Các lĩnh vực mở rộng của kỹ thuật mổ nội soi mũi - Xoang

Phẫu thuật nội soi mũi-xoang khởi đầu chỉ tập trung giải quyết các bệnh lý vùng mũi-xoang như viêm xoang mạn và polyp mũi. Song sau nhiều năm hoạt động, kỹ thuật mổ nội soi mũi-xoang dần dần được mở rộng sang các vùng lân cận như ổ mắt, thần kinh thị, túi lệ và tuyến yên. Trước đó, các trường hợp rò dịch não-tủy qua mũi phải mổ vá bằng kỹ thuật mở sọ hở nay đã được bít kín an toàn và hiệu quả hơn với kỹ thuật mổ nội soi qua mũi. Ưu điểm chính của kỹ thuật mổ nội soi là giảm di chứng và tăng tính thẩm mỹ cho người bệnh do không để lại sẹo bên ngoài.

pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/07/2013 | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các lĩnh vực mở rộng của kỹ thuật mổ nội soi mũi - Xoang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CAÙC LÓNH VÖÏC MÔÛ ROÄNG CUÛA KYÕ THUAÄT MOÅ NOÄI SOI MUÕI-XOANG Phaãu thuaät noäi soi muõi-xoang khôûi ñaàu chæ taäp trung giaûi quyeát caùc beänh lyù vuøng muõi-xoang nhö vieâm xoang maïn vaø polyp muõi. Song sau nhieàu naêm hoaït ñoäng, kyõ thuaät moå noäi soi muõi-xoang daàn daàn ñöôïc môû roäng sang caùc vuøng laân caän nhö oå maét, thaàn kinh thò, tuùi leä vaø tuyeán yeân. Tröôùc ñoù, caùc tröôøng hôïp roø dòch naõo-tuûy qua muõi phaûi moå vaù baèng kyõ thuaät môû soï hôû nay ñaõ ñöôïc bít kín an toaøn vaø hieäu quaû hôn vôùi kyõ thuaät moå noäi soi qua muõi. Öu ñieåm chính cuûa kyõ thuaät moå noäi soi laø giaûm di chöùng vaø taêng tính thaåm myõ cho ngöôøi beänh do khoâng ñeå laïi seïo beân ngoaøi. Phaãu thuaät noäi soi muõi-xoang chöùc naêng ñaàu tieân ñöôïc duøng ñeå ñieàu trò caùc tröôøng hôïp vieâm xoang maïn khoâng ñaùp öùng vôùi ñieàu trò noäi khoa. Sau ñoù, phaãu thuaät noäi soi muõi-xoang naøy cuõng daàn daàn môû roäng sang caùc caáu truùc laân caän vaø ñöôïc xöû duïng thöôøng qui. Trong lónh vöïc muõi-xoang, oáng noäi soi muõi ñöôïc duøng ñeå laáy beänh tích vieâm xoang maïn, polyp muõi-xoang, u nhaøy, ñoát ñieän ñeå caàm caùc ñieåm chaûy maùu trong muõi v.v… Vôùi oáng noäi soi naøy, caùc phaãu thuaät vieân ñaõ coù theå tieáp caän deã daøng vaøo caùc caáu truùc quanh caùc xoang caïnh muõi nhö oå maét, thaàn kinh thò, tuùi leä, thaàn kinh vidian vaø tuyeán yeân. Giaûi aùp thaàn kinh thò Giaûi aùp thaàn kinh thò coù theå thöïc hieän qua noäi soi hoác muõi, vaø vieäc phaûi quen thuoäc vôùi caùc caáu truùc giaûi phaãu cuûa vuøng saøng-böôùm vaø ñænh oå maét laø yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi caùc phaãu thuaät vieân khi thöïc hieän kyõ thuaät moå naøy. Ñaàu tieân, phaãu thuaät vieân caàn naïo saïch caùc