Cơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNC

 Phay là gì? Phay có khả năng gì?  Có những loại máy phay nào?  Đồ gá trên máy phay ?  Dụng dụ cắt trên máy phay?  Chế độ cắt trên máy phay?  Khoan, khoét, doa, ta ro là gì?  Dụng cụ cắt cho khoan, khoét, doa, ta ro  Chế độ cắt khi khoan, khoét, doa, ta ro

pdf138 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT TRÊN MÁY CNC Lê Trung Thực Nội dung  Cơ bản về cắt kim loại  Tiện  Phay  Khoan, khoét, doa, taro 1. Căn bản về cắt kim loại Cắt kim loại là gì? Thông số hình học của lưỡi cắt Vật liệu chế tạo dụng cụ cắt Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt Các nhân tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt gia công Cắt kim loại là gì? Là quá trình bóc ra khỏi mặt gia công một lớp kim loại bởi một dụng cụ cắt có độ cứng cao hơn vật liệu gia công. Vật liệu cắt thường làm từ thép gió, hợp kim cứng, vật liệu gốm, Nitride bor lập phương, Kim cương Vật liệu gia công thường là: Thép, thép không gỉ, gang, đồng, nhôm, VẬT LIỆU KIM LOẠI Chia ra làm bốn nhóm: •Thép carbon •Thép inox •Gang •Các kim loại khác Nhóm vật liệu là thép Nhóm vật liệu là thép inox Nhóm vật liệu là gang Nhóm vật liệu khác kim loại đen Ký hiệu thép theo tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển Ký hiệu thép theo tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển Ký hiệu thép theo tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển Ký hiệu thép inox theo tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển Ký hiệu thép inox theo tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển Ký hiệu gang theo tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển Tiện Phay Khoan Các phương pháp cắt điển hình Thông số hình học của lưỡi cắt Góc trước Góc sau Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa löôõi caét Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa löôõi caét  Goùc sau : Goùc sau laøm giaûm ma saùt vaø söï noùng leân giöõa chi tieát vaø duïng cuï caét.  Goùc saéc : Kich thöôùc cuûa goùc saéc phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng vaø ñoä deûo cuûa chi tieát gia coâng. Goùc saéc nhoû khi löïc caét nhoû vaø goùc caét lôùn khi löïc caét lôùn, tuy nhieân goùc saéc lôùn laøm taêng söï maøi moøn löôõi caét vaø tuoåi thoï cuûa löôõi caét thaáp.  Goùc tröôùc : Goùc tröôùc coù aûnh höôûng ñeán quaù trình taïo phoâi vaø löïc caét. Goùc tröôùc caøng lôùn thì löïc caét caøng nhoû, tuy nhieân löôõi caét deã bò vôõ vaø bò maøi moøn nhanh. Nhöõng vaät lieäu raén, töông ñoái cöùng thöôøng söû duïng goùc tröôùc khoaûng 10o. Nhöõng vaät lieäu cöùng vaø gioøn ñoøi hoûi goùc tröôùc nhoû thaäm chí laø goùc aâm. Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa löôõi caét  Goùc leäch chính : Goùc leäch chính coù aûnh höôûng ñeán löïc caét vaø löïc keïp chi tieát cuõng nhö chieàu saâu vaø beà roäng caét. Thöôøng choïn goùc leäch chính töø 30o ñeán 60o chæ khi tieän vai hay caét ñöùt choïn goùc leäch chính  = 90o.  