Kế toán tài chính 1 - Giới thiệu môn học kế toán tài chính 1

Kế toán tài chính 1&2, Bộ môn Kế toán tài chính, Trường ĐHKT TPHCM  Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc.  Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính  Các văn bản pháp lý liên quan

pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tài chính 1 - Giới thiệu môn học kế toán tài chính 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2/13/2012 1 Giới thiệu Môn học Kế toán tài chính 1 KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM Mô tả môn học  Cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 2/13/2012 2 Vị trí trong chương trình Kiểm toán Kế toán tài chính Nguyên lý kế toán Thuế Tài chính Luật Quản trị Kế toán tài chính Kế toán tài chính 1 • Các yếu tố cơ bản Kế toán tài chính 2 • Các vấn đề nâng cao Kế toán tài chính 3 • Trình bày BCTC Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 2/13/2012 3 Kế toán tài chính 1 Các khoản mục cơ bản Bảng Cân đối kế toán Tài sản Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Doanh thu Chi phí Mục tiêu  Kết thúc học phần, sinh viên có thể:  Trình bày những vấn đề chung về kế toán tài chính và hệ thống kế toán VN  Giải thích được từng chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan đến các khoản mục cơ bản trên BCTC Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 2/13/2012 4 Mục tiêu  Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho các nghiệp vụ cơ bản trong DN.  Giải thích được việc trình bày và công bố các khoản mục trên báo cáo tài chính. Mục tiêu  Trình bày mục tiêu cung cấp thông tin của kế toán tài chinh, phân biệt với số liệu kê khai thuế trong từng phần hành kế toán.  Trình bày việc tổ chức công tác chứng từ và ghi sổ kế toán cho phù hợp với từng phần hành kế toán. Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 2/13/2012 5 Lịch trình Tuần thứ Nội dung Tuần 1 Giới thiệu môn học Tổng quan - Đặc điểm Kế toán tài chính và các yếu tố định hình Tuần 2 Tổng quan – Kế toán một số hoạt động thông thường, đạo đức nghề nghiệp Tuần 3 Tổng quan – Sửa bài tập Kế toán tiền và nợ phải thu – Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Tuần 4 Kế toán tiền và nợ phải thu - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản, các vấn đề khác Kế toán hàng tồn kho – Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Lịch trình Tuần thứ Nội dung Tuần 5 Kế toán hàng tồn kho - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản, các vấn đề khác Tuần 6 Kế toán hàng tồn kho – Sửa bài tập Kế toán tài sản cố định – Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Tuần 7 Kế toán tài sản cố định - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản Tuần 8 Kế toán tài sản cố định – Các vấn đề khác, sửa bài tập Kiểm tra giữa kỳ Tuần 9 Kế toán nợ phải trả - Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 2/13/2012 6 Lịch trình Tuần thứ Nội dung Tuần 10 Kế toán nợ phải trả - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản, các vấn đề khác Tuần 11 Kế toán vốn chủ sở hữu Tuần 12 Kế toán doanh thu, chi phí - Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Tuần 13 Kế toán doanh thu, chi phí - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản, các vấn đề khác Tuần 14 Kế toán doanh thu, chi phí –Sửa bài tập Ôn tập Tài liệu tham khảo  Kế toán tài chính 1&2, Bộ môn Kế toán tài chính, Trường ĐHKT TPHCM  Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc.  Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính  Các văn bản pháp lý liên quan Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 2/13/2012 7 Kiểm tra  Kiểm tra giữa kỳ trắc nghiệm 100%  Bài tập làm thêm được cộng điểm giữa kỳ  Kiểm tra cuối kỳ trắc nghiệm 100%  Các chương chiếm tỷ trọng 10-20%  Câu hỏi bài tập chiếm tỷ trọng 70%, trong đó định khoản 30%, tính toán 30%, cả hai 10%. Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_chuong_0_6525.pdf