Giới thiệu chung về tham vấn

Kết quả tham vấn đóng góp vào hoạt động xem xét các dự án luật, xem xét và quyết định các chính sách của quốc gia, của địa phương nói chung và có sự phản hồi đối với người dân được tham vấn

ppt27 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 953 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu chung về tham vấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THAM VẤN *NỘI DUNG CHÍNH - Kh¸i qu¸t mét sè nÐt vÒ tham vấn. - C¸c quy ®Þnh PL vÒ tham vấn. - TÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña c¬ quan d©n cö. - Quy tr×nh tham vấn.*KHỞI ĐỘNG5 phút cùng suy nghĩ Anh/Chị hãy viết vào mảnh giấy điều mà Anh/Chị quan tâm nhất về tham vấn công chúng!*MỘT SỐ NÉT VỀ THAM VẤNKHÁI NIỆM- THAM VẤN CÔNG CHÚNG LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐB DÂN CỬ NHẰM THU THẬP THÔNG TIN TỪ CÔNG CHÚNG (Ý KIẾN NHÂN DÂN) ĐỂ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH, XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CŨNG NHƯ PHỤC VỤ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QH, CỦA HĐND.*MỘT SỐ NÉT VỀ THAM VẤN (TT)CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THAM VẤN+ Luật BHVBQPPL quy định thẩm quyền ban hành VB và trình tự, trong đó có việc đánh giá tác động và lấy ý kiến nhân dân;+ Luật tổ chức HĐND và UBND về thẩm quyền của HĐND đối với các chức năng và ra quyết định, về giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri;+ Nghị định về Dân chủ cơ sở (Nghị định sụ́ 79 – 2003 và Pháp lợ̀nh sụ́ 34 – 2007). *MỘT SỐ NÉT VỀ THAM VẤN (TT) - T¨ng c­êng sù tham gia cña ng­êi d©n vµo viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ x©y dùng ph¸p luËt => CS vµ LP ®i vµo cuéc sèng ;- T¹o c¬ héi cho ng­êi d©n ®­îc thÓ hiÖn ý chÝ, nguyÖn väng cña chÝnh m×nh vµo viÖc gãp phÇn x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ (ý kiÕn hay, hiÕn kÕ.); - Cung cÊp kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò c¬ quan LP ®ang xem xÐt cho nh©n d©n, n©ng cao tÝnh c«ng khai, minh b¹ch cña c«ng t¸c LP; - §¸nh gi¸ møc ®¹t môc ®Ých cña chÝnh s¸ch khi thi hµnh.MỤC ĐÍCH CỦA TV*MỘT SỐ NÉT VỀ THAM VẤN (TT)Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCHCỦA TV Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa đại biểu dân cử và cử tri; Nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà lập pháp; Phát huy vai trò làm chủ của người dân => nâng cao việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người dân theo quy định của pháp luật; Hiệu quả của các chính sách, của luật pháp thực sự có hiệu lực => dân biết, dân làm, dân kiểm tra; Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN => NN của dân, do dân và vì dân. *MỘT SỐ NÉT VỀ THAM VẤN (TT) + C«ng khai minh b¹ch => qu¸ tr×nh tham gia ph¶i c«ng khai víi mäi ng­êi d©n; + Sù ®a d¹ng cña c¸c ý kiÕn ®ãng gãp => thu thËp nhiÒu ý kiÕn cña c¸c nhãm lîi Ých, nhãm bÞ t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, ý kiÕn chuyªn gia, ý kiÕn vÒ chÝnh s¸ch cã thÓ bÞ xung ®ét; + Tham vÊn trªn diÖn réng => ngßai nh÷ng nhãm ®èi t­îng ®­îc tËp trung thu thËp ý kiÕn, nªn më réng ®Ôn nh÷ng ®èi t­îng kh¸c víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó thu hót ®Ó thu hót sù tham gia cña c«ng chóng .Các nguyên tắcchính về TV*CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THAM VẤNĐiều 35Luật BHVBQPPL+ Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo: Phải lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan; Phải lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; Phải lấy ý kiến rộng rãi.