy hoùåc àûa vaâo àôa mïìm àïí àaãm baão laâ baån seä lêëy laåi àûúåc thöng tin naây sau nhûäng bûúác kïë tiïëp. 3. Goä FORMAT x:, úã àêy x laâ tïn öí àôa baån àang töëi ûu hoáa. Haäy traã lúâi caác cêu hoãi àûa ra vaâ xaác nhêån laâ baån muöën xoáa boã têët caã dûä liïåu trïn àôa. 4. Haäy kiïím tra bïì mùåt àôa. Bûúác naây khöng bùæt buöåc nhûng cêìn thiïët vò roä raâng baån khöng muöën lûu thöng tin trïn vuâng àôa bõ hoãng. Traái vúái àiïìu maâ nhiïìu ngûúâi tûúãng, FORMAT hêìu nhû khöng laâm gò vúái nhûäng chöí hoãng trïn bïì mùåt àôa. Hiïån nay, trònh queát bïì mùåt töët nhêët cho caác àôa DOS laâ SpinRite III cuãa Gibson Research. MS-DOS 6.2 coá ScanDisk nhûng khöng töët bùçng SpinRite. VIETBOOK Trang 5 5. Sûã duång kïët quaã cuãa lïånh TREE, duâng CHDIR (CD) vaâ MKDIR (MD) àïí taåo laåi cêëu truác thû muåc trïn àôa. Têët nhiïn baån coá thïí sûãa àöíi àïí taåo àûúåc möåt hïå thöëng thû muåc hiïåu quaã nhêët. Haäy bùæt àêìu bùçng viïåc taåo caác thû muåc mûác thêëp maâ caác chûúng trònh cuãa baån thûúâng truy cêåp nhiïìu nhêët. Trong möîi thû muåc naây laåi bùæt àêìu taåo caác thû muåc con thûúâng àûúåc truy cêåp nhêët. 6. Sao laåi caác file lïn öí àôa logic naây. Vò àôa vûâa àûúåc format nïn möîi file sao laåi seä àûúåc lûu trïn caác cluster liïn tuåc. Baån coá thïí tiïëp tuåc àiïìu chónh cho töëi ûu. Trûúác tiïn chó sao lûu caác file thûåc hiïån tûác laâ caác file coá àuöi COM, DLL, EXE vaâ OVL. Sau àoá, sao lûu caác file dûä liïåu vaâ caác file khaác. Nhû vêåy caác file khöng thay àöíi (vaâ seä khöng trúã thaânh phên àoaån) àûúåc àùåt trûúác caác file coá thay àöíi. Quaá trònh naây seä khöng taåo àûúåc öí àôa coá töí chûác töëi ûu chó khi naâo baån coá quaá nhiïìu file trong möåt thû muåc. Trong trûúâng húåp àoá, khi baån sao laåi caác file vaâo thû muåc naây, DOS seä phaãi múã röång file thû muåc vûúåt quaá Cluster àêìu tiïn. Luác àoá, noá seä phên àoaån file thû muåc àùåc biïåt naây. Trûâ khi baån thûúâng xuyïn truy cêåp caác file nùçm gêìn cuöëi thû muåc, viïåc naây khöng laâm chêåm töëc àöå PC cuãa baån möåt caách roä rïåt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLàm việc với tốc độ tối đa.PDF
Tài liệu liên quan