Kỹ thuật viên chẩn đoán – Hệ thống phanh ABS,EBD và BA

Câu hỏi-1 Đồ thị dưới đây thể hiện sự điều khiển của ECU điều khiển trượt. Hãy chọn số mà lốp bị khoá. 1. 0 2. Hai lần 3. Sáu lần 4. Tám lần

pdf14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 996 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ thuật viên chẩn đoán – Hệ thống phanh ABS,EBD và BA, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -0- ABS, EBD và BA Khái quát của chương Chương này trình bày về ABS, EBD và BA. · Khái quát chung · Cấu tạo · Điều khiển · Hoạt động Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -1- Kh¸i qu¸t chung ý t­ëng vÒ chøc n¨ng cña ABS (HÖ thèng phanh chèng bã cøng) §Ó tr¸nh cho c¸c lèp kh«ng bÞ bã cøng vµ lµm mÊt kh¶ n¨ng quay v« l¨ng trong khi phanh khÈn cÊp, nªn lÆp l¹i ®éng t¸c ®¹p vµ nh¶ bµn ®¹p phanh nhiÒu lÇn. Tuy nhiªn, kh«ng cã thêi gian ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy trong khi phanh khÈn cÊp. HÖ thèng ABS dïng mét m¸y tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng quay cña 4 b¸nh xe trong khi phanh vµ cã thÓ tù ®éng ®¹p vµ nh¶ phanh. Sù kh¸c nhau vÒ tû lÖ gi÷a tèc ®é cña xe vµ tèc ®é cña c¸c b¸nh xe ®­îc gäi lµ “hÖ sè tr­ît”. Khi sù chªnh lÖch gi÷a tèc ®é cña xe vµ tèc ®é cña c¸c b¸nh xe trë nªn qu¸ lín, sù quay tr­ît sÏ x¶y ra gi÷a c¸c lèp vµ mÆt ®­êng. §iÒu nµy còng t¹o nªn ma s¸t vµ cuèi cïng cã thÓ t¸c ®éng nh­ mét lùc phanh vµ lµm chËm tèc ®é cña xe. Mèi quan hÖ gi÷a lùc phanh vµ hÖ sè tr­ît cã thÓ hiÓu râ h¬n qua ®å thÞ ë bªn tr¸i. Lùc phanh kh«ng tû lÖ víi hÖ sè tr­ît, vµ ®¹t ®­îc cùc ®¹i khi hÖ sè tr­ît n»m trong kho¶ng 10-30% V­ît qu¸ 30%, lùc phanh sÏ gi¶m dÇn. Do ®ã, ®Ó duy tr× møc tèi ®a cña lùc phanh, cÇn ph¶i duy tr× hÖ sè tr­ît trong giíi h¹n 10-30% ë mäi thêi ®iÓm. Ngoµi ra, còng cÇn ph¶i gi÷ lùc quay vßng ë møc cao ®Ó duy tr× sù æn ®Þnh vÒ h­íng. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, ng­êi ta thiÕt kÕ hÖ thèng ABS ®Ó t¨ng hiÖu suÊt phanh tèi ®a b»ng c¸ch sö dông hÖ sè tr­ît lµ 10-30% bÊt kÓ c¸c ®iÒu kiÖn cña mÆt ®­êng, ®ång thêi gi÷ lùc quay vßng cµng cao cµng tèt ®Ó duy tr× sù æn ®Þnh vÒ h­íng. Gîi ý: 1. Trªn c¸c mÆt ®­êng tr¬n cã hÖ sè ma s¸t (m) thÊp, v× qu·ng ®­êng phanh t¨ng lªn so víi c¸c mÆt ®­êng cã trÞ sè m cao, nªn ngay c¶ khi cã ABS t¸c ®éng, vÉn ph¶i gi¶m tèc ®é khi ch¹y trªn c¸c mÆt ®­êng ®ã. 2. Trªn c¸c ®­êng th« nh¸m, hoÆc trªn sái hoÆc ®­êng cã tuyÕt míi, t¸c ®éng cña ABS cã thÓ dÉn ®Õn qu·ng ®­êng h·m dµi