teá baøo saøng tröôùc vaø saøng sau ñeå boäc loä oáng thò giaùc naèm ngoaøi caùc teá baøo saøng sau vaø treân-ngoaøi cuûa xoang böôùm. Tieáp theo, laáy boû phaàn xöông cuûa oáng thò giaùc, nhöõng maûnh xöông vuïn hay caùc cuïc maùu ñoâng chung quanh oáng thò giaùc ñeå giaûi aùp cho daây thaàn kinh thò giaùc. Moät soá vaán ñeà trong phaãu thuaät giaûi aùp thaàn kinh thò do chaán thöông Ñieàu trò caùc tröôøng hôïp giaûm thò löïc sau chaán thöông laø moät vaán ñeà vaãn ñang coøn ñöôïc baøn caõi vì coù raát nhieàu taùc nhaân coù theå gaây ra bieåu hieän naøy (nhö cheøn eùp do caáu truùc xöông; do ñöùt hoaëc keùo caêng caùc sôïi thaàn kinh thò giaùc; cheøn eùp do tuï maùu, phuø neà moâ meàm, xuaát huyeát trong hay quanh daây thaàn kinh; ñuïng daäp hay thieáu maùu nuoâi huyeát khoái hay co maïch …) ñaõ ñöôïc nhieàu taùc giaû ghi nhaän. Caùc taùc nhaân keå treân coù theå xuaát hieän ñôn leû hay keát hôïp, neân vieäc chæ duøng phaãu thuaät ñeå ñieàu trò giaûm thò löïc sau chaán thöông caàn ñöôïc boå sung. Caùc chuyeân gia coù nhieàu kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy khuyeân neân keát hôïp phaãu thuaât giaûi aùp vôùi duøng steroid lieàu cao; keát quaû phaãu thuaät giaûi aùp thaàn kinh thò cho caùc tröôøng hôïp giaûm thò löïc sau chaán thöông coøn phuï thuoäc nhieàu vaøo thôøi gian töø luùc chaán thöông ñeán luùc tieán haønh phaãu thuaät; noùi chung moå giaûi aùp sôùm cho keát quaû toát; chôø vaø theo doõi coù theå ñeå cho moät tröôøng hôïp giaûm thò löïc coøn khaû naêng hoài phuïc trôû thaønh vónh vieãn khoâng hoài phuïc. H 4 AÛnh CT cho thaáy coù cheøn eùp daây thaàn kinh thò traùi Ngoaøi chaán thöông, daây thaàn kinh thò giaùc coøn coù theå bò cheøn eùp vì khoái u, giaûm thò löïc do thieáu maùu tieán trieån, cheøn eùp trong beänh xöông hoùa ñaù vaø loaïn saûn sôïi. Trong tröôøng hôïp giaûm thò löïc tieán trieån do beänh xöông hoùa ñaù, moå giaûi aùp thaàn kinh thò laø giaûi phaùp duy nhaát giuùp thaàn kinh thò hoài phuïc hay toái thieåu cuõng giuùp baûo toàn thò giaùc cho ngöôøi beänh. Vôùi oáng noäi soi vaø caùc muõi khoan kim cöông daøi, vieäc moå giaûi aùp thaàn kinh thò qua noäi soi ñaõ ñöôïc thöïc hieän moät caùch an toaøn vaø hieäu quaû, giaûm tæ leä töû vong, baûo toàn ñöôïc khöùu giaùc, ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc, khoâng aûnh höôûng nhieàu ñeán thaåm myõ sau moå do khoâng ñeå seïo ngoaøi da, khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình moïc raêng ôû treû vaø giaûm bôùt sang chaán do phaãu thuaät ôû caùc beänh nhaân coù ña toån thöông. Tuy vaäy, caùc bieán chöùng coù theå gaëp cuûa phaãu thuaät