+ Hình thức tham vấn:- Qua các phương tiện TT đại chúng;- Trực tiếp và gián tiếp;- Qua hội nghị, hội thảo.*CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THAM VẤN (TT) + C¬ quan chñ tr× thÈm tra - Cã thÓ mêi ®¹i diÖn c¬ quan, tæ chøc liªn quan, c¸c chuyªn gia, nhµ KH vµ ®èi t­îng chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp tham gia ý kiÕn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan; - Yªu cÇu ng­êi tr×nh DA b¸o c¸o vÊn ®Ò cã liªn quan; - Tù m×nh hoÆc cïng c¬ quan, tæ chøc chñ tr× so¹n th¶o tæ chøc HN, HT, kh¶o s¸t thùc tÕ nh÷ng néi dung liªn quan.Điều 41Luật BHVBQPPL*CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THAM VẤN (TT)Luật Tổ chức Quốc hộiĐ.8- UBTVQH chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến của ĐBQH và ý kiến của nhân dân để chỉnh lý các dự án luật.Đ.38- HĐDT và các UB yêu cầu các thành viên của CP, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC và các cán bộ NN có liên quan cung cấp tài liệu hoặc trình bày những vấn đề mà HĐDT, các UB xem xét thẩm tra.*CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THAM VẤN (TT) + Tæ chøc lÊy ý kiÕn chuyªn gia; + Tù m×nh hoÆc phèi hîp víi c¬ quan tr×nh dù ¸n tæ chøc kh¶o s¸t thùc tÕ Điều 21Quy chếHĐDTvà các UB*TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA CƠ QUAN DÂN CỬ Lµ c¬ quan ®¹i biÓu cao nhÊt cña nh©n d©n: => Lµ NN ph¸p quyÒn XHCN cña ND, do ND, v× ND. ND lËp ra NN b»ng con ®­êng bÇu cö; => QH lµ c¬ quan duy nhÊt ®­îc cö tri c¶ n­íc trùc tiÕp bÇu ra; => Cö tri uû nhiÖm quyÒn lùc NN cho QH ®Ó thay mÆt m×nh quyÕt ®Þnh c«ng viÖc cña ®Êt n­íc. QH lµ c¬ quan duy nhÊt cã quyÒn LH, LP, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng cña ®Êt n­íc vµ gi¸m s¸t tèi cao ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña bé m¸y NN.Tính chất của QHChức năng của QH*TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA CƠ QUAN DÂN CỬ (TT)Tính chất cña H§NDHĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương;Đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương.Nhiệm vụ, quyền hạn cña H§NDQuyết định quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.*QUY TRÌNH THAM VẤNQuy trình tham vấn là những chỉ dẫn về các bước chuẩnbị, mô tả các công cụ cần áp dụng và các bước thu thập,tæng hợp, phản hồi, tiếp thu các ý kiến, đánh giá quá trình TVKhung quy trình tham vấn để tham khảo:+ Chuẩn bị tham vấn ý kiến ND;+ Thực hiện tham vấn ý kiến ND;+ Xử lý, phân tích TT và dữ liệu;+ Phản hồi;+ Tác động đến việc hoạch định CS và xây dựng PL.5 giai đoạn củaQuy trình tham vấn*QUY TRÌNH THAM VẤN (TT) Hiệu quảphụ thuộc 2 yếu tố+ Việc TV => mục đích TV, nội dung, cách đặt vấn đề TV?Cách thức TV => tuỳ theo cơ quan TVlà ai, có chức năng gì liên quan đến nộidung TV mà cách thức TV được thiết kếthích hợp ? *CÙNG TRAO ĐỔI Anh/ChÞ quan t©m vµ kh«ng quan t©m giai ®o¹n nµo cña qu¸ tr×nh tham vÊn ? V× sao ?*QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ THAM VẤN Ý KIẾN NHÂN DÂNLùa chän c¸c vÊn ®Ò ®Ó tham vÊn => dùa trªn c¬ së:Kế hoạch hoạt động LP/giám sát hàng năm của §oµn §BQH vµ cña HĐND; Thông tin từ các cuộc tiếp xúc cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng;Các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH.Bước 1*QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ THAM VẤN Ý KIẾN NHÂN DÂN (TT) Tổ chức các cuộc họp với các cơ quan hữu quan để thống nhất các vấn đề liên quan Bước 2Bước 3Họp đối tượng hẹp (TV hẹp) chuẩn bị những vấn đề cơ bản để tham vấn rộng rãi.*QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ THAM VẤN Ý KIẾN NHÂN DÂN (TT) ThiÕt kÕ quy tr×nh tham vÊn, VP §oµn §BQH vµ H§ND sÏ x©y dùng néi dung tham vÊn ( bao gåm c¶ thiÕt kÕ c«ng cô TV, tËp huÊn CB hç trî...)Bước 4Bước 5 Văn phòng Đoàn chuẩn bị kế hoạch tham vấn, thực hiện TV, lập biên bản, tổng hợp ý kiến, xử lý, tiếp thu, phản hồi đánh giá nhu cầu và kết quả của cuộc TV.*THỰC HIỆN THAM VẤN Ý KIẾN NHÂN DÂN + Văn phòng Đoàn sẽ gửi thông tin về nội dung và địa điểm TV cho đối tượng tham dự; + Thử nghiệm công cụ TV; + Thực hiện hoạt động TV theo kế hoạch; + VP Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện hoạt động TV. 4 bước*Xử Lý PHÂN TíCH TT Và Dữ LIệU +Tæ chøc häp => quyÕt ®Þnh quy tr×nh tæng hîp, xö lý TT vµ d÷ liÖu thu thËp trong qu¸ tr×nh TV; + Thµnh lËp nhãm c«ng t¸c ®Ó xö lý sè liÖu vµ ph©n tÝch TT; => nhãm c«ng t¸c chuÈn bÞ b¸o c¸o sö dông cã hiÖu qu¶ viÖc ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng. + Häp néi bé ®Ó xem xÐt b¶n b¸o c¸o.Đoàn ĐBQH Thường trực HĐND*PHẢN HỒI => QuyÕt ®Þnh cung cÊp TT phản hồi cho các đối tượng liên quan.  => TiÕp tôc c¸c c«ng viÖc nh­: - Hội thảo để trình bày các kết luận và kiến nghị đối với các cơ quan LP/HP; - Gửi ý kiến phản hồi đến với cử tri cho thấy sự tham gia của ND vào các hoạt động TV ý kiến công chúng đã tác động đến chính sách của tỉnh/thành phố như thế nào.Đoàn ĐBQH vàTT HĐND*PHẢN HỒI (TT) §oµn §BQH/TTHĐND nên tổ chức một bộ phận theo dõi và giữ mối liên hệ với người đã góp ý kiến để có hình thức phản hồi riêng hoặc phản hồi chung. Việc này tăng cường mối quan hệ của §oµn §BQH/HĐND với người đã tham gia cuộc tham vấn, xây dựng lòng tin và đặt nền móng cho sự hợp tác tham vấn trong tương lai.Đoàn ĐBQH vàTT HĐND*NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH + Xem xét các báo cáo từ các cuộc TV ý kiến nhân dân và đánh giá nếu có các tác động tới các ®iÒu kho¶n luËt ph¸p vµ c¸c chính sách khác của tỉnh/thành. + Xem xét các báo cáo và phân tích từ các cuộc tham vấn ý kiến nhân dân và quyết định nếu cần phải b¸o c¸o. Đoàn ĐBQHThường trực HĐND*NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH (TT)Kết quả tham vấn đóng góp vào hoạt động xem xét các dự án luật, xem xét và quyết định các chính sách của quốc gia, của địa phương nói chung và có sựphản hồi đối với người dân được tham vấn *Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptntky_gioi_thieu_chung_gia_lai_baitrinhbay_315.ppt
Tài liệu liên quan