Goùc nghieâng : Thöôøng choïn goùc nghieâng aâm khi tieän thoâ vaø goùc nghieâng döông khi tieän tinh. Goùc nghieâng aâm ñöôïc söû duïng ñeå giaûm öùng suaát cuûa löôõi caét vaø goùc nghieâng döông ñöôïc söû duïng ñeå beû phoi tröïc tieáp töø chi tieát gia coâng.  Goùc muõi dao e: Goùc muõi dao caøng lôùn caøng laøm taêng ñoä cöùng vöõng cuûa löôõi caét vaø taûn nhieät toát hôn. Vaät lieäu löôõi caét - Löôõi caét theùp gioù - Löôõi caét hôïp kim cöùng - Löôõi caét vaät lieäu goám - Nitrid Bore laäp phöông - Löôõi caét kim cöông Theùp gioù (HSS)  Theùp gioù laø moät loaïi theùp hôïp kim duïng cuï. Độ cöùng 65HRC. Noù coù ñoä beàn nhieät cao (605oC), vì theá noù coù theå chòu taùc ñoäng cuûa taûi troïng lôùn. Toác ñoä caét nhoû hôn so vôùi hôïp kim cöùng vaø vaät lieäu goám.  Theùp gioù thöôøng duøng ñeå cheá taïo duïng cuï caét ñònh hình ví duï nhö löôõi khoan vaø dao doa, khoâng cho pheùp duøng laøm caùc maûnh löôõi caét hay gia coâng chaát deûo vaø hôïp kim nheï. Caùc duïng cuï caét theùp gioù thöôøng ñöôïc maï moät lôùp titan-nitríc (TiN). Lôùp phuû coù maøu vaøng naøy laøm taêng ñoä cöùng toái ña, choáng laïi söï maøi moøn vaø cho pheùp toác ñoä caét cao hôn. Hôïp kim cöùng.  Hôïp kim cöùng laø nhöõng vaät lieäu ñöôïc cheá taïo baèng phöông phaùp luyeän kim boät nhö laø nhöõng maûnh löôõi caét söû duïng vaät lieäu toâi vaø moät taùc nhaân lieân keát. Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp vaät lieäu toâi laø caùcbit voânfam, titan hay tantal. Coban ñöôïc söû duïng nhö laø taùc nhaân lieân keát.  Hôïp kim cöùng coù ñoä cöùng lôùn hôn nhieàu so vôùi theùp gioù (70HRC) ù. Hôïp kim cöùng coù khaû naêng choáng laïi söï maøi moøn toái ña vaø chòu ñöïng ñöôïc nhieät ñoä gia coâng cao. Tuy nhieân ñoä chòu dao ñoäng nhieät vaø ñoä beàn thì keùm hôn so vôùi theùp gioù. Quá trình sản xuất hợp kim cứng Tạo bột W và C Trộn bột W và C Nung bột W và C trong lò cao tần để tạo WC Ép định hình WC tạm thời với 50% lổ hổng Trộn WC với Co Thiêu kết WC với Co ở 1600oC Mài đúng kích thước Phủ lớp Ti(CN) hay Al2O3 Hôïp kim cöùng  Hợp kim cứng được phân theo nhóm vật liệu gia công  Nhóm P: gia công chủ yếu là thép  Nhóm M: gia công chủ yếu là thép không rỉ  Nhóm K: gia công chủ yếu là gang Cấp độ cứng của mảnh hợp kim Gia công thô Gia công bán tinh Gia công tinh Hôïp kim cöùng. Nhoùm caét chính Nhoùm öùng duïng Kyù hieäu Vaät lieäu Öùng duïng P01 Tieän sieâu tinh, chaát löôïng beà maët cao. Choáng laïi söï maøi moøn cao. Toác ñoä caét cao P10 Gia coâng tinh, toác ñoä caét cao. P P20 Theùp Xanh P30 Toác ñoä caét trung bình. P40 Gang deûo Ñoä cöùng cao. P50 Gia coâng thoâ. Löôïng tieán dao nhanh M10 Gia coâng tinh, toác ñoä caét cao. Choáng laïi söï maøi moøn cao. Toác ñoä caét cao Hôïp kim cöùng. M10 Gia coâng tinh, toác ñoä caét cao. Choáng laïi söï maøi moøn