naøy bao goàm chaûy maùu, tuï maùu quanh oå maét hay quanh daây thaàn kinh, chaûy dòch naõo-tuûy vaø vieâm maøng naõo sau moå. Giaûi aùp oå maét Trong beänh cöôøng giaùp aùc tính, moät bieán chöùng tuy ít gaëp nhöng raát ñaùng sôï laø giaûm thò löïc do cheøn eùp daây thaàn kinh thò. Phaãu thuaät giaûi aùp oå maét ñöôïc thöïc hieän ñeå giaûm söï cheøn eùp daây thaàn kinh thò, giaûi quyeát beänh giaùc maïc hay thaåm myõ. Phaãu thuaät giaûi aùp oå maét kinh ñieån ñöôïc thöïc hieän qua ñöôøng raïch ngoaøi da ñeå laáy boû thaønh trong oå maét vaø saøn oå maét. Phaãu thuaät giaûi aùp oå maét qua noäi soi laáy ñi thaønh trong oå maét vaø chæ moät phaàn saøn oå maét. Sau khi thöïc hieän xong phaãu thuaät naïo saøng qua noäi soi, xöông giaáy ñöôïc laáy ñi, vaø saøn oå maét chæ ñöôïc laáy boû khi phaãu thuaät vieân thaáy caàn thieát. Ñeå vieäc giaûi aùp oå maét ñöôïc hieäu quaû hôn, phaãu thuaät vieân coù theå duøng dao raïch coát maïc oå maét cho môõ oå maét thoaùt ra ngoaøi. Caùc bieán chöùng oå maét do vieâm xoang nhö aùp xe oå maét coù theå ñöôïc giaûi quyeát baèng phaãu thuaät noäi soi vôùi caùc phaãu thuaät vieân nhieàu kinh nghieäm. Ñaàu tieân, phaãu thuaät vieân naïo saøng qua noäi soi, sau ñoù seõ laàn theo daáu veát oå muû ñeå vaøo oå maét. Hình: moät tröôøng hôïp u nhaøy xaâm laán vaøo oå maét Bít loã roø dòch naõo-tuûy Roø dòch naõo-tuûy coù theå xaûy ra do chaán thöông hay khoâng do chaán thöông. Vò trí roø dòch naõo- tuûy thöôøng gaëp nhaát laø maûnh saøng vaø traàn xoang saøng. Caùc vò trí khaùc coù theå gaëp laø xoang traùn vaø thaønh ngoaøi cuûa xoang böôùm. Roø dòch naõo-tuûy coù theå xaûy ra ôû 1 hoaëc 2 beân. Do phaãu tröôøng ôû saùt maøng naõo neân bieán chöùng roø dòch naõo-tuûy cuõng laø moät trong nhöõng bieán chöùng ñaùng ngaïi vôùi caùc phaãu thuaät noäi soi muõi-xoang. Taàn xuaát bieán chöùng vieâm maøng naõo laø thöôùc ño ñaùnh giaù keát quaû phaãu thuaät ñieàu trò roø dòch naõo-tuûy. Vieäc phaãu thuaät ñieàu trò roø dòch naõo-tuûy ñaõ coù nhieàu tieán boä trong nhöõng naêm gaàn ñaây; nhôø söï xuaát hieän vaø phaùt trieån cuûa kyõ thuaät noäi soi, caùc loã thuûng maøng cöùng ñaõ ñöôïc bít kín qua ñöôøng muõi. Kyõ thuaät chieáu saùng toát hôn, hình aûnh roõ neùt hôn vôùi caùc oáng noäi soi muõi-xoang ñaõ giuùp cho vieäc tieáp caän vaø bít loã roø ôû saøn soï tröôùc qua noäi soi deã daøng hôn. Haàu heát caùc vò trí roø dòch naõo-tuûy (ngoaïi tröø roø töø xoang traùn) ñeàu coù theå tieáp caän vaø söûa chöõa qua noäi soi. Tröôùc khi tieán haønh phaãu thuaät, phaãu thuaät vieân caàn xaùc ñònh vò trí loã roø baèng chuïp CT coù bôm thuoác caûn quang