h¬n c¸c xe kh«ng l¾p ABS. Ngoµi ra, tiÕng ®éng vµ ®é rung ph¸t sinh khi t¸c ®éng ABS b¸o cho ng­êi l¸i biÕt r»ng ABS ®ang ho¹t ®éng. (1/1) Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -2- CÊu t¹o Kh¸i qu¸t chung HÖ thèng ABS cã c¸c bé phËn sau ®©y 1. ECU ®iÒu khiÓn tr­ît Bé phËn nµy x¸c ®Þnh møc tr­ît gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®­êng dùa vµo c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn, vµ ®iÒu khiÓn bé chÊp hµnh cña phanh. GÇn ®©y, mét sè kiÓu xe cã ECU ®iÒu khiÓn tr­ît l¾p trong bé chÊp hµnh cña phanh. 2. Bé chÊp hµnh cña phanh Bé chÊp hµnh cña phanh ®iÒu khiÓn ¸ p suÊt thuû lùc cña c¸c xilanh ë b¸nh xe b»ng tÝn hiÖu ra cña ECU ®iÒu khiÓn tr­ît. 3. C¶m biÕn tèc ®é C¶m biÕn tèc ®é ph¸t hiÖn tèc ®é cña tõng b¸nh xe vµ truyÒn tÝn hiÖu ®Õn ECU ®iÒu khiÓn tr­ît. 4. §ång hå t¸p l« (1) §Ìn b¸o cña ABS Khi ECU ph¸t hiÖn thÊy sù trôc trÆc ë ABS hoÆc hÖ thèng hç trî phanh, ®Ìn nµy bËt s¸ng ®Ó b¸o cho ng­êi l¸i. 2) §Ìn b¸o hÖ thèng phanh Khi ®Ìn nµy s¸ng lªn ®ång thêi víi ®Ìn b¸o cña ABS, nã b¸o cho ng­êi l¸i biÕt r»ng cã trôc trÆc ë hÖ thèng ABS vµ EBD. Gîi ý: Khi ECU ®iÒu khiÓn tr­ît bÞ háng B×nh th­êng, ®Ìn b¸o nµy kh«ng s¸ng lªn do tÝn hiÖu cña ECU truyÒn ®Õn ®ång hå t¸p l« hoÆc r¬le ®iÒu khiÓn ABS. NÕu ECU bÞ háng vµ kh«ng cã tÝn hiÖu, ®Ìn b¸o cña ABS, ®Ìn b¸o hÖ thèng phanh, ®Ìn b¸o ng¾t TRC (ë c¸c xe cã trang bÞ TRC), vµ ®Ìn b¸o VSC (ë c¸c xe cã trang bÞ VSC) lu«n bËt s¸ng. (1/1) Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -3- 5. C«ng t¾c ®Ìn phanh C«ng t¾c nµy ph¸t hiÖn bµn ®¹p phanh ®· ®­îc ®¹p xuèng vµ truyÒn tÝn hiÖu ®Õn ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ABS sö dông tÝn hiÖu cña c«ng t¾c ®Ìn phanh. Tuy nhiªn dï tÝn hiÖu c«ng t¾c ®Ìn phanh v× c«ng t¾c ®Ìn phanh bÞ háng, viÖc ®iÒu khiÓn ABS vÉn ®­îc thùc hiÖn khi c¸c lèp bÞ bã cøng. Trong tr­êng hîp nµy, viÖc ®iÒu khiÓn b¾t ®Çu khi hÖ sè tr­ît ®· trë nªn cao h¬n (c¸c b¸nh xe cã xu h­íng kho¸ cøng) so víi khi c«ng t¾c ®Ìn phanh ho¹t ®éng b×nh th­êng. 6. C¶m biÕn gi¶m tèc (chØ cã ë mét sè kiÓu xe) C¶m biÕn gi¶m tèc c¶m nhËn møc gi¶m tèc cña xe vµ truyÒn tÝn hiÖu ®Õn ECU ®iÒu khiÓn tr­ît. Bé ECU ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c ®iÒu kiÖn cña mÆt ®­êng b»ng c¸c tÝn hiÖu nµy vµ sÏ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn thÝch hîp. (1/1) §iÒu khiÓn ECU ®iÒu khiÓn tr­ît 1. Kh¸i qu¸t chung Dùa vµo tÝn hiÖu cña c¸c c¶m biÕn tèc ®é, ECU ®iÒu khiÓn tr­ît c¶m nhËn