cao. Toác ñoä caét cao M M20 Theùp khoâng ræ Toác ñoä caét trung bình. Vaøng M30 M40 Kim loaïi maøu Gia coâng thoâ. Ñoä cöùng cao. Löôïng tieán dao nhanh K01 Gang cöùng Gia coâng tinh. Choáng laïi söï maøi moøn cao. Toác ñoä caét cao K K10 Gang Ñoû K20 Gang deûo K30 Nhöïa K40 Goã Gia coâng thoâ. Ñoä cöùng cao. Löôïng tieán dao nhanh Vaät lieäu goám (sứ)  Vaät lieäu goám cöùng hôn hôïp kim cöùng (ñoä cöùng 92-93HRC) vaø cho pheùp nhieät ñoä laøm vieäc leân ñeán 1200 oC.  Chuùng raát gioøn, deã vôõ vaø nhaïy caûm vôùi söï dao ñoäng cuûa löïc caét.  Vaät lieäu goám ñöôïc cheá taïo döôùi daïng maûnh hôïp kim vaø ñöôïc keïp treân caùn dao gioáng nhö maûnh hôïp kim cöùng.  Tuoåi beàn dao söù gaáp hai laàn hôïp kim cöùng  Toác ñoä caét gaáp hai laàn so vôùi hôïp kim cöùng Vaät lieäu goám. Vaät lieäu goám ñöôïc söû duïng trong caùc quaù trình caét goït oån ñònh, khoâng caàn töôùi nguoäi. Vaät lieäu goám lyù töôûng ñeå caét caùc vaät lieäu saét vì chuùng khoâng taïo ra hieän töôïng phoâi baùm. Vaät lieäu goám coù theå ñöôïc phaân loaïi theo 3 nhoùm sau: - Vaät lieäu goám oxit - Vaät lieäu goám hoãn hôïp - Vaät lieäu goám nitrid Vaät lieäu goám oxit  Vaät lieäu goám chöùa oxit nhoâm (Al2O3 ) nguyeân chaát ñöôïc goïi laø vaät lieäu goám oxit,  Chuùng khoâng duøng kim loaïi laøm taùc nhaân lieân keát. Vaät lieäu goám oxit ñaët bieät lyù töôûng ñeå caét caùc hôïp kim saét vì coù khaû naêng choáng laïi maøi moøn cao. Vaät lieäu goám  Hôïp kim cöùng ñöôïc cho theâm vaøo oxit nhoâm (Al2O3 ) ví duï nhö caùcbit titan, goïi laø vaät lieäu goám hoãn hôïp. Vaät lieäu goám hoãn hôïp ñöôïc duøng ñeå gia coâng tinh gang xaùm hoaëc theùp cuõng nhö duøng ñeå caét caùc vaät lieäu saét ñaõ toâi.  Vaät lieäu goám nitrid coù thaønh phaàn chính laø silic nitrid (Si3N4 ). Vaät lieäu caét khoâng coù oxit naøy raát gioøn vaø nhaïy caûm vôùi söï thay ñoåi nhieät ñoä caét. Nhöôïc ñieåm laø khoâng coù khaû naêng chòu maøi moøn cao khi caét theùp. Vaät lieäu goám nitrid ñöôïc öùng duïng ñeå gia coâng gang xaùm. Kim cöông  Kim cöông cöùng hôn taát caû caùc vaät lieäu caét khaùc. (7000-8000 HK = 70000-80000 HB). Chuùng raát nhaïy caûm vôùi va chaïm, tuy nhieân khoâng taïo ra hieän töôïng phoâi baùm trong quaù trình gia coâng.  Kim cöông ñöôïc söø duïng ñeå caét kim loaïi maøu vaø hôïp kim cuûa kim loaïi maøu cuõng nhö duøng ñeå caét vaät lieäu composit, hôïp kim cöùng vaø vaät lieäu goám.  Kim cöông khoâng ñöôïc duøng ñeå gia coâng theùp. Bôûi vì kim cöông seõ bò moøn raát nhanh do nguyeân töû cacbon cuûa kim cöông phaùt ra vaø nhaäp vaøo nguyeân töû saét (söï maøi moøn ngöôïc). Khi nhieät ñoä taêng thì ñoä cöùng cuûa vaät lieäu caét giaûm Ñoä dai vaø ñoä cöùng cuûa caùc loaïi vaät lieäu caét Ñoä cöùng Ñoä dai Maûnh löôõi caét baèng hôïp kim cứng, goám vaø kim cöông Maûnh löôõi caét ñöôïc phaân loïai theo caùc ñaëc ñieåm cô baûn cuûa chuùng nhö hình daùng, goùc, löôõi