hay chuïp MRI. Nguyeân taéc cô baûn trong phaãu thuaät bít loã roø dòch naõo-tuûy laø xaùc ñònh chính xaùc vò trí loã roø, laøm röôùm maùu vuøng quanh loã roø vaø bít loã roø baèng caùch cheøn moâ môõ hay cô vaø phuû leân baèng caân cô. Vaät lieäu duøng ñeå bít loã roø coù theå laø caân cô thaùi döông hay cô caêng maïc ñuøi, maøng suïn vaùch ngaên muõi hay caùc xöông cuoán, hoaëc maøng naõo ñoâng khoâ. Neáu loã thuõng maøng naõo quaù to, coù theå laøm vöõng chaéc theâm maûnh vaù baèng maûnh moâ suïn töï thaân; sau moå, beänh nhaân ñöôïc choïc daãn löu dòch naõo-tuûy ôû coät soáng thaét löng ñeå laøm giaûm dòch aùp dòch naõo-tuûy. H 2 Roø dòch naõo-tuûy ôû maûnh saøng traùi H 3 Roø dòch naõo-tuûy ôû thaønh ngoaøi cuûa xoang böôùm traùi, coù dòch naõo-tuûy beân trong xoang. Hình: moät tröôøng hôïp doø dòch naõo tuyû sau phaãu thuaät noäi soi muõi xoang. Neáu vò trí roø dòch naõo-tuûy laø saøn soï tröôùc thì phaãu thuaät vieân neân choïn thöïc hieän vaù loã roø qua noäi soi. Moät giaûi phaùp thay theá tuyeät haûo cho kyõ thuaät môû soï bít loã roø laø kyõ thuaät moå noäi soi bít loã roø vôùi caùc öu ñieåm nhö thöïc hieän nhanh choùng, giaûm tæ leä töû vong vaø cho keát quaû toát. Trong tình huoáng thaát baïi, kyõ thuaät noäi soi cuõng khoâng gaây caûn trôû naøo cho phaãu thuaät bít loã roø baèng kyõ thuaät kinh ñieån môû soï vaøo ngaøy hoâm sau. Ñieàu trò u nhaøy U nhaøy phaùt sinh töø söï taéc ngheõn ôû loã thoâng cuûa caùc xoang caïnh muõi, chaát tieát vaø chaát nhaøy öù ñoïng trong loøng xoang laøm xoang giaõn roäng. Ña soá caùc taùc giaû chaáp nhaän nguyeân taéc baûo toàn nieâm maïc vaø chæ môû voû cuûa khoái u nhaøy maø thoâi. Töø ñoù, phaãu thuaät noäi soi muõi-xoang döôùi gaây teâ taïi choã vôùi can thieäp sang thöông toái thieåu ñöôïc aùp duïng trong ñieàu trò caùc tröôøng hôïp u nhaøy thu ñöôïc keát quaû coù tæ leä an toaøn cao do giaûm chaûy maùu trong khi moå vaø haïn cheá ñöôïc caùc ñöôøng raïch beân ngoaøi. OÁng noäi soi cho pheùp phaãu thuaät vieân nhìn “tröïc tieáp” vaøo trong loøng khoái u nhaøy vaø phaùt hieän sôùm caùc tröôøng hôïp taùi phaùt sau moå. Ñeå tieáp caän vaøo khoái u nhaøy, phaãu thuaät vieân phaûi naïo saøng tröôùc cho ñeán maûnh neàn cuoán muõi giöõa. Sau ñoù, saøn soï vaø ngaùch traùn ñöôïc xaùc ñònh. Thoâng thöôøng, ñaùy cuûa u nhaøy ñöôïc nhìn thaáy sa xuoáng vuøng ngaùch traùn. Duøng dao raïch ñaùy u nhaøy vaø huùt chaát nhaøy ra. Sau ñoù, laøm roäng loã môû ban ñaàu cho ñeán khi tuùi nhaøy môû roäng vaøo trong muõi. Sau phaãu thuaät, phaãu thuaät vieân caàn thaän troïng baûo toàn toái ña nieâm maïc vuøng ngaùch traùn ñeå traùnh