tèc ®é quay cña c¸c b¸nh xe còng nh­ tèc ®é cña xe. Trong khi phanh, mÆc dï tèc ®é quay cña c¸c b¸nh xe gi¶m xuèng, møc gi¶m tèc sÏ thay ®æi tuú theo c¶ tèc ®é cña xe trong khi phanh vµ c¸c t×nh tr¹ng cña mÆt ®­êng, nh­ mÆt ®­êng nhùa kh«, ­ít hoÆc cã b¨ng, v.v... Nãi kh¸c ®i, ECU ®¸nh gi¸ møc tr­ît gi÷a c¸c b¸nh xe vµ mÆt ®­êng tõ sù thay ®æi tèc ®é quay cña b¸nh xe trong khi phanh vµ ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn tõ cña bé chÊp hµnh cña phanh theo 3 chÕ ®é: gi¶m ¸p suÊt, gi÷ ¸p suÊt vµ t¨ng ¸p suÊt ®Ó ®iÒu khiÓn tèi ­u tèc ®é cña c¸c b¸nh xe. (1/4) Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -4- 2. §iÒu khiÓn ECU liªn tôc nhËn ®­îc c¸c tÝn hiÖu tèc ®é cña b¸nh xe tõ 4 c¶m biÕn tèc ®é, vµ ­íc tÝnh tèc ®é cña xe b»ng c¸ch tÝnh to¸n tèc ®é vµ sù gi¶m tèc cña mçi b¸nh xe. Khi ®¹p bµn ®¹p phanh, ¸ p suÊt thuû lùc trong mçi xilanh ë b¸nh xe b¾t ®Çu t¨ng lªn, vµ tèc ®é cña b¸nh xe b¾t ®Çu gi¶m xuèng. NÕu bÊt kú b¸nh xe nµo d­êng nh­ s¾p bÞ bã cøng, ECU sÏ gi¶m ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh cña b¸nh xe ®ã. (1) §iÒu chØnh tèc ®é cña b¸nh xe Kho¶ng A ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ®Æt c¸c van ®iÖn tõ vµo chÕ ®é gi¶m ¸p suÊt theo møc gi¶m tèc cña c¸c b¸nh xe, nh­ vËy sÏ gi¶m ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh cña b¸nh xe. Sau khi ¸p suÊt h¹ xuèng, ECU chuyÓn c¸c van ®iÖn tõ sang chÕ ®é “gi÷” ®Ó theo dâi sù thay ®æi tèc ®é cña b¸nh xe. NÕu ECU cho r»ng cÇn tiÕp tôc gi¶m ¸ p suÊt thuû lùc, nã sÏ l¹i gi¶m ¸p suÊt nµy. Kho¶ng B Khi ¸p suÊt thuû lùc bªn trong xilanh cña b¸nh xe gi¶m (kho¶ng A), ¸p suÊt thuû lùc t¸c ®éng vµo b¸nh xe nµy gi¶m xuèng. §iÒu nµy lµm cho b¸nh xe s¾p bÞ kho¸ chÆt sÏ t¨ng tèc ®é. Tuy nhiªn, nÕu ¸p suÊt thuû lùc gi¶m xuèng, lùc phanh t¸c ®éng vµo b¸nh xe nµy sÏ trë nªn qu¸ thÊp. §Ó tr¸nh ®iÒu nµy, ECU ®Æt c¸c van ®iÖn tõ lÇn l­ît vµo chÕ ®é “t¨ng ¸p suÊt” vµ chÕ ®é “gi÷” ®Ó b¸nh xe s¾p bÞ kho¸ sÏ håi phôc tèc ®é. Kho¶ng C Khi ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh cña b¸nh xe ®­îc ECU t¨ng lªn dÇn dÇn (kho¶ng B), b¸nh xe l¹i cã xu h­íng bÞ kho¸. Do ®ã, ECU l¹i chuyÓn c¸c van ®iÖn tõ vÒ chÕ ®é “gi¶m ¸p suÊt” ®Ó gi¶m ¸p suÊt bªn trong xilanh cña b¸nh xe nµy. Kho¶ng D V× ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh cña b¸nh xe nµy l¹i gi¶m (kho¶ng C), ECU l¹i b¾t ®Çu t¨ng ¸p suÊt nh­ trong kho¶ng B (2/4) Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -5- (2) Chøc n¨ng kiÓm