caét, möùc ñoä chòu ñöïng cuõng nhö thieát bò duøng ñeå keïp vaø caùc kích thöôùc chính. Döïa treân tieâu chuaån ISO 1832 / DIN- 4987 ví duï sau minh hoïa teân tieâu chuaån cuûa moät maûnh löôõi caét. Maûnh löôõi caét ISO 1832 - ECMT 09 T3 08 FR - P10 Kyù hieäu Ví duï Soá tieâu chuaån DIN 4987 1) Hình daïng cô baûn E = hình thoi 75o 2) Goùc sau C = 7o 3) Caáp chính xaùc M 4) Beà maët vaø ñaëc ñieåm keïp T goùc vaùt cuûa beà maët loã keïp = 60o 5) Kích thöôùc maûnh löôõi caét Chieàu daøi caïnh = 9,52 mm 6) Chieàu daøy maûnh löôõi caét s = 3,97mm 7) Baùn kính löôõi caét r = 0,8mm 8) Ñaëc ñieåm löôõi caét F = löôõi caét saéc 9) Höôùng caét R = beân phaûi 10) Vaät lieäu löôõi caét Hôïp kim cöùng P10 Ảnh hưởng đến lực cắt Lực cắt chịu ảnh hưởng của: 1. Phương pháp cắt 2. Vật liệu lưỡi cắt 3. Hình học lưỡi cắt 4. Dung dịch trơn nguội Ảnh hưởng của vật liệu tới lực cắt Mảnh hợp kim âm và dương Positive Style Negative Style • Single sided • Low cutting forces • Side clearance • Internal machining • Slender shafts • Double sided • Edge strength • External machining • Heavy cutting conditions Negative vs. Positive Inserts Góc trước âm và dương Ảnh hưởng của góc trước tới lực cắt Phân bố nhiệt cắt Các dạng phoi Nhận biết góc nghiêng chính Kr theo hướng chạy dao (fn) Workpiece Toolholder ISO Standard Entering angle 95 degrees Góc nghiêng của lưỡi cắt chính Các dạng profil của lưỡi cắt Bán kính đầu dao và sự hình thành độ nhám bề mặt gia công Bán kính đầu dao và sức chịu đựng Độ nhám bề mặt gia công phụ thuộc vào bán kính đầu dao và lượng chạy dao Turning Wipers Wiper insert Twice the feed, same Ra ap Ra Ra fn fn 2 x fn re(w) Ra 2 re(w) re Traditional insert Wiper insert Half Ra, same feed Cải thiện độ nhám bằng cách tăng độ rộng mũi dao 2. TIỆN Caùc daïng chi tieát coù theå gia coâng treân maùy tieän Maùy tieän ngang Maùy tieäân ñöùng vaø tieäân cuït Caùc thaønh phaàn cuûa maùy tieäân Maùy tieän vaïn naêng vaø maùy tieän CNC Maùy tieän CNC Maùy tieän: Moâ phoûng quaù trình gia coâng treân maùy tính Maùy tieän: Moâ phoûng quaù trình gia coâng treân maùy tính Caùc loaïi dao tieän Ví duï kyù hieâu moät caùn dao tieän Ví duï kyù hieâu moät caùn dao tieän Ví duï kyù hieâu moät caùn dao tieän Ví duï kyù hieâu moät caùn dao tieän Ví duï kyù hieäu moät caùn dao tieän Caëp toác truyeàn moâmen xoaén cho truïc gia coâng Duøng luyneùt khi l/d > 5 Mũi chống tâm xoay Duøng muõi taâm khuyeát Duøng Luyneùt ñoäng vaø tónh (khi l/d >12) Các sơ đồ gia công: tiện ngoài Các sơ đồ gia công: tiện trong Các sơ đồ gia công: tiện rãnh Các sơ đồ gia công: tiện rãnh Các sơ đồ gia công: tiện ren Chọn chế độ công nghệ Chế độ công nghệ Gồm các yếu tố Chiều sâu cắt Lượng ăn dao Vận tốc cắt Chiều sâu cắt Chọn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố công nghệ: Công suất máy, độ cứng vững của hệ thống Máy-đồ gá- dao-chi tiết gia công. Chiều sâu cắt nhỏ nhất không được