hieän töôïng xô dính vaø taùi phaùt u nhaøy sau moå. Caùc tröôøng hôïp u nhaøy ôû xoang haøm, xoang saøng vaø xoang böôùm cuõng ñöôïc giaûi quyeát baèng caùch raïch choã phoàng cuûa tuùi nhaøy vaø laøm roäng loã thoâng ñeå tuùi u nhaøy aáy thoâng vaøo trong muõi nhaèm traùnh taùi phaùt sau moå. U nhaøy xoang traùn coù ôû thaønh beân oå maét khoâng theå môû roäng baèng kyõ thuaät noäi soi muõi-xoang ñöôïc, caàn phaûi tieáp caän vaø giaûi quyeát baèng ñöôøng raïch da kinh ñieån. Caàn löu yù caàn môû khoái u nhaøy thaät roäng vaøo trong muõi vaø theo doõi saùt sau moå; trong thôøi gian theo doõi, nhöõng choã xô dính, caùc vaãy khoâ vaø caùc khoái polyp caàn ñöôïc laøm saïch ñeå giöõ mieäng tuùi luoân môû roäng traùnh taùi phaùt. H 4 AÛnh CT cho thaáy u nhaøy to ôû xoang saøng P coù aûnh höôûng ñeán hoác maét Môû thoâng leä-muõi Phaãu thuaät môû thoâng leä-muõi qua ñöôøng ngoaøi vôùi kyõ thuaät kinh ñieån laáy ñi khaù nhieàu xöông ôû hoá leä, gaây toån haïi ñeán cô cheá bôm nöôùc maét. OÁng leä-muõi coù theå ñöôïc môû deã daøng hôn qua ñöôøng muõi vôùi kyõ thuaät moå noäi soi muõi-xoang. Phaãu thuaät môû oáng leä-muõi qua ñöôøng noäi soi coù caùch tieáp caän phuø hôïp sinh lyù hôn vì vò trí taéc oáng leä-muõi thöôøng xaûy ra ôû phaàn thaáp cuûa tuùi leä vaø oáng leä ñöôïc môû thoâng vaøo trong muõi. Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp vieâm tuùi leä, oáng leä bò taéc ngheõn khi bôm röûa oáng leä-muõi baèng bôm tieâm khoâng hieäu quaû. Neáu dòch bôm röûa thoaùt ra töø loã leä treân thì coù theå oáng leä coøn toát vaø beänh nhaân coù theå ñöôïc moå qua noäi soi. Neáu nöôùc bôm röûa doäi ngöôïc ra khoûi loã leä döôùi, oáng leä ñaõ bò taéc vaø beänh nhaân choáng chæ ñònh tieáp khaåu leä muõi qua noäi soi. Vieäc chaån ñoaùn xaùc ñònh chöùng vieâm tuùi leä maïn baèng caùch bôm chaát maøu vaøo trong tuùi leä vaø khoâng thaáy coù chaát maøu ñoù thoaùt ra töø loã leä-muõi. H 5 : AÛnh beänh nhaân bò vieâm tuùi leä coù muû beân phaûi Xöông leä vaø moûm traùn cuûa xöông haøm treân taïo neân phaàn tröôùc cuûa thaønh beân hoác muõi. Nieâm maïc vuøng thaønh beân hoác muõi naèm tröôùc moûm moùc ñöôïc laáy ñi tröôùc, boäc loä phaàn xöông beân döôùi; duøng kìm gaëm xöông laáy ñi phaàn xöông naøy ñeå boäc loä vuøng tuùi leä. Sau ñoù, tuùi leä ñöôïc raïch roäng vaø huùt saïch muû ñoïng beân trong. Coù theå xaùc ñònh ñoä thoâng cuûa ñöôøng leä baèng caùc bôm vaøo ñoù caùc chaát chæ thò maøu roài xem chaát aáy coù thoaùt ra loã leä-muõi khoâng. Sau ñoù phaãu thuaät vieân seõ ñaët moät oáng nong silicone vaøo trong ñöôøng leä vaø duy trì trong 4 ñeán 6 tuaàn ñeå traùch