Chiến lược kinh doanh trong EC

Chiến lược kinh doanh trong EC 4 bước trong chiến lược kinh doanh EC  Khởi đầu chiến lược  Lập chiến lược  Thực hiện chiến lược  Đánh giá chiến lược Những việc cần làm trước khi thưc hiên TMĐT  Xem xét lại công việc và nhiệm vụ của tổ chức  Viễn cảnh về thương mại điện tử  Mục tiêu và mục đích cụ thể  Phân tích cạnh tranh Phân tích ngành kinh doanh  Phân tích vị trí công ty trong ngành kinh doanh  Đánh giá những sự thay đổi do dự án thương mại điện tử đem lại và những cơ hội thành công của nó.

pdf12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 29/08/2013 | Lượt xem: 1422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến lược kinh doanh trong EC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MICROADVERT microadvert.net Chi n l c kinh doanh trong ECế ượ MICROADVERT microadvert.net Chi n l c kinh doanh trong ECế ượ H R i ro?ủ H Chi n l c có c nh ế ượ ạ tranh? H L i nhu n?ợ ậ H M c đ s n sàng?ứ ộ ẵ H Ph ng th c chào hàng?ươ ứ H Kênh phân ph i?ố H S ch p nh n c a th tr ng?ự ấ ậ ủ ị ườ The E-Business Strategy MICROADVERT microadvert.net 4 b c trong chi n l c kinh ướ ế ượ doanh EC  Kh i đ u chi n l cở ầ ế ượ  L p chi n l cậ ế ượ  Th c hi n chi n l cự ệ ế ượ Đánh giá chi n l cế ượ MICROADVERT microadvert.net  Xem xét l i công vi c và nhi m v c a t ạ ệ ệ ụ ủ ổ ch cứ  Vi n c nh v th ng m i đi n tễ ả ề ươ ạ ệ ử M c tiêu và m c đích c thụ ụ ụ ể  Phân tích c nh tranhạ Nh ng vi c c n làm tr c khi th c hiên ữ ệ ầ ướ ư TMĐT MICROADVERT microadvert.net Phân tích ngành kinh doanh  Phân tích v trí công ty trong ngành kinh ị doanh Đánh giá nh ng s thay đ i do d án th ng ữ ự ổ ự ươ m i đi n t đem l i và nh ng c h i thành ạ ệ ử ạ ữ ơ ộ công c a nó.ủ MICROADVERT microadvert.net Đánh giá ngành kinh doanh  Kh i đ u kinh doanh ở ầ th ng m i đi n t liên ươ ạ ệ ử quan đ n nh ng đi u gì?ế ữ ề  Khách hàng là ai?  Nh ng ho t đ ng mua ữ ạ ộ bán hiên t i? ạ  Ai là đ i th c nh tranh ố ủ ạ chính? (s c nh tranh ự ạ kh c nghi t nh th ắ ệ ư ế nào?)  Chi n l c đ c s ế ượ ượ ử d ng nh th nào?ụ ư ế  Giá tr tăng thêm?ị  Nh ng c h i và m i đe ữ ơ ộ ố d a chính? ọ  S t n t i và các đ i tác ự ồ ạ ố ti m năng?ề MICROADVERT microadvert.net Phân tích ngành kinh doanh và c nh tranhạ  Phân tích SWOT  Các m t m nhặ ạ  Các m t y uặ ế  Các c h iơ ộ  Các m i đe d a / thách th cố ọ ứ MICROADVERT microadvert.net Strengths (S) Weaknesses (W) Opportunities (O) Threats (T) INTERNAL FACTORSEXTERNAL FACTORS SO Strategies Generate strategies here that use strengths to take advantages of opportunities WO Strategies Generate strategies here that take advantage of opportunities by overcoming weaknesses ST Strategies Generate strategies here that use strengths to avoid threats WT Strategies Generate strategies here that minimize weaknesses and avoid threats SWOT Diagram MICROADVERT microadvert.net Các nhân t thành công ố  Các s n ph m riêng bi t ho c các d ch v đã ả ẩ ệ ặ ị ụ th ng m iươ ạ  H tr qu n lý m c caoỗ ợ ả ứ  H t ng k thu t thích h pạ ầ ỹ ậ ợ  Có s ch p nh n c a khách hàngự ấ ậ ủ  Giao di n trang web thân thi n ng i s d ngệ ệ ườ ử ụ MICROADVERT microadvert.net Các nhân t thành công ố (cont.)  An toàn và qu n lý h th ng th ng m i đi n tả ệ ố ươ ạ ệ ử  Tình hình c nh tranh trong th tr ngạ ị ườ   S trao đ i thông tin trong n i bự ổ ộ ộ  Chi phí c a d án th ng m i đi n t ph i thích ủ ự ươ ạ ệ ử ả h pợ  S tin t ng gi a nh ng ng i mua và bánự ưở ữ ữ ườ MICROADVERT microadvert.net  S ch ng minh v chi n l c —”chúng ta đang đi đâu?”ự ứ ề ế ượ  Lý l sinh ra—”chúng ta s b t đ u đ y nh th nào?”ẽ ẽ ắ ầ ở ấ ư ế  S ch ng minh công ngh —”Khi nào chúng ta s đ t đ c ự ứ ệ ẽ ạ ượ nó?”  S ch ng minh tài chính—”t i sao chúng ta s th ng l i?”ự ứ ạ ẽ ắ ợ MICROADVERT microadvert.net Simple E-Business Strategy Process for SME Feasibility Analysis E-Business Strategy Candidate E-Business Model(s) Readiness Assessment Research E-Business Strategy Assessment

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChiến lược kinh doanh trong EC.pdf
Tài liệu liên quan