nhỏ hơn bán kính mũi dao. Lượng ăn dao Rz Rz Vận tốc cắt Vận tốc cắt và số vòng quay Công suất cắt Caáp chính xaùc kích thöôùc, ñoä nhaùm Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët, (m) Chieàu saâu lôùp bieán cöùng, m Ghi chuù Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra Rz T (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Phaù 15 - 17 - 25 - 100 100 - 400 350 Nöûa tinh 12 - 14 - 6,3 - 12,5 25 - 50 50 Tinh 7 - 9 6 1,6 - 3,2 6,3 - 12,5 10 Tieän doïc Moûng 6 5 0,4 - 0,8 1,25 - 3,2 5 Phaù 16 - 17 25 - 100 100 - 400 350 Nöûa tinh 14 - 15 6,3 - 12,5 25 - 50 50 Tinh 11 - 13 8 - 9 3,2 - 6,3 12,5 - 25 25 Tieän ngang Moûng 8 - 11 7 0,8 - 1,6 3,2 - 6,3 10 d  15mm 12 - 14 10 - 11 6,3 - 12,5 25 - 50 25 - 50 Khoan d > 15mm 12 - 14 10 - 11 12,5 - 25 50 - 100 50 - 100 Thoâ 12 - 15 - 12,5 - 25 50 - 100 50 - 100 Xoaùy Tinh 10 - 11 8 - 9 3,2 - 6,3 12,5 - 25 20 Nöûa tinh 9 - 10 8 6,3 - 12,5 25 - 50 50 Tinh 7 - 8 - 1,6 - 3,2 6,3 - 12,5 10Doa Moûng 7 6 0,4 - 0,8 1,25 - 3,2 5 Coâng thöùc tính chính xaùc, cheá ñoä gia coâng trung bình vaø coâng thöùc tính gaàn ñuùng thôøi gian maùy Phöông phaùp gia coâng Coâng thöùc lyù thuyeát tính TM, (phuùt) Cheá ñoä gia coâng trung bình thöôøng gaëp Coâng thöùc gaàn ñuùng tính TM, (phuùt) Thoâ V = 105 m/ph; S = 0,4 mm/vg 0,000075DlTieän aên dao doïc Tinh VS1000 Dl V = 120 m/ph; S = 0,15 mm/vg 0,0000175Dl Thoâ V = 70 m/ph; S = 0,5 mm/vg 0,0000224(D2–d2)Tieän aên dao ngang Tinh VS4000 )dD( 22  V = 174,6 m/ph; S = 0,41 mm/vg 0,000011(D2–d2) Thoâ V = 63,4 m/ph; S = 0,36 mm/vg 0,000134 Dl Tieân loã Tinh V = 50 m/ph; S = 0,15 mm/vg 0,00042 Dl 3. PHÖÔNG PHAÙP PHAY Khaû naêng coâng ngheä –Caùc daïng maët coù theå gia coâng baèng phöông phaùp phay • Maët phaúng • Maët raõnh • Maët cong • Maët loã truï • Maët ren Máy phay Máy phay giường 94 ĐỒ GÁ DÙNG TRÊN MÁY PHAY 95 ĐỒ GÁ DÙNG TRÊN MÁY PHAY 96 ĐỒ GÁ DÙNG TRÊN MÁY PHAY 97 Êto kẹp băng khí nén 98 Bàn gá nghiêng 99 Bàn gá dịch chuyển theo hai phương 100 ĐỒ GÁ DÙNG TRÊN MÁY PHAY 101 ĐỒ GÁ DÙNG TRÊN MÁY PHAY CÁC LỌAI DAO PHAY Dao phay mặt đầu Dao phay đĩa Dao phay mặt bậc Dao phay ngón Các dạng chuyển động cắt khi phay Chiều dày cắt dọc ap và ngang ae Lượng ăn dao răng fz Chọn dao, mảnh hợp kim và chế độ cắt 1. Chọn kiểu dao 2. Chọn đường kính dao theo ký hiệu 2a trong bảng ở trang sau 3. Chọn mảnh hợp kim theo ký hiệu 3a, 3b trong bảng ở trang sau) 4. Chọn chế độ cắt theo các ký hiệu 4a, 4b, 4c. 4d trong các bảng ở các trang sau Xác định công suất khi phay mặt đầu Vf = fz x n x zn Caáp chính xaùc kích thöôùc, ñoä nhaùm Caáp chính xa ùc Ñoä nha ùm be à ma ët, (m) Chieàu saâu lô ùp bie án cöùng, m Ghi chuù Phöông pha ùp gia coâng Kinh te á Ña ït ñöôïc Ra Rz T (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Thoâ 12 - 14 - 25 - 50 100 - 200 100 - 200 Tinh 11 - 3,2 - 6,3 12,5 - 25 12,5 - 25Phay truï Moûng 8 - 9 6 - 7 1,6 6,3 10 Thoâ 12 - 14 6,3 - 