taùi phaùt seïo heïp ñöôøng leä. Ñöôøng môû thoâng leä-muõi qua noäi soi coù tính an toaøn, nhanh choùng vaø ít gaây toån thöông, traùnh seïo ngoaøi da vaø khoâng laø aûnh höôûng ñeán caùc caáu truùc cuûa khoeù maét trong. Laáy boû u tuyeát yeân Laáy boû u tuyeán yeân baèng ñöôøng xuyeân vaùch ngaên vaø xuyeân xoang böôùm laø moät kyõ thuaät ñaõ ñöôïc hoaøn thieän. Ñöôøng tieáp caän qua raõnh lôïi-moâi vaø qua ñöôøng chænh hình muõi laø 2 kyõ thuaät tieáp caän thöôøng ñöôïc choïn söû duïng tröôùc. Trong caùc kyõ thuaät moå neâu treân, ñöôøng tieáp caän ñöôïc môû doïc suoát toaøn boä chieàu daøi vaùch ngaên baèng thao taùc caét phaàn chaân vaùch ngaên döôùi nieâm maïc. OÁng noäi soi giuùp tieáp caän tuyeán yeân qua ngaõ xoang böôùm, xöû lyù khoái u vaø laáy caùc maãu moâ ñeå xeùt nghieäm vi theå. Döôùi noäi soi, phaãu thuaät vieân laáy ñi thaønh tröôùc cuûa xoang böôùm. Sau khi môû roäng loã môû vaøo xoang böôùm ñeán moät kích thöôùc thích hôïp, phaãu thuaät vieân baét ñaàu tieáp caän vaøo trong loøng xoang böôùm. Nieâm maïc cuûa xoang böôùm ñöôïc laáy ñi ñeå ngaên chaën tình traïng chaûy maùu trong khi moå vaø giuùp vieäc quan saùt phaãu tröôøng deã daøng hôn. Choã phoàng ra cuûa tuyeán yeân ñöôïc nhìn thaáy, sau ñoù thaønh tröôùc hoá yeân ñöôïc maøi moûng vaø laáy ñi. Cöûa soå xöông naøy ñöôïc môû roäng ñeán kích thöôùc 8-10mm ñeå vieäc boäc loä tuyeán yeân ñöôïc roõ raøng hôn. Keá ñoù, maøng naõo ñöôïc boäc loä vaø raïch hình chöõ thaäp ñeå loä tuyeán yeân. Phaãu thuaät laáy u tuyeán yeân qua noäi soi coù öu ñieåm laø toân troïng caùc caáu truùc giaûi phaãu vaø ít gaây sang thöông hôn so vôùi caùc kyõ thuaät moå chænh hình muõi vaø qua raõnh lôïi moâi. Ñieàu trò tòt cöûa muõi sau Hieän nay, kyõ thuaät noäi soi muõi-xoang ñang ñöôïc duøng trong chaån ñoaùn vaø ñieàu trò phaãu thuaät caùc tröôøng hôïp tòt cöûa muõi sau. Döôùi phaãu tröôøng noäi soi, vaùch xöông che laáp cöûa muõi sau ñöôïc maøi thuõng moät caùch an toaøn, ñuû roäng ñeå baûo ñaûm khoâng bò chít heïp laïi; tuy vaäy sau moå, caùc tröôøng hôïp tòt cöûa muõi sau cuõng caàn ñöôïc ñaët oáng nong trong moät thôøi gian ñeå traùnh bieán chöùng heïp laïi. Laáy u naám muõi Hình: moät tröôøng hôïp u naám muõi U naám muõi laø moät toån thöông daïng u haït do nhieãm naám Rhonosporidium Seeberi. U naám muõi thöôøng hình thaønh beân trong muõi roài lan ra caùc xoang, hoïng, thanh quaûn, tuyeán leä vaø keát maïc maét. Toån thöông u naám coù daïng polyp, nhieàu maïch maùu vôùi hình aûnh caùc ñoám traéng ñaëc tröng do coù nhieàu baøo töû naám. Tröôùc ñaây, caùc u naám muõi thöôøng ñöôïc laáy ñi qua ñöôøng muõi