Hệ đại số máy tính và Maple - Chương 6: Tạo kiểu dữ liệu và xuất nhập

Nhập, xuất – chuyển code ngôn ngữ khác. • Sử dụng các hàm trong gói MTM để tạo code cho các ngôn ngữ khác. • fortran(A,x): tạo lệnh Fortran gán biểu thức A cho biến x. • ccode(A,x): tạo lệnh C gán biểu thức A cho biến x. • latex(A): tạo chuỗi định dạng A trong LaTeX 2e.

pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ đại số máy tính và Maple - Chương 6: Tạo kiểu dữ liệu và xuất nhập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 6: Tạo kiểu dữ liệu và xuất nhập Nội dung 1.Tạo kiểu dữ liệu. 2.Xuât nhập. 1/1/2013 C01029 - Chương 6 2 1. Tạo kiểu dữ liệu • Những thủ tục thường xuyên sử dụng được Maple lưu trong thư viện chuẩn. • Khi nhập 1 lệnh, Maple đủ thông minh để load thủ tục tương ứng và tiến hành các tính toán cần thiết. 1/1/2013 C01029 - Chương 6 3 1. Tạo kiểu dữ liệu (tt) • Các thủ tục ít sử dụng hơn được Maple lưu trong các gói. • Muốn sử dụng phải xác định rõ gói chưa thủ tục đó. 1/1/2013 C01029 - Chương 6 4 2. Nhập, xuất • Maple có hỗ trợ các input và output được định dạng. Điều này cho phép đọc các dữ liệu được tạo bởi các ứng dụng khác đồng thời cũng cho phép viết ra kiểu dữ liệu cho các ứng dụng khác sử dụng. • printf(fmt, x1, ..., xn) cho phép in x1, , xn với định dạng fmt. • Tổng quát thì fmt có dạng: %[flags][width][.precision][modifiers ]code 1/1/2013 C01029 - Chương 6 5 2. Nhập, xuất - printf • Định dạng I/O hoàn toàn tương tự C. 1/1/2013 C01029 - Chương 6 6 2. Nhập, xuất - sscanf • sscanf(str, fmt) đọc chuỗi str với định dạng fmt. • Tổng quát fmt có dạng: %[*][width][modifiers]code • Định dạng tương tự C. 1/1/2013 C01029 - Chương 6 7 1/1/2013 C01029 - Chương 6 8 2. Nhập, xuất – chuyển code ngôn ngữ khác. • Sử dụng các hàm trong gói MTM để tạo code cho các ngôn ngữ khác. • fortran(A,x): tạo lệnh Fortran gán biểu thức A cho biến x. • ccode(A,x): tạo lệnh C gán biểu thức A cho biến x. • latex(A): tạo chuỗi định dạng A trong LaTeX 2e. 1/1/2013 C01029 - Chương 6 9 1/1/2013 C01029 - Chương 6 10 1/1/2013 C01029 - Chương 6 11 1/1/2013 C01029 - Chương 6 12 1/1/2013 C01029 - Chương 6 13

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthtt_chuong6_taokieudulieu_xuatnhap_0241.pdf
Tài liệu liên quan