12,5 25 - 50 25 - 50 Tinh 11 10 3,2 - 6,3 12,5 - 25 15 - 30 Phay ma ët ñaàu Moûng 8 - 9 6 - 7 0,8 - 1,6 3,2 - 6,3 5 - 10 Coâng thöùc tính chính xaùc, cheá ñoä gia coâng trung bình vaø coâng thöùc tính gaàn ñuùng thôøi gian maùy Phöông phaùp gia coâng Coâng thöùc lyù thuyeát tính TM, (phuùt) Cheá ñoä gia coâng trung bình thöôøng gaëp Coâng thöùc gaàn ñuùng tính TM, (phuùt) Thoâ SM = 150 mm/ph 0,00666 l Tinh SM = 285 mm/ph 0,00352 l Phay baèng dao phay truï Moûng SM = 600 mm/ph 0,00166 l Thoâ SM = 170 mm/ph Tinh SM = 208 mm/ph Phay baèng dao phay maët ñaàu Moûng l/SM SM = 351 mm/ph 0,00285 l 4. PHÖÔNG PHAÙP KHOAN, KHOÙET, DOA VAØ TA ROÂ PHÖÔNG PHAÙP KHOAN, KHOEÙT Khaû naêng coâng ngheä –Caùc daïng maët coù theå gia coâng baèng phöông phaùp KHOAN, KHOEÙT • Maët truï trong • Maët loã tröớc khi laøm ren Solid Crowloc Mũi khoét Chọn lưỡi khoan Lực và công suất cắt khi khoan bằng mũi khoan liền khối (solid drill) Lực khoan, mômen xoắn, công suất và lưu lượng dung dịch trơn nguội khi khoan Doa Taro hay phay ren Tính lực khoan hay phay đâm dao thẳng đứng Caáp chính xaùc kích thöôùc, ñoä nhaùm Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët, (m) Chieàu saâu lôùp bieán cöùng, m Ghi chuù Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra Rz T (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) d  15mm 12 - 14 10 - 11 6,3 - 12,5 25 - 50 25 - 50 Khoan d > 15mm 12 - 14 10 - 11 12,5 - 25 50 - 100 50 - 100 Thoâ 12 - 15 - 12,5 - 25 50 - 100 50 - 100 Xoaùy Tinh 10 - 11 8 - 9 3,2 - 6,3 12,5 - 25 20 Nöûa tinh 9 - 10 8 6,3 - 12,5 25 - 50 50 Tinh 7 - 8 - 1,6 - 3,2 6,3 - 12,5 10Doa Moûng 7 6 0,4 - 0,8 1,25 - 3,2 5 Coâng thöùc tính chính xaùc, cheá ñoä gia coâng trung bình vaø coâng thöùc tính gaàn ñuùng thôøi gian maùy Phöông phaùp gia coâng Coâng thöùc lyù thuyeát tính TM, (phuùt) Cheá ñoä gia coâng trung bình thöôøng gaëp Coâng thöùc gaàn ñuùng tính TM, (phuùt) D  20 V = 22,4 m/ph; S = 0,25 mm/vg 0,00056 Dl Khoan loã D = 20...70 V = 29,7 m/ph S = 0,25 mm/vg 0,000423 Dl Khoeùt (xoaùy) loã V = 15m/ph; S = 1 mm/vg 0,00021 Dl Thoâ V = 12 m/ph; S = 0,6 mm/vg 0,000436 Dl Doa loã tinh V = 6 m/ph; S = 0,6 mm/vg 0,000376 Dl Thoâ V = 63,4 m/ph; S = 0,36 mm/vg 0,000134 Dl Tieân loã Tinh VS1000 Dl V = 50 m/ph; S = 0,15 mm/vg 0,00042 Dl TÓM LƯỢC  Cắt kim loại là gì? Có những vật liệu gia công nào? vật liệu cắt gì?  Các yếu tố ảnh hưởng tới lực cắt và độ nhám?  Tiện là gì? Tiện có khả năng gì?  Có những loại máy tiện gì?  Đồ gá trên máy tiện ?  Dụng dụ cắt trên máy tiện?  Chế độ cắt trên máy tiện? TÓM LƯỢC  Phay là gì? Phay có khả năng gì?  Có những loại máy phay nào?  Đồ gá trên máy phay ?  Dụng dụ cắt trên máy phay?  Chế độ cắt trên máy phay?  Khoan, khoét, doa, ta ro là gì?  Dụng cụ cắt cho khoan, khoét, doa, ta ro  Chế độ cắt khi khoan, khoét, doa, ta ro

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcnc2_conghe_cnc_2696.pdf
Tài liệu liên quan