vôùi phöông phaùp phaãu thuaät kinh ñieån moå “muø”, vaø caùc baøo töû vaãn coøn toàn taïi ôû vuøng rìa veát thöông röôùm maùu ñeå laïi sau moå thöôøng laøm taùi phaùt beänh khieán beänh nhaân phaûi chòu nhieàu laàn phaãu thuaät. Vôùi kyõ thuaät noäi soi, phaãu thuaät vieân coù theå deã daøng nhaän ra cuoáng cuûa u naám ñeå ñoát boû hoaøn toaøn toån thöông maø khoâng gaây chaûy maùu trong khi moå. Caùc sang thöông trong hoác muõi coù theå laáy ñi deã daøng baèng phaãu thuaät noäi soi muõi-xoang. Laáy dò vaät Phaãu thuaät noäi soi muõi-xoang laø moät phöông tieän coù giaù trò trong chaån ñoaùn vaø laáy dò vaät trong hoác muõi hay trong xoang haøm. Caùc dò vaät naèm trong xoang haøm coù theå ñöôïc laáy ra baèng ñöôøng tieáp caän qua khe muõi giöõa, qua loã thoâng töï nhieân, hoaëc qua hoá nanh baèng caùch choïc loã ôû maët tröôùc xoang haøm. Hình: dò vaät trong xoang haøm H 6 AÛnh X quang cho thaáy coù dò vaät trong xoang haøm phaûi Ñieàu trò caùc u Tuy vieäc söû duïng phaãu thuaät noäi soi trong ñieàu trò caùc khoái u laønh vaø aùc tính trong hoác muõi vaãn coøn ñang ñöôïc baøn caõi; song so vôùi tröôùc ñaây, kyõ thuaät noäi soi ñaõ giuùp vieäc chaån ñoaùn caùc khoái u ñöôïc thöïc hieän sôùm hôn vaø nhöõng vuøng khoâng theå tieáp caän ñaõ coù theå sinh thieát ñöôïc, giaûm tæ leä töû vong do phaãu thuaät môû. Caùc khoái u laønh tính (nhö u nhuù ñaûo ngöôïc) laø caùc khoái u khu truù trong hoác muõi vaø thaønh trong xoang haøm hoaøn toaøn coù theå laáy ñi troïn veïn baèng phaãu thuaät noäi soi muõi-xoang. Caùc nang tuyeán yeân, u nhaøy öù ñoïng vaø u loaïn saûn sôïi laø caùc khoái u laønh cuõng coù theå laáy ñi ñöôïc qua ñöôøng noäi soi. Caùc khoái u vuøng voøm hoïng, u vuøng hoá yeân vaø u xoang böôùm coù theå ñöôïc sinh thieát deã daøng qua noäi soi. Vieäc theo doõi ñeå phaùt hieän sôùm caùc tröôøng hôïp taùi phaùt sau phaãu thuaät cuõng ñöôïc thöïc hieän qua khaùm muõi- xoang ñònh kyø vôùi noäi soi. H 7 AÛnh CT tö theá hoaønh cho thaáy u nhuù ôû muõi phaûi Nhöõng lónh vöïc beänh lyù ñöôïc ñeà caäp treân ñeàu coù theå ñöôïc thöïc hieän moät caùch an toaøn vôùi tæ leä töû vong toái thieåu khi caùc phaãu thuaät vieân naém vöõng caáu truùc giaûi phaãu hoác muõi, caùc xoang caïnh muõi vaø caùc caáu truùc laân caän. Vì theá, caùc phaãu thuaät vieân muoán tieán haønh caùc phaãu thuaät treân thì tröôùc tieân phaûi thoâng thuoäc caùc moác giaûi phaãu lieân quan ñeå coù theå vaän duïng ñöôïc caùc öu ñieåm cuûa kyõ thuaät moå noäi soi muõi-xoang.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác lĩnh vực mở rộng của kỹ thuật mổ nội soi mũi-xoang.pdf
Tài liệu liên quan