tra ban ®Çu ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn tõ vµ c¸c m«t¬ b¬m theo tr×nh tù ®Ó kiÓm tra hÖ thèng ®iÖn cña ABS. Chøc n¨ng nµy ho¹t ®éng mçi khi bËt kho¸ ®iÖn sang vÞ trÝ ON vµ xe ®ang ch¹y ë tèc ®é lín h¬n 6 km/h, víi ®Ìn phanh t¾t OFF. Nã chØ ho¹t ®éng mét lÇn sau mçi khi kho¸ ®iÖn bËt ON. (3/4) Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -6- (3) Chøc n¨ng chÈn ®o¸n · NÕu mét sù cè x¶y ra ë bÊt cø mét hÖ thèng nµo trong c¸c hÖ thèng tÝn hiÖu, ®Ìn b¸o cña ABS trong ®ång hå t¸p l« sÏ s¸ng lªn, nh­ ®­îc chØ râ trong b¶ng bªn tr¸i, vµ b¸o cho ng­êi l¸i r»ng mét sù cè ®· x¶y ra. §ång thêi, c¸c DTC (c¸c m· chÈn ®o¸n h­ háng) ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí. Cã thÓ ®äc c¸c DTC b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n vµo DLC3 ®Ó trùc tiÕp nèi th«ng víi ECU hoÆc g©y ra mét ®o¶n m¹ch gi÷a c¸c cùc TC vµ CG cña DLC3 vµ quan s¸t c¸ch nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o ABS. · HÖ thèng nµy cã chøc n¨ng kiÓm tra tÝn hiÖu cña c¶m biÕn. Cã thÓ ®äc c¸c tÝn hiÖu cña c¶m biÕn b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 hoÆc g©y ra mét ®o¶n m¹ch gi÷a c¸c cùc TS vµ CG cña DLC 3 vµ quan s¸t c¸ch nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o ABS. · §Ó biÕt c¸c chi tiÕt vÒ c¸c DTC ®­îc l­u gi÷ ë bé nhí cña ECU ®iÒu khiÓn tr­ît vµ c¸c DTC ®­îc ®­a ra th«ng qua chøc n¨ng kiÓm tra c¶m biÕn, h·y tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. · Cã thÓ xo¸ c¸c DTC b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 hoÆc g©y ra mét ®o¶n m¹ch gi÷a c¸c cùc TC vµ CG cña gi¾c nèi kiÓm tra vµ ®¹p bµn ®¹p phanh 8 hoÆc nhiÒu lÇn trong kho¶ng 5 gi©y. (4) Chøc n¨ng an toµn NÕu ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ph¸t hiÖn mét sù cè trong hÖ tÝn hiÖu hoÆc trong r¬le, dßng ®iÖn ch¹y ®Õn bé chÊp hµnh tõ ECU sÏ bÞ ng¾t. Do ®ã, hÖ thèng phanh ho¹t ®éng mÆc dï ABS kh«ng ho¹t ®éng, nhê vËy ®¶m b¶o ®­îc c¸c chøc n¨ng phanh b×nh th­êng. (4/4) Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -7- Ho¹t ®éng Bé chÊp hµnh cña phanh 1. Kh¸i qu¸t chung Bé chÊp hµnh cña phanh gåm cã van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt, van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt, b¬m, m«t¬ vµ b×nh chøa. Khi bé chÊp hµnh nhËn ®­îc tÝn hiÖu tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît, van ®iÖn tõ ®ãng hoÆc ng¾t vµ ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh ë b¸nh xe t¨ng lªn, gi¶m xuèng