Đề thi lý thuyết - Môn thi: Cơ sở dữ liệu - Đề 4

Câu hỏi: 1. Phát biểu chặt chẽ (nêu bối cảnh, nội dung, bảng tầm ảnh hưởng) các ràng buộc toàn vẹn sau: Mỗi Tour phải đi qua ít nhất 2 điểm du lịch. (2 đ) 2. Viết câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ: a. Tìm những Tour (TenTour, SoNgay, SoDem, GiaLe) có “Leo núi” với giá lẻ (Gia_Le) nhỏ hơn hoặc bằng 1.500.000. (1.5 đ) b. Tìm tên những tỉnh (thành phố) (TenTTP) thuộc miền „Nam‟ chưa có điểm du lịch nào. (1.5 đ) 3. Viết các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL (SQL Server): a. Tìm những điểm du lịch (TenDDL) thuộc tỉnh có tên „Lam Dong‟. (1 đ) b. Tìm Tour (MaTour, TenTour) đi qua nhiều điểm du lịch nhất. (1.5 đ) c. Tìm những Tour (MaTour, TenTour) có phương tiện đi (PT_Di) và về (PT_Ve) đều bằng „May bay‟ và có giá lẻ (GiaLe) thấp nhất (so với các Tour có phương tiện đi và về bằng „May bay‟). (1.5 đ) 4. Viết câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ tân từ có biến n bộ: Tìm tên những điểm du lịch thuộc tỉnh có tên gọi là „Lam Dong‟ . (1 đ)

pdf1 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi lý thuyết - Môn thi: Cơ sở dữ liệu - Đề 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Khoa Hệ Thống Thông Tin ĐỀ 04 Môn thi: CƠ SỞ DỮ LIỆU Ngày thi:../../2010 Thời gian: 90 phút (Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu) (đề thi gồm có 1 trang) Cho lược đồ CSDL quản lý các Tour du lịch: TOUR(MaTour, TenTour, SoNgay, SoDem, PT_Di, PT_Ve, GiaLe, GiaNhom) Tân từ: mỗi tuyến du lịch cần lưu trữ mã Tour (MaTour), tên tua (TenTour), bao nhiêu ngày (SoNgay),bao nhiêu đêm (SoDem), phương tiện đi (PT_Di),phương tiện về (PT_Ve), giá lẻ(GiaLe) dành cho khách đăng ký dưới 5 người và giá nhóm(GiaNhom) dành cho khách đăng ký từ 5 người trở lên. TINHTP (MaTTP, TenTTP, Mien) Tân từ: lưu trữ tất cả các tỉnh (thành phố) trong nước, gồm có những thông tin: mã tỉnh (hoặc thành phố) (MaTTP), tên tỉnh thành phố (TenTTP) và thuộc miền (Mien) nào. DIEMDL(MaDDL, TenDDL, MaTTP, Dactrung) Tân từ: mỗi điểm du lịch cần lưu trữ mã điểm du lịch (MaDDL), tên điểm du lịch (TenDDL) và điểm này thuộc tỉnh (thành phố) nào (MaTTP), đặc trưng (Dactrung) của điểm du lịch này là gì ? (chỉ lưu 1 đặc trưng chính như: ‘Tắm biển’, ’Leo núi’, ’Mua sắm’, ‘Tham quan’). CHITIET (MaTour, MaDDL, Ngay, Dem) Tân từ: ghi nhận mỗi Tour (MaTour) đi qua các điểm du lịch (MaDDL) nào, bao nhiêu ngày (Ngay), bao nhiêu đêm (Dem). Câu hỏi: 1. Phát biểu chặt chẽ (nêu bối cảnh, nội dung, bảng tầm ảnh hưởng) các ràng buộc toàn vẹn sau: Mỗi Tour phải đi qua ít nhất 2 điểm du lịch. (2 đ) 2. Viết câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ: a. Tìm những Tour (TenTour, SoNgay, SoDem, GiaLe) có “Leo núi” với giá lẻ (Gia_Le) nhỏ hơn hoặc bằng 1.500.000. (1.5 đ) b. Tìm tên những tỉnh (thành phố) (TenTTP) thuộc miền „Nam‟ chưa có điểm du lịch nào. (1.5 đ) 3. Viết các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL (SQL Server): a. Tìm những điểm du lịch (TenDDL) thuộc tỉnh có tên „Lam Dong‟. (1 đ) b. Tìm Tour (MaTour, TenTour) đi qua nhiều điểm du lịch nhất. (1.5 đ) c. Tìm những Tour (MaTour, TenTour) có phương tiện đi (PT_Di) và về (PT_Ve) đều bằng „May bay‟ và có giá lẻ (GiaLe) thấp nhất (so với các Tour có phương tiện đi và về bằng „May bay‟). (1.5 đ) 4. Viết câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ tân từ có biến n bộ: Tìm tên những điểm du lịch thuộc tỉnh có tên gọi là „Lam Dong‟ . (1 đ) ----Hết----

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_ly_thuyet_mon_co_so_du_lieu_dh_cong_nghe_thong_tin_2010_de_4_8538.pdf
Tài liệu liên quan