hoÆc ®­îc gi÷ ®Ó tèi ­u ho¸ møc tr­ît cho mçi b¸nh xe. Ngoµi ra, m¹ch thuû lùc cßn thay ®æi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña mçi lo¹i ®iÒu khiÓn. (1/3) 2. Ho¹t ®éng M¹ch thuû lùc trong ABS cña c¸c xe FF ®­îc chia thµnh hÖ thèng cña b¸nh tr­íc bªn ph¶i vµ b¸nh sau bªn tr¸i vµ hÖ thèng cña b¸nh tr­íc bªn tr¸i vµ b¸nh sau bªn ph¶i nh­ thÓ hiÖn ë s¬ ®å. Sau ®©y chØ tr×nh bµy ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng trong c¸c hÖ thèng nµy, v× c¸c hÖ thèng kh¸c còng ho¹t ®éng nh­ vËy. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -8- (1) Trong khi phanh b×nh th­êng (khi hÖ thèng kh«ng ho¹t ®éng) Trong khi phanh b×nh th­êng, tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît kh«ng ®­îc ®­a vµo. V× vËy c¸c van ®iÖn tõ gi÷ vµ gi¶m ng¾t, cöa (a) ë bªn van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt më, cßn cöa (b) ë phÝa van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt ®ãng. Khi ®¹p bµn ®¹p phanh, dÇu tõ xilanh chÝnh ch¶y qua cöa (a) ë phÝa van ®iÖn tõ gi÷ vµ ®­îc truyÒn trùc tiÕp tíi xilanh ë b¸nh xe. Lóc nµy ho¹t ®éng cña van mét chiÒu (2) ng¨n c¶n dÇu phanh truyÒn ®Õn phÝa b¬m. (2) Trong khi phanh khÈn cÊp (khi ABS ho¹t ®éng) ChÕ ®é gi¶m ¸p suÊt TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ®ãng m¹ch c¸c van ®iÖn tõ gi÷ vµ gi¶m ¸p suÊt b»ng c¸ch ®ãng cöa (a) ë phÝa van ®iÖn tõ gi÷ ¸ p suÊt, vµ më cöa (b) ë phÝa van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt. ViÖc nµy lµm cho dÇu phanh ch¶y qua cöa (b) ®Õn b×nh chøa ®Ó gi¶m ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh ë b¸nh xe. Lóc ®ã, cöa (e) ®ãng l¹i do dÇu ch¶y xuèng b×nh chøa. B¬m tiÕp tôc ch¹y trong khi ABS ®ang ho¹t ®éng, v× vËy dÇu phanh ch¶y vµo b×nh chøa ®­îc b¬m hót trë vÒ xilanh chÝnh. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -9- ChÕ ®é gi÷ TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ®ãng m¹ch van ®iÖn tö gi÷ ¸p suÊt vµ ng¾t van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt b»ng c¸ch ®ãng kÝn cöa (a) vµ cöa (b). §iÒu nµy ng¾t ¸ p suÊt thuû lùc ë c¶ hai phÝa xilanh chÝnh vµ b×nh chøa ®Ó gi÷ ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh ë b¸nh xe kh«ng ®æi. ChÕ ®é t¨ng ¸p suÊt TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ng¾t c¸c van ®iÖn tõ gi÷ vµ gi¶m ¸p suÊt b»ng c¸ch më cöa (a) ë phÝa van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt vµ ®ãng cöa (b) ë phÝa van ®iÖn tõ gi¶m ¸p gièng nh­ trong khi phanh b×nh th­êng. §iÒu nµy lµm cho ¸ p suÊt thuû lùc tõ xilanh chÝnh t¸c ®éng vµo xilanh ë b¸nh xe, lµm cho ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh ë b¸nh xe t¨ng lªn. Gîi ý: Van ®iÖn tõ chuyÓn ®æi hç trî phanh chØ sö dông ë c¸c xe cã trang bÞ BA. (2/3) Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -10- 3. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Khi kiÓm tra ho¹t ®éng cña bé chÊp hµnh cña phanh, khã thùc hiÖn viÖc kiÓm tra khi xe ®ang ch¹y thùc tÕ, v× vËy sÏ sö dông ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó t¹o ra c¸c tÝn hiÖu m« pháng ®Ó m« pháng vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña ABS. (1) Khi sö dông SST Nèi SST vµ bé chÊp hµnh b»ng d©y ®iÖn ë phÝa SST vµ ë phÝa xe nh­ thÓ hiÖn ë h×nh m×nh ho¹ bªn tr¸i. SST truyÒn tÝn hiÖu ®­îc m« pháng ®Õn bé chÊp hµnh lµm cho c¬ cÊu nµy lµm viÖc, ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra bé chÊp hµnh cña phanh. (2) Khi sö dông m¸y chÈn ®o¸n Nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3. Dïng c¸ch thö kÝch ho¹t ®Ó cho bé chÊp hµnh cña phanh vËn hµnh vµ sau ®ã kiÓm tra c¬ cÊu nµy. (3/3) Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -11- Bµi tËp H·y sö dông c¸c bµi tËp nµy ®Ó kiÓm tra møc hiÓu biÕt cña b¹n vÒ c¸c tµi liÖu trong ch­¬ng nµy. Sau khi tr¶ lêi mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ dïng nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra c¸c trang liªn quan ®Õn c©u hái vÒ c©u hái hiÖn t¹i. Khi c¸c b¹n cã c©u tr¶ lêi ®óng, h·y trë vÒ v¨n b¶n ®Ó duyÖt l¹i tµi liÖu vµ t×m c©u tr¶ lêi ®óng. Khi ®· tr¶ lêi ®óng mäi c©u hái, b¹n cã thÓ chuyÓn sang ch­¬ng tiÕp theo. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -12- C©u hái-1 Đồ thị dưới đây thể hiện sự điều khiển của ECU điều khiển trượt. Hãy chọn số mà lốp bị khoá. 1. 0 2. Hai lần 3. Sáu lần 4. Tám lần C©u hái-2 Từ các cảm biến sau đây, hãy chọn cảm biến được dùng trong ABS. 1. Cảm biến độ lệch xe 2. Cảm biến tốc độ dầu vào của tua-bin 3. Cảm biến xoay vô lăng 4. Cảm biến tốc độ Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA -13- C©u hái-3 Hãy chọn thời gian khi ABS thực hiện việc kiểm tra ban đầu. 1. Nhấn phanh với khoá điện ở vị trí OFF. 2. Trong 30 giây sau khi dừng động cơ. 3. Trong khi động cơ chạy không tải. 4. Khi xe đang chạy ở tốc độ lớn hơn 6 km/h với công tắc đèn phanh ở vị trí OFF (Ngắt).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3_abs_ebd_va_ba_892.pdf
Tài liệu liên quan